聊斋志异·狐梦拼音版、注音版

发布时间:2020-08-26 20:40:32 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·狐梦拼音版、聊斋志异·狐梦注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·狐梦注音版

 《 mèng 》
  yǒuān , tǎngqún , háozòng , màofēngféi , duō , shìlínzhīmíng 。 chángzhìshūshǐgōngzhībié , xiūlóushàng 。 chuányánlóuzhōngduō 。 měi 《 qīngfèngchuán 》, xīnzhéxiàngwǎng , hèn 。 yīnlóushàngshèxiǎngníng , érguīzhāi , qǐn 。
  shíshǔyuè , dāngérqǐn 。 shuìzhōngyǒurényáozhī , xǐngérquèshìrén , niánshí , érfēngyùnyóucún 。 jīng , wènwèishéi , xiàoyuē :“  。 méngjūnzhùniàn , xīnqiègǎn 。” wénér , tóucháoxuè 。 xiàoyuē :“ qiè齿chǐjiācháng , zòngrénjiànè , xiānjiàn 。 yǒuxiǎo , shìjīnzhì 。 míngxiāo , rénshì , dānglái 。” yánér 。 zhì , fénxiāngzuò , guǒxiézhì 。 tàixiánwǎn , kuàngshì 。 wèiyuē :“ lángyǒuyuán , liúzhǐ 。 míngdànzǎoguī , tānshuì 。” nǎishǒuwéi , kuǎnbèizhì 。 shìxiàoyuē :“ féilángchīzhòng , 使shǐrénkān 。” wèimíng 。 lái , yuē :“ mèibèijiāngwèixīnláng , míngtóng 。” wèn:“ suǒ ?” yuē :“ zuòyánzhǔ , yuǎn 。” guǒhòuzhī 。 liángjiǔzhì , shēnjiànjuànduò 。 cáiàntóu , yuē :“ láojūnjiǔ 。” nǎishǒuérxíng 。 yǎnzhìchùyǒuyuànluò , zhíshàngzhōngtáng , jiàndēngzhúyíngyíng , cànruòxīngdiǎn 。 éérzhǔrénzhì , niánjìnèrxún , dànzhuāngjuéměi 。 liǎnrènchēng , jiāngjiàn , yuē :“ èrniángzhì 。” jiàn , niánshíjiǔ , xiàoxiàngyuē :“ mèiziguā 。 xīnlángfǒu ?” shānbèi , báiyǎnshìzhī 。 èrniángyuē :“ érshímèixiāngwéi , mèiwèirénshùxié , yáoshǒuzhǐ , xiàonài 。 便biàn , wèidāngjiàjiāoyáoguóxiǎowáng 。 wèizijiàduōláng , xiǎowěn , jīnguǒrán 。” niángxiàoyuē :“ guàisānniáng ! xīnlángzài , zhíěrhāntiào !”, qǐngzhī , zūnzuò , yànxiàoshènhuān 。
  shàobàomāozhì , niánshíèrsān , chúwèizào , éryànmèi 。 niángyuē :“ mèimèiyàojiànzhàng ? zuòchù 。” yīnbàotóu , yáoguǒěrzhī 。 shí , zhuǎnzhìèrniáng怀huáizhōng , yuē :“ jìngsuāntòng !” èryuē :“ zi , shēnbǎijūnzhòng , cuìruòkān ; jiànzhàng , zhàngzhuàngwěi , féinàizuò 。” nǎizhuōzhì怀huái 。 怀huáixiāngruǎn , qīngruòrén 。 bàotóngbēiyǐn, niángyuē :“ xiǎoguòyǐn , zuìshīróng , kǒngzhàngsuǒxiào 。” shàozhǎnxiào , shǒunòngmāo , māojiáránmíng 。 niángyuē :“ shàngpāoquè , bàozǒuzǎoshī !” èrniángyuē :“ qǐngwéilìng , zhízhùjiāochuán , míngchùyǐn 。” zhòngjiào 。 zhìzhémíng ; háoyǐn , liánshùgōng , nǎizhīxiǎozhuōlìngmíng , yīnxuānxiào 。 èryuē :“ xiǎomèiziguīxiū ! shālángjūn , kǒngsānyuànrén 。” xiǎolángnǎibàomāo 。
