聊斋志异·酒狂拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:46:04

 文言文之家为您整理聊斋志异·酒狂拼音版、聊斋志异·酒狂注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·酒狂注音版

 《 jiǔkuáng 》
  miàoyǒngdìng , jiāng西gòngshēng , jiǔ , dǎngduōwèizhī 。 ǒushìshūjiā , huáxiéxuè , suìgònghānyǐn 。 miàozuì , 使shǐjiǔzuò ,  ;  , zuòhuā 。 shūwéipáijiě , miàowéizuǒtǎn , qiānshū 。 shū , bēngàojiā 。 jiārénlái , xiéguī 。 cáizhìchuángshàng , zhījìnjué , zhī , yǎnránjué 。
  miàojiànyǒuzàomàorénzhí 。 shízhìshǔ , piǎowéi , shìjiānzhuàng 。 zhìchíxià , jiànguānzǎi , zuì , dāngshìsòngdòuōu 。 huízàomàorén , niú , yòugǎnwèn 。 tángshàngxuānyán , 使shǐsòngzhězǎohòu , shìtángxiàrénfēnfēnsàn 。 miàosuízàomàorénchū , gèngguīzhuó , suōshǒuyánxià 。 zàomàorényuē :“ diānjiǔlàizi ! jiāng , xúnmiánshí , ěrwǎng ?” miàozhànyuē :“ qiězhīshì , bìngwèigàojiārén , háo , yōngjiāngyānguī ?” zàomàorényuē :“ diānjiǔzéi ! ruòdàn , 便biànyǒuyòng ! zàizhī , lǎoquánsuìdiānzi !” miàochuíshǒugǎnshēng 。 rénnèichū , jiànmiào , chàyuē :“ ěrlái ?” miàoshìzhī , jiù 。 jiùjiǎshì , shùzǎi 。 miàojiànzhī , shǐ , xīnbēi , xiàngjiùlíngyuē :“ ājiùjiù !” jiǎzàomàorényuē :“ dōnglíngfēi , línhánshè 。” èrrénnǎi 。 jiǎzhòngzàomàorén , qiězhǔqīngyǎn 。 éqǐngchūjiǔshí , tuánzuòxiàngyǐn 。 jiǎwèn :“ shèshēngshì , suìfángōuzhì ?” zàomàorényuē :“ wángjiàluójūn , lìngshēngzuì , 使shǐzhuōdelái 。” jiǎwèn :“ jiànwángwèi ?” yuē :“ luójūnhuìhuāàn , jiàwèiguī 。” yòuwèn :“ āshēngjiāngdezuì ?” yuē :“ wèizhī 。 ránwángděngrén。” miàozài , wénèrrényán , hànxià , bēizhùnéng 。  , zàomàorén , xièyuē :“ dāoshèngzhuó , jīngzuì 。 lìngshēngxiāngtuō , jiàguī , zàiróngdēng访fǎng 。” nǎi 。 jiǎwèimiàoyuē :“ shēngbiéxiōng , àizhǎngshàngzhū , chángrěn 。 shíliùsuì , měisānbēihòu , nánnánxúnrén , xiǎo , zhézhuāménluǒ , yóuwèi齿chǐzhì 。 biéshínián , shēnglezhǎngjìn 。 jīnqiěnài !” miàode , àohuǐ 。 jiǎzhīyuē :“ jiùzài , yǒuxiǎoshēngwàng ,  。 shìyǐnzhěnǎidōnglíng使shǐzhě , jiùchángyǐnzhījiǔ , jiùxiāngshàn 。 wángwàn , wèi便biànnéng 。 wěiyán , měishìshēng , huòyǔncóng 。” yòuzhuǎnniànyuē :“ shìdānzhòng , fēishíwànnéngle 。” miàoxiènuò , jiùjiùshì宿 。  , zàomàorénzǎoláichānwàng 。 jiǎqǐngjiān 。 shí , láiwèimiàoyuē :“ xié 。 shǎoqǐng , lái 。 xiānqìngsuǒyǒuyòng , dàishēngguīcóngróngcòuzhìzhī 。” miàoyuē :“ gòng ?” yuē :“ shíwàn 。” yuē :“ shēngchùde ?” jiǎyuē :“ zhǐjīnqiánzhǐbǎi ,  。” miàoyuē :“ bàněr 。” dàijiāngtíng, zàomàorénzhì 。
