聊斋志异·秦生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-26 12:35:02

  文言文之家为您整理聊斋志异·秦生拼音版、聊斋志异·秦生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·秦生注音版

  《 qínshēng 》
   láizhōuqínshēng , zhìyàojiǔ , tóuwèi , wèirěnqīng , fēngérzhìzhī 。 nián , shì yǐn , érsuǒjiǔ 。 suǒcáng , fēngxiùzhī , fānglièpēn , chángyǎngxiánliú, zhìzhǐ 。 zhǎnjiāngcháng , quànjiàn 。 shēngxiàoyuē :“ kuàiyǐnér , shèngchánérduō 。” zhǎn jìn , dǎopíngzàizhēn 。 píng , mǎnliú 。 shēngérniúyǐnzhī 。 shǎoshí , tòngkǒujìn , zhōngér 。 hào , wèibèiguān , xíngrénliàn 。  , yǒuměirén , shēnchángmǎnsānchǐ , jìngjiùlíngqǐn , ōushuǐguànzhī , huòrándùn 。 kòuérjiézhī , yuē :“ xiān 。 shìzhàngchénjiā , qièjiǔzuì , wǎngjiùérguī 。 ǒuguòjūnjiā , liánjūntóngbìng ,  使shǐqièyàohuózhī 。” yán , jiàn 。
   yǒurénqiūxínggòngshì , shìyǐn 。 jiǔ , érxíng , zhǎnzhuǎnrěn , yīndài 。 móuzhū , chīzhī 。 qiūqiángzhī , nǎiwēijìn 。 jìn , shǐ jiěgānqǐn 。  , jiéjiǔzhī , qiǎndài 。 dàoxiāngchén , jiézhī  , yīnsǎokěnwéixiōngmóujiǔ 。 yán :“ rényún :‘ jiāzhōngduō , zuójìn bàn : kǒngzài , gēnduàn 。’” wénzhějiēxiàozhī 。 zhījiǔxīngchūnóng , yàoyóugān zhī , kuàng ? chuán 。

聊斋志异·秦生拼音版

  《 qín shēng 》
   lái zhōu qín shēng , zhì yào jiǔ , wù tóu dú wèi , wèi rěn qīng qì , fēng ér zhì zhī 。 jī nián yú , yè shì sī yǐn , ér wú suǒ dé jiǔ 。 hū yì suǒ cáng , qǐ fēng xiù zhī , fāng liè pēn yì , cháng yǎng xián liú , bù kě zhì zhǐ 。 qǔ zhǎn jiāng cháng , qī kǔ quàn jiàn 。 shēng xiào yuē :“ kuài yǐn ér sǐ , shèng yú chán kě ér sǐ duō yǐ 。” yī zhǎn jì jìn , dǎo píng zài zhēn 。 qī fù qí píng , mǎn wū liú yì 。 shēng fú dì ér niú yǐn zhī 。 shǎo shí , fù tòng kǒu jìn , zhōng yè ér zú 。 qī hào , wèi bèi guān mù , xíng rén liàn 。 cì yè , hū yǒu měi rén rù , shēn cháng bù mǎn sān chǐ , jìng jiù líng qǐn , yǐ ōu shuǐ guàn zhī , huò rán dùn sū 。 kòu ér jié zhī , yuē :“ wǒ hú xiān yě 。 shì zhàng fū rù chén jiā , qiè jiǔ zuì sǐ , wǎng jiù ér guī 。 ǒu guò jūn jiā , bǐ lián jūn zǐ yǔ jǐ tóng bìng , gù shǐ qiè yǐ yú yào huó zhī yě 。” yán qì , bù jiàn 。
   yú yǒu rén qiū xíng sù gòng shì , shì yǐn 。 yī yè sī jiǔ , ér wú kě xíng gū , zhǎn zhuǎn bù kě fù rěn , yīn sī dài yǐ cù 。 móu zhū fù , fù chī zhī 。 qiū gù qiáng zhī , nǎi wēi xī yǐ jìn 。 hú jì jìn , shǐ jiě yī gān qǐn 。 cì rì , jié hú jiǔ zhī zī , qiǎn pú dài gū 。 dào yù bó dì xiāng chén , jié zhī qí gù , yīn yí sǎo bù kěn wéi xiōng móu jiǔ 。 pú yán :“ fū rén yún :‘ jiā zhōng xù cù wú duō , zuó yè yǐ jìn qí bàn : kǒng zài yī hú , zé cù gēn duàn yǐ 。’” wén zhě jiē xiào zhī 。 bù zhī jiǔ xīng chū nóng , jí dú yào yóu gān zhī , kuàng cù hū ? cǐ yì kě yǐ chuán yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异秦生白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签