聊斋志异·黎氏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 20:04:00

 文言文之间为您整理聊斋志异·黎氏拼音版、聊斋志异·黎氏注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·黎氏注音版

 《 shì 》
  lóngménxièzhōngtiáozhě , tiāoxíng 。 sānshísàng , èr , chénhào , yínglèishèn 。 móupìnshì , ángwèijiù 。 zànyōngǎo 。  , xiángshān , rénchūhòu 。 dàikuīchān , shìhǎo , niánèrshí 。 xīnyuèzhī , yuē :“ niángxíng , wèi ?” zǒuduì 。 yòuyuē :“ niángxiān , shānjìngshūnán 。” réng , xièwàngrén 。 jìnshēn , suōwàn 。 yōu , jiāngqiáng 。 yuē :“ chùqiángrén , héngláixiāngqīn !” xièqiānwǎnérxíng , gèngxiūzhǐ , diējué , kùnjiǒng , nǎiyuē :“ yànwǎnzhīqiú , nǎi ? huǎn , dāngxiāngjiùěr 。” xiècóngzhī 。 xiéjìng ,  , suìxiāngxīnài 。
  wènxìngshì , xièshígào 。 wèn , yán :“ qièshì 。 xìngzǎoguǎ , yòuyǔnyǔn , kuàiránshēn , suǒ , chángzhìjiāěr 。” xièyuē :“ guān , néngxiāngcóng ?” wèn :“ jūnyǒu ?” xièyuē :“ shíxiāng , ruòlùnzhěnzhīshì, jiāohǎozhě 。 zhǐshìér , lìngrénnài 。” chúchóuyuē :“ nànshì , guānjūnkuǎnyàng , zhīpíngpíng , wèinéngbàn 。 dànnánzuò , kǒngshèngqiàoràng 。” xièyuē :“ qǐng 。 yán , réngān ?” wēi 。 zhuǎnéryuē :“ zhān , yǒucóng 。 dànyǒuhàn , měiwéihuò , kǒngyǔnxié , jiāng ?” xièyōuhuáng , móutáocuàn 。 yuē :“ zhīlànshú 。 suǒjiārénxiè , liǎngfēisuǒ便biàn 。” xièyún :“ shì 。 jiāzhōngwéiǎo , 便biànqiǎn 。”  , suìtóngguī 。
  xiānwàishè , qiǎnǎo , sǎoyíng , bèihuānhǎo 。 便biàncāozuò , jiānwéiérzhuì , xīnqínshènzhì 。 xiède , àicháng , wéiménxiāngduì , gèngtōng 。 yuè , shìgōngshìchū , fǎnguānnǎi 。 guī , zhōngményán , kòuzhīyīng 。 páiér , miǎorén 。 fāngzhìqǐnshì , lángchōngményuèchū , jīngjué 。 shì , jiē , xiānxuèyīn , wéisāntóucúnyān 。 fǎnshēnzhuīláng , zhīsuǒzhī 。
  shǐshìyuē :“ shìxíng , bàocǎn 。 zàizhě , jiēyǐnlángshìěr ; kuàngjiāngtáocuànzhōngqiúxiánzāi !”

聊斋志异·黎氏拼音版

 《 lí shì 》
  lóng mén xiè zhōng tiáo zhě , tiāo dá wú xíng 。 sān shí yú sàng qī , yí èr zǐ yī nǚ , chén xī tí hào , yíng lèi shèn kǔ 。 móu pìn jì shì , dī áng wèi jiù 。 zàn gù yōng ǎo fǔ zǐ nǚ 。 yī rì , xiáng bù shān tú , hū yī fù rén chū qí hòu 。 dài yǐ kuī chān , shì hǎo nǚ zǐ , nián èr shí xǔ 。 xīn yuè zhī , xì yuē :“ niáng zǐ dú xíng , bù wèi bù yé ?” fù zǒu bù duì 。 yòu yuē :“ niáng zǐ xiān bù , shān jìng shū nán 。” fù réng bù gù , xiè sì wàng wú rén 。 jìn shēn cè , jù suō qí wàn 。 yè rù yōu gǔ , jiāng yǐ qiáng hé 。 fù nù hū yuē :“ hé chù qiáng rén , héng lái xiāng qīn !” xiè qiān wǎn ér xíng , gèng bù xiū zhǐ , fù bù lǚ diē jué , kùn jiǒng wú jì , nǎi yuē :“ yàn wǎn zhī qiú , nǎi rú cǐ yé ? huǎn wǒ , dāng xiāng jiù ěr 。” xiè cóng zhī 。 xié rù jìng hè , yě hé jì yǐ , suì xiāng xīn ài 。
  fù wèn qí lǐ jū xìng shì , xiè yǐ shí gào 。 jì yì wèn fù , fù yán :“ qiè lí shì 。 bù xìng zǎo guǎ , gū yòu yǔn yǔn , kuài rán yī shēn , wú suǒ yī yǐ , gù cháng zhì mǔ jiā ěr 。” xiè yuē :“ wǒ yì guān yě , néng xiāng cóng hū ?” fù wèn :“ jūn yǒu zǐ nǚ wú yě ?” xiè yuē :“ shí bù xiāng qī , ruò lùn zhěn xí zhī shì , jiāo hǎo zhě yì pō bù fá 。 zhǐ shì ér tí nǚ kū , lìng rén bù nài 。” fù chú chóu yuē :“ cǐ dà nàn shì , guān jūn yī fú wà lǚ kuǎn yàng , yì zhī píng píng , wǒ zì wèi néng bàn 。 dàn jì mǔ nán zuò , kǒng bù shèng qiào ràng yě 。” xiè yuē :“ qǐng wú yí zǔ 。 wǒ zì bù yán , rén hé gān yù ?” fù yì wēi nà 。 zhuǎn ér lǜ yuē :“ jī fū yǐ zhān , yǒu hé bù cóng 。 dàn yǒu hàn bó , měi yǐ wǒ wéi qí huò , kǒng bù yǔn xié , jiāng fù rú hé ?” xiè yì yōu huáng , móu yǔ táo cuàn 。 fù yuē :“ wǒ yì sī zhī làn shú 。 suǒ lǜ jiā rén yī xiè , liǎng fēi suǒ biàn 。” xiè yún :“ cǐ jí xì shì 。 jiā zhōng wéi yī gū ǎo , lì biàn qiǎn qù 。” fù xǐ , suì yǔ tóng guī 。
  xiān nì wài shè , jí rù qiǎn ǎo qì , sǎo tà yíng fù , bèi jí huān hǎo 。 fù biàn cāo zuò , jiān wéi ér nǚ bǔ zhuì , xīn qín shèn zhì 。 xiè de fù , bì ài yì cháng , rì wéi bì mén xiāng duì , gèng bù tōng kè 。 yuè yú , shì yǐ gōng shì chū , fǎn guān nǎi qù 。 jí guī , zé zhōng mén yán bì , kòu zhī bù yīng 。 pái tà ér rù , miǎo wú rén jì 。 fāng zhì qǐn shì , yī jù láng chōng mén yuè chū , jǐ jīng jué 。 rù shì , zǐ nǚ jiē wú , xiān xuè yīn dì , wéi sān tóu cún yān 。 fǎn shēn zhuī láng , yǐ bù zhī suǒ zhī yǐ 。
  yì shǐ shì yuē :“ shì zé wú xíng , bào yì cǎn yǐ 。 zài qǔ zhě , jiē yǐn láng rù shì ěr ; kuàng jiāng yú yě hé táo cuàn zhōng qiú xián fù zāi !”

 为您推荐:聊斋志异黎氏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签