聊斋志异·金永年拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:22:01

  文言文之家为您整理聊斋志异·金永年拼音版、聊斋志异·金永年注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·金永年注音版

  《 jīnyǒngnián 》
   jīnjīnyǒngnián , shíèrsuì 。 ǎoshísuì , fēnjuéwàng 。 mèngshén gàoyuē :“ běnyīngjué , niànmàofànpíngzhǔn ,  。” xǐnggàoǎo 。 ǎoyuē :“ zhēnwàngxiǎng , liǎngrénjiējiāngjiù , yóushēng ?”  , ǎozhèndòng ; shíyuè , jìngnán 。

聊斋志异·金永年拼音版

  《 jīn yǒng nián 》
   lì jīn jīn yǒng nián , bā shí èr suì wú zǐ 。 ǎo yì qī shí bā suì , zì fēn jué wàng 。 hū mèng shén gào yuē :“ běn yīng jué sì , niàn rǔ mào fàn píng zhǔn , cì yǔ yī zǐ 。” xǐng yǐ gào ǎo 。 ǎo yuē :“ cǐ zhēn wàng xiǎng , liǎng rén jiē jiāng jiù mù , hé yóu shēng zǐ ?” wú hé , ǎo fù zhèn dòng ; shí yuè , jìng jǔ yī nán 。

  为您推荐:聊斋志异金永年原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签