聊斋志异·义犬拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:43:14

  文言文之家为您整理聊斋志异·义犬拼音版、聊斋志异·义犬注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·义犬注音版

  《 quǎn 》
   ānmǒujiǎ , xiànjiāng 。 sōuguānáng , bǎijīn , jiāngjùnguānshuō 。 kuàluóchū , suǒyǎnghēiquǎncóngzhī 。 zhú使shǐ退tuì 。 zǒu , yòucóngzhī , biānzhúfǎn , cónghángshùshí 。 mǒuxià , yān 。  , nǎishítóuquǎn , quǎnshǐbēn ; mǒuxíng , quǎnránlái , nièluówěi 。 mǒubiānzhī , quǎnmíngfèi 。 yuèzàiqián , fènluóshǒu ,  。 mǒuwéixiáng ,  , huíchízhúzhī 。 shìquǎnyuǎn , nǎifǎnpèichí , jùn 。
   sǎoyāotuó , jīnwángbàn , céncénhànxià , húndōushī , zhǎnzhuǎnzhōng 。 dùnniànquǎnfèiyǒuyīn 。 hòuguānchūchéng , shěnwèi 。 yòunánběichōng , xíngrén , jīnníngyǒucún !
   qūnxúnzhìxiàsuǒ , jiànquǎncǎojiān , máohàn湿shī 。 ěrshì , fēngjīnyǎnrán 。 gǎn , mǎiguānzàngzhī , rénwéiquǎnzhǒngyún 。

聊斋志异·义犬拼音版

  《 yì quǎn 》
   lù ān mǒu jiǎ , fù xiàn yù jiāng sǐ 。 sōu guā náng xù , dé bǎi jīn , jiāng yì jùn guān shuō 。 kuà luó chū , zé suǒ yǎng hēi quǎn cóng zhī 。 hē zhú shǐ tuì 。 jì zǒu , zé yòu cóng zhī , biān zhú bù fǎn , cóng háng shù shí lǐ 。 mǒu xià qí , qū lù cè sī yān 。 jì , nǎi yǐ shí tóu quǎn , quǎn shǐ bēn qù ; mǒu jì xíng , zé quǎn xū rán fù lái , niè luó wěi zú 。 mǒu nù biān zhī , quǎn míng fèi bù yǐ 。 hū yuè zài qián , fèn hé luó shǒu , sì yù zǔ qí qù lù 。 mǒu yǐ wéi bù xiáng , yì nù , huí qí chí zhú zhī 。 shì quǎn yǐ yuǎn , nǎi fǎn pèi jí chí , dǐ jùn yǐ mù 。
   jí sǎo yāo tuó , jīn wáng qí bàn , cén cén hàn xià , hún pò dōu shī , zhǎn zhuǎn zhōng yè 。 dùn niàn quǎn fèi yǒu yīn 。 hòu guān chū chéng , xì shěn wèi tú 。 yòu zì jì nán běi chōng qú , xíng rén rú yǐ , yí jīn níng yǒu cún lǐ !
   qūn xún zhì xià qí suǒ , jiàn quǎn bì cǎo jiān , máo hàn shī rú xǐ 。 tí ěr qǐ shì , zé fēng jīn yǎn rán 。 gǎn qí yì , mǎi guān zàng zhī , rén yǐ wéi yì quǎn zhǒng yún 。

  为您推荐:聊斋志异义犬原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签