聊斋志异·西湖主拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:29:32

 文言文之家为您整理聊斋志异·西湖主拼音版、聊斋志异·西湖主注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·西湖主注音版

 《 西zhǔ 》
  chénshēngjiào , míngyǔn , yànrén 。 jiāpín , cóngjiāngjūnjiǎwǎnzuòshì 。 zhōudòngtíng 。 shìzhūlóngshuǐmiàn , jiǎshèzhīzhōngbèi 。 yǒuxiánlóngwěi , bìnghuòzhī 。 suǒzhìwéijiān , yǎncún , érlóngwěnzhāng , qiúyuánzhěng 。 shēngránxīndòng , qǐngjiǎérshìzhī 。 xiéyǒujīnchuàngyào , huànchù , zòngzhīshuǐzhōng , chénérméi 。
  hòunián , shēngběiguī , jīngdòngtíng , fēngzhōu 。 xìngbānzhú , piāozhōng , jiǎojìng  gěng T dòujiǎo  xiè ∈ tǎo  zhàyànzhuótíng * yǐnchūzhī , jiù 。 cǎnliáo , zuòduì 。 dànjiànxiǎoshānsǒngcuì , liǔyáoqīng , xíngrénjuéshǎo , wèn 。 chímíngzhìchénhòu , chàngchàngzhī 。 tóngzhīwēidòng , érménzhī,  , ǒushuǐshùdòu , huòrándùn 。 xiāngbàoshíshàng , jìnshǐzàozhe 。 érxiāocháng , kān 。 shìyuèshānxíng , yǒucūnluò 。 cáizhìbànshān , wénmíngshēng 。 fāngtīngjiān , yǒuèrlángchéngjùnlái , chěngshū 。 hóngxiāoé , chāzhìwěi , zhexiǎoxiù , yāoshù绿jǐn ; xiédàn , qīnggōu 。 guòlǐngtóu , shùshílièzhēnmǎng , bìngjiēshū , zhuāngshùruò 。 shēnggǎnqián 。 yǒunánchí , shì , yīnjiùwènzhī 。 yuē :“ 西zhǔlièshǒushān 。” shēngshùsuǒlái , qiěgàozhīněi 。 jiěguǒliángshòuzhī , zhǔyún :“ yuǎn , fànjiàdāng !” shēng , xiàshān 。
  màolínzhōngyǐnyǒu殿diàn , wèishìlánruò 。 jìnlínzhī , fěnyuánwéi , shuǐhéngliú , zhūménbàn , shíqiáotōngyān 。 pānfēiwàng , táixièhuányún , shàngyuàn , yòushìguìjiāyuántíng 。 qūnxúnér , héngténgài , xiānghuārén 。 guòshùzhélán , yòushìbiéyuàn , chuíyángshùshízhū , gāozhūyán 。 shānniǎomíng , huāpiànluànfēi ; shēnxiàngwēifēng , qiánluò 。 kuàixīn , dàifēirénshì 。 穿chuānguòxiǎotíng , yǒuqiūqiānjià , shàngyún , érjuànsuǒchénchén , yǎorén 。 yīnjìnguī , luóqièwèigǎnshēn 。 éwénténgmén , yǒuxiào 。 