聊斋志异·阎王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:36:44

  文言文之家为您整理聊斋志异·阎王拼音版、聊斋志异·阎王注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·阎王注音版

  《 yánwáng 》
   chángjiǔ , línrén 。  , jiànxuànfēngpéngpéngérlái , jìnglèidiànzhī 。 hòushì , pángyǒu广guǎng , 殿diànhóng 。 qīngrénnèichū , yāo ,  。 qīngrényàozhēshènyīn , yuē :“ xiāngshí ,  ?” qīngyún :“  。” 便biànyánxìng 。 wèn :“ shéijiā ?” yún :“ zhīzhī 。”  , jìncéngmén , jiànshǒudīngfēishàng , jìnshìzhīsǎo , hài 。 yǒusǎo , shēngè , zhěnián 。 yīnniàndezhì 。 zhuǎnzhāozhìè , wèiquè , qīngzhī , nǎi 。 zhì殿diànxià , shàngrén , guàndàiwángzhě , xiàngwēiměng 。 guì , gǎnyǎngshì 。 wángzhěmìngzhī , wèizhīyuē :“  。 nǎngrǎozibēizhuó , jiànxiāngxiè ,  。” xīnshǐān , ránzhōngzhī 。 wángzhěyòuyuē :“ tiánlèidiànshí ?” dùn , zhīwéishén , dùnshǒuyuē :“ shìjiànsǎoshì , shòuyánxíng , ròuzhīqíng, shíchuàng怀huái 。 wángliányòu !” wángzhěyuē :“ shènhàn , deshì 。 sānniánqián , xiōngqièpánchángérchǎn , yīnzhēnchángshàng , zhìjīnzàngchángtòng 。 yǒurénzhě !” āizhī , nǎiyuē :“ 便biànziyòuzhī 。 guīdāngquànhàngǎiháng 。” xièérchū , fēishàngrén 。 guīshìsǎo , sǎoshàng , chuàngxuèyīn 。 shíqiè , fāngzhìgòu 。 quànyuē :“ sǎoěr ! jīnè , jiēpíngsuǒzhì 。” sǎoyuē :“ xiǎolángruòhǎonánér , yòufángzhōngniángxiánmèng , rénlángjūndōngjiāmián , 西jiā宿 , gǎnzuòshēng 。 dāngshìxiǎolánggāngāng , dàodedàixiánglǎoǎo !” wēishàiyuē :“ sǎo , ruòyánqíng , kǒngxiá 。” sǎoyuē :“ 便biàncéngdàodewángluózhōng线xiàn , yòuwèihuángànqiánzhǎyǎn , zhōng怀huáitǎntǎn , chùyòngzhě !” xiǎoyuē :“ zhēnréncháng , zuì ?” sǎoránbiàn , wènyánzhīyīn , gàozhī 。 sǎozhàn , liúérāimíngyuē :“ gǎn !” lèiwèigān , juéténgdùnzhǐ , xúnérchài 。 yóushìgǎiqiánzhé , suìchēngxiánshū 。 hòuqièzàichǎn , chángduò , zhēnwǎnránzàiyān 。 zhī , chángtòngnǎichōu 。
   shǐshìyuē :“ huòwèitiānxiàhànmǒuzhě , zhèngshǎo , hènyīnwǎngzhīlòuduō 。 yuērán 。 míngzhī , wèishèndīngfēizhě , dànhuíxìněr 。”

