聊斋志异·封三娘拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-26 12:44:45

 文言文之家为您整理聊斋志异·封三娘拼音版、聊斋志异·封三娘注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·封三娘注音版

 《 fēngsānniáng 》
  fànshíniáng , chéngjiǔzhī , shǎoyànměi , sāoyóujué 。 zhōngàizhī , qiúpìnzhězhélìng , héngshǎosuǒ 。 huìshàngyuán , shuǐyuèzhōngzhūzuò “ lánpénhuì ”。 shì , yóuyún , zhī 。 fāngsuíjiān , xiāngcóng , wàngyán , yǒuyán 。 shěnshìzhī , èrjuédàishū 。 yuèérhǎozhī , zhuǎnyòngpànzhù 。 wēixiàoyuē :“ fēifànshíniáng ?” yuē :“ rán 。” yuē :“ jiǔwénfāngmíng , rényánguǒmiù 。” shíniángshěn , xiàoyuē :“ qièfēngshì , sān , jìnzàilíncūn 。” huānxiào , zhìwēnwǎn , shìxiāngàiyuè , liànshě 。 shíniángwèn :“ bàn ?” yuē :“ zǎoshì , jiāzhōngzhǐlǎoliúshǒumén , delái。” shíniángjiāngguī , fēngníngmóu , shíniángwǎngrán , suìyāoguòcóng 。 fēngyuē :“ niángzhūménxiù , qièjiāqīn , zhìxián 。” shíniángyāozhī 。  :“  。” shíniángnǎituōjīnchāizèngzhī , fēngzhāishàng绿zānwéibào 。 shíniángguī , qīngxiǎngshūqiè 。 chūsuǒzèngzān , fēijīnfēi , jiāréndōuzhīshí , shènzhī 。 wànglái , chàngránsuìbìng 。 xùnde , 使shǐrénjìncūn访fǎng , bìngzhīzhě 。 shízhízhòngjiǔ , shíniángléidùnliáo 。 qiànshìérqiángkuīyuán , shèdōngxià 。 pānyuánláikuī , chānzhī , fēng 。 yuē :“ jiē ?” shìércóngzhī , ránsuìxià 。 shíniángjīng , dùn , zuòjiān , yuē , qiěwènsuǒlái 。 yún :“ qièjiāshàngyuǎn , shíláijiùjiāzuòshuǎ 。 qiányánjìncūnzhě , yuánjiùjiāěr 。 biéhòuxuán , ránpínjiànzhěguìrénjiāo , wèidēngmén , xiān怀huáicánzuò , kǒngwéixiàyǎn , shìguǒlái 。 shìjīngqiángwàiguò , wén , 便biànpānwàng , shìxiǎojiě , jīnguǒyuàn 。” shíniángyīnshùbìngyuán , fēngxià , yīnyuē :“ qièláidāng 。 zàoyánshēngshìzhě , fēiduǎnliúcháng , suǒkānshòu 。” shíniángnuò 。 xiéguītóng , kuàiqīng怀huái , bìngxún 。 dìngwéimèi ,  , zhézhe 。 jiànrénlái , yǐnjiājiān 。
  liùyuè , gōngrénwénzhī 。  , liǎngrénfāngduì , rényǎn 。 shì , jīngyuē :“ zhēnéryǒu !” yīnwèishíniáng :“ guīzhōngyǒuliángyǒu , liǎngrénsuǒhuān , zǎoyán ?” shíniángyīnfēng 。 rénwèisānniángyuē :“ bànér , suǒxīnwèi , mèizhī ?” fēngxiūyūnmǎnjiá , ránniāndàiér 。 rén , fēngnǎigàobié , shíniángliúzhī , nǎizhǐ 。  , ménwàicōngmángbēn , yuē :“ wèiliú , jīnguǒzāo !” jīngwènzhī 。 yuē :“ shìchūgēng , shàoniánzhàng , héngláixiānggān , xìngértáo 。  , miàn !” shíniángjiéxíngmào , xièyuē :“ guài , qièchīxiōng 。 huìgàorén , zhàngzhī 。” fēngjiān 。 shíniángqǐngdàitiānshǔ 。 fēngyuē :“ jiùjiāzhǐchǐ , dànguòqiángěr 。” shíniángzhīliú , 使shǐliǎngqiángsòngzhī 。 xíngbàn , xiè 。 fǎn , shíniángchuángbēiwǎn , shīkàng 。
