聊斋志异·章阿端拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-26 20:47:10

 文言文之家为您整理聊斋志异·章阿端拼音版、聊斋志异·章阿端注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·章阿端注音版

 《 zhāngāduān 》
  wèihuīshēng , shàoniányùnjiè , yǒugǎnrèn 。 shíxìngyǒu , báizhòujiànguǐ , wángxiāng , yuànjiànshòu 。 shēngliánzhígòuzhī。 érkuòrén , dōngyuànlóutíng , hāoàichénglín , fèizhì 。 jiārénjīng , zhéxiānghuāguǐ 。 liǎngyuè , sàng 。  , shēngzhìlóutíng , guīde , shùxún 。 jiārén , quànshēng , shēngtīng 。 érkuàiránǒu , liǎoshāng 。 bèiyòushíguàixiāngguō 。 shēng , shèngbèi , huāngtíngzhōng , liúzhúchān 。 jiǔzhī , jìngshuì 。
  yǒurénshǒutànbèi , fǎnménsūn 。 shēngxǐngshìzhī , lǎo , luáněrpéngtóu , yōngzhǒng 。 shēngzhīguǐ , zhuōtuīzhī , xiàoyuē :“ zūnfànkānchéngjiào !” cán , liǎnshǒudiéxièér 。 shǎoqǐng , láng西běichū , shénqíngwǎnchǎo , chuǎngránzhìdēngxià , :“ chùkuángshēng , rángāo !” shēngxiàoyuē :“ xiǎoshēngjiānzhīzhǔ , hòuqīngtǎofángshuìěr 。” suì , luǒérzhuōzhī 。 dùn , shēngxiān西běiguī , qióng , 便biànzuòchuángshàng 。 jìnlínzhī , duìzhúxiān , jiànyōngzhū怀huái 。 xiàoyuē :“ kuángshēngwèiguǐjiānghuòěr !” shēngqiángjiěqún , shènkàng 。 érbáiyuē :“ qièzhāngshì , xiǎoāduān 。 shìdàngzi , gāngrén , héngjiāzhé , fènyāoshì , èrshínián 。 zháixiàjiēfénzhǒng 。” wèn :“ lǎorén ?” yuē :“ guǐ , cóngqiè 。 shàngyǒushēngrén , guǐānshì , shìlìngjūněr 。” wèn :“ ménsūnwéi ?” xiàoyuē :“ sānshíniánwèijīngréndào , qíngmǐn , rántàiliàng 。 yàozhī : něiqièzhě , guǐnòngzhī , gāngchángzhěgǎnfàn 。” tīnglínzhōngxiǎngduàn , zhexiàchuáng , yuē :“ jiàncāi , dāngzhì 。”
  guǒzhì , chóumóuhuān 。 shēngyuē :“ shìrénxìngxiè , gǎndàoshì怀huái 。 qīngnéngwèizhìzhīfǒu ?” wénzhī , yuē :“ qièèrshínián , shéizhìniànzhě ! jūnchéngduōqíng , qièdāng 。 ránwéntóushēngyǒu , zhīshàngzàimíngfǒu 。” gàoshēngyuē :“ niángjiāngshēngguìrénjiā 。 qiánshēngshīěrhuán ,  ,  , ànwèijié , chíliú 。 jīnshàngyàowánglángxià , yǒujiānshǒuzhě, qiè使shǐwǎngxíng贿huì , huòjiānglái 。” shēngwèn :“ qīngxiánsǎn ?” yuē :“ fánwǎngguǐtóujiàn , yántiānzhī 。” èrxiàngjìn , lǎoguǒyǐnshēngérzhì 。 shēngzhíshǒubēi , hánnéngyán 。 bié , yuē :“ liǎngrénhuàkuò , lìngqǐngxiāngjiàn 。” shēngwèiwènshì 。 yuē :“ fáng , xíngjié 。” shàngchuángwēibào , kuǎnruòpíngshēngzhīhuān 。 yóusuìwéicháng 。
