聊斋志异·鄱阳神拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:45:17

  文言文之家为您整理聊斋志异·鄱阳神拼音版、聊斋志异·鄱阳神注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·鄱阳神注音版

  《 yángshén 》
   zháizhànchí , ráozhōu , dàojīngyáng 。 shàngyǒushén , tínggàiyóuzhān 。 nèidiāodīnglángjiéchénxiàng , zháixìngshén , zuìzuò 。 zháiyuē :“ jiāzōngrén , dezàixià !” suìshàngzuò 。 érdēngzhōu , fēngduànfān , wéiqiángqīng , jiāāiháo 。 éxiǎozhōu , làngérlái ; jìnguānzhōu , wǎnzháidēngxiǎozhōu , shìjiārénjìndēng 。 shěnshìrén , zháixìngshénshǎo 。  , làng , xúnzhīyǎo 。

聊斋志异·鄱阳神拼音版

  《 pó yáng shén 》
   zhái zhàn chí , sī lǐ ráo zhōu , dào jīng pó yáng hú 。 hú shàng yǒu shén cí , tíng gài yóu zhān 。 nèi diāo dīng pǔ láng sǐ jié chén xiàng , zhái xìng yī shén , zuì jū mò zuò 。 zhái yuē :“ wú jiā zōng rén , hé de zài xià !” suì yú shàng yì yī zuò 。 jì ér dēng zhōu , dà fēng duàn fān , wéi qiáng qīng cè , yī jiā āi háo 。 é yī xiǎo zhōu , pò làng ér lái ; jì jìn guān zhōu , jí wǎn zhái dēng xiǎo zhōu , yú shì jiā rén jìn dēng 。 shěn shì qí rén , yǔ zhái xìng shén wú shǎo yì 。 wú hé , làng xī , xún zhī yǐ yǎo 。

  为您推荐:聊斋志异鄱阳神文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签