  hòushùyuè , zhìdōngcūn , guī , fēngcónglǎolái 。  , bàiwèn , fēng , xùnshíniángxīng 。 zhuōmèiyuē :“ sānguò 。 jiāpàn !” fēngyuē :“ zhī , dàn使shǐjiārénzhī 。 guīyuánmén , zhì 。” guīgàoshíniáng , shíniáng , cóngyán , fēngzàiyuánzhōng 。 xiāngjiàn , dàojiānkuò , miánmiánmèi 。 shìzimiánshú , nǎi , shíniángtóngzhěn , yuē :“ qièzhīniángwèi 。 cáimén , huànguìjiè婿 , ránéráoshù , dejiāǒu , qǐngpínlùn 。” shíniángránzhī 。 fēngyuē :“ jiùniánxièhòuchù , jīnzuòdàochǎng , míngzàifánwǎng , dānglìngjiànlángjūn 。 qièshǎoxiāngrénshū , cēn。” mèishuǎngfēng , yuēlánruò , shíniángguǒwǎng , fēngxiānzài 。 tiàolǎnzhōu , shíniáng便biànyāotóngchē 。 xiéshǒuchūmén , jiànxiùcái , niánshí , páoshì , érróngjùnwěi 。 fēngqiánzhǐyuē :“ hànyuàncái 。” shíniánglüèzhī , fēngbiéyuē :“ niángxiānguī , zhì 。” guǒzhì , yuē :“ shìshènxiáng , réntóngmèngānrén 。” shíniángzhīpín , wéi 。 fēngyuē :“ niángduòshìqíngzāi ! réngǒuchángpínjiànzhě , dāngjuémóuzi , xiāngtiānxiàshì 。” shíniángyuē :“ qiěwéinài ?” yuē :“ yuàn , chídìngméng 。” shíniángyuē :“ cǎocǎo ? zài , suì ?” fēngyuē :“ qièwéi , zhèngkǒngsuìěr 。 zhìruòjiān , shēngduó ?” shíniáng 。 fēngyuē :“ niángyīnyuándòng , érjiéwèixiāo 。 suǒ , láibàoqiánhǎoěr 。 qǐngbié , suǒzèngjīnfèngchāi , jiǎomìngzèngzhī 。” shíniángfāngmóugèngshāng , fēngchūmén 。
  shímèngshēngpínérduōcái , jiāngǒu , shíyóuwèipìn 。 shì , liǎngyàn , guīshèmíngxiǎng 。 gēngxiàngjìn , fēngsānniángkuǎnménér 。 zhúzhī , shíwéizhōngsuǒjiàn , zhìjiéwèn 。 yuē :“ qièfēngshì , fànshíniángzhībàn 。” shēngyuè , xiáshěn , qiányōngbào 。 fēngyuē :“ qièfēimáosuì , nǎicáoqiūshēng 。 shíniángyuànyǒnghǎo , qǐngqiànbīng 。” shēngèránxìn , fēngnǎichāishìshēng 。 shēng , shǐyuē :“ láojuànzhù , shíniáng , níngzhōngguāněr 。” fēngsuì 。 shēngjiédàn , měilínǎofànrén 。 rénpínzhī , jìngshāng , 便biànquè 。 shíniángzhīzhī , xīnshīsuǒwàng , shēnhènfēngzhī , érjīnchāinánfǎn , zhǐshǐzhī 。
  yòushù , yǒumǒushēnwéiqiúhūn , kǒngxié , měizǎizuò 。 shímǒufāngquányào , fàngōngxīnwèizhī 。 wènshíniáng , shíniáng , jiézhī , yán , dànyǒulèi 。 使shǐrénqiángàorén , fēimèngshēngjià 。 gōngwén , jìngmǒushēnjiā ; qiěshíniángyǒushēng , suìjuānchéng 。 shíniáng忿fènshí , wéidān 。 zhìqīnyíngzhīqián ,  , lǎnjìngzhuāng , rénqiè 。 éshìbēnyuē :“ xiǎojiě !” jiājīng , tònghuǐsuǒ 。 sānsuìzàng 。
