聊斋志异·莲花公主拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 12:24:27

 文言文之间为您整理聊斋志异·莲花公主拼音版、聊斋志异·莲花公主注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·莲花公主注音版

 《 liánhuāgōngzhǔ 》
  jiāozhōudòu , xiǎohuī 。 fāngzhòuqǐn , jiànrénqián , qūnxúnhuáng , yǒuyán 。 shēngwènzhī , yún :“ xiànggōngfèng 。” shēngwèn :“ xiànggōngrén?” yuē :“ jìnzàilínjìng 。” cóngzhīérchū 。 zhuǎnguòqiáng , dǎozhìwài , diéchónglóu , wànchuánxiāngjiē , zhéérxíng , juéwànqiānmén , jiǒngfēirénshì 。 yòujiàngōngrénguānwǎngláishènhuǒ , dōuxiàngrénwènyuē :“ dòulánglái ?” rénnuò 。 é , guìguānchū , yíngjiànshēngshèngōng , dēngtáng , shēngwènyuē :“  , suìshūcān 。 guòméngàijiē , zhùniàn 。” guìguānyuē :“ guǎjūnxiānshēngqīngshì , qīngfēngjié , shēnyuànyān 。” shēnghài , wèn :“ wángrén ?” yún :“ shǎojiān 。”
   , èrguānzhì , shuāngjīngdǎoshēngxíng 。 chóngmén , jiàn殿diànshàngwángzhě , jiànshēng , jiàngjiēéryíng , zhíbīnzhǔ 。  , jiàn , lièyánfēngshèng 。 yǎngshì殿diànshàngbiǎnyuē “ guì ”。 shēngnéngzhì 。 wángyuē :“ tiǎnjìnfānglín , yuánzhìshēn 。 便biàndāngchàng怀huái , zhìwèi 。” shēngwéiwéi , jiǔshùháng , shēngzuòxià , zhēngmíng , yīnshēngyōu 。 shāojiān , wángzuǒyòuyuē :“ zhènyán , fánqīngděngshǔduì :‘ cáiréndēngguì 。’” zuòfāng , shēngyīngyún :“ jūnàiliánhuā 。” wángyuèyuē :“ zāi ! liánhuānǎigōngzhǔxiǎo , shì ? níngfēifēn ? chuángōngzhǔ , chūjūn 。” shí , pèihuánshēngjìn , lánshèxiāngnóng , gōngzhǔzhì 。 niánshíliù , miàohǎoshuāng 。 wángmìngxiàngshēngzhǎnbài , yuē :“ liánhuāxiǎo 。” bàiér 。 shēngzhī , shénqíngyáodòng , zuòníng 。 wángshāngquànyǐn , jìngwǎng 。 wángwēichá , nǎiyuē :“ xiāng , dàncánlèi ,  ?” shēngchàngránruòchī , yòuwén 。 jìnzuòzhěnièzhīyuē :“ wángjūnwèijiàn , wángyánjūnwèiwén ?” shēngmángruòshī , sōngluócán , yuē :“ chénméngyōu , juéguòzuì , jiéshī , xìngnéngchuíyòu 。 rángànjūnqín , gàochū 。” wángyuē :“ jiànjūn , shíqièxīnhǎo , cāngér便biànyán ? qīngzhù , gǎnqiáng , ruòfányíngniàn , gèngdāngzàiyāo 。” suìmìngnèiguāndǎozhīchū 。 zhōng , nèiguānshēngyuē :“ shìwángwèi , wéihūnyīn , yán ?” shēngdùnérhuǐ , zhuīhèn , suìzhìjiā 。
