聊斋志异·木雕美人拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-26 12:42:37

  文言文之家为您整理聊斋志异·木雕美人拼音版、聊斋志异·木雕美人注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·木雕美人注音版

  《 diāoměirén 》
   shāngrénbáiyǒugōngyán :“ zàiluòkǒushàng , jiànrénzhú , qiānquǎnèr 。 zhōngchūdiāoměirén , gāochǐ , shǒuzhuàndòng , yànzhuāngshēng 。 yòuxiǎojǐnjiānbèiquǎnshēn , 便biànlìngkuàzuò 。 ānzhì , chìquǎnbēn 。 měirén , xuéjiězuòzhū , dèngércáng , yāoérwěizhuì , guìbài , língbiàné 。 yòuzuòzhāojūnchūsài : biédiāoér , chāzhìwěi , yángqiú , kuàquǎncóngzhī 。 zhāojūnpínpínhuí , yángqiúéryángbiānzhuīzhú , zhēnshēngzhě 。”

聊斋志异·木雕美人拼音版

  《 mù diāo měi rén 》
   shāng rén bái yǒu gōng yán :“ zài luò kǒu hé shàng , jiàn yī rén hé zhú lù , qiān jù quǎn èr 。 yú lù zhōng chū mù diāo měi rén , gāo chǐ yú , shǒu zì zhuàn dòng , yàn zhuāng rú shēng 。 yòu yǐ xiǎo jǐn jiān bèi quǎn shēn , biàn lìng kuà zuò 。 ān zhì yǐ , chì quǎn jí bēn 。 měi rén zì qǐ , xué jiě mǎ zuò zhū jù , dèng ér fù cáng , yāo ér wěi zhuì , guì bài qǐ lì , líng biàn bù é 。 yòu zuò zhāo jūn chū sài : bié qǔ yī mù diāo ér , chā zhì wěi , pī yáng qiú , kuà quǎn cóng zhī 。 zhāo jūn pín pín huí gù , yáng qiú ér yáng biān zhuī zhú , zhēn rú shēng zhě 。”

  为您推荐:聊斋志异木雕美人文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签