聊斋志异·伍秋月拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-27 12:48:47

 文言文之家为您整理聊斋志异·伍秋月拼音版、聊斋志异·伍秋月注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·伍秋月注音版

 《 qiūyuè 》
  qínyóuwángdǐngxiān , wéirénkāngkǎiyǒu , 广guǎngjiāoyóu 。 niánshí , wèi , yǔn 。 měiyuǎnyóu , héngjīngsuìfǎn 。 xiōngnài , jiāngběimíngshì , yǒushèn 。 quànyóu , jiāngwèiǒu 。 shēngtīng , mìngzhōuzhènjiāng访fǎngyǒu , yǒuchū , yīnshuìshàng 。 jiāngshuǐchéng , jīnshānzài , xīnshènkuàizhī 。  , yǒurénlái , qǐngshēng ,  。 bànyuè , mèngláng , niánshí , rónghuáduānmiào , shàngchuáng , ér 。 guàizhī , wéiǒurán 。  , yòumèngzhī ; shìsān。 xīn , gǎnzhú , shēnsuīyǎn , ránjǐng 。 cáijiāojié , mènglái , fāngxiá , jīng , kāi , shàoxiān , yǎnrányóuzàibào 。 jiànshēngxǐng , dùnkuìqiè 。 shēngsuīzhīfēirén , shèn , xiáwènxùn , zhíchízhòu 。 ruòkān , yuē :“ kuángbào , guàiréngǎnmínggào 。” shēngshǐjiézhī , yún :“ qièshìqiūyuè。 xiānmíng , suì 《  》 shù 。 chángzhēnàiqiè , dànyányǒng寿shòu , rén 。 hòushísuìguǒyāo , zǎndōng , lìngpíng , zhǒngzhì , wéipiànshíguān , yuē :‘ qiūyuè , zàngzhǒng , sānshínián , jiàwángdǐng 。’ jīnsānshínián , jūnshìzhì 。 xīn , jiàn , cùnxīnxiūqiè , jiǎzhīmèngmèiěr 。” wáng , qiúshì 。 yuē :“ qièshǎoyáng , qiúshēng , shíjīnfēng 。 hòuhǎoxiàn , jīnxiāo 。” suìér 。 zhì , zuòduìxiàoxuè , huānruòpíngshēng 。 mièzhúdēngchuáng , kāishēngrén , dàn , xièliú , zhānrǎnyīn 。
   , míngyuèyíngchè , xiǎotíngzhōng , wèn :“ míngzhōngyǒuchéngguōfǒu ?” yuē :“ děngěr 。 míngjiānchéng , zàichù , sān 。 dànwéizhòu 。” wèn:“ shēngrénnéngjiànzhīfǒu ?” yún :“  。” shēngqǐngwǎngguān , nuòzhī 。 chéngyuè , piāoruòfēng , wángzhuīsuí , chuāzhìchù , yán :“ yuǎn 。” shēngzhānwàngshūsuǒjiàn 。 tuòliǎng , zhī , míngbèicháng , shìshūbáizhòu 。 dùnjiànzhìdiézàiyǎoǎizhōng 。 shàngxíngrén , shì 。 éèrzàozhísānrénguò , rénguàilèixiōng ; jìnshìzhī , guǒxiōng , hàiwèn :“ xiōnglái ?” xiōngjiànshēng , shānránlíng , yán :“ zhīshì , qiángbèiqiú 。” wángyuē :“ xiōngbǐngjūn , zhìléixiè !” 便biànqǐngèrzào , xìngqiěkuānshì 。 zàokěn , shūào , shēnghuì , zhēng , xiōngzhǐzhīyuē :“ shìguānmìng , fèng 。 dànyòng , suǒ贿huìliáng 。 guī , cuòzhì 。” shēngxiōng , shīshēng 。 zào , měngchèxiàngsuǒ , xiōngdùndiānjué 。 shēngjiànzhī , 忿fènhuǒtiánxiōng , néngzhìzhǐ , jiěpèidāo , juézàoshǒu 。 zàohǎn, shēngyòujuézhī 。 jīngyuē :“ shāguān使shǐ , zuìyòu ! chíhuò ! qǐngzhōuběi , guījiāzhāifān , ménjuéchū , bǎo 。” wángnǎiwǎnxiōngmǎixiǎozhōu , huǒběi 。 guījiàndiàozàimén , zhīxiōngguǒ
