聊斋志异·花姑子拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:24:13

 文言文之家为您整理聊斋志异·花姑子拼音版、聊斋志异·花姑子注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·花姑子注音版

 《 huāzi 》
  ānyòu , shǎnzhīgòngshēng , wéirénhuīhuòhǎo , fàngshēng , jiànlièzhěhuòqín , zhézhòngzhímǎishìzhī 。 huìjiùjiāsāngzàng , wǎngzhùzhí 。 guī , jīnghuáyuè , cuànshānzhōng , xīnkǒng 。 shǐzhīwài , jiàndēnghuǒ , tóuzhī 。 shùzhōng , chuājiànsǒu , zhàng , xiéjìngxíng 。 āntíng , fāngzhìwèn , sǒuxiānjiéshéi 。 āngào , qiěyándēnghuǒchùshìshāncūn , jiāngtóuzhǐ 。 sǒuyuē :“ fēiānxiāng 。 xìnglǎolái , cóng , máoxià 。” ānyuè , cóngxíng , xiǎocūn 。 sǒukòujīngfēi , chū , guānyuē :“ lángzilái ?” sǒuyuē :“ nuò 。”
   , shèjiǎoài 。 sǒutiǎodēngzuò , 便biànmìngsuíshìshí 。 yòuwèiyuē :“ fēi , shìēnzhǔ 。 zinéngxíng , huànhuāziláishījiǔ 。” élángzhuàn , sǒu , qiūxiépàn 。 ānshìzhī , fāngróngsháo齿chǐ , dàilèitiānxiān 。 sǒulìngwēijiǔ 。 fáng西yǒuméi , lángfánghuǒ 。 ānwèn :“ gōngrén ?” yún :“ lǎozhāngxìng 。 shíniánzhǐyǒu 。 tiánjiāshǎo , jūnfēirén , suìgǎnchūjiànzi , xìngshěn 。” ānwèn :“ 婿jiā ?” yán :“ shàngwèi 。” ānzànhuì , chēngróngkǒu 。 sǒufāngqiān , wénlángjīnghào 。 sǒubēn , jiǔfèihuǒténg 。 sǒunǎijiùzhǐ , yuē :“ lǎo , měngzhī !” huíshǒu , jiànpángyǒuchúxīnchāwèijìng , yòuyuē :“ péngpéng , cáiyīngér !” chíxiàngānyuē :“ tānshēng , zhìjiǔténgfèi 。 méngjūnjiǎng , xiū !” ānshěnzhī , méipáo , zhìshènjīnggōng 。 zànyuē :“ suījìnér , jiànhuìxīn 。”
  zhēnzhuóshí , pínláixíngjiǔ , yānránhánxiào , shūxiū 。 ānzhùqíngdòng 。 wén , sǒu便biàn 。 ānrén , wèiyuē :“ xiānróng , 使shǐhúnshī 。 tōngméishuò , kǒngsuì ,  ?” bàoxiànghuǒ , ruòwén , wènduì 。 shēngjiànshì ,  , yuē :“ kuánglángrén , jiāngwéi !” shēngzhǎngguìāizhī 。 duómén , ānbàoyàozhē , xiájiējué 。 chànshēng , sǒucōngwèn 。 ānshìshǒuérchū , shūqièkuì 。 cóngróngxiàngyuē :“ jiǔyǒngfèi , fēilángjūnlái , zirónghuà。” ānwényán , xīnshǐāntuǒ , zhī 。 húndiāndǎo , sàngsuǒ怀huáilái 。 shìwěizuì , suì 。 sǒushèyīn , fēinǎichū 。
