聊斋志异·阳武侯拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:48:48

  文言文之家为您整理聊斋志异·阳武侯拼音版、聊斋志异·阳武侯注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·阳武侯注音版

  《 yánghóu 》
   yánghóuxuēgōng , jiāoxuējiādǎorén 。 xuēgōngzuìpín , niúxiāngxiānshēngjiā 。 xiānshēngyǒuhuāngtián , gōngchù , zhéjiànshédòucǎoláizhōng , wéi ; yīnqǐngzhǔrénwéizháizhào , gòumáoér 。 hòushùnián , tàirénlín , zhízhòuzhì ; shìèrzhǐhuī使shǐfèngmìnghǎi, chū , zhōng 。 jiànshèshàngquèqún , jìnglòuchù , zhī 。 érwēngchū , zhǐhuīwèn :“ shìzuò ?” yīnchǎngào 。 yòuxúnsuǒchǎn , yuē :“ nán 。” zhǐhuīyòuè , yuē :“ shìguì 。 rán , deliǎngzhǐhuīshǒumén ?” jiēér 。 hóucháng , gòumiànchuí , shūcōngyǐng 。 dǎozhōngxuēxìng , jūn 。 shìniányīngwēngjiāchūdīngkǒushùliáoyáng , wēngzhǎngshēnwéiyōu 。 shíhóushísuì , réntàihānshēng , wéihūn 。 wèixiōngyuē :“ jiū , zàochéngrén ?” yuē :“ rán 。” xiàoyuē:“ ruòkěnzi , dāngrèn 。” xiōng , pèi 。 hóusuìxiéshìshùsuǒ 。 xíngfāngshùshí , bào 。 yǒuwēi , bēnxià 。 shǎojiān , zhǐ , shǐxíng 。 cáishù , shíbēngzhuì 。 rényáowàngliǎngyuèchū , liǎngrénérméi 。 hóuyǒngjiànfēicháng , fēngcǎidùn 。 hòujūngōngfēngyánghóushìjué 。
   zhì 、 zhēnjiān , hóumǒugōnghōng ,  , zhǐyǒu , yīnzànpángzhīdài 。 fánshìfēngjiājìnzhě , yǒushēnshàngwén , guānqiǎnǎobànshǒuzhī , chǎnnǎi 。 nián , rénshēng 。 chǎnhòu , yóuzhèndòng , fánshínián , gèngshùǎo , yòushēngnán 。 yīngpàijué。 pángzhīzàozhī , wéifēixuēchǎn 。 guānshōuzhūǎo , xièbǎiduān , jiēyán 。 juénǎidìng 。

聊斋志异·阳武侯拼音版

  《 yáng wǔ hóu 》
   yáng wǔ hóu xuē gōng lù , jiāo xuē jiā dǎo rén 。 fù xuē gōng zuì pín , mù niú xiāng xiān shēng jiā 。 xiān shēng yǒu huāng tián , gōng mù qí chù , zhé jiàn shé tù dòu cǎo lái zhōng , yǐ wéi yì ; yīn qǐng yú zhǔ rén wéi zhái zhào , gòu máo ér jū 。 hòu shù nián , tài fū rén lín rù , zhí yǔ zhòu zhì ; shì èr zhǐ huī shǐ fèng mìng jī hǎi , chū qí tú , bì yǔ hù zhōng 。 jiàn shè shàng yā què qún jí , jìng yǐ yì fù lòu chù , yì zhī 。 jì ér wēng chū , zhǐ huī wèn :“ shì hé zuò ?” yīn yǐ chǎn gào 。 yòu xún suǒ chǎn , yuē :“ nán yě 。” zhǐ huī yòu yì è , yuē :“ shì bì jí guì 。 bù rán , hé yǐ de wǒ liǎng zhǐ huī hù shǒu mén hù yě ?” zī jiē ér qù 。 hóu jì cháng , gòu miàn chuí bí tì , shū bù cōng yǐng 。 dǎo zhōng xuē xìng , gù lì jūn jí 。 shì nián yīng wēng jiā chū yī dīng kǒu shù liáo yáng , wēng zhǎng zǐ shēn yǐ wéi yōu 。 shí hóu shí bā suì , rén yǐ tài hān shēng , wú yǔ wéi hūn 。 hū zì wèi xiōng yuē :“ dà gē jiū jī , dé wú yǐ zào chéng wú rén yé ?” yuē :“ rán 。” xiào yuē :“ ruò kěn yǐ bì zi qī wǒ , wǒ dāng rèn cǐ yì 。” xiōng xǐ , jí pèi bì 。 hóu suì xié shì fù shù suǒ 。 xíng fāng shù shí lǐ , bào yǔ hū jí 。 tú cè yǒu wēi yá , fū qī bēn bì qí xià 。 shǎo jiān , yǔ zhǐ , shǐ fù xíng 。 cái jí shù wǔ , yá shí bēng zhuì 。 jū rén yáo wàng liǎng hǔ yuè chū , bī fù liǎng rén ér méi 。 hóu zì cǐ yǒng jiàn fēi cháng , fēng cǎi dùn yì 。 hòu yǐ jūn gōng fēng yáng wǔ hóu shì jué 。
   zhì qǐ 、 zhēn jiān , xí hóu mǒu gōng hōng , wú zǐ , zhǐ yǒu yí fù , yīn zàn yǐ páng zhī dài 。 fán shì fēng jiā jìn yù zhě , yǒu shēn jí yǐ shàng wén , guān qiǎn ǎo bàn shǒu zhī , jì chǎn nǎi yǐ 。 nián yú , fū rén shēng nǚ 。 chǎn hòu , fù yóu zhèn dòng , fán shí wǔ nián , gèng shù ǎo , yòu shēng nán 。 yīng yǐ dí pài cì jué 。 páng zhī zào zhī , yǐ wéi fēi xuē chǎn 。 guān shōu zhū ǎo , xiè gù bǎi duān , jiē wú yì yán 。 jué nǎi dìng 。

  为您推荐:聊斋志异阳武侯文言文翻译及赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签