聊斋志异·赵城虎拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:51:56

  文言文之家为您整理聊斋志异·赵城虎拼音版、聊斋志异·赵城虎注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·赵城虎注音版

  《 zhàochéng 》
   zhàochéng , niánshí , zhǐ 。 shān , wèisuǒshì 。 bēitòng , huó , hàoérzhīzǎi 。 zǎixiàoyuē :“ guānzhìzhī ?” háotáo , néngzhìzhī 。 zǎichìzhīwèi , yòuliánlǎo , rěnjiāwēi , suìgěizhī , nuòzhuō 。 ǎo , dàigōudiéchūnǎikěnxíng 。 zǎinàizhī 。 wènzhū , shéinéngwǎngzhī 。 míngnéng , xūnzuì , zuòxià , yán :“ néngzhī 。” chídiéxià , shǐ 。 xǐngérhuǐzhī , yóuwèizǎizhīwěi , jiěrǎoěr , yīnshènwéi 。 chídiébàojiǎo , zǎiyuē :“ yánnéngzhī , rónghuǐ ?” jiǒngshèn , qǐngdiéliè , zǎicóngzhī 。 lièrén , shān , shù 。 yuè , shòuzhàngshùbǎi , yuānwǎngkòng 。 suìdōngguōyuèmiào , guìérzhùzhī , shīshēng 。
    , wàilái , cuòè , kǒngbèidiéshì ,  , shū , dūnménzhōng 。 zhùyuē :“ shāmǒuzizhěěr , tīng 。” suìchūléisuǒzhìxiàng , tiěěrshòu 。 qiānxiànshǔ , zǎiwènyuē :“ mǒuziěrshìzhī ?” hànzhī 。 zǎiyuē :“ shārénzhě , zhīdìng 。 qiězhǐ , érěrshāzhī , cánniánchuíjìn , shēnghuó ? tǎngěrnéngwéiruòzi 。 jiāngshèzhī 。” yòuhànzhī , nǎishìlìng 。 fāngyuànzǎizhīshāchángzi , chídànfēi , yǒu鹿 , huòròu , yòng 。 shìwéicháng , shíxiánjīnzhìtíngzhōng 。 cóngfēng , fèngyǎngguò 。 xīnqiè 。 lái , shíyánxià , jìng 。 rénchùxiāngān , cāi 。 shùnián,  , láihǒutángzhōng 。 suǒ , chuòyíngzàng , réngòngzhī 。 fénlěifāngchéng , zhòubēnlái , bīnjìntáo 。 zhízhǒngqián , háomíngléidòng , shíshǐ 。 rén “  ” dōngguō , zhìjīnyóucún 。

聊斋志异·赵城虎拼音版

  《 zhào chéng hǔ 》
   zhào chéng yù , nián qī shí yú , zhǐ yī zǐ 。 yī rì rù shān , wèi hǔ suǒ shì 。 yù bēi tòng , jǐ bù yù huó , hào tí ér sù zhī zǎi 。 zǎi xiào yuē :“ hǔ hé kě yǐ guān fǎ zhì zhī hū ?” yù yù háo táo , bù néng zhì zhī 。 zǎi chì zhī yì bù wèi jù , yòu lián qí lǎo , bù rěn jiā yǐ wēi nù , suì gěi zhī , nuò zhuō hǔ 。 ǎo fú bù qù , bì dài gōu dié chū nǎi kěn xíng 。 zǎi wú nài zhī 。 jí wèn zhū yì , shéi néng wǎng zhī 。 yī lì míng lǐ néng , xūn zuì , yì zuò xià , zì yán :“ néng zhī 。” chí dié xià , yù shǐ qù 。 lì xǐng ér huǐ zhī , yóu wèi zǎi zhī wěi jú , gū yǐ jiě yù rǎo ěr , yīn yì bù shèn wéi yì 。 chí dié bào jiǎo , zǎi nù yuē :“ gù yán néng zhī , hé róng fù huǐ ?” lì jiǒng shèn , qǐng dié jū liè hù , zǎi cóng zhī 。 lì jí liè rén , rì yè fú shān gǔ , jì dé yī hǔ shù kě sè zé 。 yuè yú , shòu zhàng shù bǎi , yuān kǔ wǎng kòng 。 suì yì dōng guō yuè miào , guì ér zhù zhī , kū shī shēng 。
   wú hé , yī hǔ zì wài lái , lì cuò è , kǒng bèi dié shì , hǔ rù , shū bù tā gù , dūn lì mén zhōng 。 lì zhù yuē :“ rú shā mǒu zi zhě ěr yě , qí fǔ tīng wú fù 。” suì chū léi suǒ zhì hǔ xiàng , hǔ tiě ěr shòu fù 。 qiān dá xiàn shǔ , zǎi wèn hǔ yuē :“ mǒu zi ěr shì zhī yé ?” hǔ hàn zhī 。 zǎi yuē :“ shā rén zhě sǐ , gǔ zhī dìng lǜ 。 qiě yù zhǐ yī zǐ , ér ěr shā zhī , bǐ cán nián chuí jìn , hé yǐ shēng huó ? tǎng ěr néng wéi ruò zi yě 。 wǒ jiāng shè zhī 。” hǔ yòu hàn zhī , nǎi shì fù lìng qù 。 yù fāng yuàn zǎi zhī bù shā hǔ yǐ cháng zi yě , chí dàn qǐ fēi , zé yǒu sǐ lù , yù huò qí ròu gé , yòng yǐ zī dù 。 zì shì yǐ wéi cháng , shí xián jīn bó zhì tíng zhōng 。 yù cóng cǐ fēng yù , fèng yǎng guò yú qí zǐ 。 xīn qiè dé hǔ 。 hǔ lái , shí wò yán xià , jìng rì bù qù 。 rén chù xiāng ān , gè wú cāi jì 。 shù nián , yù sǐ , hǔ lái hǒu yú táng zhōng 。 yù sù suǒ jī , chuò kě yíng zàng , zú rén gòng yì zhī 。 fén lěi fāng chéng , hǔ zhòu bēn lái , bīn kè jìn táo 。 hǔ zhí fù zhǒng qián , háo míng léi dòng , yí shí shǐ qù 。 tǔ rén lì “ yì hǔ cí ” yú dōng guō , zhì jīn yóu cún 。

  为您推荐:聊斋志异赵城虎原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签