  ránxǐng , fǎnzhàocán 。 míngzuòguānxiǎng , zài 。 wǎnzhāimièzhú , jiùmèngxún , érhándānmiǎo , huǐtànér 。  , yǒuréngòng , jiànqiánnèiguānlái , chuánwángmìngxiāngzhào 。 shēng , cóng , jiànwáng , wáng , yánzhǐzuò , yuē :“ biéhòuzhīláojuàn 。 miùxiǎofèngcháng , xiǎngguòxián。” shēngbàixiè 。 wángmìngxuéshìchén , péishìyànyǐn 。 jiǔlán , gōngrénqiánbái :“ gōngzhǔzhuāngjìng 。” éjiànshùshígōngrényōnggōngzhǔchū , hóngjǐnshǒu , língwēi, wǎnshàngshū , shēngjiāobàichéng 。 érsòngguīguǎnshè , dòngfángwēnqīng , qióngfāng 。 shēngyuē :“ yǒuqīngzài , zhēn使shǐrénérwàng 。 dànkǒngjīnzhīzāo , nǎishìmèngěr 。” gōngzhǔyǎnkǒuyuē :“ míngmíngqièjūn , shìmèng ?” jiédànfāng , wéigōngzhǔyúnqiānhuáng , érdàiwéiyāo , zhǐ 。 gōngzhǔxiàowènyuē :“ jūndiān ?” yuē :“ chénwéimèng , zhìzhī 。 tǎngshìmèngshí , dòngxuánxiǎngěr 。”
  tiáoxiàowèi , gōngchíyuē :“ yāogōngmén , wángpiān殿diàn , xiōnghuòyuǎn !” shēngjīng , jiànwáng 。 wángzhíshǒuyuē :“ jūn , fāngyǒnghǎo 。 nièjiàngtiān , guózuòjiāng , qiěnài !” shēngjīngwènshuō 。 wángànshàngzhāng , shòushēng 。 zhāngyuē :“ hánxiāng殿diànxuéshìchénhēi , wéifēichángguài , zǎoqiān , cúnguómàishì 。 huángménbàochēng : yuèchūliù , láiqiānzhàngmǎngpángōngwài , tūnshínèiwàichénmínwànsānqiānbǎikǒu , suǒguògōng殿diànjìnchéngqiū , děngyīn 。 chénfènyǒngqiánkuī , quèjiànyāomǎng : tóushānyuè , děngjiānghǎi 。 ángshǒu殿diàntūn , shēnyāolóuyuánjìn 。 zhēnqiānwèijiànzhīxiōng , wàndàizāozhīhuò ! shèzōngmiào , wēizàidàn ! huángshàngzǎogōngjuàn , qiān ” yúnyún 。 shēnglǎn , miànhuī 。 yǒugōngrénbēnzòu :“ yāozhì !” 殿diànāi , cǎntiān 。 wángcāngzhīsuǒwéi , dànyuē :“ xiǎolèixiānshēng 。” shēngbènérfǎn 。 gōngzhǔfāngzuǒyòubàoshǒuāimíng , jiànshēng , qiānjīnyuē :“ lángyānzhìqiè ?” shēngchuàngjué , nǎizhuōwànyuē :“ xiǎoshēngpínjiàn , cánjīn 。 yǒumáosānshùjiān , tóngcuàn ?” gōngzhǔhányuē :“ néng , xiéwǎng 。” shēngnǎiwǎnérchū 。 wèizhìjiā , gōngzhǔyuē :“ ānzhái , shèngguóduō 。 ránqiècóngjūnlái ,  ? qǐngbiézhùshè , dāngguóxiàngcóng 。” shēngnánzhī 。 gōngzhǔyuē :“ néngrénzhī , ānyòngláng !” shēnglüèwèijiě , shì 。 gōngzhǔchuángbēi , quànzhǐ 。 jiāoshù , dùnránérxǐng , shǐzhīmèng 。 érěrpànshēng , yīngyīngwèijué , shěntīngzhī , shūfēirénshēng , nǎifēngzièrsāntóu , fēimíngzhěnshàng 。 jiàoguàishì 。 yǒurénjiézhī , nǎimènggào , yǒurénchàwéi 。 gòngshìfēng , chángmèijiān , zhī 。 yǒurénquànwéiyíngcháo , shēngsuǒqǐng , gōnggòuzào 。 fāngshùliǎng , érqúnfēngqiángwàilái , luòyíng , dǐngjiānwèi , fēiyíngdòu 。 suǒyóulái , línwēngzhījiù 。 zhōngfēngfáng , sānshínián , shēngfán 。 huòshēngshìgàowēng , wēngchānzhī , fēngrán 。  , shézhōng , chángzhàng , zhuōérshāzhī 。 nǎizhīmǎng 。 fēngshēngjiā , gèngshèng ,  。