聊斋志异·阎王拼音版

  《 yán wáng 》
   lǐ cháng jiǔ , lín qú rén 。 hú kē yú yě , jiàn xuàn fēng péng péng ér lái , jìng lèi diàn zhī 。 hòu yǐ gù tā shì , lù páng yǒu guǎng dì , diàn gé hóng lì 。 yī qīng yī rén zì nèi chū , yāo lǐ , lǐ gù cí 。 qīng yī rén yào zhē shèn yīn , lǐ yuē :“ sù bù xiāng shí , dé wú wù yé ?” qīng yī yún :“ bù wù 。” biàn yán lǐ xìng zì 。 wèn :“ cǐ shéi jiā dì ?” yún :“ rù zì zhī zhī 。” rù , jìn yī céng mén , jiàn yī nǚ zǐ shǒu zú dīng fēi shàng , jìn shì zhī qí sǎo yě , dà hài 。 lǐ yǒu sǎo , bì shēng è jū , bù qǐ zhě nián yú yǐ 。 yīn zì niàn hé de zhì cǐ 。 zhuǎn yí zhāo zhì yì è , wèi jǔ què bù , qīng yī cù zhī , nǎi rù 。 zhì diàn xià , shàng yī rén , guàn dài rú wáng zhě , qì xiàng wēi měng 。 lǐ guì fú , mò gǎn yǎng shì 。 wáng zhě mìng yè qǐ zhī , wèi zhī yuē :“ wù jù 。 wǒ yǐ nǎng xī rǎo zi bēi zhuó , yù yī jiàn xiāng xiè , wú tā gù yě 。” lǐ xīn shǐ ān , rán zhōng bù zhī gù 。 wáng zhě yòu yuē :“ rǔ bù yì tián yě lèi diàn shí hū ?” lǐ dùn wù , zhī qí wéi shén , dùn shǒu yuē :“ shì jiàn sǎo shì , shòu cǐ yán xíng , gǔ ròu zhī qíng , shí chuàng yú huái 。 qǐ wáng lián yòu !” wáng zhě yuē :“ cǐ shèn hàn dù , yí de shì fá 。 sān nián qián , rǔ xiōng qiè pán cháng ér chǎn , bǐ yīn yǐ zhēn cì cháng shàng , bǐ zhì jīn zàng fǔ cháng tòng 。 cǐ qǐ yǒu rén lǐ zhě !” lǐ gù āi zhī , nǎi yuē :“ biàn yǐ zi gù yòu zhī 。 guī dāng quàn hàn fù gǎi háng 。” lǐ xiè ér chū , zé fēi shàng wú rén yǐ 。 guī shì sǎo , sǎo wò tà shàng , chuàng xuè yīn xí 。 shí yǐ qiè fú yì gù , fāng zhì gòu mà 。 lǐ jù quàn yuē :“ sǎo wù fù ěr ! jīn rì è kǔ , jiē píng rì jì jí suǒ zhì 。” sǎo nù yuē :“ xiǎo láng ruò gè hǎo nán ér , yòu fáng zhōng niáng zǐ xián sì mèng gū gū , rén láng jūn dōng jiā mián , xī jiā sù , bù gǎn yī zuò shēng 。 zì dāng shì xiǎo láng dà gān gāng , dào bù de dài gē zǐ xiáng fú lǎo ǎo !” lǐ wēi shài yuē :“ sǎo wù nù , ruò yán qí qíng , kǒng yù kū bù xiá yǐ 。” sǎo yuē :“ biàn céng bù dào de wáng mǔ luó zhōng xiàn , yòu wèi yǔ yù huáng àn qián lì yī zhǎ yǎn , zhōng huái tǎn tǎn , hé chù kě yòng kū zhě !” lǐ xiǎo yǔ yuē :“ zhēn cì rén cháng , yí hé zuì ?” sǎo bó rán sè biàn , wèn cǐ yán zhī yīn , lǐ gào zhī gù 。 sǎo zhàn tì bù yǐ , tì sì liú lí ér āi míng yuē :“ wú bù gǎn yǐ !” tí lèi wèi gān , jué téng dùn zhǐ , xún rì ér chài 。 yóu shì lì gǎi qián zhé , suì chēng xián shū 。 hòu qiè zài chǎn , cháng fù duò , zhēn wǎn rán zài yān 。 bá qù zhī , cháng tòng nǎi chōu 。
   yì shǐ shì yuē :“ huò wèi tiān xià hàn dù rú mǒu zhě , zhèng fù bù shǎo , hèn yīn wǎng zhī lòu duō yě 。 yú yuē bù rán 。 míng sī zhī fá , wèi bì wú shèn yú dīng fēi zhě , dàn wú huí xìn ěr 。”

  为您推荐:聊斋志异阎王原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签