  hòu , yuē :“ míngjiāngshāndōng , guāicháng , nài !” shēngwényán , huīliú , āishèng 。 quànyuē :“ qièyǒu , dezàn 。” gòngshōuxúnzhī 。 qǐngqiánzhǐshí , fénnántángxìngshùxià , chí贿huìshēngzhě , huǎnshí , shēngcóngzhī 。 zhìzhì , yuē :“ xìnglàiduānniáng , jīnshí 。” shēng , jìn , liúliánchuáng , xiǎo , wéikǒnghuānjìn 。 guò , shēngxiànjiāngmǎn , zhōng 。 wèn , yuē :“ shìnánzàimóu 。 ránshìwéizhī , fēimíngbǎiwàn 。” shēngfénzhīshù 。 lái, yuē :“ qiè使shǐrénshēngzhěguānshuō , chūshènnán , jiànduōjīn , xīnshǐyáo 。 jīnguǐdàishēng 。”  , bái , jīnshēngsāiyǒu , dēngzhújué 。
  shìnián , bìng , màomēnàonáo , huǎngjiànguǐzhuàng 。 zhīyuē :“ wéiguǐbìng 。” shēngyuē :“ duānniángguǐ , yòuguǐzhīnéngbìng ?” yuē :“ rán 。 rénwéiguǐ , guǐwéi 。 guǐzhīwèi , yóurénzhīwèiguǐ 。 shēngwéipìn 。 yuē :“ guǐrénliáo ? línǎowángshì , jīnxíngshùmíngjiān , wǎngzhàozhī 。 ránshí , qièruònéngxíng , fánjūnfénchú 。” shēngcóngzhī 。 fāngruò , jiànqiānchìliú , shòusuítíngxià , zhuǎnshùnyǎo , shǎojiān , lǎodiéérlái , zhílángzhù 。  , qièshízhǐ 。 érduānzuò , shǒu  sǒngzuòtài 。 shí , juééryuē :“ hēishāndàiwáng 。 niángbìng , xìngxiǎoshén , qiǎnzāi ! guǐwéiyāng , fáng , fáng ! dànshìbìngyǒuliào , hòugòngyǎng , jīnbǎidìng 、 qiánbǎiguàn , shèngyánshè , deshǎoquē 。” jiàoyīng 。 yòuér, xiàngbìngzhěchì , nǎi 。 ér 。 sòngzhūtíngwài , zèngzhī , xīnránér 。 shìláng , shāoxǐng 。 yuè , wènzhī 。 yányuē :“ qièkǒngdezàirénshì 。 zhéjiànyuānguǐ , mìng !” yīnxià 。 yuè宿 , bìngchéndài , zhàn , ruòyǒusuǒ 。 shēngtóng , shǒu怀huái , wèizhuō 。 shēng , jīngjiàoníng 。 liù , suǒwéi 。 huìshēngchū , bànérguī, wénshēng , jīngwèn , duānniángchuángshàng , wěituìyóucún 。 zhī , báiyǎnrán 。 shēngtòng , shēngrénzàngzhī 。
   , mèngzhōng , yáoérwènzhī , yún :“ shìmèngduānniánglái , yánwéiguǐ , gǎijiéquánxià , xiánhènsuǒmìng , zuòdàochǎng 。” shēngzǎo , jiāngjiào 。 zhǐzhīyuē :“ guǐfēijūnsuǒ 。” nǎi 。 érlái , yuē :“ mìngrényāosēng 。 dāngxiānfénqiánzhǐzuòyòng 。” shēngcóngzhī 。 fāngluò , sēngzhòng , jīnnáo , rénshì 。 měiwèiguōěr , shēngshūwén 。 dàochǎng , yòumèngduānniángláixiè , yán :“ yuānjiě , jiāngshēngzuòchénghuángzhī 。 fánwéizhuǎnzhì 。”
  sānnián , jiārénchūwénér , jiǔzhījiàn 。 shēngzài , chuāngbǐng 。  , xiàngshēngyuē :“ qiánshēngzhě , jīnqínglòuxiè, ànshèn , kǒngnéngjiǔ 。” shùguǒ , yuē :“ qíngzhīsuǒzhōng , běnyuàncháng , shēng 。 jīnjiāngyǒngjué , fēishù!” shēnghuángqiú , yuē :“ shìwéi 。” wèn :“ shòu ?” yuē :“ báoyǒusuǒ 。 rántōushēngzhīzuì , tōuzhīzuìxiǎo 。” yándòng 。 shěnzhī , miànpángxíngzhì , jiànjiùmiè 。 shēngměi宿tíngzhōng , yǒu , zhōngrán , rénxīnsuìān 。

