聊斋志异·馎饦媪拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-26 20:50:36

  文言文之家为您整理聊斋志异·馎饦媪拼音版、聊斋志异·馎饦媪注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·馎饦媪注音版

  《 tuōǎo 》
   hánshēngbiéshùbànzǎi , jìnshǐfǎn 。  , fāng , wénrénhángshēng 。 shìzhī , zhōngméihuǒ , chì耀yàoshènmíng 。 jiànǎo , jiǔshí , tuóbèi , shuāishù 。 xiàngyuē :“ shítuōfǒu ?”  , gǎnyīng 。 ǎosuìtiězhùhuǒ , jiāshàng ; yòuzhùshuǐ 。 éwéntāngfèi 。 ǎoliāojīnyāotuó , chūtuōshùshíméi , tóutāngzhōng , yǒushēng 。 yányuē :“ dàixúnzhùlái 。” suìchūmén 。 chéngǎo , zhuōqīnghòu , méngbèiér 。 shǎo , ǎozhì , wèntāngsuǒzài 。 érhào 。 jiārénjìnxǐng , ǎoshǐ 。 zhàoshì , biēchóngshùshí , duīlèizhōng 。

聊斋志异·馎饦媪拼音版

  《 bó tuō ǎo 》
   hán shēng jū bié shù bàn zǎi , là jìn shǐ fǎn 。 yī yè , qī fāng wò , wén rén háng shēng 。 shì zhī , lú zhōng méi huǒ , chì yào shèn míng 。 jiàn yī ǎo , kě bā jiǔ shí , jī pí tuó bèi , shuāi fā kě shù 。 xiàng nǚ yuē :“ shí bó tuō fǒu ?” nǚ jù , bù gǎn yīng 。 ǎo suì yǐ tiě zhù bō huǒ , jiā fǔ qí shàng ; yòu zhù yǐ shuǐ 。 é wén tāng fèi 。 ǎo liāo jīn qǐ yāo tuó , chū bó tuō shù shí méi , tóu tāng zhōng , lì lì yǒu shēng 。 zì yán yuē :“ dài xún zhù lái 。” suì chū mén qù 。 nǚ chéng ǎo qù , jí qǐ zhuō fǔ qīng zé hòu , méng bèi ér wò 。 shǎo kè , ǎo zhì , bī wèn fǔ tāng suǒ zài 。 nǚ dà jù ér hào 。 jiā rén jìn xǐng , ǎo shǐ qù 。 qǐ zé zhào shì , zé tǔ biē chóng shù shí , duī lèi qí zhōng 。

  为您推荐:聊斋志异馎饦媪原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签