聊斋志异·绿衣女拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 12:27:02

 文言文之间为您整理聊斋志异·绿衣女拼音版、聊斋志异·绿衣女注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·绿衣女注音版

 《 绿 》
  jǐng , xiǎosòng , dōurén , shūquán 。 fāngsòng , zàichuāngwàizànyuē :“ xiànggōngqínzāi !” yīnniànshēnshānchùde ? fāngjiān , tuīfēixiào , yuē :“ qínzāi !” jīng , shìzhī , 绿chángqún , wǎnmiào 。 zhīfēirén , yīnjié 。 yuē :“ jūnshìqièdāngfēinéngshìzhě , láoqióngwèn ?” xīnhǎozhī , suìqǐnchù 。 luójiě , yāodàiyíng 。 gèngchóufāngjìn , piānránsuìchū 。 yóuzhì 。
  gòngzhuó , tánjiānmiàojiěyīn 。 yuē :“ qīngshēngjiāo , tǎng , néngxiāohún 。” xiàoyuē :“ gǎn , kǒngxiāojūnhúněr 。” qǐngzhī 。 yuē :“ qièfēilìn , kǒngrénsuǒwén 。 jūnzhī , qǐng便biànxiànchǒu , dànzhīwēishēngshìěr ” suìliángōuqīngdiǎnchuáng , yún :“ shùshàngjiùniǎo , zhuànzhōngsàn 。 yuànxiùxié湿shī , zhǐkǒnglángbàn 。” shēngyíng , cáibiànrèn 。 érjìngtīngzhī , wǎnzhuǎnhuáliè , dòngěryáoxīn 。
   , ménkuīyuē :“ fángchuāngwàiyǒurén 。” ràozhōushì , nǎi 。 shēngyuē :“ qīngzhīshēn ? xiàoyuē :“ yànyún :‘ tōushēngguǐzichángwèirén 。’ qièzhīwèi 。” érjiùqǐn , rán , yuē :“ shēngpíngzhīfēn , dàizhǐ ?” wènzhī , yuē :“ qièxīndòng , qièjìn 。” wèizhīyuē :“ xīndòngyǎnyóu , gàishìcháng , yún ?” shāoshì , xiāngchóumóu 。 gènglòuxiē , xià 。 fāngjiāngguān , páihuáifǎn , yuē :“ zhī , zhǐshìxīnqiè 。 sòngchūmén 。” guǒ , sòngzhūménwài 。 yuē :“ jūnzhùwàng , yuán , jūnfāngguī 。” yuē :“ nuò 。”
  shìzhuǎnguòfángláng , jiàn 。 fāngguīqǐn , wénhàojiùshèn 。 bēnwǎng ,  , shēngzàiyánjiān 。 shǒushì , zhūdàn , tuánzhuō , āimíngshēng 。 wǎngtiāoxià , chán , 绿fēng , yǎnránjiāng 。 zhuōguīshìzhōngzhìàntóu , tíngshí , shǐnéngxíng 。 dēngyànchí , shēntóuzhī , chūshàng , zǒuzuò “ xiè ”  。 pínzhǎnshuāng , nǎi穿chuānchuāngér 。 suìjué 。

聊斋志异·绿衣女拼音版

 《 lǜ yī nǚ 》
  yú jǐng , zì xiǎo sòng , yì dōu rén , dú shū lǐ quán sì 。 yè fāng pī sòng , hū yī nǚ zǐ zài chuāng wài zàn yuē :“ yú xiàng gōng qín dú zāi !” yīn niàn shēn shān hé chù de nǚ zǐ ? fāng yí sī jiān , nǚ zǐ yǐ tuī fēi xiào rù , yuē :“ qín dú zāi !” yú jīng qǐ , shì zhī , lǜ yī cháng qún , wǎn miào wú bǐ 。 yú zhī fēi rén , yīn jié lǐ jū 。 nǚ yuē :“ jūn shì qiè dāng fēi néng zǎ shì zhě , hé láo qióng wèn ?” yú xīn hǎo zhī , suì yǔ qǐn chù 。 luó rú jì jiě , yāo xì dài bù yíng jū 。 gèng chóu fāng jìn , piān rán suì chū 。 yóu cǐ wú xī bù zhì 。
  yī xī gòng zhuó , tán tǔ jiān miào jiě yīn lǜ 。 yú yuē :“ qīng shēng jiāo xì , tǎng dù yī qǔ , bì néng xiāo hún 。” nǚ xiào yuē :“ bù gǎn dù qǔ , kǒng xiāo jūn hún ěr 。” yú gù qǐng zhī 。 yuē :“ qiè fēi lìn xī , kǒng tā rén suǒ wén 。 jūn bì yù zhī , qǐng biàn xiàn chǒu , dàn zhī wēi shēng shì yì kě ěr ” suì yǐ lián gōu qīng diǎn chuáng zú , gē yún :“ shù shàng wū jiù niǎo , zhuàn nú zhōng yè sàn 。 bù yuàn xiù xié shī , zhǐ kǒng láng wú bàn 。” shēng xì rú yíng , cái kě biàn rèn 。 ér jìng tīng zhī , wǎn zhuǎn huá liè , dòng ěr yáo xīn 。
  gē yǐ , qǐ mén kuī yuē :“ fáng chuāng wài yǒu rén 。” rào wū zhōu shì , nǎi rù 。 shēng yuē :“ qīng hé yí jù zhī shēn ? xiào yuē :“ yàn yún :‘ tōu shēng guǐ zi cháng wèi rén 。’ qiè zhī wèi yǐ 。” jì ér jiù qǐn , tì rán bù xǐ , yuē :“ shēng píng zhī fēn , dài zhǐ cǐ hū ?” yú jí wèn zhī , nǚ yuē :“ qiè xīn dòng , qiè lù jìn yǐ 。” yú wèi zhī yuē :“ xīn dòng yǎn yóu , gài shì cháng yě , hé jù cǐ yún ?” nǚ shāo shì , fù xiāng chóu móu 。 gèng lòu jì xiē , pī yī xià tà 。 fāng jiāng qǐ guān , pái huái fù fǎn , yuē :“ bù zhī hé gù , zhǐ shì xīn qiè 。 qǐ sòng wǒ chū mén 。” yú guǒ qǐ , sòng zhū mén wài 。 nǚ yuē :“ jūn zhù wàng wǒ , wǒ yú yuán qù , jūn fāng guī 。” yú yuē :“ nuò 。”
  shì nǚ zhuǎn guò fáng láng , jì bù fù jiàn 。 fāng yù guī qǐn , wén nǚ hào jiù shèn jí 。 yú bēn wǎng , sì gù wú jì , shēng zài yán jiān 。 jǔ shǒu xì shì , zé yī zhū dà rú dàn , tuán zhuō yī wù , āi míng shēng sī 。 yú pò wǎng tiāo xià , qù qí fù chán , zé yī lǜ fēng , yǎn rán jiāng bì yǐ 。 zhuō guī shì zhōng zhì àn tóu , tíng sū yí shí , shǐ néng xíng bù 。 xú dēng yàn chí , zì yǐ shēn tóu mò zhī , chū fú jǐ shàng , zǒu zuò “ xiè ” zì 。 pín zhǎn shuāng yì , yǐ nǎi chuān chuāng ér qù 。 zì cǐ suì jué 。

 为您推荐:聊斋志异绿衣女原文及翻译 聊斋志异绿衣女赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签