  miàochūshìshàngshǎoyóuzhǔ , jiǎzhǔyuǎndàng , nuòérchū 。 jiànjiēmàofàn , rénjiān 。 zhìsuǒ , yuánjùnjué , shìlíng 。 duìménjiǔ , wǎngláihuǒ 。 wàidàicháng , hēiliáoyǒngdòng , shēnjiàn 。 fāngzhùkuītàn , wénnèirényuē :“ miàojūnlái?” miàoshìzhī , líncūnwēngshēng , nǎishíniánqiánwénjiāo 。 chūshǒu , huānruòpíngshēng 。 jiùnèixiǎozhuó , dàokuò 。 miàoqìngxìngzhōng , yòuféngzhī , qīng怀huáijìnjiào 。 zuì , dùnwàng , jiùtàizuò , jiànxiáwēng 。 wēngyuē :“ shùniánjiàn , jūnyóuěr?” miàoyànréndàojiǔ , wényánfèn 。 zhuō 。 wēngzhī , xiùjìngchū 。 miàoyòuzhuīzhìtóu , wēngmào , wēngyuē :“ zhēnwàngrén !” nǎituīmiàodiānduòzhōng 。 shuǐshūshènshēn , érshuǐzhōngrèn , xié穿chuānjìng , jiānnányáodòng , tòngchènǎo 。 hēishuǐsōuhuì , suíhóu , gèngnài 。 ànshàngrénguānxiào , juéwéiyuánshǒu 。
  shífāngwēi , jiǎzhì , wàngjiànjīng , xiéguī , yuē :“ ěrwéi ! yóu , wéirén ! qǐngréngcóngdōnglíngshòuzhì 。” miào , bàizhīzuì 。 jiǎnǎiyuē :“ shìdōnglíngzhì , hòuquàn , nǎiyǐndàngguī , néngdài 。 quàn , qiānmínlìng , xúnjìnwéi 。 guī , cuòzhì , cūnwàikuàngmǎngzhōng , jiùmíngfénzhī , ànjié 。” miàomìng , nǎizhīxíng , sòngzhījiāowài , yòuzhǔyuē :“ shíyán , lèi 。” nǎishìlìngguī 。
  shímiàojiāngsān , jiārénwèizuì , éryǐnyǐnxuán 。 shì , ǒu , ǒuchūhēishěnshùdòu , chòuwén 。  , hàn湿shīyīn , wèixūnténg ,  , shēnshǐliángshuǎng 。 gàojiārén 。 xuánjuéchùtòngzhǒng , chéngchuāng , yóuxìngkuì 。 shíjiànnéngzhàngxíng 。 jiāréngòngchángmíng , miàosuǒfèi , fēishùjīnnéngbàn , shēnglìn , yuē :“ nǎnghuòzuìxiāngzhīhuànjìngěr 。 zòngrán , shì , gǎn使shǐmíngwángzhī ?” jiārénquànzhī , tīng 。 ránxīnrán , gǎnzòngyǐn 。 dǎngxiánjìn , shāoshāogòngzhuó 。 nián , míngbàojiànwàng , zhìjiàn , zhuàngjiànméng 。 yǐnxìngzhījiā , yòuzuò , zhǔrénbìnchìchū , jìng 。 miàozàoshí , fāngzhī , chíguījiā 。 shì , miànchángguì , tóushù , yuē :“ 便biànchángěr ! 便biànchángěr!” yán , shìzhījué 。

聊斋志异·酒狂拼音版

 《 jiǔ kuáng 》
  miào yǒng dìng , jiāng xī bá gòng shēng , sù xù yú jiǔ , qī dǎng duō wèi bì zhī 。 ǒu shì zú shū jiā , yǔ kè huá jī xié xuè , suì gòng hān yǐn 。 miào zuì , shǐ jiǔ mà zuò , wǔ kè ; kè nù , yī zuò dà huā 。 shū wéi pái jiě , miào wéi zuǒ tǎn kè , yì qiān nù shū 。 shū wú jì , bēn gào qí jiā 。 jiā rén lái , fú xié yǐ guī 。 cái zhì chuáng shàng , sì zhī jìn jué , fǔ zhī , yǎn rán qì jué 。
  miào jiàn yǒu zào mào rén zhí yǐ qù 。 yí shí zhì yī fǔ shǔ , piǎo bì wéi wǎ , shì jiān wú qí zhuàng lì 。 zhì chí xià , sì yù sì jiàn guān zǎi , zì sī wú zuì , dāng shì kè sòng dòu ōu 。 huí gù zào mào rén , nù mù rú niú , yòu bù gǎn wèn 。 hū táng shàng yī lì xuān yán , shǐ sòng yù zhě yì rì zǎo hòu , yú shì táng xià rén fēn fēn sàn qù 。 miào yì suí zào mào rén chū , gèng wú guī zhuó , suō shǒu lì sì yán xià 。 