   。 ménxiàyào , shǐ , shìxiōngmiǎo , shì , wángzhě , 便biàn :“ 饿è ! bèitāngbǐng 。” shíèr , jiārénjìnhài , shēngnǎibèiyán 。 guān , sàngfān , rénshǐzhī 。 qīnyǒuwèn , dànwěiduìzhī 。
  zhuǎnqiūyuè , xiǎngniànfán , suìnánxiàzhìjiù , bǐngzhújiǔdài , jìngzhì 。 ménglóngqǐn , jiànrénlái , yuē :“ qiūyuèxiǎoniángzhìlángjūn : qiángōngbèishā, xiōngfàntáowáng , zhuōdeniáng , jiànzàijiān , zhīnüè 。 pànlángjūn , dāngmóuzuòjīng 。” wángbēifèn , 便biàncóng 。 zhìchéng , 西guō , zhǐményuē :“ xiǎoniángzànjiān 。” wáng , jiànfángshèfán , dùnqiúfànshènduō , bìngqiūyuè 。 yòujìnxiǎofēi , dǒushìzhōngyǒudēnghuǒ 。 wángjìnchuāngkuī , qiūyuèzàishàng , yǎnxiù 。 èrzài , cuōzhuō , yǐncháo ,  。 wǎnjǐngyuē :“ wéizuìfàn , shàngshǒuzhēn ?” wáng , xiá , chídāozhí , dāo , cuīzhǎn , cuànlángérchū , xìngjuézhě 。 cáizhìshè , ránxǐng 。 fāngguàihuànmèngzhīxiōng , jiànqiūyuèhánér 。 shēngjīngzuò , gàozhīmèng 。 yuē :“ zhēn , fēimèng 。” shēngjīngyuē :“ qiěwéinài !” tànyuē :“ yǒudìngshù 。 qièdàiyuèjìn , shǐshìshēng 。 jīn , néngdài ! dāngchù , zàiqiètóngguī , pínhuànqièmíng , sānhuó 。 dànwèimǎnshí , ruǎnruò , néngwéijūnrènjǐngjiùěr 。” yán , cǎocǎochū 。 yòufǎnshēnyuē :“ qièwàngzhī , míngzhuīruò ? shēngshí , chuánshū , yánsānshíniánhòupèi 。” nǎisuǒshūliǎng , yuē :“ jūnpèi , zhānqièbèi 。”
  sòngzhīchū , zhìméichù , juéchǐjiànguān , bài 。 yǒuxiǎobēi , guǒyán 。 guānshìzhī , yánshēng 。 bàofángzhōng , shangsuífēngjìnhuà 。 zhān , bèiyánguǒ , zhìjiāngbīn , lǒngzhōu , wěiyánmèibìng , jiāngsòngguījiā 。 xìngnánfēngjìng , xiǎomén 。 bàoānzhì , shǐgàoxiōngsǎo 。 jiājīng , gǎnzhíyánhuò 。 shēngqīn , chángqiūyuè , zhéyōngshīérqǐn 。 jiànwēnnuǎn , sānjìng , néng 。 gēngbàisǎo , yíngyíngránshénxiānshū 。 dànshízhīwài , rénérxíng , suífēngyáo , qīng 。 jiànzhěwéishēnyǒubìng , zhuǎngèngzēngmèi 。 měiquànshēngyuē :“ jūnzuìniètàishēn , sòngjīngchànzhī 。 rán , 寿shòukǒngyǒng 。” shēngnìng , zhìguīshènqián 。 hòuyàng 。
  shǐshìyuē :“ shàngyándìng ,‘ fánshāgōngzhě , zuìjiǎnpíngrénsānděng 。’ gàibèiyǒushāzhě 。 néngzhūchúzhě , wéixúnliáng ; shāozhī , wèinüè 。 kuàngmíngzhōngyuándìng , tǎngyǒuèrén , dāodǐnghuò , wéi 。 ruòrénxīnzhīsuǒkuài , míngwángzhīsuǒshàn 。 zuìzhìmíngzhuī , suìxìngértáozāi !”