shēngtóngqiáncónghuāzhōng 。 wèi , xiàoshēngjiànjìn , wényuē :“ jīnlièxīngjiā , huòqínjuéshǎo 。” yòuyuē :“ fēishìgōngzhǔshèdeyànluò , kōngláo 。”  , hóngzhuāngshùbèi , yōnglángzhìtíngshàngzuò 。 xiùróngzhuāng , niánshí 。 duōliǎn , yāojīngfēng , ruǐqióngyīng , wèifāng 。 zhūxiànmíngxūnxiāng , cànduījǐn 。 shí ,  , jiēérxià 。 yuē :“ gōngzhǔānláodùn , shàngnéngqiūqiānfǒu ?” gōngzhǔxiàonuò 。 suìyǒujiàjiānzhě , zhuōzhě , qiānqúnzhě , wǎnérshàng 。 gōngzhǔshūhàowàn , niè , qīngfēiyàn , yúnxiāo 。 érxià , qúnyuē :“ gōngzhǔzhēnxiānrén ! xiàoér 。
  shēngliángjiǔ , shénzhìfēiyáng 。 dàirénshēng , chūqiūqiānxià , páihuáiníngxiǎng 。 jiànxiàyǒuhóngjīn , zhīwéiqúnměisuǒ , xiùzhōng 。 dēngtíng , jiànànshàngshèyǒuwén , suìjīnyuē :“ rénbànxiān ? fēnmíngqióngsànjīnlián 。 广guǎnghánduìkǒngxiāng , xìnlíngshàngjiǔtiān 。”  , yínsòngérchū 。 xúnjìng , chóngménjiōng 。 chíchú , fǎnérlóutíngtái , shèjìn 。 yǎn , jīngwèn :“ delái ?” shēngzhīyuē :“ shīzhīrén , xìngnéngchuíjiù 。” wèn :“ shídehóngjīnfǒu ?” shēngyuē :“ yǒuzhī 。 rándiànrǎn ,  ?” yīnchūzhī 。 jīngyuē :“ suǒ ! gōngzhǔsuǒcháng , ruò , néngwéi ?” shēngshī , āiqiútuōmiǎn 。 yuē :“ qièkuīgōng , zuìshè 。 niànguàn , xiāngquán , jīnniènǎizuò , jiāngwéi !” suìhuánghuángchíjīn 。 shēngxīn , hènchìlíng , wéiyánjǐng 。 jiǔ, lái , qiányuē :“ yǒushēngwàng ! gōngzhǔkànjīnsānbiàn , chǎnránróng , huòdāngfàngjūn 。 nàishǒu , depānshùzuānyuán , juéyòu 。” tóu , xiōngxiángnéng , ér饿èyànzhōngshāo , yōujiān 。  , tiǎodēngzhì ,  , chūjiǔshíxiǎngshēng 。 shēngwènxiāo , yún :“ shìchéngjiànyán :‘ yuánzhōngxiùcái , shùfàngzhī ; rán , 饿èqiě 。’ gōngzhǔchényún :‘ shēnjiàozhī ?’ suìmìngkuìjūnshí 。 fēièhào 。” shēnghuáihuángzhōng , wēiān 。 chénxiàngjìn , yòuxiǎngzhī 。 shēngāiqiúhuǎnjiá , yuē :“ gōngzhǔyánshā , yánfàng , bèixiàrén , gǎnxièxiègào ?”