zào mào rén nù yuē :“ diān jiǔ wú lài zi ! rì jiāng mù , gè qù xún mián shí , ěr yù hé wǎng ?” miào zhàn lì yuē :“ wǒ qiě bù zhī hé shì , bìng wèi gào jiā rén , gù háo wú zī fǔ , yōng jiāng yān guī ?” zào mào rén yuē :“ diān jiǔ zéi ! ruò gū zì dàn , biàn yǒu yòng dù ! zài zhī wú , lǎo quán suì diān gǔ zi !” miào chuí shǒu bù gǎn shēng 。 hū yī rén zì hù nèi chū , jiàn miào , chà yì yuē :“ ěr hé lái ?” miào shì zhī , zé qí mǔ jiù 。 jiù jiǎ shì , sǐ yǐ shù zǎi 。 miào jiàn zhī , shǐ wù yǐ sǐ , xīn yì bēi jù , xiàng jiù tì líng yuē :“ ā jiù jiù wǒ !” jiǎ gù zào mào rén yuē :“ dōng líng fēi tā , qū lín hán shè 。” èr rén nǎi rù 。 jiǎ zhòng yī zào mào rén , qiě zhǔ qīng yǎn 。 é qǐng chū jiǔ shí , tuán zuò xiàng yǐn 。 jiǎ wèn :“ shè shēng hé shì , suì fán gōu zhì ?” zào mào rén yuē :“ dà wáng jià yì fú luó jūn , yù lìng shēng zuì lì , shǐ wǒ zhuō de lái 。” jiǎ wèn :“ jiàn wáng wèi ?” yuē :“ fú luó jūn huì huā zǐ àn , jià wèi guī 。” yòu wèn :“ ā shēng jiāng de hé zuì ?” dá yuē :“ wèi kě zhī yě 。 rán dà wáng pō nù cǐ děng rén 。” miào zài cè , wén èr rén yán , hú sù hàn xià , bēi zhù bù néng jǔ 。 wú hé , zào mào rén qǐ , xiè yuē :“ dāo shèng zhuó , yǐ jīng zuì yǐ 。 jí yǐ lìng shēng xiāng fù tuō , jià guī , zài róng dēng fǎng 。” nǎi qù 。 jiǎ wèi miào yuē :“ shēng bié wú xiōng dì , fù mǔ ài rú zhǎng shàng zhū , cháng bù rěn yī hē 。 shí liù qī suì , měi sān bēi hòu , nán nán xún rén cī , xiǎo bù hé , zhé zhuā mén luǒ mà , yóu wèi chǐ zhì 。 bù yì bié shí yú nián , shēng le bù zhǎng jìn 。 jīn qiě nài hé !” miào fú de kū , ào huǐ wú jí 。 jiǎ yè zhī yuē :“ jiù zài cǐ yè gū , pō yǒu xiǎo shēng wàng , bì hé jí lì 。 shì yǐn zhě nǎi dōng líng shǐ zhě , jiù cháng yǐn zhī jiǔ , yǔ jiù pō xiāng shàn 。 dà wáng rì wàn jǐ , yì wèi bì biàn néng jì yì 。 wǒ wěi qū yǔ yán , měi yǐ sī yì shì shēng qù , huò kě yǔn cóng 。” yòu zhuǎn niàn yuē :“ cǐ shì dān fù pō zhòng , fēi shí wàn bù néng le yě 。” miào xiè nuò , jí jiù jiù shì sù 。 cì rì , zào mào rén zǎo lái chān wàng 。 jiǎ qǐng jiān 。 yǔ yí shí , lái wèi miào yuē :“ xié yǐ 。 shǎo qǐng , jí fù lái 。 wǒ xiān qìng suǒ yǒu yòng yā qì , yú dài shēng guī cóng róng còu zhì zhī 。” miào xǐ yuē :“ gòng dé jǐ hé ?” yuē :“ shí wàn 。” yuē :“ shēng hé chù de rú xǔ ?” jiǎ yuē :“ zhǐ jīn bì qián zhǐ bǎi tí , zú yǐ 。” miào xǐ yuē :“ cǐ yì bàn ěr 。” dài jiāng tíng wǔ , zào mào rén bù zhì 。
