聊斋志异·土地夫人拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:40:35

  文言文之家为您整理聊斋志异·土地夫人拼音版、聊斋志异·土地夫人注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·土地夫人注音版

  《 rén 》
   diàoqiáowángbǐngzhě , chūcūn , jiànshénzhōngchūměirén , pànshènyīn 。 tiāoxiè , huānránshòu 。 xiásuǒ , suìbēn。 bǐngyīngàozhǐ 。 zhì , guǒzhì , xiāngyuèài 。 wènxìngmíng , gào 。 yóuwǎngláijué 。 shíbǐnggòng , měirénláijiāo , jìngjuéyǒurén 。 bǐngwènzhī 。 měirényuē :“ rén 。” bǐnghài , juézhī , érbǎinéng 。 yīnxúnbànzǎi , bìngbèi 。 měirénláigèngpín , jiāréndōunéngjiànzhī 。 wèi , bǐngguǒ 。 měirényóuzhì 。 bǐngchìzhīyuē :“ yínguǐxiū ! rén, láiwéi ?” měirénsuì , fǎn 。 suīxiǎo , shén , yǒurènbēnzhě ? kuìkuìyīngzhì 。 zhīyínhūn , suì使shǐqiānxiàwèicūnyǒujiànjǐnzhīshén 。 yuānzāi !

聊斋志异·土地夫人拼音版

  《 tǔ dì fū rén 》
   diào qiáo wáng bǐng zhě , chū cūn , jiàn tǔ dì shén cí zhōng chū yī měi rén , gù pàn shèn yīn 。 tiāo yǐ xiè yǔ , huān rán lè shòu 。 xiá nì wú suǒ , suì qī yè bēn 。 bǐng yīn gào yǐ jū zhǐ 。 zhì yè , guǒ zhì , jí xiāng yuè ài 。 wèn qí xìng míng , gù bù yǐ gào 。 yóu cǐ wǎng lái bù jué 。 shí bǐng yǔ qī gòng tà , měi rén yì bì lái yǔ jiāo , qī jìng bù jué qí yǒu rén 。 bǐng yà wèn zhī 。 měi rén yuē :“ wǒ tǔ dì fū rén yě 。” bǐng dà hài , jí yù jué zhī , ér bǎi jì bù néng zǔ 。 yīn xún bàn zǎi , bìng bèi bù qǐ 。 měi rén lái gèng pín , jiā rén dōu néng jiàn zhī 。 wèi jǐ , bǐng guǒ zú 。 měi rén yóu rì yī zhì 。 bǐng qī chì zhī yuē :“ yín guǐ bù zì xiū ! rén yǐ sǐ yǐ , fù lái hé wéi ?” měi rén suì qù , bù fǎn 。 tǔ dì suī xiǎo , yì shén yě , qǐ yǒu rèn fù zì bēn zhě ? kuì kuì yīng bù zhì cǐ 。 bù zhī hé wù yín hūn , suì shǐ qiān gǔ xià wèi cǐ cūn yǒu wū jiàn bù jǐn zhī shén 。 yuān yǐ zāi !

  为您推荐:聊斋志异土地夫人文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签