聊斋志异·秦生拼音版、注音版

发布时间:2020-08-26 12:36:54 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·秦生拼音版、聊斋志异·秦生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·秦生注音版

 《 qínshēng 》
  láizhōuqínshēng , zhìyàojiǔ , tóuwèi , wèirěnqīng , fēngérzhìzhī 。 nián , shì yǐn , érsuǒjiǔ 。 suǒcáng , fēngxiùzhī , fānglièpēn , chángyǎngxiánliú, zhìzhǐ 。 zhǎnjiāngcháng , quànjiàn 。 shēngxiàoyuē :“ kuàiyǐnér , shèngchánérduō 。” zhǎn jìn , dǎopíngzàizhēn 。 píng , mǎnliú 。 shēngérniúyǐnzhī 。 shǎoshí , tòngkǒujìn , zhōngér 。 hào , wèibèiguān , xíngrénliàn 。  , yǒuměirén , shēnchángmǎnsānchǐ , jìngjiùlíngqǐn , ōushuǐguànzhī , huòrándùn 。 kòuérjiézhī , yuē :“ xiān 。 shìzhàngchénjiā , qièjiǔzuì , wǎngjiùérguī 。 ǒuguòjūnjiā , liánjūntóngbìng ,  使shǐqièyàohuózhī 。” yán , jiàn 。
  yǒurénqiūxínggòngshì , shìyǐn 。 jiǔ , érxíng , zhǎnzhuǎnrěn , yīndài 。 móuzhū , chīzhī 。 qiūqiángzhī , nǎiwēijìn 。 jìn , shǐ jiěgānqǐn 。  , jiéjiǔzhī , qiǎndài 。 dàoxiāngchén , jiézhī  , yīnsǎokěnwéixiōngmóujiǔ 。 yán :“ rényún :‘ jiāzhōngduō , zuójìn bàn : kǒngzài , gēnduàn 。’” wénzhějiēxiàozhī 。 zhījiǔxīngchūnóng , yàoyóugān zhī , kuàng ? chuán 。

聊斋志异·秦生拼音版

 《 qín shēng 》
  lái zhōu qín shēng , zhì yào jiǔ , wù tóu dú wèi , wèi rěn qīng qì , fēng ér zhì zhī 。 jī nián yú , yè shì sī yǐn , ér wú suǒ dé jiǔ 。 hū yì suǒ cáng , qǐ fēng xiù zhī , fāng liè pēn yì , cháng yǎng xián liú , bù kě zhì zhǐ 。 qǔ zhǎn jiāng cháng , qī kǔ quàn jiàn 。 shēng xiào yuē :“ kuài yǐn ér sǐ , shèng yú chán kě ér sǐ duō yǐ 。” yī zhǎn jì jìn , dǎo píng zài zhēn 。 qī fù qí píng , mǎn wū liú yì 。 shēng fú dì ér niú yǐn zhī 。 shǎo shí , fù tòng kǒu jìn , zhōng yè ér zú 。 qī hào , wèi bèi guān mù , xíng rén liàn 。 cì yè , hū yǒu měi rén rù , shēn cháng bù mǎn sān chǐ , jìng jiù líng qǐn , yǐ ōu shuǐ guàn zhī , huò rán dùn sū 。 kòu ér jié zhī , yuē :“ wǒ hú xiān yě 。 shì zhàng fū rù chén jiā , qiè jiǔ zuì sǐ , wǎng jiù ér guī 。 ǒu guò jūn jiā , bǐ lián jūn zǐ yǔ jǐ tóng bìng , gù shǐ qiè yǐ yú yào huó zhī yě 。” yán qì , bù jiàn 。
  yú yǒu rén qiū xíng sù gòng shì , shì yǐn 。 yī yè sī jiǔ , ér wú kě xíng gū , zhǎn zhuǎn bù kě fù rěn , yīn sī dài yǐ cù 。 móu zhū fù , fù chī zhī 。 qiū gù qiáng zhī , nǎi wēi xī yǐ jìn 。 hú jì jìn , shǐ jiě yī gān qǐn 。 cì rì , jié hú jiǔ zhī zī , qiǎn pú dài gū 。 dào yù bó dì xiāng chén , jié zhī qí gù , yīn yí sǎo bù kěn wéi xiōng móu jiǔ 。 pú yán :“ fū rén yún :‘ jiā zhōng xù cù wú duō , zuó yè yǐ jìn qí bàn : kǒng zài yī hú , zé cù gēn duàn yǐ 。’” wén zhě jiē xiào zhī 。 bù zhī jiǔ xīng chū nóng , jí dú yào yóu gān zhī , kuàng cù hū ? cǐ yì kě yǐ chuán yǐ 。

 为您推荐:聊斋志异秦生白话文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异螳螂捕蛇文言文翻译 聊斋志异螳螂捕蛇寓意

  文言文 张姓者,偶行溪谷,闻崖上有声甚厉。寻途登觇(1),见巨蛇围如碗,摆扑丛树中,以尾击柳,柳枝崩折。反侧倾跌之状,似有物捉制之。然审视殊无所见,大疑。渐近临之,则一螳螂据...

 • 聊斋志异·绿衣女拼音版、注音版

  文言文之间为您整理聊斋志异绿衣女拼音版、聊斋志异绿衣女注音版,欢迎阅读。 聊斋志异绿衣女注音版 《 绿 lǜ 衣 yī 女 nǚ 》 于 y 璟 jǐng , 字 z 小 xiǎo 宋 sng , 益 y 都 dōu 人 rn , 读...

 • 聊斋志异·林氏拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异林氏拼音版、聊斋志异林氏注音版,欢迎阅读。 聊斋志异林氏注音版 《 林 ln 氏 sh 》 济 jǐ 南 nn 戚 qī 安 ān 期 qī , 素 s 佻 tiāo 达 d , 喜 xǐ 狎 xi 妓 j . 妻...

 • 聊斋志异·蕙芳拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异蕙芳拼音版、聊斋志异蕙芳注音版,欢迎阅读。 聊斋志异蕙芳注音版 《 蕙 hu 芳 fāng 》 马 mǎ 二 r 混 hn , 居 jū 青 qīng 州 zhōu 东 dōng 门 mn 内 ni , 以 yǐ 货...

 • 聊斋志异·瞳人语拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异瞳人语拼音版、聊斋志异瞳人语注音版,欢迎阅读。 聊斋志异瞳人语注音版 《 瞳 tng 人 rn 语 yǔ 》 长 chng 安 ān 士 sh 方 fāng 栋 dng , 颇 pō 有 yǒu 才 ci 名 mng ,...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号