  érxié西zhuǎn , tiàowàngfāngyīn , bènbēnér , yuē :“ dài ! duōyánzhěxièshìwángfēi , fēizhǎnjīn , kuángcāng , huòyuǎn !” shēngjīng , miànhuī , chángqǐngjiào 。 wénrénfēn , yáoshǒu 。 shùrénchísuǒ , xiōngxiōng , nèishúshìyuē :“ jiāngwèirén , chénláng ?” suìzhǐchísuǒzhě , yuē :“ qiěqiě , dàibáiwángfēilái 。” fǎnshēn 。 shǎojiānlái , yuē :“ wángfēiqǐngchénláng 。” shēngzhàncóngzhī 。 jīngshùshímén , zhìgōng殿diàn , yíngōu 。 yǒuměijiēlián , chàng :“ chénshēngzhì 。” shàngzhě , páoxuàn 。 shēngshǒuyuē :“ wànchén , xìngshùshēngmìng 。” fēizhuàizhī , yuē :“ fēijūn , yǒujīn 。 bèizhī , zhìjiā , zuìshú !” shèyán , zhuólòubēi 。 shēngmángránjiě , fēiyuē :“ zàizàozhīēn , hènsuǒbào 。 méngjīnzhīài , dāngshìyuán , jīnqiǎnfèngshì 。” shēngchūfēiwàng , shénchǎnghuǎngérzhuó 。
  fāng , qiányuē :“ gōngzhǔyánzhuāng 。” suìyǐnshēngjiùzhàng 。 érshēngguǎnáocáo , jiēshàngjiànhuā , méntángfānhùn , chùchùjiēlóngzhú 。 shùshíyāo , gōngzhǔjiāobài 。 shèlánzhī , chōng殿diàntíng 。 érxiāngjiāngwéi , liǎngxiāngqīngài 。 shēngyuē :“ zhīchén , shēngpíngshěngbàishì 。 diǎnfāngjīn , miǎnzhì , xìng , fǎnyīnhǎo , shífēisuǒwàng 。” gōngzhǔyuē :“ qiè , jūnfēizi , nǎiyángjiāngwáng 。 jiùsuìguīníng , ǒuyóushàng , wèiliúshǐsuǒzhōng 。 méngjūntuōmiǎn , yòudāoguīzhīyào , méndàipèi , chángxīn 。 lángfēilèijiàn 。 qiècónglóngjūndechángshēngjué , yuànlánggòngzhī 。” shēngnǎiwéishénrén , yīnwèn :“ zixiāngshí ?” yuē :“ ěrdòngtíngzhōushàng , céngyǒuxiǎoxiánwěi , bēi 。” yòuwèn :“ jiànzhū , chíchízòngtuō ?” xiàoyuē :“ shíliánjūncái , dàndezhǔ 。 diāndǎozhōng , rénzhī。” shēngtànyuē :“ qīng , bàoshū 。 kuìshízhěshéi ?” yuē :“ āniàn , qièxīn 。” shēngyuē :“ bào ?” xiàoyuē :“ shìjūnyǒu , wèiwǎněr 。” wèn :“ wángzài ?” yuē :“ cóngguānshèngzhēngchīyóuwèiguī 。”
  shù , shēngjiāzhōnghào , xuánniànqiè , nǎixiānpíngānshūqiǎnguī 。 jiāzhōngwéndòngtíngzhōu , zicuīdiénián 。 guī , shǐzhī , éryīnwéngěng, zhōngkǒngpiāonánfǎn 。 yòubànzǎi , shēngzhì , qiúshèn , nángzhōngbǎochōngyíng 。 yóuyǒuwàn , shēngháoshē , shìjiāsuǒnéng 。 niánjiān , shēngrén。 yànbīn , gōngshìyǐnzhuànzhīfèng , qióngfēngshèng 。 huòwènsuǒ , yánzhīshǎohuì 。
