聊斋志异·泥书生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:38:01

  文言文之家为您整理聊斋志异·泥书生拼音版、聊斋志异·泥书生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·泥书生注音版

  《 shūshēng 》
   luócūnyǒuchéndàizhě , shǎochǔnlòu 。 mǒushì ,  。 婿rén ,  zhì 。 ránzhēnjiéchí , xiāngān 。 宿 , wénfēngdòngkāi , shūshēngrén , tuōjīn , jiùgòngqǐn 。 hài , xiāng ; érdùn , tīngxiáxièér 。 shìhéng 。 yuè , xíngróngcuì 。 guàiwènzhī 。 chūcánzuòyán ; wèn , shǐqínggào 。 hài yuē :“ yāo !” bǎishùwéizhījìnzhòu , zhōngnéngjué 。 nǎi使shǐdàishìzhōng , cāozhàng 。 fēn , shūshēngguǒlái , zhìguànshàng ; yòutuōpáo , jiàjiān 。 cáidēng , jīngyuē :“ duōduō ! yǒushēngrén !”  。 dàiànzhōngbào , zhòngyāoxié , ránzuòshēng 。  zhāng , shūshēngmiǎo 。 shùxīnzhào , piànduòshàng , àntóujīnyóucún 。

聊斋志异·泥书生拼音版

  《 ní shū shēng 》
   luó cūn yǒu chén dài zhě , shǎo chǔn lòu 。 qǔ qī mǒu shì , pō lì 。 zì yǐ xù bù rú rén , yù yù bù dé zhì 。 rán zhēn jié zì chí , pó xí yì xiāng ān 。 yī xī dú sù , hū wén fēng dòng mí kāi , yī shū shēng rén , tuō yī jīn , jiù fù gòng qǐn 。 fù hài jù , kǔ xiāng jù ; ér jī gǔ dùn , tīng qí xiá xiè ér qù 。 zì shì héng wú xū xī 。 yuè yú , xíng róng kū cuì 。 mǔ guài wèn zhī 。 chū cán zuò bù yù yán ; gù wèn , shǐ yǐ qíng gào 。 mǔ hài yuē :“ cǐ yāo yě !” bǎi shù wéi zhī jìn zhòu , zhōng yì bù néng jué 。 nǎi shǐ dài fú nì shì zhōng , cāo zhàng yǐ sì 。 yè fēn , shū shēng guǒ fù lái , zhì guàn jǐ shàng ; yòu tuō páo fú , dā yí jià jiān 。 cái yù dēng tà , hū jīng yuē :“ duō duō ! yǒu shēng rén qì !” jí fù pī yī 。 dài àn zhōng bào qǐ , jī zhòng yāo xié , tǎ rán zuò shēng 。 sì bì zhāng gù , shū shēng yǐ miǎo 。 shù xīn zhào , ní yī yī piàn duò dì shàng , àn tóu ní jīn yóu cún 。

  为您推荐:聊斋志异泥书生文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签