聊斋志异·莲花公主拼音版

 《 lián huā gōng zhǔ 》
  jiāo zhōu dòu xù , zì xiǎo huī 。 fāng zhòu qǐn , jiàn yī hè yī rén lì tà qián , qūn xún huáng gù , sì yù yǒu yán 。 shēng wèn zhī , dá yún :“ xiàng gōng fèng qū 。” shēng wèn :“ xiàng gōng hé rén ?” yuē :“ jìn zài lín jìng 。” cóng zhī ér chū 。 zhuǎn guò qiáng wū , dǎo zhì yī wài , dié gé chóng lóu , wàn chuán xiāng jiē , qū zhé ér xíng , jué wàn hù qiān mén , jiǒng fēi rén shì 。 yòu jiàn gōng rén nǚ guān wǎng lái shèn huǒ , dōu xiàng hè yī rén wèn yuē :“ dòu láng lái hū ?” hè yī rén nuò 。 é , yī guì guān chū , yíng jiàn shēng shèn gōng , jì dēng táng , shēng qǐ wèn yuē :“ sù jì bù xù , suì shū cān yè 。 guò méng ài jiē , pō zhù yí niàn 。” guì guān yuē :“ guǎ jūn yǐ xiān shēng qīng zú shì dé , qīng fēng jié mù , shēn yuàn sī wù yān 。” shēng yì hài , wèn :“ wáng hé rén ?” dá yún :“ shǎo jiān zì xī 。”
  wú hé , èr nǚ guān zhì , yǐ shuāng jīng dǎo shēng xíng 。 rù chóng mén , jiàn diàn shàng yī wáng zhě , jiàn shēng rù , jiàng jiē ér yíng , zhí bīn zhǔ lǐ 。 lǐ yǐ , jiàn xí , liè yán fēng shèng 。 yǎng shì diàn shàng yī biǎn yuē “ guì fǔ ”。 shēng jú cù bù néng zhì cí 。 wáng yuē :“ tiǎn jìn fāng lín , yuán jí zhì shēn 。 biàn dāng chàng huái , wù zhì yí wèi 。” shēng wéi wéi , jiǔ shù háng , shēng gē zuò yú xià , zhēng gǔ bù míng , yīn shēng yōu xì 。 shāo jiān , wáng hū zuǒ yòu gù yuē :“ zhèn yī yán , fán qīng děng shǔ duì :‘ cái rén dēng guì fǔ 。’” sì zuò fāng sī , shēng jí yīng yún :“ jūn zǐ ài lián huā 。” wáng dà yuè yuē :“ qí zāi ! lián huā nǎi gōng zhǔ xiǎo zì , hé shì hé rú cǐ ? níng fēi sù fēn ? chuán yǔ gōng zhǔ , bù kě bù chū yī wù jūn zǐ 。” yí shí , pèi huán shēng jìn , lán shè xiāng nóng , zé gōng zhǔ zhì yǐ 。 nián shí liù qī , miào hǎo wú shuāng 。 wáng mìng xiàng shēng zhǎn bài , yuē :“ cǐ jí lián huā xiǎo nǚ yě 。” bài yǐ ér qù 。 shēng dǔ zhī , shén qíng yáo dòng , mù zuò níng sī 。 wáng jǔ shāng quàn yǐn , mù jìng wǎng dǔ 。 wáng sì wēi chá qí yì , nǎi yuē :“ xī nǚ yí xiāng pǐ dí , dàn zì cán bù lèi , rú hé ?” shēng chàng rán ruò chī , jí yòu bù wén 。 