聊斋志异·小人拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-26 12:32:20

  文言文之家为您整理聊斋志异·小人拼音版、聊斋志异·小人注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·小人注音版

  《 xiǎorén 》
   kāngjiānyǒushùrénxié , cángxiǎorénchángchǐ 。 tóuqián , lìngchū , chàngér退tuì 。 zhì , zǎisuǒshǔ , shěnxiǎorénchūchù 。 chūgǎnyán , jiézhī , fāngshùxiāng 。 gàishūtóng , shúzhōngguī , wèishùrénsuǒ , tóuyào , bàosuō , suìxiézhī , wéi 。 zǎi , zhàngshāshùrén 。

聊斋志异·小人拼音版

  《 xiǎo rén 》
   kāng xī jiān yǒu shù rén xié yī kē , kē cáng xiǎo rén cháng chǐ xǔ 。 tóu yī qián , zé qǐ kē lìng chū , chàng qǔ ér tuì 。 zhì yē , yē zǎi suǒ kē rù shǔ , xì shěn xiǎo rén chū chù 。 chū bù gǎn yán , gù jié zhī , fāng zì shù qí xiāng zú 。 gài dú shū tóng zǐ , zì shú zhōng guī , wèi shù rén suǒ mí , fù tóu yǐ yào , sì tǐ bào suō , bǐ suì xié zhī , yǐ wéi xì jù 。 zǎi nù , zhàng shā shù rén 。

  为您推荐:聊斋志异小人文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签