  mèngshēnglínǎofǎnmìng , fènhènjué 。 rányáoyáotàn访fǎng , wàngwǎn 。 cházhījiārényǒuzhǔ , 忿fènhuǒzhōngshāo , wànduàn 。 wèi , wénzàngxiāngmái , ránbēisàng , hèncóngrén 。 xiàngwǎnchūmén , jiāngchénghūnshíniángzhī 。 chuāyǒurénlái , jìnzhī , fēngsānniáng 。 xiàngshēngdàoyuē :“ yīnhǎojiù 。” shēngxuànrányuē :“ qīngzhīshíniángwáng ?” fēngyuē :“ suǒwèijiùzhě , zhèngwáng 。 huànjiārénzhǒng , yǒuyàonénglìng 。” shēngcóngzhī , guān , yǎnxué 。 shēngshī , sānniángguī , zhìshàng , tóuyào , shíér 。 jiànsānniáng , wèn :“ suǒ ?” fēngzhǐshēngyuē :“ mèngānrén 。” yīngào , shǐzhīshēng 。 fēnglòuxiè , xiāngjiāngshí , shāncūn 。
  fēng , shíniángliúzuòbàn , 使shǐbiéyuàn 。 yīnhuòxùnzàngzhīshì , yòngwéi , chēngxiǎoyǒu 。 fēngměishēngláizhé , shíniángcóngróngyuē :“ mèiròuchì , ránzhōngbǎinián 。 xiàoyīng 、 huáng 。” fēngyuē :“ qièshǎodejué , chángshēng , yuànjiàěr 。” shíniángxiàoyuē :“ shìchuányǎngshēngshù , hànniúchōngdòng , xíngérxiàozhěshéi ?” fēngyuē :“ qièsuǒfēirénshìsuǒzhī 。 shìsuǒchuánbìngfēizhēnjué , wéihuátuóqínchāwéiwàng 。 fánxiūliànjiā , fēixuèliútōngěr , ruòdeèzhèng , zuòxíngzhǐ , fēiyàn ?” shíniángyīnshēngmóu , 使shǐwěiwéichūzhě 。  , qiángquànjiǔ , zuì , shēngqiánzhī 。 sānniángxǐngyuē :“ mèizihài ! tǎngjiè , dàochéngdāngshēngtiān 。 jīnduòjiānmóu , mìngěr !” nǎigào 。 shíniánggàochéngérāixièzhī 。 fēngyuē :“ shíxiànggào : nǎi 。 yuánzhānróng , shēngài , jiǎnchán , suìyǒujīn 。 nǎiqíngzhījié , fēiguānrén 。 zàiliúgēngshēng , zhǐ 。 niángzhèngyuǎn , zhēnzhòngài 。” yánérshì 。 jīngtànjiǔzhī 。
  nián , shēngxiāng 、 huìguǒjié , guānhànlín 。 tóufàngōng , gōngkuìhuǐjiàn ; qǐngzhī , nǎijiàn 。 shēng , zhí婿 , bàishèngōng 。 gōng , shēngxuān 。 shēngqǐngjiān , dàoqíngshì 。 gōngshēnxìn , 使shǐréntànzhūjiā , fāngjīng 。 yīnjièxuān , yǒuhuòbiàn 。 yòuèrnián , mǒushēnguānjiéjué , chōngliáohǎijūn 。 shíniángshǐguīníngyān 。

聊斋志异·封三娘拼音版

 《 fēng sān niáng 》
