聊斋志异·武孝廉拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:27:30

 文言文之家为您整理聊斋志异·武孝廉拼音版、聊斋志异·武孝廉注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·武孝廉注音版

 《 xiàolián 》
  xiàoliánshímǒu , náng , jiāngqiúquán 。 zhìzhōu , bàobìng , tuòxuè , chángzhōuzhōng 。 cuànjīnwáng , shíhuì , bìngjiā , liángduànjué , bǎngrénmóuwěizhī 。 huìyǒuchéngchuán , láilín , wénzhī , yuànzhōuzàishí 。 bǎngrényuè , shídēngzhōu 。 shíshìzhī , shí , bèicàn , shéncǎiyóu 。 shēngǎnxiè , línshěnyuē :“ jūnyǒuzhaigēn , jīnhúnyóu 。” shíwénzhī , jiàoránāi 。 yuē :“ yǒuwányào , néng 。 gǒubìngchōu , xiāngwàng 。” shíshǐméng 。 nǎiyàoěrshí , bàn , juéshǎoquán 。 gōnggānzhǐ , yīnqínguò 。 shízhī 。 yuè , bìngliáng 。 shíxíngérqián , jìngzhī 。 yuē :“ qièqióng , shuāijiànzēng , yuànshìjīnzhì 。” shíshísānshí , sàngǒujīngnián , wénzhī , qièguòwàng , suìxiāngyànhǎo 。 nǎichūcángjīn , 使shǐdōuyínggān , xiāngyuēfǎntóngguī 。 shídōuyínyuán , xuǎndeběnshěngkǔn , jīnshìān , guāngài 。 yīnniàngāo , zhōngfēiliángǒu , yīnbǎijīnpìnwángshìwéishì 。 xīnzhōngsǒngqiè , kǒngwénzhī , suìzhōudào , rèn 。 nián , tōngyīnhào 。 yǒushízhōngbiǎo , ǒuzhìzhōu , wéilín 。 zhīzhī , wènshíkuàng , mǒushíduì ,  , yīngàoqíng 。 mǒudàiwéipíng , wèijiěyuē :“ huòshǔzhōngrǒng , shàngwèixiáhuáng 。 xiūchǐshū , wèisǎozhī 。” yán 。 mǒujìngshí , shíshūzhì 。 yòunián , wǎngguīshí , zhǐshè , tuōguānshǔbīnzhětōngxìngshì , shílìngjuézhī 。  , fāngyànyǐn , wénxuānshēng , shìbēiníngtīng , qiānlián 。 shíhài , miàn 。 zhǐyuē :“ qíngláng ! ān ? shìruòguìsuǒlái ? qíngfènbáo , zhìqiè , xiāngmóufáng ?” shílèibǐng , néngzuòshēng 。 jiǔzhī , chángguìtóu , guǐqiúyòu , shāopíng。 shíwángshìmóu , 使shǐmèijiàn 。 wángshì , shíāizhī , nǎiwǎng 。 wángbài , bài 。 yuē :“ mèi , fēihànzhě 。 nǎngshì , shírénqíngsuǒkān , mèidāngyuànyǒushìláng 。” suìwéiwángmiǎnshùběn 。 wángfènhèn , yīnbiànshí 。 shínéngwéi , wéiqiúshú , suìxiāngāntiě 。
  chū , zhīwèi , shíjièhūnréntōng 。 zhì , hūnrén , yīnjiéràngzhī 。 hūnrényánguǎnyuèwèi , zhě ,  。 shízhīérgǎnwèn 。 liǎngsuīyánxiào , érzhōngfēisuǒhǎo 。 xìngxiánwǎn , zhēng 。 sāncānhòu , yǎnzǎomián , bìngwènliángrén宿suǒ 。 wángchūyóuwēi , jiàn , jìngzhī 。 yàndànwǎngcháo , shìzhāng 。 xiàkuānyǒu , érmíngcháruòshén 。  , shíshīyìnshòu , shǔfèiténg , xièxièháiwǎng , suǒwéi 。 xiàoyán :“ yōu , jiéjǐng 。” shícóngzhī , guǒ 。 kòu, zhéxiàoyán 。 yǐnyuējiān , zhīdàozhězhīxìngmíng , ránzhōngkěnxiè 。 zhīzhōngsuì , cháxíngduō 。 shífēirén , chángqǐnhòu使shǐrényóutīngzhī , dànwénchuángshàngzhōngzuòzhènshēng , zhīwéi 。 wángxiāngliánài 。
   , shínièwèiguī , wángyǐn , juézuì , jiùjiān , huàérwéi 。 wángliánzhī , jǐn 。 wèi , shí , wánggào , shíshāzhī 。 wángyuē :“  , gānjūn ?” shítīng , pèidāo 。 érxǐng , yuē :“ huǐzhīxíng , ércháilángzhīxìng , jiǔ ! nǎngshídànyào , hái !” tuòshímiàn 。 shíjuésēnhánjiāobīngshuǐ , hóuzhōngzuòyǎng , ǒuchū , wányào 。 shízhī , 忿fènránjìngchū , zhuīzhīyǎo 。 shízhōngjiùzhèngzuò , xuèsòuzhǐ , bànzǎiér 。
  shǐshìyuē :“ shíxiàoliánpiānpiānruòshūshēng , huòyánzhéjiénéngxiàshì , rénkǒngshāng 。 zhuàngniánxiè , shìlíndàozhī 。 zhìwénshì , shílángshǎo ?”