  ānmèi , wèishǔ , bié 。 zhìjiā , měijiāohǎozhězàoqiúpìn , zhōngérfǎn , jìngde 。 ānsuìmìng , xúnwǎng 。 zhìjuéchányán , jìngcūnluò , 访fǎngzhūjìn , xìngjuéshǎo 。 shīwàngérguī , bìngwàngqǐnshí 。 yóuhūnmàozhī , qiángdàntāngzhōu , tuò   , kuìluànzhōng , zhéhuāzi 。 jiārénjiě , dànzhōnghuánzhī , shìdiànwēi 。  , shǒuzhěkùndàibìngmèi , shēngméngtóngzhōng , juéyǒurénchuāiéryǎnzhī 。 lüèkāimóu , huāzichuángxià , juéshénqīngxǐng 。 shúshìláng , shānshānduò 。 qīngtóuxiàoyuē :“ chīérzhì ?” nǎidēng , zuòānshàng , liǎngshǒuwéiàntàiyángxué 。 ānjuénǎoshèxiāng , 穿chuānqìn 。 ànshù , juéhànmǎntiāntíng, jiànzhī 。 xiǎoyuē :“ shìzhōngduōrén , 便biànzhù 。 sāndāngxiāngwàng 。” yòuxiùzhōngchūshùzhēngbǐngzhìchuángtóu , qiǎoránsuì 。 ānzhìzhōng , hànshí , ménbǐngdànzhī 。 zhīsuǒbāoliào , gānměifēicháng , suìjìnsānméi 。 yòubǐng , měngténghānshuì , chénfēnshǐxǐng , shìzhòng 。 sānbǐngjìn , jīngshénbèishuǎng , nǎiqiǎnsànjiārén 。 yòuláiménér , qiánchūzhāitíng , tuōjiōngjiàn 。
  wèiguǒzhì , xiàoyuē :“ chīlángzi ! xiè ?” ān , bàochóumóu , ēnàishènzhì 。 éryuē :“ qièmàoxiǎnménggòu , suǒ , láibàozhòngēněr 。 shínéngyǒngxiéqín , xìngzǎobié 。” ānliángjiǔ , nǎiwènyuē :“ mèishēngpíng , chùqīngjiāyǒujiù ? shísuǒ 。” yán , dànyún :“ jūnzhī 。” shēngqiúyǒnghǎo 。 yuē :“ bēn , chángxiékàngnéng 。” ānwényán , érbēi 。 yuē :“ xiāngxié , míngxiāoqǐnglínqièjiā 。” ānnǎishōubēixīn , wènyuē :“ dàoliáoyuǎn , qīngxiānxiānzhī , suìnénglái ?” yuē :“ qièwèiguī 。 dōngtóulóngǎoxíng , wèijūn , yānliúzhìjīn , jiāzhōngkǒngsuǒguài 。” āntóngqīn , dànjué , chùxiāng 。 wènyuē :“ xūnxiāng , zhìqīn ?” yuē :“ qièshēnglái便biàněr , fēiyóuxūnshì 。” ānzhī 。 zǎoyánbié , ān , yuēxiānghòu 。 ānchí , guǒdài , xiézhìjiùsuǒ , sǒuǎohuān 。 jiǔyáojiāpǐn , huò 。 érqǐngānqǐn , shūzhān , shèniàn 。 gèngshēn , shǐzhì , yuē :“ qǐn , zhìláojiǔdài 。” jiāqiàzhōng , wèiānyuē :“ xiāozhīhuì , nǎibǎiniánzhībié 。” ānjīngwènzhī , yuē :“ xiǎocūn , jiāngyuǎn 。 jūnhǎo , jìněr 。” ānrěnshì , yǎngbēichuàng 。 liànzhījiān , jiànshǔ 。 sǒuránchuǎng , yuē :“ zidiànqīngmén , 使shǐrénkuìzuò !” shī , cǎocǎobēnchū 。 sǒuchū , qiěxíngqiě 。 ānjīngchánèqiè , róng , qiánbēnérguī 。
  shùpáihuái , xīnjǐngdàiguò 。 yīnwǎng , qiángguān便biàn 。 sǒuyányǒuēn , lìngshìxiè , dāngqiǎn 。 suìchéngcuànwǎng , diéxièshānzhōng : mēnzhīsuǒwǎng 。  。 fāngguī , jiànzhōngyǐnyǒushě 。 zhī ,   hónggāozhuàng , shìshìjiā , chóngménshàngwèijiōng 。 ānxiàngménzhěxùnzhāngshìzhī 。 yǒuqīngrénchū , wèn :“ hūnrénxúnzhāngshì ?” ānyuē :“ shìqīnhǎo , ǒuxiàng 。” qīngyuē :“ nánwènzhāng 。 shìjìnjiā , huājīnzài , róngchuánbáizhī 。” wèi , chūyāoān 。 