  yǒutóngzhìzhījiāoliángjùnzhě , huànyóunánshínián 。 guīguòdòngtíng , jiànhuàfǎng : diāokǎnzhūchuāng , shēngyōu , huǎndàngyān 。 shíyǒuměiréntuīchuāngpíngtiào 。 liángzhùfǎngzhōng , jiànshàoniánzhàng , tóudiéshàng , pángyǒuèrshū , ruóshājiāo 。 niànchǔxiāngguìguān , érzōucóngshūshǎo 。 níngmóushěn , chénmíngyǔn 。 juépínglánhān , shēngwénzhào , chūlínshǒu , yāoliángguòzhōu 。 jiàncányáomǎnàn , jiǔyóunóng 。 shēngmìngchè 。 qǐngzhī , měisān , jìnjiǔpēngmíng , shānhǎizhēncuò, suǒwèi 。 liángjīngyuē :“ shíniánjiàn , guìzhì !” xiàoyuē :“ jūnxiǎoqióngcuònéng ?” wèn :“ shìgòngyǐnrén ?” yuē :“ shānjīngěr 。” liángyòuzhī。 wèn :“ xiéjiāwǎng ?”  :“ jiāng西 。” liángzàijié , shēngmìngyòujiǔ 。 yán , hànléiguōěr , ròuzhúcáo , wényánxiào 。 liángjiànjiāmǎnqián , chéngzuìyányuē :“ míngyǔngōng , nénglìngzhēnxiāohúnfǒu ?” shēngxiàoyún :“ xiàzuì ! rányǒuměiqièzhī , zèngrén 。” suìmìngshìérjìnmíngzhū , yuē :“ 绿zhūnángòu , míngfēilìn 。” nǎibiéyuē :“ xiǎoshìmáng , rénjiǔ 。” sòngliángguīzhōu , kāilǎnjìng 。
  liángguī , tànzhūjiā , shēngfāngyǐn ,  。 yīnwèn :“ zuózàidòngtíng , guīzhī ?” yuē :“ zhī 。” liángnǎizhuīshùsuǒjiàn , zuòjìnhài 。 shēngxiàoyuē :“ jūn , yǒufēnshēnshù ?” zhòngzhī , érjiūjiě 。 hòushísuìérzhōng 。 dàibìn , guānqīng , kāishì , kōngguāněr 。 shǐshìyuē :“ zhúchén , hóngjīn , zhōngyǒuguǐshén , yàozhījiēyǐnzhīniànsuǒtōng 。 dàigōngshìqiè , shēnérliǎngxiǎngfèng , yòujiě 。 yǒuyuànjiāoměiqiè 、 guìxiánsūn , érjiānchángshēnglǎozhě , jǐndebàněr 。 xiānrénzhōngyǒufényáng 、 lún ?”

聊斋志异·西湖主拼音版

 《 xī hú zhǔ 》
  chén shēng bì jiào , zì míng yǔn , yàn rén yě 。 jiā pín , cóng fù jiāng jūn jiǎ wǎn zuò jì shì 。 bó zhōu dòng tíng 。 shì zhū pó lóng fú shuǐ miàn , jiǎ shè zhī zhōng bèi 。 yǒu yú xián lóng wěi bù qù , bìng huò zhī 。 suǒ zhì wéi jiān , yǎn cún qì xī , ér lóng wěn zhāng xī , sì qiú yuán zhěng 。 shēng cè rán xīn dòng , qǐng yú jiǎ ér shì zhī 。 xié yǒu jīn chuàng yào , xì fū huàn chù , zòng zhī shuǐ zhōng , fú chén yú kè ér méi 。
  hòu nián yú , shēng běi guī , fù jīng dòng tíng , dà fēng fù zhōu 。 xìng bān yī zhú lù , piāo bó zhōng yè , jiǎo jìng  gěng T dòu jiǎo  xiè ∈ tǎo lì  zhà yàn zhuó tíng * yǐn chū zhī , yǐ jiù bì yǐ 。 cǎn dá wú liáo , zuò duì qì xī 。 dàn jiàn xiǎo shān sǒng cuì , xì liǔ yáo qīng , xíng rén jué shǎo , wú kě wèn tú 。 zì chí míng yǐ zhì chén hòu , chàng chàng mí zhī 。 hū tóng pú zhī tǐ wēi dòng , xǐ ér mén zhī , wú hé , ǒu shuǐ shù dòu , huò rán dùn sū 。 xiāng yǔ bào yī shí shàng , jìn wǔ shǐ zào kě zhe 。 