聊斋志异·螳螂捕蛇拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:54:22

  文言文之家为您整理聊斋志异·螳螂捕蛇拼音版、聊斋志异·螳螂捕蛇注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·螳螂捕蛇注音版

  《 tánglángshé 》
   zhāngxìngzhě , ǒuxíng , wénshàngyǒushēngshèn 。 xúndēngchān , jiànshéwéiwǎn , bǎicóngshùzhōng , wěiliǔ , liǔzhībēngzhé 。 fǎnqīngdiēzhīzhuàng , yǒuzhuōzhìzhī 。 ránshěnshìshūsuǒjiàn ,  。 jiànjìnlínzhī , tánglángdǐngshàng , dāojuéshǒu , diān 。 jiǔzhī , shéjìng 。 shìèshàngròu , lièyún 。

聊斋志异·螳螂捕蛇拼音版

  《 táng láng bǔ shé 》
   zhāng xìng zhě , ǒu xíng xī gǔ , wén yá shàng yǒu shēng shèn lì 。 xún tú dēng chān , jiàn jù shé wéi rú wǎn , bǎi pū cóng shù zhōng , yǐ wěi jī liǔ , liǔ zhī bēng zhé 。 fǎn cè qīng diē zhī zhuàng , sì yǒu wù zhuō zhì zhī 。 rán shěn shì shū wú suǒ jiàn , dà yí 。 jiàn jìn lín zhī , zé yī táng láng jù dǐng shàng , yǐ cì dāo jué qí shǒu , diān bù kě qù 。 jiǔ zhī , shé jìng sǐ 。 shì è shàng gé ròu , yǐ pò liè yún 。

  为您推荐:聊斋志异螳螂捕蛇文言文翻译 聊斋志异螳螂捕蛇寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签