聊斋志异·布客拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-26 20:41:14

  文言文之家为您整理聊斋志异·布客拼音版、聊斋志异·布客注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·布客注音版

  《  》
   chángqīngmǒu , fànwéi , tàiān 。 wényǒushùréngōngxīngmìngzhīxué , wènxiūjiù 。 shùréntuīzhīyuē :“ yùnshùè , guī 。” mǒu , nángběixià 。 zhōngduǎnrén , shì , jiàn , suìxiāngzhīyuè , shìcānyǐn , gòngchuò 。 duǎnrénshènzhī , mǒuwènsuǒyínggān , yuē :“ jiāngshìchángqīng , yǒusuǒgōuzhì 。” wènwéirén , duǎnrénchūdié , shìlìngshěn , xìngmíng 。 hàiyuē :“ shìjiàngōu ?” duǎnrényuē :“ nǎihāorén , dōng 。 xiǎngzi寿shòushùjìn 。” mǒuchūqiújiù 。 guǐyuē :“ néng 。 rándiéshàngmíngduō , shàngshí 。 guīchǔzhìhòushì , zuìhòuxiāngzhāo , suǒbàojiāohǎoěr 。”
    , zhì , duànjuéqiáoliáng , xíngrénjiānshè 。 guǐyuē :“ xíng , wénjiāng 。 qǐngjiànqiáoxíngrén , suīfánfèi , ránwèixiǎo 。” mǒuránzhī , guī , gàozizuòzhōushēn 。 jiūgōngjiànqiáo 。 jiǔzhī , guǐjìngzhì , xīnqièzhī 。  , guǐláiyuē :“ jiànqiáoshìshàngbàochénghuáng , zhuǎnmíng 。 wèijiéyán寿shòumìng 。 jīndiémíngchú , jìngbàomìng 。” mǒugǎnxiè 。 hòuzàizhìtàishān , wàngguǐ , jìngchǔdìng , míngchóudiàn 。 chū , jiànduǎnréncōngérláiyuē :“ huò ! shìjūnfāngshì , xìngwénzhī 。 rán , nài !” sòngzhīshù , yuē :“ hòulái 。 tǎngyǒushìběiwǎng , dāngdàoguò访fǎng 。” suìbiéér 。

聊斋志异·布客拼音版

  《 bù kè 》
   cháng qīng mǒu , fàn bù wéi yè , kè yú tài ān 。 wén yǒu shù rén gōng xīng mìng zhī xué , yì wèn xiū jiù 。 shù rén tuī zhī yuē :“ yùn shù dà è , kě sù guī 。” mǒu jù , náng zī běi xià 。 tú zhōng yù yī duǎn yī rén , sì shì lì xū , jiàn zì yǔ yǔ , suì xiāng zhī yuè , lǚ shì cān yǐn , hū yǔ gòng chuò 。 duǎn yī rén shèn dé zhī , mǒu wèn suǒ yíng gān , dá yuē :“ jiāng shì cháng qīng , yǒu suǒ gōu zhì 。” wèn wéi hé rén , duǎn yī rén chū dié , shì lìng zì shěn , dì yī jí jǐ xìng míng 。 hài yuē :“ hé shì jiàn gōu ?” duǎn yī rén yuē :“ wǒ nǎi hāo lǐ rén , dōng sì sī lì yì 。 xiǎng zi shòu shù jìn yǐ 。” mǒu chū tì qiú jiù 。 guǐ yuē :“ bù néng 。 rán dié shàng míng duō , jū jí shàng xū shí rì 。 zǐ sù guī chǔ zhì hòu shì , wǒ zuì hòu xiāng zhāo , cǐ jí suǒ yǐ bào jiāo hǎo ěr 。”
   wú hé , zhì hé jì , duàn jué qiáo liáng , xíng rén jiān shè 。 guǐ yuē :“ zǐ xíng sǐ yǐ , yī wén yì jiāng bù qù 。 qǐng jí jiàn qiáo lì xíng rén , suī pō fán fèi , rán yú zǐ wèi bì wú xiǎo yì 。” mǒu rán zhī , jí guī , gào qī zi zuò zhōu shēn jù 。 kè rì jiū gōng jiàn qiáo 。 jiǔ zhī , guǐ jìng bù zhì , xīn qiè yí zhī 。 yī rì , guǐ hū lái yuē :“ wǒ yǐ yǐ jiàn qiáo shì shàng bào chéng huáng , zhuǎn dá míng sī yǐ 。 wèi cǐ yī jié kě yán shòu mìng 。 jīn dié míng yǐ chú , jìng yǐ bào mìng 。” mǒu xǐ gǎn xiè 。 hòu zài zhì tài shān , bù wàng guǐ dé , jìng jī chǔ dìng , hū míng chóu diàn 。 jì chū , jiàn duǎn yī rén cōng jù ér lái yuē :“ zǐ jǐ huò wǒ ! shì sī jūn fāng lì shì , xìng bù wén zhī 。 bù rán , nài hé !” sòng zhī shù wǔ , yuē :“ hòu wù fù lái 。 tǎng yǒu shì běi wǎng , zì dāng yū dào guò fǎng 。” suì bié ér qù 。

  为您推荐:聊斋志异布客文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签