ér xiāo cháng lù lù , jī bù kě kān 。 yú shì yuè shān jí xíng , jì yǒu cūn luò 。 cái zhì bàn shān , wén míng dí shēng 。 fāng yí tīng jiān , yǒu èr nǚ láng chéng jùn mǎ lái , chěng rú sǎ shū 。 gè yǐ hóng xiāo mǒ é , jì chā zhì wěi , zhe xiǎo xiù zǐ yī , yāo shù lǜ jǐn ; yī xié dàn , yī bì qīng gōu 。 dù guò lǐng tóu , zé shù shí qí liè yú zhēn mǎng , bìng jiē shū lì , zhuāng shù ruò yī 。 shēng bù gǎn qián 。 yǒu nán zǐ bù chí , sì shì yù zú , yīn jiù wèn zhī 。 dá yuē :“ cǐ xī hú zhǔ liè shǒu shān yě 。” shēng shù suǒ lái , qiě gào zhī něi 。 yù zú jiě guǒ liáng shòu zhī , zhǔ yún :“ yí jí yuǎn bì , fàn jià dāng sǐ !” shēng jù , jí qū xià shān 。
  mào lín zhōng yǐn yǒu diàn gé , wèi shì lán ruò 。 jìn lín zhī , fěn yuán wéi dá , xī shuǐ héng liú , zhū mén bàn qǐ , shí qiáo tōng yān 。 pān fēi yī wàng , zé tái xiè huán yún , nǐ yú shàng yuàn , yòu yí shì guì jiā yuán tíng 。 qūn xún ér rù , héng téng ài lù , xiāng huā pū rén 。 guò shù zhé qǔ lán , yòu shì bié yī yuàn yǔ , chuí yáng shù shí zhū , gāo fú zhū yán 。 shān niǎo yī míng , zé huā piàn luàn fēi ; shēn xiàng wēi fēng , zé yú qián zì luò 。 yí mù kuài xīn , dài fēi rén shì 。 chuān guò xiǎo tíng , yǒu qiū qiān yī jià , shàng yǔ yún qí , ér juàn suǒ chén chén , yǎo wú rén jì 。 yīn yí dì jìn guī gé , luó qiè wèi gǎn shēn rù 。 é wén mǎ téng yú mén , sì yǒu nǚ zǐ xiào yǔ 。 shēng yǔ tóng qián fú cóng huā zhōng 。 wèi jǐ , xiào shēng jiàn jìn , wén yī nǚ zǐ yuē :“ jīn rì liè xīng bù jiā , huò qín jué shǎo 。” yòu yī nǚ yuē :“ fēi shì gōng zhǔ shè de yàn luò , jǐ kōng láo pú mǎ yě 。” wú hé , hóng zhuāng shù bèi , yōng yī nǚ láng zhì tíng shàng zuò 。 tū xiù róng zhuāng , nián kě shí sì wǔ 。 fā duō liǎn wù , yāo xì jīng fēng , yù ruǐ qióng yīng , wèi zú fāng yù 。 zhū nǚ zǐ xiàn míng xūn xiāng , càn rú duī jǐn 。 yí shí , nǚ qǐ , lì jiē ér xià 。 yī nǚ yuē :“ gōng zhǔ ān mǎ láo dùn , shàng néng qiū qiān fǒu ?” gōng zhǔ xiào nuò 。 suì yǒu jià jiān zhě , zhuō bì zhě , qiān qún zhě , wǎn fú ér shàng 。 gōng zhǔ shū hào wàn , niè lì xǐ , qīng rú fēi yàn , cù rù yún xiāo 。 yǐ ér fú xià , qún yuē :“ gōng zhǔ zhēn xiān rén yě ! xī xiào ér qù 。