  fàn shí yī niáng , chéng jì jiǔ zhī nǚ , shǎo yàn měi , sāo yǎ yóu jué 。 fù mǔ zhōng ài zhī , qiú pìn zhě zhé lìng zì zé , nǚ héng shǎo suǒ kě 。 huì shàng yuán rì , shuǐ yuè sì zhōng zhū ní zuò “ yú lán pén huì ”。 shì rì , yóu nǚ rú yún , nǚ yì yì zhī 。 fāng suí xǐ jiān , yī nǚ zǐ bù qū xiāng cóng , lǚ wàng yán sè , sì yù yǒu yán 。 shěn shì zhī , èr bā jué dài shū yě 。 yuè ér hǎo zhī , zhuǎn yòng pàn zhù 。 nǚ zǐ wēi xiào yuē :“ zǐ fēi fàn shí yī niáng hū ?” dá yuē :“ rán 。” nǚ zǐ yuē :“ jiǔ wén fāng míng , rén yán guǒ bù xū miù 。” shí yī niáng yì shěn lǐ jū , nǚ xiào yuē :“ qiè fēng shì , dì sān , jìn zài lín cūn 。” bǎ bì huān xiào , cí zhì wēn wǎn , yú shì dà xiāng ài yuè , yī liàn bù shě 。 shí yī niáng wèn :“ hé wú bàn lǚ ?” yuē :“ fù mǔ zǎo shì , jiā zhōng zhǐ yī lǎo yù liú shǒu mén hù , gù bù de lái 。” shí yī niáng jiāng guī , fēng níng móu yù tì , shí yī niáng yì wǎng rán , suì yāo guò cóng 。 fēng yuē :“ niáng zǐ zhū mén xiù hù , qiè sù wú jiā fú qīn , lǜ zhì jī xián 。” shí yī niáng gù yāo zhī 。 dá :“ sì yì rì 。” shí yī niáng nǎi tuō jīn chāi yī gǔ zèng zhī , fēng yì zhāi jì shàng lǜ zān wéi bào 。 shí yī niáng jì guī , qīng xiǎng shū qiè 。 chū suǒ zèng zān , fēi jīn fēi yù , jiā rén dōu bù zhī shí , shèn yì zhī 。 rì wàng qí lái , chàng rán suì bìng 。 fù mǔ xùn de gù , shǐ rén yú jìn cūn zī fǎng , bìng wú zhī zhě 。 shí zhí zhòng jiǔ , shí yī niáng léi dùn wú liáo 。 qiàn shì ér qiáng fú kuī yuán , shè rù dōng lí xià 。 hū yī nǚ zǐ pān yuán lái kuī , chān zhī , zé fēng nǚ yě 。 hū yuē :“ jiē wǒ yǐ lì ?” shì ér cóng zhī , mò rán suì xià 。 shí yī niáng jīng xǐ , dùn qǐ , yè zuò rù jiān , zé qí fù yuē , qiě wèn suǒ lái 。 dá yún :“ qiè jiā qù cǐ shàng yuǎn , shí lái jiù jiā zuò shuǎ 。 qián yán jìn cūn zhě , yuán jiù jiā ěr 。 bié hòu xuán sī pō kǔ , rán pín jiàn zhě yǔ guì rén jiāo , zú wèi dēng mén , xiān huái cán zuò , kǒng wéi bì pú xià yǎn qù , shì yǐ bù guǒ lái 。 shì jīng qiáng wài guò , wén nǚ zǐ yǔ , biàn yī pān wàng , jì shì xiǎo jiě , jīn guǒ rú yuàn 。” shí yī niáng yīn shù bìng yuán , fēng qì xià rú yǔ , yīn yuē :“ qiè lái dāng xū mì mì 。 zào yán shēng shì zhě , fēi duǎn liú cháng , suǒ bù kān shòu 。” shí yī niáng nuò 。 xié guī tóng tà , kuài yǔ qīng huái , bìng xún yù 。 dìng wéi zǐ mèi , yī fú lǚ xì , zhé hù yì zhe 。 jiàn rén lái , zé yǐn nì jiā mù jiān 。