聊斋志异·章阿端拼音版

 《 zhāng ā duān 》
  wèi huī qī shēng , shào nián yùn jiè , yǒu qì gǎn rèn 。 shí dà xìng yǒu jù dì , bái zhòu jiàn guǐ , sǐ wáng xiāng jì , yuàn yǐ jiàn shòu 。 shēng lián qí zhí gòu jū zhī 。 ér dì kuò rén xī , dōng yuàn lóu tíng , hāo ài chéng lín , yì gū fèi zhì 。 jiā rén yè jīng , zhé xiāng huā yǐ guǐ 。 liǎng yuè yú , sàng yī bì 。 wú hé , shēng qī yǐ mù zhì lóu tíng , jì guī de jí , shù rì xún bì 。 jiā rén yì jù , quàn shēng tā xǐ , shēng bù tīng 。 ér kuài rán wú ǒu , liǎo lì zì shāng 。 bì pú bèi yòu shí yǐ guài yì xiāng guō 。 shēng nù , shèng qì fú bèi , dú wò huāng tíng zhōng , liú zhú yǐ chān qí yì 。 jiǔ zhī wú tā , yì jìng shuì qù 。
  hū yǒu rén yǐ shǒu tàn bèi , fǎn fù mén sūn 。 shēng xǐng shì zhī , zé yī lǎo dà bì , luán ěr péng tóu , yōng zhǒng wú dù 。 shēng zhī qí guǐ , zhuō bì tuī zhī , xiào yuē :“ zūn fàn bù kān chéng jiào !” bì cán , liǎn shǒu dié xiè ér qù 。 shǎo qǐng , yī nǚ láng zì xī běi yú chū , shén qíng wǎn chǎo , chuǎng rán zhì dēng xià , nù mà :“ hé chù kuáng shēng , jū rán gāo wò !” shēng qǐ xiào yuē :“ xiǎo shēng cǐ jiān zhī dì zhǔ , hòu qīng tǎo fáng shuì ěr 。” suì qǐ , luǒ ér zhuō zhī 。 nǚ jí dùn , shēng xiān qū xī běi yú zǔ qí guī lù , nǚ jì qióng , biàn zuò chuáng shàng 。 jìn lín zhī , duì zhú rú xiān , jiàn yōng zhū huái 。 nǚ xiào yuē :“ kuáng shēng bù wèi guǐ yé ? jiāng huò ěr sǐ !” shēng qiáng jiě qún rú , zé yì bù shèn kàng jù 。 yǐ ér zì bái yuē :“ qiè zhāng shì , xiǎo zì ā duān 。 wù shì dàng zi , gāng bì bù rén , héng jiā zhé rǔ , fèn yì yāo shì , yì cǐ èr shí yú nián yǐ 。 cǐ zhái xià jiē fén zhǒng yě 。” wèn :“ lǎo bì hé rén ?” yuē :“ yì yī gù guǐ , cóng qiè fú yì 。 shàng yǒu shēng rén jū , zé guǐ bù ān yú yè shì , shì lìng qū jūn ěr 。” wèn :“ mén sūn hé wéi ?” xiào yuē :“ cǐ bì sān shí nián wèi jīng rén dào , qí qíng kě mǐn , rán yì tài bù zì liàng yǐ 。 yào zhī : něi qiè zhě , guǐ yì wǔ nòng zhī , gāng cháng zhě bù gǎn fàn yě 。” tīng lín zhōng xiǎng duàn , zhe yī xià chuáng , yuē :“ rú bù jiàn cāi , yè dāng fù zhì 。”