聊斋志异·伍秋月拼音版

 《 wǔ qiū yuè 》
  qín yóu wáng dǐng zì xiān hú , wéi rén kāng kǎi yǒu lì , guǎng jiāo yóu 。 nián shí bā , wèi qǔ , qī yǔn 。 měi yuǎn yóu , héng jīng suì bù fǎn 。 xiōng nài , jiāng běi míng shì , yǒu yú shèn dǔ 。 quàn dì wù yóu , jiāng wèi zé ǒu 。 shēng bù tīng , mìng zhōu dǐ zhèn jiāng fǎng yǒu , yǒu tā chū , yīn shuì jū yú nì lǚ gé shàng 。 jiāng shuǐ chéng bō , jīn shān zài mù , xīn shèn kuài zhī 。 cì rì , yǒu rén lái , qǐng shēng yí jū , cí bù qù 。 jū bàn yuè yú , yè mèng nǚ láng , nián kě shí sì wǔ , róng huá duān miào , shàng chuáng yǔ hé , jì wù ér yí 。 pō guài zhī , yì yǐ wéi ǒu rán 。 rù yè , yòu mèng zhī ; rú shì sān sì yè 。 xīn dà yì , bù gǎn xī zhú , shēn suī yǎn wò , tì rán zì jǐng 。 cái jiāo jié , mèng nǚ fù lái , fāng xiá , hū zì jīng wù , jí kāi mù , zé shào nǚ rú xiān , yǎn rán yóu zài bào yě 。 jiàn shēng xǐng , dùn zì kuì qiè 。 shēng suī zhī fēi rén , yì yì shèn dé , wú xiá wèn xùn , zhí yǔ chí zhòu 。 nǚ ruò bù kān , yuē :“ kuáng bào rú cǐ , wú guài rén bù gǎn míng gào yě 。” shēng shǐ jié zhī , dá yún :“ qiè wǔ shì qiū yuè 。 xiān fù míng rú , suì yú 《 yì 》 shù 。 cháng zhēn ài qiè , dàn yán bù yǒng shòu , gù bù xǔ zì rén 。 hòu shí wǔ suì guǒ yāo mò , jí zǎn yì gé dōng , lìng yǔ dì píng , yì wú zhǒng zhì , wéi lì piàn shí yú guān cè , yuē :‘ nǚ qiū yuè , zàng wú zhǒng , sān shí nián , jià wáng dǐng 。’ jīn yǐ sān shí nián , jūn shì zhì 。 xīn xǐ , jí yù zì jiàn , cùn xīn xiū qiè , gù jiǎ zhī mèng mèi ěr 。” wáng yì xǐ , fù qiú qì shì 。 yuē :“ qiè shǎo xū yáng qì , yù qiú fù shēng , shí bù jīn cǐ fēng yǔ 。 hòu rì hǎo hé wú xiàn , hé bì jīn xiāo 。” suì qǐ ér qù 。 cì rì fù zhì , zuò duì xiào xuè , huān ruò píng shēng 。 miè zhú dēng chuáng , kāi yì shēng rén , dàn nǚ jì qǐ , zé yí xiè liú lí , zhān rǎn yīn rù 。
  yī xī , míng yuè yíng chè , xiǎo bù tíng zhōng , wèn nǚ :“ míng zhōng yì yǒu chéng guō fǒu ?” dá yuē :“ děng ěr 。 míng jiān chéng fǔ , bù zài cǐ chù , qù cǐ kě sān sì lǐ 。 dàn yǐ yè wéi zhòu 。” wèn :“ shēng rén néng jiàn zhī fǒu ?” dá yún :“ yì kě 。” shēng qǐng wǎng guān , nǚ nuò zhī 。 chéng yuè qù , nǚ piāo hū ruò fēng , wáng jí lì zhuī suí , chuā zhì yī chù , nǚ yán :“ bù yuǎn yǐ 。” shēng zhān wàng shū wú suǒ jiàn 。 