聊斋志异·寒月芙蕖拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:43:26

  文言文之家为您整理聊斋志异·寒月芙蕖拼音版、聊斋志异·寒月芙蕖注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·寒月芙蕖注音版

  《 hányuè 》
   nándàorénzhě , zhīrén , xiángxìngshì 。 dōngxiàzhedānqià , huángtāo ,  。 měiyòngbànshūshū , 齿chǐxián , guānzhuàng 。 chìjiǎohángshìshàng ; jiētóu , shēnshùchǐwài , bīngxuějìnróng 。 chūlái , zhéduìrénzuòhuàn , shìrénzhēngzhī 。 yǒujǐnglàizi , jiǔ , qiúchuánshù ,  。 dàorénjīn , zhòubàoxiézhī , dàorényuē :“ qǐnghuán , dānglìnshù 。” làizhěkǒngdài , kěnshì 。 dàorényuē :“ guǒxiāngshòu ?” yuē :“ rán 。” dàorén , éjiànhuánghuàwéishé , wéishù , ràoshēnliù , ángshǒu , shéxiāngxiàng , mǒuè , chángguì , qīng , wéiyánmìng 。 dàorénnǎijìngtāo 。 tāojìngfēishé ; lìngyǒushé , wānyánchéng 。 yóushìdàorénzhīmíngzhù 。
   jìnshēnjiāwén , zhāoyóu , cóngwǎngláixiāngxiānshēngmén 。  、 dàoěrmíng , měiyàn , dàoréncóng 。  , dàorénqǐngshuǐmiàntíngbàozhūxiànzhīyǐn 。 zhì , àntóudàoréntiě , zhīsuǒyóuzhì 。 zhūguānyànsuǒ , dàorénchūyíng 。 , kōngtíngrán , wèishè , huòwàng 。 dàorénguānzǎiyuē :“ píndàotóng , fánjièzhūcóng , shǎodàibēnzǒu 。” guāngòngnuòzhī 。 dàorénshànghuìshuāngfēi , shǒuzhuāzhī 。 nèiyǒuyìngménzhě , zhènguǎnér 。 gòngchānwàng , jiànchōngchōngzhěwǎngláizhōng , píngmànchuáng , dōuyǒu 。 yǒurénchuánsòngménwài , dàorénmìngbèijiēliètíngzhōng , qiězhǔnèirénjiāo 。 liǎngxiāngshòushòu , wéiérxiào 。 qǐng , chénshèmǎntíng , qióngshē 。 érzhǐjiǔsàn , zhìténgxūn , jiēzhōngchuánérchū , zuòhài 。 tíngbèishuǐ , měiliùyuèshí , huāshùshíqǐng , wàng 。 yànshífānglíngdōng , chuāngwàimángmáng , wéiyǒuyān绿 。 guānǒutànyuē :“ jiā , liánhuādiǎnzhuì !” zhòngwéiwéi 。 shǎoqǐng , qīngbēnbái :“ mǎntáng !” zuòjiējīng 。 tuīchuāngtiàozhǔ , guǒjiànwàngjīngcōng , jiānhàndàn 。 zhuǎnshùnjiān , wànzhīqiānduǒ , dōukāi , shuòfēngchuīmiàn , xiāngqìnnǎo 。 qúnwéi 。 qiǎnréndàngzhōucǎilián , yáojiànrénhuāshēnchù , shǎojiānfǎnzhào , shǒuláijiàn 。 guānjiézhī , yuē :“ xiǎorénchéngzhōu, jiànhuāzàiyuǎn , jiànzhìběiàn , yòuzhuǎnyáoyáozàinándàngzhōng 。” dàorénxiàoyuē :“ huànmèngzhīkōnghuāěr 。”  , jiǔlán , diāoxiè , běifēngzhòu , cuīzhégài , cún 。 dōngguānchágōngshènyuèzhī , xiéguīshǔ , xiáwán 。 gōngyǐn 。 gōngyǒuchuánjiāměiyùn , měidǒuwéi , kěngōnglàngyǐn 。 shìyǐnérgānzhī , suǒqīngniàng , gōngjiānjìnwéi 。 dàorénxiàowèiyuē :“ jūnmǎnlǎotāo , suǒzhīpíndàoér 。” qǐngzhī 。 dàorénxiùzhōng , shǎochū , biànzhēnzuòshàng , gōngsuǒcáng 。 jìnhuānérba 。 gōng , shìjiǔchī , fēngwǎnrán , píngqìng 。 xīnqièkuì , zhíwéiyāo , zhàngzhī 。 zhàngcáijiā , gōngjuébàotòng , zàijiā , túnròuliè 。 dàorénsuīshēngjiēxià , guāncháxuèyīnzuòshàng 。 nǎizhǐchī , suìlìng 。 dàorénsuì , zhīsuǒwǎng 。 hòuyǒurénjīnlíng , zhuāng , wènzhī , xiào 。

