聊斋志异·长治女子拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:40:47

  文言文之家为您整理聊斋志异·长治女子拼音版、聊斋志异·长治女子注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·长治女子注音版

  《 chángzhì 》
   chénhuān , zhīchángzhìrén , yǒuhuìměi 。 dàoshìxíng , zhīér 。 yóushìchíjìnchánjiān 。 shìrénchénjiāchū , dàoshìzhuītóngxíng , wènlái 。 yún :“ shìcóngchénjiātuīzàomìng 。” dàoshìyuē :“ wénjiāyǒuláng , zhōngbiǎoqīnqiúyīnhǎo , dànwèizhījiǎ 。” wéishùzhī , dàoshìnǎibiéér 。 shù , xiùfáng , jué , jiànzhì , yòujiànzhìyāo , ééryūnránqīng 。 dìng , shǐhuǎngnéng , jiāngxúngào 。 chūmén , jiànmángmánghēizhōng , 线xiàn , hàiérquè退tuì , ménshè , bèihēishuǐyān 。 yòushìshàng , xíngrénjuéshǎo , wéidàoshìhuǎnqián 。 suìyáowěizhī , jiàntóngxiāngxiānggào 。 zǒushù , shè , shìzhī , jiāmén 。 hàiyuē :“ bēnchí , yóuzàicūnzhōng 。 xiàngláiwǎngruò !” xīnránmén , shàngwèiguī 。 zhìfáng , suǒxiù , yóuzàishàng 。 juébēndài , jiùzuò 。 dàoshì , jīngdùn 。 dàoshìzhuōérzhī , hào , yīnnéngshēng 。 dàoshìrènpōuxīn , juéhúnpiāopiāoér , jiāshèquánfēi , wéiyǒubēngruò 。 shìdàoshìxīnxuèdiǎnrénshàng , yòudiézhǐzhòu , juérénsuì 。 dàoshìzhǔyuē :“ dāngtīngchāiqiǎn , dewéi !” suìpèidàizhī 。
   chénshìshī , jiāhuánghuò 。 xúnzhìniútóushān , shǐwéncūnrénchuányán , lǐngxiàpōuxīnér 。 chénbēnyàn , guǒ 。 zǎi 。 zǎilǐngxiàrén , kǎolüèbiàn , duān 。 shōuqúnfàn , dàikān 。 dàoshìshùwài , zuòpángliǔshùxià , wèiyuē :“ jīnqiǎnchā , wǎngzhēnzhōngshěnzhuàng , dāngyǐnshēnnuǎnshàng 。 tǎngjiànguānzǎiyòngyìn , dāng , qièwàng ! xiànchénlái 。 chí , zhēnxīnzhōng , lìngzuòtòng ; èr , èrzhēn ; zhìsānzhēn , 使shǐhúnxiāomiè。” wénzhī , jīngsǒng , piāoránsuì 。 shùnzhìguānxiè , yánshàng 。 shílǐngxiàrénluóguìtángxià , shàngwèixùnjié 。 shìjiāngqiányìngōngdié , wèi , éryìnchūxiá 。 juéshēnzhòngruǎn , zhǐnéngshèng , ránzuòxiǎng , mǎntángè 。 zǎimìngzài , xiǎngqián ; sān , fānzhuìxià , zhòngwénzhī 。 zǎizhùyuē :“ shìyuānguǐ , dāng便biànzhíchén , wèizhāoxuě 。” gěngérqián , yándàoshìshā 、 qiǎnzhuàng 。 zǎichāichí , zhìliǔshùxià , dàoshìguǒzài 。 zhuōhuán , ér 。 rénfànnǎishì 。 zǎiwèn:“ yuānxuěguī ?” yuē :“ jiāngcóngrén 。” zǎiyuē :“ shǔzhōngchùróng , zànguījiā 。” liángjiǔyuē :“ guānshǔjiā , jiāng 。” zǎiyòuwèn , yīnxiǎng 。 退tuìzháizhōng , rénshēng 。

