聊斋志异·武技拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-25 20:56:55

  文言文之家为您整理聊斋志异·武技拼音版、聊斋志异·武技注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·武技注音版

  《  》
   chāokuí , zhī西rén , háoshuǎnghǎoshī 。 ǒusēngláituō , bǎodànzhī 。 sēngshèngǎn , nǎiyuē :“ shàolínchū 。 yǒubáo , qǐngxiāngshòu 。”  , guǎnzhīshè , fēnggěi , dàncóngxué 。 sānyuèjīng , shèn 。 sēngwèn :“  ?” yuē :“  。 shīsuǒnéngzhě , jìnnéngzhī 。” sēngxiào , mìngshì 。 nǎijiětuòshǒu , yuánfēi , niǎoluò , téngyuèshí , ránjiāochāér 。 sēngyòuxiàoyuē :“  。 jìnnéng , qǐngjiǎoáng 。” xīnrán , jiāozuòshì 。 érzhīchēng , shíshídǎosēngxiá , sēngjiǎofēizhì , yǎngdiēzhàng 。 sēngzhǎngyuē :“ shàngwèijìnnéng 。” zhǎngzhì , cánqǐngjiào 。 yòushù , sēng 。
   yóumíng , áoyóunánběi , wǎngyǒuduì 。 ǒushìxià , jiànshàoniánsēngnòngchǎng , guānzhětián 。 gàozhòngyuē :“ diāndǎoshēn , shūlěngluò 。 yǒuhàoshìzhě , fángxiàchǎngwéi 。” shìsānyán 。 zhòngxiāng , yīngzhě 。 zài , juéyǎng , érjìn 。 便biànxiàozhǎng 。 cáijiāoshǒu , 便biànzhǐyuē :“ shàolínzōngpài 。” wèn :“ zūnshīrén ?” chūyán , jiézhī , nǎisēnggào 。 gǒngshǒuyuē :“ hānshàngshī ? ruòěr , jiāoshǒu , yuànbàixiàfēng 。” qǐngzhīzài ,  。 zhòngsǒngyǒngzhī , nǎiyuē :“ shìhānshī , tóngshìzhōngrén , fáng 。 dànliǎngxiānghuìěr 。” nuòzhī 。 ránwénruò , zhī 。 yòuniánshàoshèng , bàizhī , yàozhīmíng 。 fāngxiéhángjiān , zhǐ , wèn , dànxiàoyán , wéiqiè , qǐngzàijiǎo 。 nǎi 。 shǎojiānténghuái , piánzhǐxiàxiāo , juéxiàzhōngdāo , juénéng 。 xiàoxièyuē :“ mènglàng , xìngzuì !” guī , yuèshǐ , hòunián , sēnglái , wèishùwǎngshì 。 sēngjīngyuē :“ mǎng ! wéi ? xìngxiānmínggàozhī , rán , duàn !”

聊斋志异·武技拼音版

  《 wǔ jì 》
   lǐ chāo zì kuí wú , zī zhī xī bǐ rén , háo shuǎng hǎo shī 。 ǒu yī sēng lái tuō bō , lǐ bǎo dàn zhī 。 sēng shèn gǎn hè , nǎi yuē :“ wú shào lín chū yě 。 yǒu báo jì , qǐng yǐ xiāng shòu 。” lǐ xǐ , guǎn zhī kè shè , fēng qí gěi , dàn xī cóng xué 。 sān yuè yì pō jīng , yì shèn dé 。 sēng wèn :“ rǔ yì hū ?” yuē :“ yì yǐ 。 shī suǒ néng zhě , wǒ yǐ jìn néng zhī 。” sēng xiào , mìng lǐ shì qí jì 。 lǐ nǎi jiě yī tuò shǒu , rú yuán fēi , rú niǎo luò , téng yuè yí shí , xǔ xǔ rán jiāo chā ér lì 。 sēng yòu xiào yuē :“ kě yǐ 。 zǐ jì jìn wú néng , qǐng yī jiǎo dī áng 。” lǐ xīn rán , jí gè jiāo bì zuò shì 。 jì ér zhī chēng gé jù , lǐ shí shí dǎo sēng xiá , sēng hū yī jiǎo fēi zhì , lǐ yǐ yǎng diē zhàng yú 。 sēng fǔ zhǎng yuē :“ zǐ shàng wèi jìn wú néng yě 。” lǐ yǐ zhǎng zhì dì , cán jǔ qǐng jiào 。 yòu shù rì , sēng cí qù 。
   lǐ yóu cǐ yǐ míng , áo yóu nán běi , wǎng yǒu qí duì 。 ǒu shì lì xià , jiàn yī shào nián ní sēng nòng yì yú chǎng , guān zhě tián yì 。 ní gào zhòng kè yuē :“ diān dǎo yī shēn , shū dà lěng luò 。 yǒu hào shì zhě , bù fáng xià chǎng yī pū wéi xì 。” rú shì sān yán 。 zhòng xiāng gù , qì wú yīng zhě 。 lǐ zài cè , bù jué jì yǎng , yì qì ér jìn 。 ní biàn xiào yǔ hé zhǎng 。 cái yī jiāo shǒu , ní biàn hē zhǐ yuē :“ cǐ shào lín zōng pài yě 。” jí wèn :“ zūn shī hé rén ?” lǐ chū bù yán , ní gù jié zhī , nǎi yǐ sēng gào 。 ní gǒng shǒu yuē :“ hān hé shàng rǔ shī yé ? ruò ěr , bù bì jiāo shǒu zú , yuàn bài xià fēng 。” lǐ qǐng zhī zài sì , ní bù kě 。 zhòng sǒng yǒng zhī , ní nǎi yuē :“ jì shì hān shī dì zǐ , tóng shì gè zhōng rén , wú fáng yī xì 。 dàn liǎng xiāng huì yì kě ěr 。” lǐ nuò zhī 。 rán yǐ qí wén ruò gù , yì zhī 。 yòu nián shào xǐ shèng , sī yù bài zhī , yǐ yào yī rì zhī míng 。 fāng xié háng jiān , ní jí jù zhǐ , lǐ wèn qí gù , dàn xiào bù yán , lǐ yǐ wéi qiè , gù qǐng zài jiǎo 。 ní nǎi qǐ 。 shǎo jiān lǐ téng yī huái qù , ní pián wǔ zhǐ xià xiāo qí gǔ , lǐ jué xī xià rú zhōng dāo fǔ , jué pú bù néng qǐ 。 ní xiào xiè yuē :“ mèng làng wǔ kè , xìng wù zuì !” lǐ yì guī , yuè yú shǐ yù , hòu nián yú , sēng fù lái , wèi shù wǎng shì 。 sēng jīng yuē :“ rǔ dà lǔ mǎng ! rě tā hé wéi ? xìng xiān yǐ wǒ míng gào zhī , bù rán , gǔ yǐ duàn yǐ !”

  为您推荐:聊斋志异武技文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签