  jiànshànyǐn , nǎizhāizizhùjiǔquàn 。 shìjǐnróngshēng , rányǐnzhījuéyǒushùdòuzhīduō 。 gānshìzhī , gài 。 èrniángxiāngchóu , shèng 。 èrniángchūkǒuzhīzi , dànwán , zhuóyuē :“ shèngjiǔ , liáoshì 。” shìzhī , jìn , jiēbǎikǒu , gènggānshí 。 zàipángxiǎoliánbēizi , yuē :“ wéijiānrénsuǒsuàn 。” zhìànshàng ,  。 èrniángyuē :“ shì ! sānlángjūn , 便biànqīnài !” chíbēixiàngkǒujìn 。 zhī , ruǎn ; shěnzhī , fēibēi , nǎiluógōu , chènshìgōngjué 。 èrniángduóyuē :“ huá ! shídàorénzi , guàibīnglěng !” suì , shì 。
  yuēgàobié , sòngchūcūn , 使shǐguī 。 piēránxǐng , jìngshìmèngjǐng , érkǒuxūnxūn , jiǔyóunóng , zhī 。 zhìlái , yuē :“ zuóxiāowèizuì ?” yán :“ fāngshìmèng 。” yuē :“ mèijūnkuángzào , tuōzhīmèng , shífēimèng 。” měi , zhé 。 xiàoyuē :“ jūnshì , wèigāozhāo 。 jīnshìzhī , zhǐpíngpíngěr 。” qiúzhǐhuì , yuē :“ zhīwéishù , zàirén , néngjūn ? zhāojiānrǎn , huòdāngyǒu 。” shùyuè , juéshāojìn 。 shìzhī , xiàoyuē :“ shàngwèi , shàngwèi 。” chū , suǒchánggòngzhěyóu , rénjué , shāoxiánzhī 。
  wéiréntǎnzhí , xiōng宿 , wēixièzhī 。 zhī , yuē :“ huòtóngdàozhějiāokuángshēng ! zhǔshèn , shàngěrěr ?” rán 。 xièguòhuáng , nǎishāojiě , rányóuláijìnshū 。 nián , lái , zuòxiāngxiàng 。 zhī ,  ; zhīqǐn , qǐn 。 chàngránliángjiǔ , yuē :“ jūnshìshúqīngfèng ? yuē :“ dàiguòzhī 。” yuē :“ cán 。 ránliáozhāijūnwénjiāo , qǐngfánzuòxiǎozhuàn , wèiqiānzǎixiààijūnzhě 。” yuē :“ yǒuzhì 。 nǎngzūnjiùzhǔ , zhī 。” yuē :“ xiàngwéishìzhǔ , jīnjiāngbié , huì?” wèn :“ wǎng ?” yuē :“ qièmèimèiwéi西wángzhēngzuòhuāniǎo使shǐ , delái 。 nǎngyǒuxíng , jūnjiāshūxiōng , línbiéchǎnèr , jīnshàngwèijiào ; qièjūnxìngsuǒlěi 。” qiúzèngyán , yuē :“ shèngpíng , guòguǎ 。” suì , zhuōshǒuyuē :“ jūnsòngxíng 。” zhì , fēnshǒu , yuē :“ yǒuzhì , wèihuì 。” nǎi 。
  kāngèrshíniányuèshíjiǔ , zichuòrántáng , shù 。 yuē :“ yǒuruò , liáozhāiyǒuguāngróng 。” suìzhìzhī 。