cáidēnglángshè , huāchūyíng , wèiqīngyuē :“ ānlángbēnzhōng , xiǎngkùndài , chuángqǐn 。” shǎojiān , xiéshǒuwéi 。 ānwèn :“ jìnjiābiérén ?” yuē :“ jìnchū , liúqièdàishǒu 。 xìngláng , fēiyuán ?” ránwēibàngzhī , juéshènshānxīng , xīnyǒu , bàoānjǐng , shéshìkǒng , chènǎo 。 ānhàijué , táotuō , érshēnruògěngzhī , shǎoshímēnránjué 。 ānguī , jiāzhōngzhúzhěqióngrén , huòyánshānjìngzhě 。 jiārénshān , luǒwēixià 。 jīngguàicháyóu , guī 。
  zhòngfāng , lángláidiào , ménwàijiàotáoér 。 shī , zhōng , yuē :“ tiān , tiān ! míngzhì !” tòngshēng , shínǎi 。 gàojiārényuē :“ tíng , liàn 。” zhòngzhīrén , fāngjiāngwèn , àowèi , hánjìngchū , liúzhī 。 wěihòu , zhuǎnmóumiǎo 。 qúnwéishén , jǐnzūnsuǒjiào 。 yòulái , zuó 。 zhì , ān , fǎnshēn 。 jiārénjìnhài 。  , xiāngxiàng 。 ānshǒu , huīzhònglìng 。 chūqīngcǎoshù , tántāngshēng , chuángtóujìnzhī , qǐngnéngyán 。 tànyuē :“ zàishāzhīwéiqīng , zàishēngzhīwéiqīng !” yīnshùsuǒ 。 yuē :“ shéjīngmàoqiè 。 qiándàoshí , suǒjiàndēngguāng , shì 。” ānyuē :“ qīngnéngrénérròubái ? nǎixiān ?” yuē :“ jiǔyánzhī , kǒngzhìjīngguài 。 jūnniánqián , cénghuàshāndàoshàngmǎilièzhāngérfàngzhīfǒu ?” yuē :“ rán , yǒuzhī 。” yuē :“ shìqiè 。 qiányán , gài 。 jūnqiánshēng西cūnwángzhǔzhèngjiā 。 qièsòngzhūyánwáng , yánwángshàn 。 yuànhuàidàodàiláng , āizhī , shǐdàng 。 jīnzhīxièhòu , xìngěr 。 ránjūnsuīshēng , qiěwěirén , shéxuèjiǔyǐnzhī , bìngnǎichú 。” shēngxiánhènqiè齿chǐ , érshùqínzhī 。 yuē :“ nán 。 dànduōcánshēngmìng , lèibǎiniándefēishēng 。 xuézàilǎozhōng , shímáofénzhī , wàiqiángjièbèi , yāo 。” yán , biéyuē :“ qiènéngzhōngshì , shísuǒāicǎn 。 ránwéijūn , xíngsǔn , xìngmǐnyòu 。 yuèláijuézhōngwēidòng , kǒngshìniègēn 。 nán , suìhòudāngxiāngěr 。” liúér 。
  ānjīng宿 , juéyāoxiàjìn , sāosuǒtòngyǎng 。 nǎiyángàojiārén 。 jiārénwǎng , yán , chìhuǒxuézhōng , yǒubáishéchōngyànérchū 。 shù , shèshāzhī 。 huǒdòng , shéxiǎoshùbǎitóu , jiējiāoqiě 。 jiārénguī , shéxuèjìn 。 ānsān , liǎngjiànnéngzhuǎn , bànniánshǐ 。
  hòuxíngzhōng , lǎoǎobēngbàoyīngérshòuzhī , yuē :“ zhìlángjūn 。” fāngwènxùn , piējiàn 。 qiǎngshìzhī , nán 。 bàoguī , jìng 。
  shǐshìyuē :“ rénzhīsuǒqínshòuzhě , fēidìnglùn 。 méngēnxiánjié , zhì齿chǐ , rényǒucánqínshòuzhě 。 zhìhuā , shǐérhuìhān , zhōngérqíngjiá 。 nǎizhīhānzhěhuìzhī , jiázhěqíngzhīzhì 。 xiān , xiān !”