  rù xī guǒ zhì , chóu móu yì huān 。 shēng yuē :“ shì rén bù xìng cú xiè , gǎn dào bù shì yú huái 。 qīng néng wèi wǒ zhì zhī fǒu ?” nǚ wén zhī yì qī , yuē :“ qiè sǐ èr shí nián , shéi yī zhì niàn yì zhě ! jūn chéng duō qíng , qiè dāng jí lì 。 rán wén tóu shēng yǒu dì yǐ , bù zhī shàng zài míng sī fǒu 。” yú xī gào shēng yuē :“ niáng zǐ jiāng shēng guì rén jiā 。 yǐ qián shēng shī ěr huán , tà bì , bì zì yì sǐ , cǐ àn wèi jié , yǐ gù chí liú 。 jīn shàng jì yào wáng láng xià , yǒu jiān shǒu zhě , qiè shǐ bì wǎng xíng huì , huò jiāng lái yě 。” shēng wèn :“ qīng hé xián sǎn ?” yuē :“ fán wǎng sǐ guǐ bù zì tóu jiàn , yán mó tiān zǐ bù jí zhī yě 。” èr gǔ xiàng jìn , lǎo bì guǒ yǐn shēng qī ér zhì 。 shēng zhí shǒu dà bēi , qī hán tì bù néng yán 。 nǚ bié qù , yuē :“ liǎng rén kě huà qì kuò , lìng yè qǐng xiāng jiàn yě 。” shēng wèi wèn bì sǐ shì 。 qī yuē :“ wú fáng , xíng jié yǐ 。” shàng chuáng wēi bào , kuǎn ruò píng shēng zhī huān 。 yóu cǐ suì yǐ wéi cháng 。
  hòu wǔ rì , qī hū qì yuē :“ míng rì jiāng fù shān dōng , guāi lí kǔ cháng , nài hé !” shēng wén yán , huī tì liú lí , āi bù zì shèng 。 nǚ quàn yuē :“ qiè yǒu yī cè , kě de zàn jù 。” gòng shōu tì xún zhī 。 nǚ qǐng yǐ qián zhǐ shí tí , fén nán táng xìng shù xià , chí huì yā shēng zhě , bǐ huǎn shí rì , shēng cóng zhī 。 zhì xī qī zhì , yuē :“ xìng lài duān niáng , jīn dé shí rì jù 。” shēng xǐ , jìn nǚ wù qù , liú yǔ lián chuáng , mù yǐ jì xiǎo , wéi kǒng huān jìn 。 guò qī bā rì , shēng yǐ xiàn qī jiāng mǎn , fū qī zhōng yè kū 。 wèn jì yú nǚ , nǚ yuē :“ shì nán zài móu 。 rán shì wéi zhī , fēi míng zī bǎi wàn bù kě 。” shēng fén zhī rú shù 。 nǚ lái , xǐ yuē :“ qiè shǐ rén yǔ yā shēng zhě guān shuō , chū shèn nán , jì jiàn duō jīn , xīn shǐ yáo 。 jīn yǐ yǐ tā guǐ dài shēng yǐ 。” zì cǐ , bái rì yì bù fù qù , jīn shēng sāi hù yǒu , dēng zhú bù jué 。
  rú shì nián yú , nǚ hū bìng , mào mēn ào náo , huǎng hū rú jiàn guǐ zhuàng 。 qī fǔ zhī yuē :“ cǐ wéi guǐ bìng 。” shēng yuē :“ duān niáng yǐ guǐ , yòu hé guǐ zhī néng bìng ?” qī yuē :“ bù rán 。 rén sǐ wéi guǐ , guǐ sǐ wéi nǐ 。 guǐ zhī wèi nǐ , yóu rén zhī wèi guǐ yě 。 shēng yù wéi pìn wū yī 。 yuē :“ guǐ hé kě yǐ rén liáo ? lín ǎo wáng shì , jīn xíng shù yú míng jiān , kě wǎng zhào zhī 。 rán qù cǐ shí yú lǐ , qiè zú ruò bù néng xíng , fán jūn fén chú mǎ 。” shēng cóng zhī 。 mǎ fāng ruò , jí jiàn bì nǚ qiān chì liú , shòu suí tíng xià , zhuǎn shùn yǐ yǎo , shǎo jiān , yǔ yī lǎo yù dié qí ér lái , zhí mǎ láng zhù 。 yù rù , qiè nǚ shí zhǐ 。 jì ér duān zuò , shǒu  sǒng zuò tài 。 