nǚ yǐ tuò tú qí liǎng zì , qǐ zhī , míng bèi yú cháng , shì yè sè bù shū bái zhòu 。 dùn jiàn zhì dié zài yǎo ǎi zhōng 。 lù shàng xíng rén , qū rú xū shì 。 é èr zào zhí sān sì rén guò , mò yī rén guài lèi qí xiōng ; qū jìn shì zhī , guǒ xiōng , hài wèn :“ xiōng nà dé lái ?” xiōng jiàn shēng , shān rán líng tì , yán :“ zì bù zhī hé shì , qiáng bèi jū qiú 。” wáng nù yuē :“ wǒ xiōng bǐng lǐ jūn zǐ , hé zhì léi xiè rú cǐ !” biàn qǐng èr zào , xìng qiě kuān shì 。 zào bù kěn , shū dà ào nì , shēng huì , yù yǔ zhēng , xiōng zhǐ zhī yuē :“ cǐ shì guān mìng , yì hé fèng fǎ 。 dàn yú fá yòng dù , suǒ huì liáng kǔ 。 dì guī , yí cuò zhì 。” shēng bǎ xiōng bì , kū shī shēng 。 zào nù , měng chè xiàng suǒ , xiōng dùn diān jué 。 shēng jiàn zhī , fèn huǒ tián xiōng , bù néng zhì zhǐ , jí jiě pèi dāo , lì jué zào shǒu 。 yī zào hǎn sī , shēng yòu jué zhī 。 nǚ dà jīng yuē :“ shā guān shǐ , zuì bù yòu ! chí zé huò jí ! qǐng jí mì zhōu běi fā , guī jiā wù zhāi tí fān , dù mén jué chū rù , qī rì bǎo wú lǜ yě 。” wáng nǎi wǎn xiōng yè mǎi xiǎo zhōu , huǒ jí běi dù 。 guī jiàn diào kè zài mén , zhī xiōng guǒ
  sǐ 。 bì mén xià yào , shǐ rù , shì xiōng yǐ miǎo , rù shì , zé wáng zhě yǐ sū , biàn hū :“ è sǐ yǐ ! kě jí bèi tāng bǐng 。” shí sǐ yǐ èr rì , jiā rén jìn hài , shēng nǎi bèi yán qí gù 。 qī rì qǐ guān , qù sàng fān , rén shǐ zhī qí fù sū 。 qīn yǒu jí wèn , dàn wěi duì zhī 。
  zhuǎn sī qiū yuè , xiǎng niàn pō fán , suì fù nán xià zhì jiù gé , bǐng zhú jiǔ dài , nǚ jìng bù zhì 。 méng lóng yù qǐn , jiàn yī fù rén lái , yuē :“ qiū yuè xiǎo niáng zǐ zhì yì láng jūn : qián yǐ gōng yì bèi shā , xiōng fàn táo wáng , zhuō de niáng zǐ qù , jiàn zài jiān yā , yā yì yù zhī nüè 。 rì rì pàn láng jūn , dāng móu zuò jīng jì 。” wáng bēi fèn , biàn cóng fù qù 。 zhì yī chéng dū , rù xī guō , zhǐ yī mén yuē :“ xiǎo niáng zǐ zàn jì cǐ jiān 。” wáng rù , jiàn fáng shè pō fán , jì dùn qiú fàn shèn duō , bìng wú qiū yuè 。 yòu jìn yī xiǎo fēi , dǒu shì zhōng yǒu dēng huǒ 。 wáng jìn chuāng yǐ kuī , zé qiū yuè zài tà shàng , yǎn xiù wū qì 。 èr yì zài cè , cuō yí zhuō lǚ , yǐn yǐ cháo xì , nǚ tí yì jí 。 