聊斋志异·花姑子拼音版

 《 huā gū zi 》
  ān yòu yú , shǎn zhī bō gòng shēng , wéi rén huī huò hǎo yì , xǐ fàng shēng , jiàn liè zhě huò qín , zhé bù xī zhòng zhí mǎi shì zhī 。 huì jiù jiā sāng zàng , wǎng zhù zhí fú 。 mù guī , lù jīng huá yuè , mí cuàn shān gǔ zhōng , xīn dà kǒng 。 yī shǐ zhī wài , hū jiàn dēng huǒ , qū tóu zhī 。 shù wǔ zhōng , chuā jiàn yī sǒu , yǔ lǚ yè zhàng , xié jìng jí xíng 。 ān tíng zú , fāng yù zhì wèn , sǒu xiān jié shéi hé 。 ān yǐ mí tú gào , qiě yán dēng huǒ chù bì shì shān cūn , jiāng yǐ tóu zhǐ 。 sǒu yuē :“ cǐ fēi ān lè xiāng 。 xìng lǎo fū lái , kě cóng qù , máo lú kě yǐ xià tà 。” ān dà yuè , cóng xíng lǐ xǔ , dǔ xiǎo cūn 。 sǒu kòu jīng fēi , yī yù chū , qǐ guān yuē :“ láng zi lái yé ?” sǒu yuē :“ nuò 。”
  jì rù , zé shè yǔ jiǎo ài 。 sǒu tiǎo dēng cù zuò , biàn mìng suí shì jù shí 。 yòu wèi yù yuē :“ cǐ fēi tā , shì wú ēn zhǔ 。 pó zi bù néng xíng bù , kě huàn huā gū zi lái shī jiǔ 。” é nǚ láng yǐ zhuàn jù rù , lì sǒu cè , qiū bō xié pàn 。 ān shì zhī , fāng róng sháo chǐ , dài lèi tiān xiān 。 sǒu gù lìng wēi jiǔ 。 fáng xī yú yǒu méi lú , nǚ láng rù fáng bō huǒ 。 ān wèn :“ cǐ nǚ gōng hé rén ?” dá yún :“ lǎo fū zhāng xìng 。 qī shí nián zhǐ yǒu cǐ nǚ 。 tián jiā shǎo bì pú , yǐ jūn fēi tā rén , suì gǎn chū qī jiàn zi , xìng wù shěn yě 。” ān wèn :“ xù hé jiā lǐ ?” dá yán :“ shàng wèi 。” ān zàn qí huì lì , chēng bù róng kǒu 。 sǒu fāng qiān yì , hū wén nǚ láng jīng hào 。 sǒu bēn rù , zé jiǔ fèi huǒ téng 。 sǒu nǎi jiù zhǐ , hē yuē :“ lǎo dà bì , rú měng bù zhī yé !” huí shǒu , jiàn lú páng yǒu chú xīn chā zǐ gū wèi jìng , yòu hē yuē :“ fā péng péng xǔ , cái rú yīng ér !” chí xiàng ān yuē :“ tān cǐ shēng yá , zhì jiǔ téng fèi 。 méng jūn zǐ jiǎng yù , qǐ bù xiū sǐ !” ān shěn dì zhī , méi mù páo fú , zhì shèn jīng gōng 。 zàn yuē :“ suī jìn ér xì , yì jiàn huì xīn 。”
  zhēn zhuó yí shí , nǚ pín lái xíng jiǔ , yān rán hán xiào , shū bù xiū sè 。 ān zhù mù qíng dòng 。 hū wén yù hū , sǒu biàn qù 。 ān qù wú rén , wèi nǚ yuē :“ dǔ xiān róng , shǐ wǒ hún shī 。 yù tōng méi shuò , kǒng qí bù suì , rú hé ?” nǚ bào hú xiàng huǒ , mò ruò bù wén , lǚ wèn bù duì 。 shēng jiàn rù shì , nǚ qǐ , lì sè yuē :“ kuáng láng rén tà , jiāng hé wéi !” shēng zhǎng guì āi zhī 。 nǚ duó mén yù qù , ān bào qǐ yào zhē , xiá jiē jué 。 nǚ chàn shēng jí hū , sǒu cōng jù rù wèn 。 ān shì shǒu ér chū , shū qiè kuì jù 。 nǚ cóng róng xiàng fù yuē :“ jiǔ fù yǒng fèi , fēi láng jūn lái , hú zi róng huà yǐ 。” ān wén nǚ yán , xīn shǐ ān tuǒ , yì dé zhī 。 hún pò diān dǎo , sàng suǒ huái lái 。 yú shì wěi zuì lí xí , nǚ yì suì qù 。 sǒu shè yīn rù , hé fēi nǎi chū 。