  shēng nì liáng jiǔ , shén zhì fēi yáng 。 dài rén shēng jì jì , chū yì qiū qiān xià , pái huái níng xiǎng 。 jiàn lí xià yǒu hóng jīn , zhī wéi qún měi suǒ yí , xǐ nà xiù zhōng 。 dēng qí tíng , jiàn àn shàng shè yǒu wén jù , suì tí jīn yuē :“ yǎ xì hé rén nǐ bàn xiān ? fēn míng qióng nǚ sàn jīn lián 。 guǎng hán duì lǐ kǒng xiāng dù , mò xìn líng bō shàng jiǔ tiān 。” tí yǐ , yín sòng ér chū 。 fù xún gù jìng , zé chóng mén jiōng gù yǐ 。 chí chú wú jì , fǎn ér lóu gé tíng tái , shè lì jǐ jìn 。 yī nǚ yǎn rù , jīng wèn :“ hé de lái cǐ ?” shēng yī zhī yuē :“ shī lù zhī rén , xìng néng chuí jiù 。” nǚ wèn :“ shí de hóng jīn fǒu ?” shēng yuē :“ yǒu zhī 。 rán yǐ diàn rǎn , rú hé ?” yīn chū zhī 。 nǚ dà jīng yuē :“ rǔ sǐ wú suǒ yǐ ! cǐ gōng zhǔ suǒ cháng yù , tú yā ruò cǐ , hé néng wéi dì ?” shēng shī sè , āi qiú tuō miǎn 。 nǚ yuē :“ qiè kuī gōng yí , zuì yǐ bù shè 。 niàn rǔ rú guàn , yù yǐ sī yì xiāng quán , jīn niè nǎi zì zuò , jiāng hé wéi jì !” suì huáng huáng chí jīn qù 。 shēng xīn jì jī lì , hèn wú chì líng , wéi yán jǐng sì sǐ 。 yū jiǔ , nǚ fù lái , qián hè yuē :“ zǐ yǒu shēng wàng yǐ ! gōng zhǔ kàn jīn sān sì biàn , chǎn rán wú nù róng , huò dāng fàng jūn qù 。 yí gū nài shǒu , wù de pān shù zuān yuán , fā jué bù yòu yǐ 。” rì yǐ tóu mù , xiōng xiáng bù néng zì bì , ér è yàn zhōng shāo , yōu jiān yù sǐ 。 wú hé , nǚ zǐ tiǎo dēng zhì , yī bì tí hú kē , chū jiǔ shí xiǎng shēng 。 shēng jí wèn xiāo xī , nǚ yún :“ shì wǒ chéng jiàn yán :‘ yuán zhōng xiù cái , kě shù zé fàng zhī ; bù rán , è qiě sǐ 。’ gōng zhǔ chén sī yún :‘ shēn yè jiào qú hé zhī ?’ suì mìng kuì jūn shí 。 cǐ fēi è hào yě 。” shēng huái huáng zhōng yè , wēi bù zì ān 。 chén kè xiàng jìn , nǚ zǐ yòu xiǎng zhī 。 shēng āi qiú huǎn jiá , nǚ yuē :“ gōng zhǔ bù yán shā , yì bù yán fàng , wǒ bèi xià rén , hé gǎn xiè xiè dú gào ?”
  jì ér xié rì xī zhuǎn , tiào wàng fāng yīn , nǚ zǐ bèn xī jí bēn ér rù , yuē :“ dài yǐ ! duō yán zhě xiè qí shì yú wáng fēi , fēi zhǎn jīn dǐ dì , dà mà kuáng cāng , huò bù yuǎn yǐ !” shēng dà jīng , miàn rú huī tǔ , cháng jì qǐng jiào 。 hū wén rén yǔ fēn ná , nǚ yáo shǒu bì qù 。 shù rén chí suǒ , xiōng xiōng rù hù , nèi yī bì shú shì yuē :“ jiāng wèi hé rén , chén láng yé ?” suì zhǐ chí suǒ zhě , yuē :“ qiě wù qiě wù , dài bái wáng fēi lái 。” fǎn shēn jí qù 。 shǎo jiān lái , yuē :“ wáng fēi qǐng chén láng rù 。” shēng zhàn tì cóng zhī 。 jīng shù shí mén hù , zhì yī gōng diàn , bì bó yín gōu 。 