聊斋志异·酒虫拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-26 12:40:43

  文言文之家为您整理聊斋志异·酒虫拼音版、聊斋志异·酒虫注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·酒虫注音版

  《 jiǔchóng 》
   chángshānliúshì , féishìyǐn 。 měizhuó , zhéjìnwèng 。 guōtiánsānbǎi , zhébànzhǒngshǔ ; érjiāháo , yǐnwéilèi 。 fānsēngjiànzhī , wèishēnyǒu 。 liúyán:“  。” sēngyuē :“ jūnyǐnchángzuìfǒu ?” yuē :“ yǒuzhī 。” yuē :“ jiǔchóng 。” liúèrán , 便biànqiúliáo 。 yuē :“ ěr 。” wèn :“ yào ?” yán 。 dànlìngzhōng , zhíshǒu ; shǒubànchǐ , zhìliángyùn 。 shí , zào , yǐnwéi 。 jiǔxiāng , chánhuǒshàngchì , érdeyǐn 。 juéyānzhōngbàoyǎng , yǒuchū , zhíduòjiǔzhōng 。 jiěshìzhī , chìròuzhǎngsāncùn , dòngyóu , kǒuyǎnbèi 。 liújīngxiè 。 chóujīn , shòu , dànchóng 。 wèn :“ jiāngyòng ?” yuē :“ jiǔzhījīng , wèngzhōngzhùshuǐ , chóngjiǎozhī , chéngjiāniàng 。” liú使shǐshìzhī , guǒrán 。 liúshìèjiǔchóu 。 jiànshòu , jiāpín , hòuyǐnshízhìnénggěi 。
   shǐshìyuē :“ jìnshí , sǔn ; yǐndǒu , shìpín : yǐnzhuóyǒushù ? huòyán :‘ chóngshìliúzhī , fēiliúzhībìng , sēngzhīchéngshù 。’ ránfǒu ?”

聊斋志异·酒虫拼音版

  《 jiǔ chóng 》
   cháng shān liú shì , tǐ féi shì yǐn 。 měi dú zhuó , zhé jìn yī wèng 。 fù guō tián sān bǎi mǔ , zhé bàn zhǒng shǔ ; ér jiā háo fù , bù yǐ yǐn wéi lèi yě 。 yī fān sēng jiàn zhī , wèi qí shēn yǒu yì jí 。 liú dá yán :“ wú 。” sēng yuē :“ jūn yǐn cháng bù zuì fǒu ?” yuē :“ yǒu zhī 。” yuē :“ cǐ jiǔ chóng yě 。” liú è rán , biàn qiú yī liáo 。 yuē :“ yì ěr 。” wèn :“ xū hé yào ?” jù yán bù xū 。 dàn lìng yú rì zhōng fǔ wò , zhí shǒu zú ; qù shǒu bàn chǐ xǔ , zhì liáng yùn yī qì 。 yí shí , zào kě , sī yǐn wéi jí 。 jiǔ xiāng rù bí , chán huǒ shàng chì , ér kǔ bù de yǐn 。 hū jué yān zhōng bào yǎng , wā yǒu wù chū , zhí duò jiǔ zhōng 。 jiě fù shì zhī , chì ròu zhǎng sān cùn xǔ , rú dòng rú yóu yú , kǒu yǎn xī bèi 。 liú jīng xiè 。 chóu yǐ jīn , bù shòu , dàn qǐ qí chóng 。 wèn :“ jiāng hé yòng ?” yuē :“ cǐ jiǔ zhī jīng , wèng zhōng zhù shuǐ , rù chóng jiǎo zhī , jí chéng jiā niàng 。” liú shǐ shì zhī , guǒ rán 。 liú zì shì è jiǔ rú chóu 。 tǐ jiàn shòu , jiā yì rì pín , hòu yǐn shí zhì bù néng gěi 。
   yì shǐ shì yuē :“ rì jìn yī shí , wú sǔn qí fù ; bù yǐn yī dǒu , shì yǐ yì pín : qǐ yǐn zhuó gù yǒu shù hū ? huò yán :‘ chóng shì liú zhī fú , fēi liú zhī bìng , sēng yú zhī yǐ chéng qí shù 。’ rán yú fǒu yú ?”

  为您推荐:聊斋志异酒虫文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签