  ān bù mèi , wèi shǔ , hū bié 。 zhì jiā , jí měi jiāo hǎo zhě zào lú qiú pìn , zhōng rì ér fǎn , jìng mò de qí jū lǐ 。 ān suì mìng pú mǎ , xún tú zì wǎng 。 zhì zé jué bì chán yán , jìng wú cūn luò , fǎng zhū jìn lǐ , cǐ xìng jué shǎo 。 shī wàng ér guī , bìng wàng qǐn shí 。 yóu cǐ dé hūn mào zhī jí , qiáng dàn tāng zhōu , zé tuò  yù tǔ , kuì luàn zhōng , zhé hū huā gū zi 。 jiā rén bù jiě , dàn zhōng yè huán sì zhī , qì shì diàn wēi 。 yī yè , shǒu zhě kùn dài bìng mèi , shēng méng tóng zhōng , jué yǒu rén chuāi ér yǎn zhī 。 lüè kāi móu , zé huā gū zi lì chuáng xià , bù jué shén qì qīng xǐng 。 shú shì nǚ láng , shān shān tì duò 。 nǚ qīng tóu xiào yuē :“ chī ér hé zhì cǐ yé ?” nǎi dēng tà , zuò ān gǔ shàng , yǐ liǎng shǒu wéi àn tài yáng xué 。 ān jué nǎo shè qí xiāng , chuān bí qìn gǔ 。 àn shù kè , hū jué hàn mǎn tiān tíng , jiàn dá zhī tǐ 。 xiǎo yǔ yuē :“ shì zhōng duō rén , wǒ bù biàn zhù 。 sān rì dāng fù xiāng wàng 。” yòu yú xiù qū zhōng chū shù zhēng bǐng zhì chuáng tóu , qiǎo rán suì qù 。 ān zhì zhōng yè , hàn yǐ sī shí , mén bǐng dàn zhī 。 bù zhī suǒ bāo hé liào , gān měi fēi cháng , suì jìn sān méi 。 yòu yǐ yī fù yú bǐng , měng téng hān shuì , chén fēn shǐ xǐng , rú shì zhòng fù 。 sān rì bǐng jìn , jīng shén bèi shuǎng , nǎi qiǎn sàn jiā rén 。 yòu lǜ nǚ lái bù dé qí mén ér rù , qián chū zhāi tíng , xī tuō jiōng jiàn 。
  wèi jǐ nǚ guǒ zhì , xiào yuē :“ chī láng zi ! bù xiè wū yé ?” ān xǐ jí , bào yǔ chóu móu , ēn ài shèn zhì 。 yǐ ér yuē :“ qiè mào xiǎn méng gòu , suǒ yǐ gù , lái bào zhòng ēn ěr 。 shí bù néng yǒng xié qín sè , xìng zǎo bié tú 。” ān mò mò liáng jiǔ , nǎi wèn yuē :“ sù mèi shēng píng , hé chù yǔ qīng jiā yǒu jiù ? shí suǒ bù yì 。” nǚ bù yán , dàn yún :“ jūn zì sī zhī 。” shēng gù qiú yǒng hǎo 。 nǚ yuē :“ lǚ lǚ yè bēn gù bù kě , cháng xié kàng lì yì bù néng 。” ān wén yán , yì yì ér bēi 。 nǚ yuē :“ bì yù xiāng xié , míng xiāo qǐng lín qiè jiā 。” ān nǎi shōu bēi yǐ xīn , wèn yuē :“ dào lù liáo yuǎn , qīng xiān xiān zhī bù , hé suì néng lái ?” yuē :“ qiè gù wèi guī 。 dōng tóu lóng ǎo wǒ yí xíng , wèi jūn gù , yān liú zhì jīn , jiā zhōng kǒng suǒ yí guài 。” ān yǔ tóng qīn , dàn jué qì xī jī fū , wú chù bù xiāng 。 wèn yuē :“ xūn hé xiāng zé , zhì qīn jī gǔ ?” nǚ yuē :“ qiè shēng lái biàn ěr , fēi yóu xūn shì 。” ān yì qí zhī 。 