聊斋志异·土偶拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:39:01

  文言文之家为您整理聊斋志异·土偶拼音版、聊斋志异·土偶注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·土偶注音版

  《 ǒu 》
   shuǐxìngzhě , wángshì , qínshèndūn 。 zǎoshì , wángduózhì , wángshǐ 。 liánshǎo , quànzhī , wángtīng 。 yuē :“ zhìliángjiā : rán齿chǐtàiyòu , éryòuchū 。 měijiànyǒumiǎnqiǎngchū , érxiūhòuzhě , zǎojià , yóuhéngqíng 。” wángzhèng , shì , nǎirènzhī 。 mìnggōngxiāoxiàng , měishílèixiànshēngshí 。  , jiāngqǐn , jiànǒurénqiànshēnérxià 。 hàixīnè , bàochángrén , zhēn 。  ,  。 guǐzhǐzhīyuē :“ ěr 。 gǎnqīngqínghǎo , yōurǎngsuānxīn 。 ményǒuzhōngzhēn , shùshìzōng jiēyǒuguāngróng 。 shēngyǒusǔn , yīng , suìzhìmàolíng 。
   míngniàněrjié , lìng guī , shēngchéngtiāo 。” jīn , suìyànhǎopíngshēng 。 míng , xià 。 yuè , juéwēidòng 。 guǐnǎiyuē :“ xiànmǎn , cóngyǒngjué !” suìjué 。 chū yán ; ércán , néngyǐn , yīngào 。 shèwàng ; ránkuī , huòjiě 。 shíyuè , guǒnán 。 xiàngrényánzhī , wénzhěwǎngxiào ; shēn 。 yǒuzhèng yǒu , gàozhūlìng 。 lìngxùnlínrén , bìngyán 。 jīnyuē :“ wénguǐziyǐng , yǒuyǐngzhěwěi 。” bàoérzhōng , yǐngdàndànqīngyānrán 。 yòuérzhǐxuèshìǒushàng ,  hén ; ǒuzhī , shì便biàn 。 xìnzhī 。 chángshùsuì , kǒuyándòng , xiào zhě 。 qúnshǐjiě 。

聊斋志异·土偶拼音版

  《 tǔ ǒu 》
   yí shuǐ mǎ xìng zhě , qǔ qī wáng shì , qín sè shèn dūn 。 mǎ zǎo shì , wáng fù mǔ yù duó qí zhì , wáng shǐ bù tā 。 gū lián qí shǎo , yì quàn zhī , wáng bù tīng 。 mǔ yuē :“ rǔ zhì liáng jiā : rán chǐ tài yòu , ér yòu wú chū 。 měi jiàn yǒu miǎn qiǎng yú chū , ér yí xiū yú hòu zhě , gù bù rú zǎo jià , yóu héng qíng yě 。” wáng zhèng kè , yǐ sǐ zì shì , mǔ nǎi rèn zhī 。 nǚ mìng sù gōng xiāo fū xiàng , měi shí lèi xiàn rú shēng shí 。 yī xī , jiāng qǐn , hū jiàn tǔ ǒu rén qiàn shēn ér xià 。 hài xīn è gù , jí yǐ bào cháng rú rén , zhēn qí fū yě 。 nǚ jù , hū mǔ 。 guǐ zhǐ zhī yuē :“ wù ěr 。 gǎn qīng qíng hǎo , yōu rǎng suān xīn 。 yī mén yǒu zhōng zhēn , shù shì zǔ zōng jiē yǒu guāng róng 。 wú fù shēng yǒu sǔn dé , yīng wú sì , suì zhì cù wǒ mào líng 。
   míng sī niàn ěr kǔ jié , gù lìng wǒ guī , yǔ rǔ shēng yī zǐ chéng tiāo xù 。” nǚ yì gū jīn , suì yàn hǎo rú píng shēng 。 jī míng , jí xià tà qù 。 rú cǐ yuè yú , jué fù wēi dòng 。 guǐ nǎi qì yuē :“ xiàn qī yǐ mǎn , cóng cǐ yǒng jué yǐ !” suì jué 。 nǚ chū bù yán ; jì ér fù cán dà , bù néng yǐn , yīn yǐ gào mǔ 。 mǔ yí shè wàng ; rán kuī nǚ wú tā , dà huò bù jiě 。 shí yuè , guǒ jǔ yī nán 。 xiàng rén yán zhī , wén zhě wǎng bù nì xiào ; nǚ yì wú yǐ zì shēn 。 yǒu lǐ zhèng gù yǔ mǎ yǒu xì , gào zhū yì lìng 。 lìng jū xùn lín rén , bìng wú yì yán 。 jīn yuē :“ wén guǐ zi wú yǐng , yǒu yǐng zhě wěi yě 。” bào ér rì zhōng , yǐng dàn dàn rú qīng yān rán 。 yòu cì ér zhǐ xuè fù shì ǒu shàng , lì rù wú hén ; qǔ tā ǒu tú zhī , yī shì biàn qù 。 yǐ cǐ xìn zhī 。 cháng shù suì , kǒu bí yán dòng , wú yī bù xiào mǎ zhě 。 qún yí shǐ jiě 。

  为您推荐:聊斋志异土偶文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签