聊斋志异·寒月芙蕖拼音版

  《 hán yuè fú qú 》
   jǐ nán dào rén zhě , bù zhī hé xǔ rén , yì bù xiáng qí xìng shì 。 dōng xià zhe yī dān qià yī , xì huáng tāo , wú kù rú 。 měi yòng bàn shū shū fà , jí yǐ chǐ xián jì , rú guān zhuàng 。 rì chì jiǎo háng shì shàng ; yè wò jiē tóu , lí shēn shù chǐ wài , bīng xuě jìn róng 。 chū lái , zhé duì rén zuò huàn jù , shì rén zhēng yí zhī 。 yǒu jǐng qǔ wú lài zi , yí yǐ jiǔ , qiú chuán qí shù , bù xǔ 。 yù dào rén yù yú hé jīn , zhòu bào qí yī yǐ xié zhī , dào rén yī yuē :“ qǐng yǐ cì huán , dāng bù lìn shù 。” wú lài zhě kǒng qí dài , gù bù kěn shì 。 dào rén yuē :“ guǒ bù xiāng shòu yé ?” yuē :“ rán 。” dào rén mò bù yǔ yǔ , é jiàn huáng tí huà wéi shé , wéi kě shù wò , rào qí shēn liù qī zā , nù mù áng shǒu , tǔ shé xiāng xiàng , mǒu dà è , cháng guì , sè qīng qì cù , wéi yán qǐ mìng 。 dào rén nǎi jìng qǔ tāo 。 tāo jìng fēi shé ; lìng yǒu yī shé , wān yán rù chéng qù 。 yóu shì dào rén zhī míng yì zhù 。
   jìn shēn jiā wén qí yì , zhāo yǔ yóu , cóng cǐ wǎng lái xiāng xiān shēng mén 。 sī 、 dào jù ěr qí míng , měi yàn jí , bì yǐ dào rén cóng 。 yī rì , dào rén qǐng yú shuǐ miàn tíng bào zhū xiàn zhī yǐn 。 zhì qī , gè yú àn tóu dé dào rén sù tiě , yì bù zhī suǒ yóu zhì 。 zhū guān fù yàn suǒ , dào rén yǔ lǚ chū yíng 。 jì rù , zé kōng tíng jì rán , jǐ tà wèi shè , huò yí qí wàng 。 dào rén qǐ guān zǎi yuē :“ pín dào wú tóng pú , fán jiè zhū hù cóng , shǎo dài bēn zǒu 。” guān gòng nuò zhī 。 dào rén yú bì shàng huì shuāng fēi , yǐ shǒu zhuā zhī 。 nèi yǒu yìng mén zhě , zhèn guǎn ér qǐ 。 gòng qū chān wàng , zé jiàn chōng chōng zhě wǎng lái yú zhōng , píng màn chuáng jǐ , yì fù dōu yǒu 。 jí yǒu rén yī yī chuán sòng mén wài , dào rén mìng lì xū bèi jiē liè tíng zhōng , qiě zhǔ wù yǔ nèi rén jiāo yǔ 。 liǎng xiāng shòu shòu , wéi gù ér xiào 。 qǐng kè , chén shè mǎn tíng , qióng jí shē lì 。 jì ér zhǐ jiǔ sàn fù , rè zhì téng xūn , jiē zì bì zhōng chuán dì ér chū , zuò kè wú bù hài yì 。 tíng gù bèi hú shuǐ , měi liù yuè shí , hé huā shù shí qǐng , yī wàng wú jì 。 yàn shí fāng líng dōng , chuāng wài máng máng , wéi yǒu yān lǜ 。 yī guān ǒu tàn yuē :“ cǐ rì jiā jí , kě xī wú lián huā diǎn zhuì !” zhòng jù wéi wéi 。 shǎo qǐng , yī qīng yī lì bēn bái :“ hé yè mǎn táng yǐ !” yī zuò jiē jīng 。 tuī chuāng tiào zhǔ , guǒ jiàn mí wàng jīng cōng , jiān yǐ hàn dàn 。 zhuǎn shùn jiān , wàn zhī qiān duǒ , yī qí dōu kāi , shuò fēng chuī miàn , hé xiāng qìn nǎo 。 qún yǐ wéi yì 。 qiǎn lì rén dàng zhōu cǎi lián , yáo jiàn lì rén rù huā shēn chù , shǎo jiān fǎn zhào , sù shǒu lái jiàn 。 guān jié zhī , lì yuē :“ xiǎo rén chéng zhōu qù , jiàn huā zài yuǎn jì , jiàn zhì běi àn , yòu zhuǎn yáo yáo zài nán dàng zhōng 。” dào rén xiào yuē :“ cǐ huàn mèng zhī kōng huā ěr 。” wú hé , jiǔ lán , hé yì diāo xiè , běi fēng zhòu qǐ , cuī zhé hé gài , wú fù cún yǐ 。 jì dōng guān chá gōng shèn yuè zhī , xié guī shǔ , rì yǔ xiá wán 。 yī rì gōng yǔ kè yǐn 。 gōng gù yǒu chuán jiā měi yùn , měi yǐ yī dǒu wéi lǜ , bù kěn gōng làng yǐn 。 shì rì kè yǐn ér gān zhī , gù suǒ qīng niàng , gōng jiān yǐ jì jìn wéi cí 。 dào rén xiào wèi kè yuē :“ jūn bì yù mǎn lǎo tāo , suǒ zhī pín dào ér kě 。” kè qǐng zhī 。 dào rén yǐ hú rù xiù zhōng , shǎo kè chū , biàn zhēn zuò shàng , yǔ gōng suǒ cáng wú yì 。 jìn huān ér ba 。 gōng yí , rù shì jiǔ chī , fēng gù wǎn rán , píng yǐ qìng yǐ 。 xīn qiè kuì nù , zhí yǐ wéi yāo , zhàng zhī 。 zhàng cái jiā , gōng jué gǔ bào tòng , zài jiā , tún ròu yù liè 。 dào rén suī shēng sī jiē xià , guān chá yǐ xuè yīn zuò shàng 。 nǎi zhǐ bù chī , suì lìng qù 。 dào rén suì lí jì , bù zhī suǒ wǎng 。 hòu yǒu rén yù yú jīn líng , yī zhuāng rú gù , wèn zhī , xiào bù yǔ 。

  为您推荐:聊斋志异寒月芙蕖文言文翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签