聊斋志异·农人拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-26 20:43:48

  文言文之家为您整理聊斋志异·农人拼音版、聊斋志异·农人注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·农人注音版

  《 nóngrén 》
   yǒunóngrényúnshānxià , táowéixiǎng 。 shí , zhìlǒngpàn 。 xiàngshìzhī , zhōngzhōujìnkōng 。 shìzhě 。 xīnzhī , yīnzhùchānzhī 。 yǒulái , tànshǒuzhōng 。 nóngrénchúqiánwǎng , zhī 。 jīngcuànzǒu 。 nángtóu , detuō ; diānjué , chùsuì luò, chūshǒu , jiànnóngrén , shěn , yuèshānér 。
   hòushùnián , shānnányǒuguìjiā , chánsuì , chìlíng 。 wèiyuē :“ zhǐshàng zhòu , néngnài !” dàizhīyuē :“ dàoshùliángshēn , xìngyǒnghǎo 。 zhīshēngpíngyǒusuǒ wèizhěfǒu ?” yuē :“ wǎngsuǒ 。 dànshíniánqiánzàiběishānshí , chángqièshítiánpàn , bèiréndài kuò , chíxiàngbīng , wéisuǒ , zhìjīnyóu 。” gào 。 tóusuǒwèi , dànzhīxìngmíng ,  , cóngwènxùn 。
   huìzhìshāncūn , xiàngrénǒudào , pángrénjīngyuē :“ nǎngniánshìshìxiāngtóng , jiāngxiàngsuǒzhú , jīnnéngwéiguài ?” zhī , guīgàozhǔrén 。 zhǔrén , mìngzhāo nóngrénlái , jìngbáisuǒqiú 。 nóngrénxiàoyuē :“ nǎngsuǒchéngyǒuzhī , wèiyǒu 。 qiěnéng guàibiàn , wèinóngrén ?” guìjiāqiángzhī , 使shǐdàiěrzhuàng , shìchúzhuó , zhàyuē :“  , nǎitáozài ! jīnxiāngzhí , juéshāyòu !” yán , wénmíngshì 。 nóngrénzuòwēi 。 āiyánmìng 。 nóngrénchìyuē :“  , shì 。” jiànpěngtóushǔcuànér , shìsuìān 。

聊斋志异·农人拼音版

  《 nóng rén 》
   yǒu nóng rén yún yú shān xià , fù yǐ táo qì wéi xiǎng 。 shí yǐ , zhì qì lǒng pàn 。 xiàng mù shì zhī , qì zhōng yú zhōu jìn kōng 。 rú shì zhě lǚ 。 xīn yí zhī , yīn nì zhù yǐ chān zhī 。 yǒu hú lái , tàn shǒu qì zhōng 。 nóng rén hè chú qián wǎng , lì jī zhī 。 hú jīng cuàn zǒu 。 qì náng tóu , kǔ bù de tuō ; hú diān jué , chù qì suì luò , chū shǒu , jiàn nóng rén , shěn yì jí , yuè shān ér qù 。
   hòu shù nián , shān nán yǒu guì jiā nǚ , kǔ hú chán suì , chì lè wú líng 。 hú wèi nǚ yuē :“ zhǐ shàng fú zhòu , néng nài wǒ hé !” nǚ dài zhī yuē :“ rǔ dào shù liáng shēn , kě xìng yǒng hǎo 。 gù bù zhī shēng píng yì yǒu suǒ wèi zhě fǒu ?” hú yuē :“ wǒ wǎng suǒ bù 。 dàn shí nián qián zài běi shān shí , cháng qiè shí tián pàn , bèi yī rén dài kuò lì , chí qǔ xiàng bīng , jǐ wéi suǒ lù , zhì jīn yóu jì 。” nǚ gào fù 。 fù sī tóu qí suǒ wèi , dàn bù zhī xìng míng , jū lǐ , wú cóng wèn xùn 。
   huì pú yǐ gù zhì shān cūn , xiàng rén ǒu dào , páng yī rén jīng yuē :“ cǐ yǔ wú nǎng nián shì shì xiāng fú tóng , jiāng wú xiàng suǒ zhú hú , jīn néng wéi guài yé ?” pú yì zhī , guī gào zhǔ rén 。 zhǔ rén xǐ , jí mìng pú wū zhāo nóng rén lái , jìng bái suǒ qiú 。 nóng rén xiào yuē :“ nǎng suǒ yù chéng yǒu zhī , gù wèi bì jí yǒu cǐ wù 。 qiě jì néng guài biàn , qǐ fù wèi yī nóng rén ?” guì jiā gù qiáng zhī , shǐ pī dài rú ěr rì zhuàng , rù shì yǐ chú zhuó dì , zhà yuē :“ wǒ rì mì rǔ bù kě dé , rǔ nǎi táo nì zài cǐ yé ! jīn xiāng zhí , jué shā bù yòu !” yán yǐ , jí wén hú míng yú shì 。 nóng rén yì zuò wēi nù 。 hú jí āi yán qǐ mìng 。 nóng rén chì yuē :“ sù qù , shì rǔ 。” nǚ jiàn hú pěng tóu shǔ cuàn ér qù , zì shì suì ān 。

  为您推荐:聊斋志异农人原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签