聊斋志异·狐梦拼音版

 《 hú mèng 》
  yú yǒu bì yí ān , tì tǎng bù qún , háo zòng zì xǐ , mào fēng féi , duō zī , shì lín zhī míng 。 cháng yǐ gù zhì shū cì shǐ gōng zhī bié yè , xiū qì lóu shàng 。 chuán yán lóu zhōng gù duō hú 。 bì měi dú 《 qīng fèng chuán 》, xīn zhé xiàng wǎng , hèn bù yī yù 。 yīn yú lóu shàng shè xiǎng níng sī , jì ér guī zhāi , rì yǐ qǐn mù 。
  shí shǔ yuè yù rè , dāng hù ér qǐn 。 shuì zhōng yǒu rén yáo zhī , xǐng ér què shì zé yī fù rén , nián yú sì shí , ér fēng yùn yóu cún 。 bì jīng qǐ , wèn wèi shéi , xiào yuē :“ wǒ hú yě 。 méng jūn zhù niàn , xīn qiè gǎn nà 。” bì wén ér xǐ , tóu yǐ cháo xuè 。 fù xiào yuē :“ qiè chǐ jiā cháng yǐ , zòng rén bù jiàn è , xiān zì jiàn jǔ 。 yǒu xiǎo nǚ jí jī , kě shì jīn zhì 。 míng xiāo , wú yù rén yú shì , dāng jí lái 。” yán yǐ ér qù 。 zhì yè , fén xiāng zuò sì , fù guǒ xié nǚ zhì 。 tài dù xián wǎn , kuàng shì wú pǐ 。 fù wèi nǚ yuē :“ bì láng yǔ yǒu sù yuán , jí xū liú zhǐ 。 míng dàn zǎo guī , wù tān shuì yě 。” bì nǎi wò shǒu rù wéi , kuǎn qū bèi zhì 。 shì yǐ xiào yuē :“ féi láng chī zhòng , shǐ rén bù kān 。” wèi míng jí qù 。 jì xī zì lái , yuē :“ zǐ mèi bèi jiāng wèi wǒ hè xīn láng , míng rì jí qū tóng qù 。” wèn :“ hé suǒ ?” yuē :“ dà zǐ zuò yán zhǔ , cǐ qù bù yuǎn yě 。” bì guǒ hòu zhī 。 liáng jiǔ bù zhì , shēn jiàn juàn duò 。 cái fú àn tóu , nǚ hū rù yuē :“ láo jūn jiǔ sì yǐ 。” nǎi wò shǒu ér xíng 。 yǎn zhì yī chù yǒu dà yuàn luò , zhí shàng zhōng táng , zé jiàn dēng zhú yíng yíng , càn ruò xīng diǎn 。 é ér zhǔ rén zhì , nián jìn èr xún , dàn zhuāng jué měi 。 liǎn rèn chēng hè yǐ , jiāng jiàn xí , bì rù yuē :“ èr niáng zǐ zhì 。” jiàn yī nǚ zǐ rù , nián kě shí bā jiǔ , xiào xiàng nǚ yuē :“ mèi zi yǐ pò guā yǐ 。 xīn láng pō rú yì fǒu ?” nǚ yǐ shān jī bèi , bái yǎn shì zhī 。 èr niáng yuē :“ jì ér shí yǔ mèi xiāng pū wéi xì , mèi wèi rén shù xié gǔ , yáo hē shǒu zhǐ , jí xiào bù kě nài 。 biàn nù wǒ , wèi wǒ dāng jià jiāo yáo guó xiǎo wáng zǐ 。 wǒ wèi bì zi tā rì jià duō zī láng , cì pò xiǎo wěn , jīn guǒ rán yǐ 。” dà niáng xiào yuē :“ wú guài sān niáng zǐ nù zǔ yě ! xīn láng zài cè , zhí ěr hān tiào !”, qǐng zhī , hé zūn cù zuò , yàn xiào shèn huān 。
  hū yī shào nǚ bào yī māo zhì , nián kě shí èr sān , chú fà wèi zào , ér yàn mèi rù gǔ 。 dà niáng yuē :“ sì mèi mèi yì yào jiàn zǐ zhàng yé ? cǐ wú zuò chù 。” yīn tí bào xī tóu , qǔ yáo guǒ ěr zhī 。 yí shí , zhuǎn zhì èr niáng huái zhōng , yuē :“ yā wǒ jìng gǔ suān tòng !” èr zǐ yuē :“ bì zi xǔ dà , shēn rú bǎi jūn zhòng , wǒ cuì ruò bù kān ; jì yù jiàn zǐ zhàng , zǐ zhàng gù zhuàng wěi , féi xī nài zuò 。” nǎi zhuō zhì bì huái 。 rù huái xiāng ruǎn , qīng ruò wú rén 。 bì bào yǔ tóng bēi yǐn , dà niáng yuē :“ xiǎo bì wù guò yǐn , zuì shī yí róng , kǒng zǐ zhàng suǒ xiào 。” shào nǚ zī zī zhǎn xiào , yǐ shǒu nòng māo , māo jiá rán míng 。 dà niáng yuē :“ shàng bù pāo què , bào zǒu zǎo shī yǐ !” èr niáng yuē :“ qǐng yǐ lí nú wéi lìng , zhí zhù jiāo chuán , míng chù zé yǐn 。” zhòng rú qí jiào 。 zhì bì zhé míng ; bì gù háo yǐn , lián jǔ shù gōng , nǎi zhī xiǎo nǚ zǐ gù zhuō lìng míng yě , yīn dà xuān xiào 。 èr zǐ yuē :“ xiǎo mèi zi guī xiū ! yā shā láng jūn , kǒng sān zǐ yuàn rén 。” xiǎo nǚ láng nǎi bào māo qù 。