nǚ zǎo qǐ yán bié , ān lǜ mí tú , nǚ yuē xiāng hòu yú lù 。 ān dǐ mù chí qù , nǚ guǒ sì dài , xié zhì jiù suǒ , sǒu ǎo huān nì 。 jiǔ yáo wú jiā pǐn , zá jù lí huò 。 jì ér qǐng ān qǐn , nǚ zǐ shū bù zhān gù , pō shè yí niàn 。 gèng jì shēn , nǚ shǐ zhì , yuē :“ fù mǔ xù xù bù qǐn , zhì láo jiǔ dài 。” jiā qià zhōng yè , wèi ān yuē :“ cǐ xiāo zhī huì , nǎi bǎi nián zhī bié 。” ān jīng wèn zhī , dá yuē :“ fù yǐ xiǎo cūn gū jì , gù jiāng yuǎn xǐ 。 yǔ jūn hǎo hé , jìn cǐ yè ěr 。” ān bù rěn shì , fǔ yǎng bēi chuàng 。 yī liàn zhī jiān , yè sè jiàn shǔ 。 sǒu hū rán chuǎng rù , mà yuē :“ bì zi diàn wǒ qīng mén , shǐ rén kuì zuò yù sǐ !” nǚ shī sè , cǎo cǎo bēn chū 。 sǒu yì chū , qiě xíng qiě lì 。 ān jīng chán è qiè , wú yǐ zì róng , qián bēn ér guī 。
  shù rì pái huái , xīn jǐng dài bù kě guò 。 yīn sī yè wǎng , yú qiáng yǐ guān qí biàn 。 sǒu gù yán yǒu ēn , jí lìng shì xiè , dāng wú dà qiǎn 。 suì chéng yè cuàn wǎng , dié xiè shān zhōng : mí mēn bù zhī suǒ wǎng 。 dà jù 。 fāng mì guī tú , jiàn gǔ zhōng yǐn yǒu shě yǔ 。 xǐ yì zhī , zé  hóng gāo zhuàng , sì shì shì jiā , chóng mén shàng wèi jiōng yě 。 ān xiàng mén zhě xùn zhāng shì zhī jū 。 yǒu qīng yī rén chū , wèn :“ hūn yè hé rén xún zhāng shì ?” ān yuē :“ shì wú qīn hǎo , ǒu mí jū xiàng 。” qīng yī yuē :“ nán zǐ wú wèn zhāng yě 。 cǐ shì qú jìn jiā , huā gū jí jīn zài cǐ , róng chuán bái zhī 。” rù wèi jǐ , jí chū yāo ān 。 cái dēng láng shè , huā gū qū chū yíng , wèi qīng yī yuē :“ ān láng bēn bō zhōng yè , xiǎng yǐ kùn dài , kě sì chuáng qǐn 。” shǎo jiān , xié shǒu rù wéi 。 ān wèn :“ jìn jiā hé bié wú rén ?” nǚ yuē :“ jìn tā chū , liú qiè dài shǒu 。 xìng yǔ láng yù , qǐ fēi sù yuán ?” rán wēi bàng zhī jì , jué shèn shān xīng , xīn yí yǒu yì , nǚ bào ān jǐng , jù yǐ shé shì bí kǒng , chè nǎo rú cì 。 ān hài jué , jí yù táo tuō , ér shēn ruò jù gěng zhī fù , shǎo shí mēn rán bù jué yǐ 。 ān bù guī , jiā zhōng zhú zhě qióng rén jì , huò yán mù yù yú shān jìng zhě 。 jiā rén rù shān , zé luǒ sǐ wēi yá xià 。 jīng guài mò chá qí yóu , yú guī 。