jìn zuò zhě niè zhī yuē :“ wáng yī jūn wèi jiàn , wáng yán jūn wèi wén yé ?” shēng máng hū ruò shī , sōng luó zì cán , lí xí yuē :“ chén méng yōu wò , bù jué guò zuì , yí jié shī cì , xìng néng chuí yòu 。 rán rì gàn jūn qín , jí gào chū yě 。” wáng qǐ yuē :“ jì jiàn jūn zǐ , shí qiè xīn hǎo , hé cāng zú ér biàn yán lí yě ? qīng jì bù zhù , yì wú gǎn yú qiáng , ruò fán yíng niàn , gèng dāng zài yāo 。” suì mìng nèi guān dǎo zhī chū 。 tú zhōng , nèi guān yǔ shēng yuē :“ shì wáng wèi kě pǐ dí , sì yù fù wéi hūn yīn , hé mò bù yī yán ?” shēng dùn zú ér huǐ , bù bù zhuī hèn , suì yǐ zhì jiā 。
  hū rán xǐng wù , zé fǎn zhào yǐ cán 。 míng zuò guān xiǎng , lì lì zài mù 。 wǎn zhāi miè zhú , jì jiù mèng kě yǐ fù xún , ér hán dān lù miǎo , huǐ tàn ér yǐ 。 yī xī , yǔ yǒu rén gòng tà , hū jiàn qián nèi guān lái , chuán wáng mìng xiāng zhào 。 shēng xǐ , cóng qù , jiàn wáng fú yè , wáng yè qǐ , yán zhǐ yú zuò , yuē :“ bié hòu zhī láo sī juàn 。 miù yǐ xiǎo nǚ zǐ fèng cháng yī , xiǎng bù guò xián yě 。” shēng jí bài xiè 。 wáng mìng xué shì dà chén , péi shì yàn yǐn 。 jiǔ lán , gōng rén qián bái :“ gōng zhǔ zhuāng jìng 。” é jiàn shù shí gōng rén yōng gōng zhǔ chū , yǐ hóng jǐn fù shǒu , líng bō wēi bù , wǎn shàng qú shū , yǔ shēng jiāo bài chéng lǐ 。 yǐ ér sòng guī guǎn shè , dòng fáng wēn qīng , qióng jí fāng nì 。 shēng yuē :“ yǒu qīng zài mù , zhēn shǐ rén lè ér wàng sǐ 。 dàn kǒng jīn rì zhī zāo , nǎi shì mèng ěr 。” gōng zhǔ yǎn kǒu yuē :“ míng míng qiè yǔ jūn , nà dé shì mèng ?” jié dàn fāng qǐ , xì wéi gōng zhǔ yún qiān huáng , yǐ ér yǐ dài wéi yāo , bù zhǐ dù zú 。 gōng zhǔ xiào wèn yuē :“ jūn diān yé ?” yuē :“ chén lǚ wéi mèng wù , gù xì zhì zhī 。 tǎng shì mèng shí , yì zú dòng xuán xiǎng ěr 。”
  tiáo xiào wèi yǐ , yī gōng nǚ chí rù yuē :“ yāo rù gōng mén , wáng bì piān diàn , xiōng huò bù yuǎn yǐ !” shēng dà jīng , qū jiàn wáng 。 wáng zhí shǒu qì yuē :“ jūn zǐ bù qì , fāng tú yǒng hǎo 。 jù qī niè jiàng zì tiān , guó zuò jiāng fù , qiě fù nài hé !” shēng jīng wèn hé shuō 。 wáng yǐ àn shàng yī zhāng , shòu shēng qǐ dú 。 zhāng yuē :“ hán xiāng diàn dà xué shì chén hēi yì , wéi fēi cháng guài yì , qí zǎo qiān dū , yǐ cún guó mài shì 。 