yī yì wǎn jǐng yuē :“ jì wéi zuì fàn , shàng shǒu zhēn yé ?” wáng nù , bù xiá yǔ , chí dāo zhí rù , yī yì yī dāo , cuī zhǎn rú má , cuàn qǔ nǚ láng ér chū , xìng wú jué zhě 。 cái zhì lǚ shè , mò rán jí xǐng 。 fāng guài huàn mèng zhī xiōng , jiàn qiū yuè hán dì ér lì 。 shēng jīng qǐ yè zuò , gào zhī yǐ mèng 。 nǚ yuē :“ zhēn yě , fēi mèng yě 。” shēng jīng yuē :“ qiě wéi nài hé !” nǚ tàn yuē :“ cǐ yǒu dìng shù 。 qiè dài yuè jìn , shǐ shì shēng qī 。 jīn yǐ rú cǐ , jí hé néng dài ! dāng sù fā yì chù , zài qiè tóng guī , rì pín huàn qiè míng , sān rì kě huó 。 dàn wèi mǎn shí rì , gǔ ruǎn zú ruò , bù néng wéi jūn rèn jǐng jiù ěr 。” yán yǐ , cǎo cǎo yù chū 。 yòu fǎn shēn yuē :“ qiè jǐ wàng zhī , míng zhuī ruò hé ? shēng shí , fù chuán wǒ fú shū , yán sān shí nián hòu kě pèi fū fù 。” nǎi suǒ bǐ jí shū liǎng fú , yuē :“ yī jūn zì pèi , yī zhān qiè bèi 。”
  sòng zhī chū , zhì qí méi chù , jué chǐ xǔ jí jiàn guān mù , yì yǐ bài fǔ 。 cè yǒu xiǎo bēi , guǒ rú nǚ yán 。 fā guān shì zhī , nǚ yán sè rú shēng 。 bào rù fáng zhōng , yī shang suí fēng jìn huà 。 zhān fú yǐ , yǐ bèi rù yán guǒ , fù zhì jiāng bīn , hū lǒng bó zhōu , wěi yán mèi jí bìng , jiāng sòng guī qí jiā 。 xìng nán fēng dà jìng , fǔ xiǎo yǐ dá lǐ mén 。 bào nǚ ān zhì , shǐ gào xiōng sǎo 。 yī jiā jīng gù , yì mò gǎn zhí yán qí huò 。 shēng qǐ qīn , cháng hū qiū yuè , yè zhé yōng shī ér qǐn 。 rì jiàn wēn nuǎn , sān rì jìng sū , qī rì néng bù 。 gēng yī bài sǎo , yíng yíng rán shén xiān bù shū 。 dàn shí bù zhī wài , xū rén ér xíng , bù zé suí fēng yáo yè , lǚ yù qīng cè 。 jiàn zhě yǐ wéi shēn yǒu cǐ bìng , zhuǎn gèng zēng mèi 。 měi quàn shēng yuē :“ jūn zuì niè tài shēn , yí jī dé sòng jīng yǐ chàn zhī 。 bù rán , shòu kǒng bù yǒng yě 。” shēng sù bù nìng fó , zhì cǐ guī yī shèn qián 。 hòu yì wú yàng 。
  yì shǐ shì yuē :“ yú yù shàng yán dìng lǜ ,‘ fán shā gōng yì zhě , zuì jiǎn píng rén sān děng 。’ gài cǐ bèi wú yǒu bù kě shā zhě yě 。 gù néng zhū chú dù yì zhě , jí wéi xún liáng ; jí shāo kē zhī , bù kě wèi nüè 。 kuàng míng zhōng yuán wú dìng fǎ , tǎng yǒu è rén , dāo jù dǐng huò , bù yǐ wéi kù 。 ruò rén xīn zhī suǒ kuài , jí míng wáng zhī suǒ shàn yě 。 qǐ zuì zhì míng zhuī , suì kě xìng ér táo zāi !”

 为您推荐:聊斋志异伍秋月文言文翻译及赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签