聊斋志异·武孝廉拼音版

 《 wǔ xiào lián 》
  wǔ xiào lián shí mǒu , náng zī fù dū , jiāng qiú quán xù 。 zhì dé zhōu , bào bìng , tuò xuè bù qǐ , cháng wò zhōu zhōng 。 pú cuàn jīn wáng qù , shí dà huì , bìng yì jiā , zī liáng duàn jué , bǎng rén móu wěi qì zhī 。 huì yǒu nǚ zǐ chéng chuán , yè lái lín bó , wén zhī , zì yuàn yǐ zhōu zài shí 。 bǎng rén yuè , fú shí dēng nǚ zhōu 。 shí shì zhī , fù sì shí yú , bèi fú càn lì , shén cǎi yóu dū 。 shēn yǐ gǎn xiè , fù lín shěn yuē :“ jūn sù yǒu zhai gēn , jīn hún pò yǐ yóu xū mù 。” shí wén zhī , jiào rán āi kū 。 fù yuē :“ wǒ yǒu wán yào , néng qǐ sǐ 。 gǒu bìng chōu , wù xiāng wàng 。” shí sǎ qì shǐ méng 。 fù nǎi yǐ yào ěr shí , bàn rì , jué shǎo quán 。 fù jí tà gōng gān zhǐ , yīn qín guò yú fū fù 。 shí yì dé zhī 。 yuè yú , bìng liáng yǐ 。 shí xī xíng ér qián , jìng zhī rú mǔ 。 fù yuē :“ qiè qióng dú wú yī , rú bù yǐ sè shuāi jiàn zēng , yuàn shì jīn zhì 。” shí shí sān shí yú , sàng ǒu jīng nián , wén zhī , xǐ qiè guò wàng , suì xiāng yàn hǎo 。 fù nǎi chū cáng jīn , shǐ rù dōu yíng gān , xiāng yuē fǎn yǔ tóng guī 。 shí fù dōu yín yuán , xuǎn de běn shěng sī kǔn , yú jīn shì ān mǎ , guān gài hè yì 。 yīn niàn fù là yǐ gāo , zhōng fēi liáng ǒu , yīn yǐ bǎi jīn pìn wáng shì nǚ wéi jì shì 。 xīn zhōng sǒng qiè , kǒng fù wén zhī , suì bì dé zhōu dào , yū tú lǚ rèn 。 nián yú , bù tōng yīn hào 。 yǒu shí zhōng biǎo , ǒu zhì dé zhōu , yǔ fù wéi lín 。 fù zhī zhī , yì wèn shí kuàng , mǒu yǐ shí duì , fù dà mà , yīn gào yǐ qíng 。 mǒu yì dài wéi bù píng , wèi jiě yuē :“ huò shǔ zhōng wù rǒng , shàng wèi xiá huáng 。 qǐ xiū chǐ yī shū , wèi sǎo jì zhī 。” fù rú qí yán 。 mǒu jìng yǐ dá shí , shí shū bù zhì yì 。 yòu nián yú , fù zì wǎng guī shí , zhǐ yú lǚ shè , tuō guān shǔ sī bīn zhě tōng xìng shì , shí lìng jué zhī 。 yī rì , fāng yàn yǐn , wén xuān lì shēng , shì bēi níng tīng , zé fù yǐ qiān lián rù yǐ 。 shí dà hài , miàn sè rú tǔ 。 fù zhǐ mà yuē :“ bó qíng láng ! ān lè yé ? shì sī fù ruò guì hé suǒ zì lái ? wǒ yǔ rǔ qíng fèn bù báo , jí yù zhì bì qiè , xiāng móu hé fáng ?” shí lèi zú bǐng qì , bù néng fù zuò shēng 。 jiǔ zhī , cháng guì zì tóu , guǐ cí qiú yòu , fù qì shāo píng 。 