jù huáng mén bào chēng : zì wǔ yuè chū liù rì , lái yī qiān zhàng jù mǎng pán jù gōng wài , tūn shí nèi wài chén mín yī wàn sān qiān bā bǎi yú kǒu , suǒ guò gōng diàn jìn chéng qiū xū , děng yīn 。 chén fèn yǒng qián kuī , què jiàn yāo mǎng : tóu rú shān yuè , mù děng jiāng hǎi 。 áng shǒu zé diàn gé qí tūn , shēn yāo zé lóu yuán jìn fù 。 zhēn qiān gǔ wèi jiàn zhī xiōng , wàn dài bù zāo zhī huò ! shè jì zōng miào , wēi zài dàn xī ! qǐ huáng shàng zǎo lǜ gōng juàn , sù qiān lè tǔ ” yún yún 。 shēng lǎn bì , miàn rú huī tǔ 。 jí yǒu gōng rén bēn zòu :“ yāo wù zhì yǐ !” hé diàn āi hū , cǎn wú tiān rì 。 wáng cāng jù bù zhī suǒ wéi , dàn qì gù yuē :“ xiǎo nǚ yǐ lèi xiān shēng 。” shēng bèn xī ér fǎn 。 gōng zhǔ fāng yǔ zuǒ yòu bào shǒu āi míng , jiàn shēng rù , qiān jīn yuē :“ láng yān zhì qiè ?” shēng chuàng cè yù jué , nǎi zhuō wàn sī yuē :“ xiǎo shēng pín jiàn , cán wú jīn wū 。 yǒu máo lú sān shù jiān , gū tóng cuàn nì kě hū ?” gōng zhǔ hán tì yuē :“ jí hé néng zé , qǐ xié sù wǎng 。” shēng nǎi wǎn fú ér chū 。 wèi jǐ zhì jiā , gōng zhǔ yuē :“ cǐ dà ān zhái , shèng gù guó duō yǐ 。 rán qiè cóng jūn lái , fù mǔ hé yī ? qǐng bié zhù yī shè , dāng jǔ guó xiàng cóng 。” shēng nán zhī 。 gōng zhǔ yuē :“ bù néng jí rén zhī jí , ān yòng láng yě !” shēng lüè wèi jiě , jí yǐ rù shì 。 gōng zhǔ fú chuáng bēi tí , bù kě quàn zhǐ 。 jiāo sī wú shù , dùn rán ér xǐng , shǐ zhī mèng yě 。 ér ěr pàn tí shēng , yīng yīng wèi jué , shěn tīng zhī , shū fēi rén shēng , nǎi fēng zi èr sān tóu , fēi míng zhěn shàng 。 dà jiào guài shì 。 yǒu rén jié zhī , nǎi yǐ mèng gào , yǒu rén yì chà wéi yì 。 gòng qǐ shì fēng , yī yī cháng mèi jiān , fú zhī bù qù 。 yǒu rén quàn wéi yíng cháo , shēng rú suǒ qǐng , dū gōng gòu zào 。 fāng shù liǎng dǔ , ér qún fēng zì qiáng wài lái , luò yì rú yíng , dǐng jiān wèi hé , fēi jí yíng dòu 。 jì suǒ yóu lái , zé lín wēng zhī jiù pǔ yě 。 pǔ zhōng fēng yī fáng , sān shí yú nián yǐ , shēng xī pō fán 。 huò yǐ shēng shì gào wēng , wēng chān zhī , fēng hù jì rán 。 fā qí bì , zé shé jù qí zhōng , cháng zhàng xǔ , zhuō ér shā zhī 。 nǎi zhī jù mǎng jí cǐ wù yě 。 fēng rù shēng jiā , zī xī gèng shèng , yì wú tā yì 。

 为您推荐:聊斋志异莲花公主原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签