pū dì yí shí , jué ér qǐ yuē :“ wǒ hēi shān dài wáng yě 。 niáng zǐ bìng dà dǔ , xìng yù xiǎo shén , fú zé bù qiǎn zāi ! cǐ yè guǐ wéi yāng , bù fáng , bù fáng ! dàn shì bìng yǒu liào , xū hòu wǒ gòng yǎng , jīn bǎi dìng 、 qián bǎi guàn , shèng yán yī shè , bù de shǎo quē 。” qī yī yī jiào yīng 。 yù yòu pú ér sū , xiàng bìng zhě hē chì , nǎi yǐ 。 jì ér yù qù 。 qī sòng zhū tíng wài , zèng zhī yǐ mǎ , xīn rán ér qù 。 rù shì nǚ láng , sì shāo xǐng 。 fū qī dà yuè , fǔ wèn zhī 。 nǚ hū yán yuē :“ qiè kǒng bù de zài lǚ rén shì yǐ 。 hé mù zhé jiàn yuān guǐ , mìng yě !” yīn qì xià 。 yuè sù , bìng yì chén dài , qǔ tǐ zhàn lì , ruò yǒu suǒ dǔ 。 lā shēng tóng wò , yǐ shǒu rù huái , sì wèi pū zhuō 。 shēng yī qǐ , zé jīng jiào bù níng 。 rú cǐ liù qī rì , fū qī wú suǒ wéi jì 。 huì shēng tā chū , bàn rì ér guī , wén qī kū shēng , jīng wèn , zé duān niáng yǐ bì chuáng shàng , wěi tuì yóu cún 。 qǐ zhī , bái gǔ yǎn rán 。 shēng dà tòng , yǐ shēng rén lǐ zàng yú zǔ mù zhī cè 。
  yī yè , qī mèng zhōng wū yè , yáo ér wèn zhī , dá yún :“ shì mèng duān niáng lái , yán qí fū wéi nǐ guǐ , nù qí gǎi jié quán xià , xián hèn suǒ mìng qù , qǐ wǒ zuò dào chǎng 。” shēng zǎo qǐ , jí jiāng rú jiào 。 qī zhǐ zhī yuē :“ dù guǐ fēi jūn suǒ kě yǔ lì yě 。” nǎi qǐ qù 。 yú kè ér lái , yuē :“ yú yǐ mìng rén yāo sēng lǚ 。 dāng xiān fén qián zhǐ zuò yòng dù 。” shēng cóng zhī 。 rì fāng luò , sēng zhòng bì jí , jīn náo fǎ gǔ , yī rú rén shì 。 qī měi wèi qí guō ěr , shēng shū bù wén 。 dào chǎng jì bì , qī yòu mèng duān niáng lái xiè , yán :“ yuān yǐ jiě yǐ , jiāng shēng zuò chéng huáng zhī nǚ 。 fán wéi zhuǎn zhì 。”
  jū sān nián , jiā rén chū wén ér jù , jiǔ zhī jiàn xí 。 shēng bù zài , zé gé chuāng qǐ bǐng 。 yī yè , xiàng shēng tí yuē :“ qián yā shēng zhě , jīn qíng bì lòu xiè , àn zé shèn jí , kǒng bù néng jiǔ jù yǐ 。” shù rì guǒ jí , yuē :“ qíng zhī suǒ zhōng , běn yuàn cháng sǐ , bù lè shēng yě 。 jīn jiāng yǒng jué , dé fēi shù hū !” shēng huáng jù qiú cè , yuē :“ shì bù kě wéi yě 。” wèn :“ shòu zé hū ?” yuē :“ báo yǒu suǒ zé 。 rán tōu shēng zhī zuì dà , tōu sǐ zhī zuì xiǎo 。” yán qì bù dòng 。 xì shěn zhī , miàn páng xíng zhì , jiàn jiù sī miè yǐ 。 shēng měi dú sù tíng zhōng , jì yǒu tā yù , zhōng yì jì rán , rén xīn suì ān 。

 为您推荐:聊斋志异·章阿端拼音版、注音版

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签