shí yǔ wáng shì móu , shǐ yǐ mèi lǐ jiàn fù 。 wáng shì yǎ bù yù , shí gù āi zhī , nǎi wǎng 。 wáng bài , fù yì dá bài 。 yuē :“ mèi wù jù , wǒ fēi hàn dù zhě 。 nǎng shì , shí rén qíng suǒ bù kān , jí mèi yì bù dāng yuàn yǒu shì láng 。” suì wéi wáng miǎn shù běn mò 。 wáng yì fèn hèn , yīn yǔ biàn lì shí 。 shí bù néng zì wéi dì , wéi qiú zì shú , suì xiāng ān tiě 。
  chū , fù zhī wèi rù yě , shí jiè hūn rén wù tōng 。 zhì cǐ , nù hūn rén , yīn jié ràng zhī 。 hūn rén gù yán guǎn yuè wèi fā , wú rù zhě , bù fú 。 shí yí zhī ér bù gǎn wèn fù 。 liǎng suī yán xiào , ér zhōng fēi suǒ hǎo yě 。 xìng fù xián wǎn , bù zhēng xī 。 sān cān hòu , yǎn tà zǎo mián , bìng bù wèn liáng rén yè sù hé suǒ 。 wáng chū yóu zì wēi , jiàn qí rú cǐ , yì jìng zhī 。 yàn dàn wǎng cháo , rú shì gū zhāng 。 fù yù xià kuān hé yǒu tǐ , ér míng chá ruò shén 。 yī rì , shí shī yìn shòu , hé shǔ fèi téng , xiè xiè hái wǎng , wú suǒ wéi jì 。 fù xiào yán :“ wù yōu , jié jǐng kě dé 。” shí cóng zhī , guǒ dé 。 kòu qí gù , zhé xiào bù yán 。 yǐn yuē jiān , sì zhī dào zhě zhī xìng míng , rán zhōng bù kěn xiè 。 jū zhī zhōng suì , chá qí xíng duō yì 。 shí yí qí fēi rén , cháng yú qǐn hòu shǐ rén yóu tīng zhī , dàn wén chuáng shàng zhōng yè zuò zhèn yī shēng , yì bù zhī qí hé wéi 。 fù yǔ wáng jí xiāng lián ài 。
  yī xī , shí yǐ fù niè sī wèi guī , fù yǔ wáng yǐn , bù jué zuì , jiù wò xí jiān , huà ér wéi hú 。 wáng lián zhī , fù yǐ jǐn rù 。 wèi jǐ , shí rù , wáng gào yǐ yì , shí yù shā zhī 。 wáng yuē :“ jí hú , hé fù gān jūn ?” shí bù tīng , jí mì pèi dāo 。 ér fù yǐ xǐng , mà yuē :“ huǐ fù zhī xíng , ér chái láng zhī xìng , bì bù kě yǐ jiǔ jū ! nǎng shí dàn yào , qǐ cì hái yě !” jí tuò shí miàn 。 shí jué sēn hán rú jiāo bīng shuǐ , hóu zhōng xí xí zuò yǎng , ǒu chū , zé wán yào rú gù 。 fù shí zhī , fèn rán jìng chū , zhuī zhī yǐ yǎo 。 shí zhōng yè jiù zhèng fù zuò , xuè sòu bù zhǐ , bàn zǎi ér zú 。
  yì shǐ shì yuē :“ shí xiào lián piān piān ruò shū shēng , huò yán qí zhé jié néng xià shì , yǔ rén rú kǒng shāng 。 zhuàng nián cú xiè , shì lín dào zhī 。 zhì wén qí fù hú fù yī shì , zé yǔ lǐ shí láng hé yǐ shǎo yì ?”

 为您推荐:聊斋志异武孝廉文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签