jí yǒu měi jī jiē lián , chàng :“ chén shēng zhì 。” shàng yī lì zhě , páo fú xuàn yě 。 shēng fú dì qǐ shǒu yuē :“ wàn lǐ gū chén , xìng shù shēng mìng 。” fēi jí qǐ zhuài zhī , yuē :“ wǒ fēi jūn zǐ , wú yǐ yǒu jīn rì 。 bì bèi wú zhī , zhì wǔ jiā kè , zuì hé kě shú !” jí shè yán , zhuó yǐ lòu bēi 。 shēng máng rán bù jiě qí gù , fēi yuē :“ zài zào zhī ēn , hèn wú suǒ bào 。 xī nǚ méng tí jīn zhī ài , dāng shì wú yuán , jīn xī jí qiǎn fèng shì 。” shēng yì chū fēi wàng , shén chǎng huǎng ér wú zhuó 。
  rì fāng mù , yī bì qián yuē :“ gōng zhǔ yǐ yán zhuāng qì 。” suì yǐn shēng jiù zhàng 。 hū ér shēng guǎn áo cáo , jiē shàng xī jiàn huā jì , mén táng fān hùn , chù chù jiē lóng zhú 。 shù shí yāo jī , fú gōng zhǔ jiāo bài 。 shè lán zhī qì , chōng yì diàn tíng 。 jì ér xiāng jiāng rù wéi , liǎng xiāng qīng ài 。 shēng yuē :“ jī lǚ zhī chén , shēng píng bù shěng bài shì 。 diǎn wū fāng jīn , dé miǎn fǔ zhì , xìng yǐ , fǎn cì yīn hǎo , shí fēi suǒ wàng 。” gōng zhǔ yuē :“ qiè mǔ , hú jūn fēi zi , nǎi yáng jiāng wáng nǚ 。 jiù suì guī níng , ǒu yóu hú shàng , wèi liú shǐ suǒ zhōng 。 méng jūn tuō miǎn , yòu cì dāo guī zhī yào , yī mén dài pèi , cháng bù qù xīn 。 láng wù yǐ fēi lèi jiàn yí 。 qiè cóng lóng jūn de cháng shēng jué , yuàn yǔ láng gòng zhī 。” shēng nǎi wù wéi shén rén , yīn wèn :“ bì zi hé yǐ xiāng shí ?” yuē :“ ěr rì dòng tíng zhōu shàng , céng yǒu xiǎo yú xián wěi , jí cǐ bēi yě 。” yòu wèn :“ jì bù jiàn zhū , hé chí chí bù cì zòng tuō ?” xiào yuē :“ shí lián jūn cái , dàn bù de zì zhǔ 。 diān dǎo zhōng yè , tā rén bù jí zhī yě 。” shēng tàn yuē :“ qīng , wǒ bào shū yě 。 kuì shí zhě shéi ?” yuē :“ ā niàn , yì qiè fù xīn 。” shēng yuē :“ hé yǐ bào dé ?” xiào yuē :“ shì jūn yǒu rì , xú tú sè zé wèi wǎn ěr 。” wèn :“ dà wáng hé zài ?” yuē :“ cóng guān shèng zhēng chī yóu wèi guī 。”
  jū shù rì , shēng lǜ jiā zhōng wú hào , xuán niàn qí qiè , nǎi xiān yǐ píng ān shū qiǎn pú guī 。 jiā zhōng wén dòng tíng zhōu fù , qī zi cuī dié yǐ nián yú yǐ 。 pú guī , shǐ zhī bù sǐ , ér yīn wén gěng sè , zhōng kǒng piāo bó nán fǎn 。 yòu bàn zǎi , shēng hū zhì , qiú mǎ shèn dū , náng zhōng bǎo yù chōng yíng 。 yóu cǐ fù yǒu jù wàn , shēng sè háo shē , shì jiā suǒ bù néng jí 。 qī bā nián jiān , shēng zǐ wǔ rén 。 rì rì yàn jí bīn kè , gōng shì yǐn zhuàn zhī fèng , qióng jí fēng shèng 。 huò wèn suǒ yù , yán zhī wú shǎo huì 。