  dà zǐ jiàn bì shàn yǐn , nǎi zhāi jì zi zhù jiǔ yǐ quàn 。 shì jì jǐn róng shēng xǔ , rán yǐn zhī jué yǒu shù dòu zhī duō 。 bǐ gān shì zhī , zé hé gài yě 。 èr niáng yì yù xiāng chóu , bì cí bù shèng sǎ 。 èr niáng chū yī kǒu zhī hé zi , dà yú dàn wán , zhuó yuē :“ jì bù shèng jiǔ , liáo yǐ shì yì 。” bì shì zhī , yī xī kě jìn , jiē xī bǎi kǒu , gèng wú gān shí 。 nǚ zài páng yǐ xiǎo lián bēi yì hé zi qù , yuē :“ wù wéi jiān rén suǒ suàn 。” zhì hé àn shàng , zé yī jù bō 。 èr niáng yuē :“ hé yù rǔ shì ! sān rì láng jūn , biàn rú xǔ qīn ài yé !” bì chí bēi xiàng kǒu lì jìn 。 bǎ zhī , nì ruǎn ; shěn zhī , fēi bēi , nǎi luó wà yī gōu , chèn shì gōng jué 。 èr niáng duó mà yuē :“ huá bì ! hé shí dào rén lǚ zi qù , guài zú bīng lěng yě !” suì qǐ , rù shì yì xì 。
  nǚ yuē bì lí xí gào bié , nǚ sòng chū cūn , shǐ bì zì guī 。 piē rán xǐng wù , jìng shì mèng jǐng , ér bí kǒu xūn xūn , jiǔ qì yóu nóng , yì zhī 。 zhì mù nǚ lái , yuē :“ zuó xiāo wèi zuì sǐ yé ?” bì yán :“ fāng yí shì mèng 。” nǚ yuē :“ zǐ mèi bù jūn kuáng zào , gù tuō zhī mèng , shí fēi mèng yě 。” nǚ měi yǔ bì yì , bì zhé fù 。 nǚ xiào yuē :“ jūn rì shì cǐ , wǒ wèi bì dà gāo zhāo 。 jīn shì zhī , zhǐ píng píng ěr 。” bì qiú zhǐ huì , nǚ yuē :“ yì zhī wéi shù , zài rén zì wù , wǒ hé néng yì jūn ? zhāo xī jiān rǎn , huò dāng yǒu yì 。” jū shù yuè , bì jué shāo jìn 。 nǚ shì zhī , xiào yuē :“ shàng wèi , shàng wèi 。” bì chū , yǔ suǒ cháng gòng yì zhě yóu , zé rén jué qí yì , shāo xián qí zhī 。
  bì wéi rén tǎn zhí , xiōng wú sù wù , wēi xiè zhī 。 nǚ yǐ zhī , zé yuē :“ wú huò hū tóng dào zhě bù jiāo kuáng shēng yě ! lǚ zhǔ shèn mì , hé shàng ěr ěr ?” fú rán yù qù 。 bì xiè guò bù huáng , nǚ nǎi shāo jiě , rán yóu cǐ lái jìn shū yǐ 。 jī nián yú , yī xī lái , wù zuò xiāng xiàng 。 yǔ zhī yì , bù yì ; yǔ zhī qǐn , bù qǐn 。 chàng rán liáng jiǔ , yuē :“ jūn shì wǒ shú rú qīng fèng ? yuē :“ dài guò zhī 。” yuē :“ wǒ zì cán fú rú 。 rán liáo zhāi yǔ jūn wén zì jiāo , qǐng fán zuò xiǎo zhuàn , wèi bì qiān zǎi xià wú ài yì rú jūn zhě 。” yuē :“ sù yǒu cǐ zhì 。 nǎng zūn jiù zhǔ , gù mì zhī 。” nǚ yuē :“ xiàng wéi shì zhǔ , jīn yǐ jiāng bié , fù hé huì ?” wèn :“ hé wǎng ?” yuē :“ qiè yǔ sì mèi mèi wéi xī wáng mǔ zhēng zuò huā niǎo shǐ , bù fù de lái yǐ 。 nǎng yǒu zǐ xíng , yǔ jūn jiā shū xiōng , lín bié yǐ chǎn èr nǚ , jīn shàng wèi jiào ; qiè yǔ jūn xìng wú suǒ lěi 。” bì qiú zèng yán , yuē :“ shèng qì píng , guò zì guǎ 。” suì qǐ , zhuō shǒu yuē :“ jūn sòng wǒ xíng 。” zhì lǐ xǔ , sǎ tì fēn shǒu , yuē :“ yì cǐ yǒu zhì , wèi bì wú huì qī yě 。” nǎi qù 。
  kāng xī èr shí yī nián là yuè shí jiǔ rì , bì zi yǔ yú dǐ zú chuò rán táng , xì shù qí yì 。 yú yuē :“ yǒu hú ruò cǐ , zé liáo zhāi bǐ mò yǒu guāng róng yǐ 。” suì zhì zhī 。