  jī wǔ liù yuè , gōng jí fū rén pō wén zhī 。 yī rì , liǎng rén fāng duì yì , fū rén yǎn rù 。 dì shì , jīng yuē :“ zhēn wú ér yǒu yě !” yīn wèi shí yī niáng :“ guī zhōng yǒu liáng yǒu , wǒ liǎng rén suǒ huān , hú bù zǎo yán ?” shí yī niáng yīn dá fēng yì 。 fū rén gù wèi sān niáng yuē :“ bàn wú ér , jí suǒ xīn wèi , hé mèi zhī ?” fēng xiū yūn mǎn jiá , mò rán niān dài ér yǐ 。 fū rén qù , fēng nǎi gào bié , shí yī niáng kǔ liú zhī , nǎi zhǐ 。 yī xī , zì mén wài cōng máng bēn rù , qì yuē :“ wǒ gù wèi bù kě liú , jīn guǒ zāo cǐ dà rǔ !” jīng wèn zhī 。 yuē :“ shì chū gēng yī , yī shào nián zhàng fū , héng lái xiāng gān , xìng ér dé táo 。 rú cǐ , fù hé miàn mù !” shí yī niáng xì jié xíng mào , xiè yuē :“ wù xū guài , cǐ qiè chī xiōng 。 huì gào fū rén , zhàng zé zhī 。” fēng jiān cí yù qù 。 shí yī niáng qǐng dài tiān shǔ 。 fēng yuē :“ jiù jiā zhǐ chǐ , dàn xū yī tī dù wǒ guò qiáng ěr 。” shí yī niáng zhī bù kě liú , shǐ liǎng bì yú qiáng sòng zhī 。 xíng bàn lǐ xǔ , cí xiè zì qù 。 bì fǎn , shí yī niáng fú chuáng bēi wǎn , rú shī kàng lì 。
  hòu shù yuè , bì yǐ gù zhì dōng cūn , mù guī , yù fēng nǚ cóng lǎo yù lái 。 bì xǐ , bài wèn , fēng yì cè cè , xùn shí yī niáng xīng jū 。 bì zhuō mèi yuē :“ sān gū guò wǒ 。 wǒ jiā gū gū pàn yù sǐ !” fēng yuē :“ wǒ yì sī zhī , dàn bù lè shǐ jiā rén zhī 。 guī qǐ yuán mén , wǒ zì zhì 。” bì guī gào shí yī niáng , shí yī niáng xǐ , cóng qí yán , zé fēng yǐ zài yuán zhōng yǐ 。 xiāng jiàn , gè dào jiān kuò , mián mián bù mèi 。 shì bì zi mián shú , nǎi qǐ , yí yǔ shí yī niáng tóng zhěn , sī yǔ yuē :“ qiè gù zhī niáng zǐ wèi zì 。 yǐ cái sè mén dì , hé huàn wú guì jiè xù , rán kù kù ér áo bù zú shù , rú yù de jiā ǒu , qǐng wú yǐ pín fù lùn 。” shí yī niáng rán zhī 。 fēng yuē :“ jiù nián xiè hòu chù , jīn fù zuò dào chǎng , míng rì zài fán yī wǎng , dāng lìng jiàn yī rú yì láng jūn 。 qiè shǎo dú xiāng rén shū , pō bù cēn cī 。” mèi shuǎng fēng jí qù , yuē sì lán ruò , shí yī niáng guǒ wǎng , fēng yǐ xiān zài 。 tiào lǎn yī zhōu , shí yī niáng biàn yāo tóng chē 。 xié shǒu chū mén , jiàn yī xiù cái , nián kě shí qī bā , bù páo bù shì , ér róng yí jùn wěi 。 fēng qián zhǐ yuē :“ cǐ hàn yuàn cái yě 。” shí yī niáng lüè nì zhī , fēng bié yuē :“ niáng zǐ xiān guī , wǒ jí jì zhì 。” rù mù guǒ zhì , yuē :“ wǒ shì wù sè shèn xiáng , qí rén jí tóng lǐ mèng ān rén yě 。” shí yī niáng zhī qí pín , bù yǐ wéi kě 。 