  miào yù chū shì shàng shǎo yóu zhǔ , jiǎ zhǔ wù yuǎn dàng , nuò ér chū 。 jiàn jiē lǐ mào fàn , yī rú rén jiān 。 zhì yī suǒ , jí yuán jùn jué , sì shì líng yǔ 。 duì mén yī jiǔ sì , wǎng lái pō huǒ 。 sì wài yī dài cháng xī , hēi liáo yǒng dòng , shēn bù jiàn dǐ 。 fāng zhù zú kuī tàn , wén sì nèi yī rén hū yuē :“ miào jūn hé lái ?” miào jí shì zhī , zé lín cūn wēng shēng , nǎi shí nián qián wén zì jiāo 。 qū chū wò shǒu , huān ruò píng shēng 。 jí jiù sì nèi xiǎo zhuó , gè dào qì kuò 。 miào qìng xìng zhōng , yòu féng gù zhī , qīng huái jìn jiào 。 dà zuì , dùn wàng qí sǐ , jiù tài fù zuò , jiàn xù xù xiá cī wēng 。 wēng yuē :“ shù nián bù jiàn , jūn yóu ěr yé ?” miào sù yàn rén dào qí jiǔ dé , wén yán yì fèn 。 jī zhuō dà mà 。 wēng nì zhī , fú xiù jìng chū 。 miào yòu zhuī zhì xī tóu , lǚ wēng mào , wēng nù yuē :“ cǐ zhēn wàng rén !” nǎi tuī miào diān duò xī zhōng 。 xī shuǐ shū bù shèn shēn , ér shuǐ zhōng lì rèn rú má , cì xié chuān jìng , jiān nán yáo dòng , tòng chè gǔ nǎo 。 hēi shuǐ zá sōu huì , suí xī rù hóu , gèng bù kě nài 。 àn shàng rén guān xiào rú dǔ , jué bù yī wéi yuán shǒu 。
  shí fāng wēi jí , jiǎ hū zhì , wàng jiàn dà jīng , tí xié yǐ guī , yuē :“ ěr bù kě wéi yě ! sǐ yóu fú wù , bù zú fù wéi rén ! qǐng réng cóng dōng líng shòu fǔ zhì 。” miào dà jù , qì bài zhī zuì 。 jiǎ nǎi yuē :“ shì dōng líng zhì , hòu rǔ lì quàn , rǔ nǎi yǐn dàng bù guī , qú pò bù néng dài 。 wǒ yǐ lì quàn , fù qiān mín lìng qù , yú yǐ xún jìn wéi qī 。 zǐ guī , yí jí cuò zhì , yè yú cūn wài kuàng mǎng zhōng , hū jiù míng fén zhī , cǐ àn kě jié yě 。” miào xī rú mìng , nǎi cù zhī xíng , sòng zhī jiāo wài , yòu zhǔ yuē :“ bì wù shí yán , lèi wǒ wú yì 。” nǎi shì tú lìng guī 。
  shí miào yǐ jiāng wò sān rì , jiā rén wèi qí zuì sǐ , ér bí xī yǐn yǐn rú xuán sī 。 shì rì sū , dà ǒu , ǒu chū hēi shěn shù dòu , chòu bù kě wén 。 tǔ yǐ , hàn shī yīn rù , qì wèi xūn téng , yǔ tǔ wù wú yì , shēn shǐ liáng shuǎng 。 gào jiā rén yǐ yì 。 xuán jué cì chù tòng zhǒng , gé yè chéng chuāng , yóu xìng bù dà kuì fǔ 。 shí rì jiàn néng zhàng xíng 。 jiā rén gòng qǐ cháng míng fù , miào jì suǒ fèi , fēi shù jīn bù néng bàn , pō shēng lìn xī , yuē :“ nǎng huò zuì xiāng zhī huàn jìng ěr 。 zòng qí bù rán , yī yǐ sī shì wǒ , hé gǎn fù shǐ míng wáng zhī ?” jiā rén quàn zhī , bù tīng 。 rán xīn tì tì rán , bù gǎn fù zòng yǐn 。 lǐ dǎng xián xǐ qí jìn dé , shāo shāo yǔ gòng zhuó 。 nián yú , míng bào jiàn wàng , zhì jiàn sì , gù zhuàng jiàn méng 。 yī rì yǐn yú zǐ xìng zhī jiā , yòu mà zuò , zhǔ rén bìn chì chū , hé hù jìng qù 。 miào zào yú shí , qí zǐ fāng zhī , fú chí guī jiā 。 rù shì , miàn bì cháng guì , zì tóu wú shù , yuē :“ biàn cháng ěr fù ! biàn cháng ěr fù !” yán yǐ pū dì , shì zhī qì yǐ jué yǐ 。

 为您推荐:聊斋志异酒狂文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签