  yǒu tóng zhì zhī jiāo liáng zǐ jùn zhě , huàn yóu nán fú shí yú nián 。 guī guò dòng tíng , jiàn yī huà fǎng : diāo kǎn zhū chuāng , shēng gē yōu xì , huǎn dàng yān bō 。 shí yǒu měi rén tuī chuāng píng tiào 。 liáng mù zhù fǎng zhōng , jiàn yī shào nián zhàng fū , kē tóu dié gǔ qí shàng , páng yǒu èr bā shū lì , ruó shā jiāo mó 。 niàn bì chǔ xiāng guì guān , ér zōu cóng shū shǎo 。 níng móu shěn dì , zé chén míng yǔn yě 。 bù jué píng lán hān hū , shēng wén bà zhào , chū lín yì shǒu , yāo liáng guò zhōu 。 jiàn cán yáo mǎn àn , jiǔ wù yóu nóng 。 shēng lì mìng chè qù 。 qǐng zhī , měi bì sān wǔ , jìn jiǔ pēng míng , shān hǎi zhēn cuò , mù suǒ wèi dǔ 。 liáng jīng yuē :“ shí nián bù jiàn , hé fù guì yī zhì yú cǐ !” xiào yuē :“ jūn xiǎo qù qióng cuò dà bù néng fā jì yé ?” wèn :“ shì gòng yǐn hé rén ?” yuē :“ shān jīng ěr 。” liáng yòu yì zhī 。 wèn :“ xié jiā hé wǎng ?” dá :“ jiāng xī dù 。” liáng yù zài jié , shēng jù mìng gē yǐ yòu jiǔ 。 yī yán fǔ bì , hàn léi guō ěr , ròu zhú cáo zá , bù fù kě wén yán xiào 。 liáng jiàn jiā lì mǎn qián , chéng zuì dà yán yuē :“ míng yǔn gōng , néng lìng wǒ zhēn gè xiāo hún fǒu ?” shēng xiào yún :“ zú xià zuì yǐ ! rán yǒu yī měi qiè zhī zī , kě zèng gù rén 。” suì mìng shì ér jìn míng zhū yī kē , yuē :“ lǜ zhū bù nán gòu , míng wǒ fēi lìn xī 。” nǎi qù bié yuē :“ xiǎo shì máng pò , bù jí yǔ gù rén jiǔ jù 。” sòng liáng guī zhōu , kāi lǎn jìng qù 。
  liáng guī , tàn zhū qí jiā , zé shēng fāng yǔ kè yǐn , yì yí 。 yīn wèn :“ zuó zài dòng tíng , hé guī zhī sù ?” dá yuē :“ wú zhī 。” liáng nǎi zhuī shù suǒ jiàn , yī zuò jìn hài 。 shēng xiào yuē :“ jūn wù yǐ , pú qǐ yǒu fēn shēn shù yé ?” zhòng yì zhī , ér jiū mò jiě qí gù 。 hòu bā shí yī suì ér zhōng 。 dài bìn , yà qí guān qīng , kāi shì , zé kōng guān ěr 。 yì shǐ shì yuē :“ zhú lù bù chén , hóng jīn tí jù , cǐ qí zhōng jù yǒu guǐ shén , yào zhī jiē cè yǐn zhī yī niàn suǒ tōng yě 。 dài gōng shì qī qiè , yī shēn ér liǎng xiǎng qí fèng , zé yòu bù kě jiě yǐ 。 xī yǒu yuàn jiāo qī měi qiè 、 guì zǐ xián sūn , ér jiān cháng shēng bù lǎo zhě , jǐn de qí bàn ěr 。 qǐ xiān rén zhōng yì yǒu fén yáng 、 jì lún yé ?”

 为您推荐:聊斋志异西湖主白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签