fēng yuē :“ niáng zǐ hé duò shì qíng zāi ! cǐ rén gǒu cháng pín jiàn zhě , yǔ dāng jué móu zi , bù fù xiāng tiān xià shì yǐ 。” shí yī niáng yuē :“ qiě wéi nài hé ?” yuē :“ yuàn dé yī wù , chí yǔ dìng méng 。” shí yī niáng yuē :“ zǐ hé cǎo cǎo ? fù mǔ zài , bù suì rú hé ?” fēng yuē :“ qiè cǐ wéi , zhèng kǒng qí bù suì ěr 。 zhì ruò jiān , shēng sǐ hé kě duó yě ?” shí yī niáng bì bù kě 。 fēng yuē :“ niáng zǐ yīn yuán yǐ dòng , ér mó jié wèi xiāo 。 suǒ yǐ gù , lái bào qián hǎo ěr 。 qǐng jí bié , jí yǐ suǒ zèng jīn fèng chāi , jiǎo mìng zèng zhī 。” shí yī niáng fāng móu gèng shāng , fēng yǐ chū mén qù 。
  shí mèng shēng pín ér duō cái , yì jiāng zé ǒu , gù shí bā yóu wèi pìn yě 。 shì rì , hū dǔ liǎng yàn , guī shè míng xiǎng 。 yī gēng xiàng jìn , fēng sān niáng kuǎn mén ér rù 。 zhú zhī , shí wéi rì zhōng suǒ jiàn , xǐ zhì jié wèn 。 yuē :“ qiè fēng shì , fàn shí yī niáng zhī nǚ bàn yě 。” shēng dà yuè , bù xiá xì shěn , jù qián yōng bào 。 fēng jù yuē :“ qiè fēi máo suì , nǎi cáo qiū shēng 。 shí yī niáng yuàn dì yǒng hǎo , qǐng qiàn bīng yě 。” shēng è rán bù xìn , fēng nǎi yǐ chāi shì shēng 。 shēng xǐ bù zì yǐ , shǐ yuē :“ láo juàn zhù rú cǐ , pú bù dé shí yī niáng , níng zhōng guān ěr 。” fēng suì qù 。 shēng jié dàn , měi lín ǎo yì fàn fū rén 。 fū rén pín zhī , jìng bù shāng nǚ , lì biàn què qù 。 shí yī niáng zhī zhī , xīn shī suǒ wàng , shēn hèn fēng zhī wù jǐ yě , ér jīn chāi nán fǎn , zhǐ xū yǐ sǐ shǐ zhī 。
  yòu shù rì , yǒu mǒu shēn wéi zǐ qiú hūn , kǒng bù xié , měi yì zǎi zuò fá 。 shí mǒu fāng jū quán yào , fàn gōng xīn wèi zhī 。 yǐ wèn shí yī niáng , shí yī niáng bù lè , mǔ jié zhī , mò mò bù yán , dàn yǒu tì lèi 。 shǐ rén qián gào fū rén , fēi mèng shēng bù jià 。 gōng wén yì nù , jìng xǔ mǒu shēn jiā ; qiě yí shí yī niáng yǒu sī yì yú shēng , suì juān jí sù chéng lǐ 。 shí yī niáng fèn bù shí , rì wéi dān wò 。 zhì qīn yíng zhī qián xī , hū qǐ , lǎn jìng zì zhuāng , fū rén qiè xǐ 。 é shì nǚ bēn yuē :“ xiǎo jiě zì yì sǐ !” jǔ jiā jīng tì , tòng huǐ wú suǒ fù jí 。 sān rì suì zàng 。
  mèng shēng zì lín ǎo fǎn mìng , fèn hèn yù jué 。 rán yáo yáo tàn fǎng , wàng jì fù wǎn 。 chá zhī jiā rén yǒu zhǔ , fèn huǒ zhōng shāo , wàn lǜ jù duàn yǐ 。 wèi jǐ , wén yù zàng xiāng mái , rán bēi sàng , hèn bù cóng lì rén jù sǐ 。 xiàng wǎn chū mén , yì jiāng chéng hūn yè yī kū shí yī niáng zhī mù 。 chuā yǒu yī rén lái , jìn zhī , zé fēng sān niáng 。 