聊斋志异·长治女子拼音版

  《 cháng zhì nǚ zǐ 》
   chén huān lè , lù zhī cháng zhì rén , yǒu nǚ huì měi 。 yī dào shì xíng qǐ , nì zhī ér qù 。 yóu shì rì chí bō jìn chán jiān 。 shì yī gǔ rén zì chén jiā chū , dào shì zhuī yǔ tóng xíng , wèn hé lái 。 gǔ yún :“ shì cóng chén jiā tuī zào mìng 。” dào shì yuē :“ wén qí jiā yǒu nǚ láng , wǒ zhōng biǎo qīn yù qiú yīn hǎo , dàn wèi zhī qí jiǎ zǐ 。” gǔ wéi shù zhī , dào shì nǎi bié ér qù 。 jū shù rì , nǚ xiù yú fáng , hū jué zú má bì , jiàn zhì gǔ , yòu jiàn zhì yāo fù , é ér yūn rán qīng pú 。 dìng yú kè , shǐ huǎng hū néng lì , jiāng xún gào mǔ 。 jí chū mén , zé jiàn máng máng hēi bō zhōng , yī lù rú xiàn , hài ér què tuì , mén shè jū lú , yǐ bèi hēi shuǐ yān mò 。 yòu shì lù shàng , xíng rén jué shǎo , wéi dào shì huǎn bù yú qián 。 suì yáo wěi zhī , yì jiàn tóng xiāng yǐ xiāng gào yǔ 。 zǒu shù lǐ , hū dǔ lǐ shè , shì zhī , zé jǐ jiā mén 。 dà hài yuē :“ bēn chí rú xǔ , gù yóu zài cūn zhōng 。 hé xiàng lái mí wǎng ruò cǐ !” xīn rán rù mén , fù mǔ shàng wèi guī 。 fù zhì jǐ fáng , suǒ xiù yè lǚ , yóu zài tà shàng 。 zì jué bēn bō dài jí , jiù tà qì zuò 。 dào shì hū rù , nǚ dà jīng yù dùn 。 dào shì zhuō ér nà zhī , nǚ yù hào , zé yīn bù néng shēng 。 dào shì jí yǐ lì rèn pōu nǚ xīn , nǚ jué hún piāo piāo lí ké ér lì , sì gù jiā shè quán fēi , wéi yǒu bēng yá ruò fù 。 shì dào shì yǐ jǐ xīn xuè diǎn mù rén shàng , yòu fù dié zhǐ zǔ zhòu , nǚ jué mù rén suì yǔ jǐ hé 。 dào shì zhǔ yuē :“ zì zī dāng tīng chāi qiǎn , wù de wéi wù !” suì pèi dài zhī 。
   chén shì shī nǚ , jǔ jiā huáng huò 。 xún zhì niú tóu shān , shǐ wén cūn rén chuán yán , lǐng xià yī nǚ zǐ pōu xīn ér sǐ 。 chén bēn yàn , guǒ qí nǚ yě 。 qì yǐ sù zǎi 。 zǎi jū lǐng xià jū rén , kǎo lüè jǐ biàn , qì wú duān xù 。 gū shōu qún fàn , yǐ dài fù kān 。 dào shì qù shù lǐ wài , zuò lù páng liǔ shù xià , hū wèi nǚ yuē :“ jīn qiǎn rǔ dì yī chā , wǎng zhēn yì zhōng shěn yù zhuàng , qù dāng yǐn shēn nuǎn gé shàng 。 tǎng jiàn guān zǎi yòng yìn , jí dāng qū bì , qiè jì wù wàng ! xiàn rǔ chén qù sì lái 。 chí yī kè , zé yǐ yī zhēn cì rǔ xīn zhōng , lìng zuò jí tòng ; èr kè , cì èr zhēn ; zhì sān zhēn , zé shǐ rǔ hún pò xiāo miè yǐ 。” nǚ wén zhī , sì tǐ jīng sǒng , piāo rán suì qù 。 shùn xī zhì guān xiè , rú yán fú gé shàng 。 yī shí lǐng xià rén luó guì táng xià , shàng wèi xùn jié 。 shì jiāng qián yìn gōng dié , nǚ wèi jí bì , ér yìn yǐ chū xiá 。 nǚ jué shēn qū zhòng ruǎn , zhǐ gé sì bù néng shèng , bó rán zuò xiǎng , mǎn táng è gù 。 zǎi mìng zài jǔ , xiǎng rú qián ; sān jǔ , fān zhuì dì xià , zhòng xī wén zhī 。 zǎi qǐ zhù yuē :“ rú shì yuān guǐ , dāng biàn zhí chén , wèi rǔ zhāo xuě 。” nǚ gěng yè ér qián , lì yán dào shì shā jǐ 、 qiǎn jǐ zhuàng 。 zǎi chāi yì chí qù , zhì liǔ shù xià , dào shì guǒ zài 。 zhuō huán , yī jū ér fú 。 rén fàn nǎi shì 。 zǎi wèn nǚ :“ yuān xuě hé guī ?” nǚ yuē :“ jiāng cóng dà rén 。” zǎi yuē :“ wǒ shǔ zhōng wú chù kě róng , bù rú zàn guī rǔ jiā 。” nǚ liáng jiǔ yuē :“ guān shǔ jí wú jiā , wǒ jiāng rù yǐ 。” zǎi yòu wèn , yīn xiǎng yǐ jì 。 tuì rù zhái zhōng , zé fū rén shēng nǚ yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异长治女子文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签