聊斋志异·鼠戏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:35:31

  文言文之家为您整理聊斋志异·鼠戏拼音版、聊斋志异·鼠戏注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·鼠戏注音版

  《 shǔ 》
   yòuyán :“ rénzàichángānshìshàngmàishǔ 。 bēináng , zhōngxiǎo shǔshítóu 。 měichóurénzhōng , chūxiǎojià , zhìjiānshàng , yǎnlóuzhuàng 。 nǎipāibǎn , chàng 。 shēngdòng , yǒushǔnángzhōngchū , méngjiǎmiàn , bèixiǎozhuāng , bèidēng lóu , rénér 。 nánbēihuān , zhōngguān 。”

聊斋志异·鼠戏拼音版

  《 shǔ xì 》
   yòu yán :“ yī rén zài cháng ān shì shàng mài shǔ xì 。 bēi fù yī náng , zhōng xù xiǎo shǔ shí yú tóu 。 měi yú chóu rén zhōng , chū xiǎo mù jià , zhì jiān shàng , yǎn rú xì lóu zhuàng 。 nǎi pāi gǔ bǎn , chàng gǔ zá jù 。 gē shēng fǔ dòng , zé yǒu shǔ zì náng zhōng chū , méng jiǎ miàn , bèi xiǎo zhuāng fú , zì bèi dēng lóu , rén lì ér wǔ 。 nán nǚ bēi huān , xī hé jù zhōng guān mù 。”

  为您推荐:聊斋志异鼠戏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签