xiàng shēng dào xǐ yuē :“ xǐ yīn hǎo kě jiù yǐ 。” shēng xuàn rán yuē :“ qīng bù zhī shí yī niáng wáng yé ?” fēng yuē :“ wǒ suǒ wèi jiù zhě , zhèng yǐ qí wáng 。 kě jí huàn jiā rén fā zhǒng , wǒ yǒu yì yào néng lìng sū 。” shēng cóng zhī , fā mù pò guān , fù yǎn qí xué 。 shēng zì fù shī , yǔ sān niáng jù guī , zhì tà shàng , tóu yǐ yào , yú shí ér sū 。 gù jiàn sān niáng , wèn :“ cǐ hé suǒ ?” fēng zhǐ shēng yuē :“ cǐ mèng ān rén yě 。” yīn gào yǐ gù , shǐ zhī fù shēng 。 fēng jù lòu xiè , xiāng jiāng qù wǔ shí lǐ , bì nì shān cūn 。
  fēng yù cí qù , shí yī niáng qǐ liú zuò bàn , shǐ bié yuàn jū 。 yīn huò xùn zàng zhī shì , yòng wéi zī dù , yì chēng xiǎo yǒu 。 fēng měi yù shēng lái zhé bì qù , shí yī niáng cóng róng yuē :“ wú zǐ mèi gǔ ròu bù chì yě , rán zhōng wú bǎi nián jù 。 jì bù rú xiào yīng 、 huáng 。” fēng yuē :“ qiè shǎo de yì jué , tǔ nà kě yǐ cháng shēng , gù bù yuàn jià ěr 。” shí yī niáng xiào yuē :“ shì chuán yǎng shēng shù , hàn niú chōng dòng , xíng ér xiào zhě shéi yě ?” fēng yuē :“ qiè suǒ dé fēi rén shì suǒ zhī 。 shì suǒ chuán bìng fēi zhēn jué , wéi huá tuó wǔ qín tú chā wéi bù wàng 。 fán xiū liàn jiā , wú fēi yù xuè qì liú tōng ěr , ruò de è nì zhèng , zuò hǔ xíng lì zhǐ , fēi qí yàn yé ?” shí yī niáng yīn yǔ shēng móu , shǐ wěi wéi chū zhě 。 rù yè , qiáng quàn yǐ jiǔ , jì zuì , shēng qián rù wū zhī 。 sān niáng xǐng yuē :“ mèi zi hài wǒ yǐ ! tǎng sè jiè bù pò , dào chéng dāng shēng dì yī tiān 。 jīn duò jiān móu , mìng ěr !” nǎi qǐ gào cí 。 shí yī niáng gào yǐ chéng yì ér āi xiè zhī 。 fēng yuē :“ shí xiàng gào : wǒ nǎi hú yě 。 yuán zhān lì róng , hū shēng ài mù , rú jiǎn zì chán , suì yǒu jīn rì 。 cǐ nǎi qíng mó zhī jié , fēi guān rén lì 。 zài liú zé mó gēng shēng , wú dǐ zhǐ yǐ 。 niáng zǐ fú zé zhèng yuǎn , zhēn zhòng zì ài 。” yán yǐ ér shì 。 fū qī jīng tàn jiǔ zhī 。
  yú nián , shēng xiāng 、 huì guǒ jié , guān hàn lín 。 tóu cì yè fàn gōng , gōng kuì huǐ bù jiàn ; gù qǐng zhī , nǎi jiàn 。 shēng rù , zhí zǐ xù lǐ , fú bài shèn gōng 。 gōng dà nù , yí shēng xuān bó 。 shēng qǐng jiān , jù dào qíng shì 。 gōng bù shēn xìn , shǐ rén tàn zhū qí jiā , fāng dà jīng xǐ 。 yīn jiè wù xuān , jù yǒu huò biàn 。 yòu èr nián , mǒu shēn yǐ guān jié fā jué , fù zǐ chōng liáo hǎi jūn 。 shí yī niáng shǐ guī níng yān 。

 为您推荐:聊斋志异封三娘原文翻译及赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签