  zhòng fāng jù kū , yī nǚ láng lái diào , zì mén wài jiào táo ér rù 。 fǔ shī nà bí , tì tì qí zhōng , hū yuē :“ tiān hū , tiān hū ! hé yú míng zhì cǐ !” tòng kū shēng sī , yí shí nǎi yǐ 。 gào jiā rén yuē :“ tíng yǐ qī rì , wù liàn yě 。” zhòng bù zhī hé rén , fāng jiāng qǐ wèn , nǚ ào bù wèi lǐ , hán tì jìng chū , liú zhī bù gù 。 wěi qí hòu , zhuǎn móu yǐ miǎo 。 qún yí wéi shén , jǐn zūn suǒ jiào 。 yè yòu lái , kū rú zuó 。 zhì qī yè , ān hū sū , fǎn cè yǐ shēn 。 jiā rén jìn hài 。 nǚ zǐ rù , xiāng xiàng wū yè 。 ān jǔ shǒu , huī zhòng lìng qù 。 nǚ chū qīng cǎo yī shù , tán tāng shēng xǔ , jí chuáng tóu jìn zhī , qǐng kè néng yán 。 tàn yuē :“ zài shā zhī wéi qīng , zài shēng zhī yì wéi qīng yǐ !” yīn shù suǒ yù 。 nǚ yuē :“ cǐ shé jīng mào qiè yě 。 qián mí dào shí , suǒ jiàn dēng guāng , jí shì wù yě 。” ān yuē :“ qīng hé néng qǐ sǐ rén ér ròu bái gǔ yě ? wú nǎi xiān hū ?” yuē :“ jiǔ yù yán zhī , kǒng zhì jīng guài 。 jūn wǔ nián qián , céng yú huà shān dào shàng mǎi liè zhāng ér fàng zhī fǒu ?” yuē :“ rán , qí yǒu zhī 。” yuē :“ shì jí qiè fù yě 。 qián yán dà dé , gài yǐ cǐ gù 。 jūn qián rì yǐ shēng xī cūn wáng zhǔ zhèng jiā 。 qiè yǔ fù sòng zhū yán mó wáng , yán mó wáng fú shàn yě 。 fù yuàn huài dào dài láng sǐ , āi zhī qī rì , shǐ dé dàng 。 jīn zhī xiè hòu , xìng ěr 。 rán jūn suī shēng , bì qiě wěi bì bù rén , dé shé xuè hé jiǔ yǐn zhī , bìng nǎi kě chú 。” shēng xián hèn qiè chǐ , ér lǜ qí wú shù kě yǐ qín zhī 。 nǚ yuē :“ bù nán 。 dàn duō cán shēng mìng , lèi wǒ bǎi nián bù de fēi shēng 。 qí xué zài lǎo yá zhōng , kě yú bū shí jù máo fén zhī , wài yǐ qiáng nǔ jiè bèi , yāo wù kě dé 。” yán yǐ , bié yuē :“ qiè bù néng zhōng shì , shí suǒ āi cǎn 。 rán wéi jūn gù , yè xíng yǐ sǔn qí qī , xìng mǐn yòu yě 。 yuè lái jué fù zhōng wēi dòng , kǒng shì niè gēn 。 nán yǔ nǚ , suì hòu dāng xiāng jì ěr 。” liú tì ér qù 。
  ān jīng sù , jué yāo xià jìn sǐ , pá sāo wú suǒ tòng yǎng 。 nǎi yǐ nǚ yán gào jiā rén 。 jiā rén wǎng , rú qí yán , chì huǒ xué zhōng , yǒu jù bái shé chōng yàn ér chū 。 shù nǔ qí fā , shè shā zhī 。 huǒ xī rù dòng , shé dà xiǎo shù bǎi tóu , jiē jiāo qiě sǐ 。 jiā rén guī , yǐ shé xuè jìn 。 ān fú sān rì , liǎng gǔ jiàn néng zhuǎn cè , bàn nián shǐ qǐ 。
  hòu dú xíng gǔ zhōng , yù lǎo ǎo yǐ bēng xí bào yīng ér shòu zhī , yuē :“ wú nǚ zhì yì láng jūn 。” fāng yù wèn xùn , piē bù fù jiàn 。 qǐ qiǎng shì zhī , nán yě 。 bào guī , jìng bù fù qǔ 。
  yì shǐ shì yuē :“ rén zhī suǒ yǐ yì yú qín shòu zhě jī xī , cǐ fēi dìng lùn yě 。 méng ēn xián jié , zhì yú mò chǐ , zé rén yǒu cán yú qín shòu zhě yǐ 。 zhì yú huā gū , shǐ ér jì huì yú hān , zhōng ér jì qíng yú jiá 。 nǎi zhī hān zhě huì zhī jí , jiá zhě qíng zhī zhì yě 。 xiān hū , xiān hū !”

 为您推荐:聊斋志异花姑子原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签