 为您推荐:聊斋志异狐梦白话文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异刘亮采原文及翻译

  原文 济南怀利仁曰:刘公亮采,狐之后身也。初,太翁居南山,有叟造其庐,自言胡姓。问所居,曰:只在此山中。闲处人少,惟我两人,可与数晨夕,故来相拜识。因与接谈,词旨便利,悦...

 • 聊斋志异保住文言文翻译

  文言文 吴藩未叛时[1],尝谕将士:有独力能擒一虎者,优以廪禄[2],号打 虎将。将中一人,名保住,健捷如猱[3]。邸中建高楼[4],梁木初架。住 沿楼角而登,顷刻至颠;立脊檩上,疾趋而行,...

 • 聊斋志异四十千文言文翻译 聊斋志异四十千赏析

  文言文 新城王大司马[1],有主计仆[2],家称素封。忽梦一人奔入,曰:汝欠四十千[3],今宜还矣。问之,不答,径入内去。既醒,妻产男。知为夙孽[4],遂以四十千捆置一室,凡儿衣食病药,...

 • 聊斋志异邵士梅文言文翻译

  文言文 邵进士名士梅,济宁人。初授登州教授,有二老秀才投剌,睹其名,似甚熟识;凝思良久,忽悟前身。便问斋夫:某生居某村否?又言其丰范,一一吻合。俄两生入,执手倾语,欢若平生...

 • 聊斋志异陈锡九文言文翻译

  文言文 陈锡九,邳人[1].父子言,邑名士。富室周某,仰其声望,订为婚姻。 陈累举不第,家业萧条,游学于秦[2],数年无信。周阴有悔心。以少女适王孝廉为继室;王聘仪丰盛,仆马甚都[3]...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号