聊斋志异·荷花三娘子拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 20:08:46

 文言文之间为您整理聊斋志异·荷花三娘子拼音版、聊斋志异·荷花三娘子注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·荷花三娘子注音版

 《 huāsānniáng 》
  zhōuzōngxiāngruò , shìrén 。 qiūxúnshìtiánlǒng , jiànjiàmàochù , zhènyáoshèndòng 。 zhī , yuèwǎngchān , yǒunán, xiàojiāngfǎn 。 jiànnánmiǎnránjiédài , cǎocǎojìng 。  。 shěnzhī 。 shènjuānhǎo 。 xīnyuèzhī , jiùchóumóu , shícánè 。 nǎilüèjìnshìyuē :“ sāngzhōngzhīyóu ?” xiào 。 zōngjìnshēn , zhī , shìruóshāshàngxiàbiàn , xiàoyuē :“ xiùcái ! yào , 便biàněr , kuángtànwéi ?” jiéxìngshì 。 yuē :“ chūnfēng , biédōng西 , láoshěnjiū ? jiāngliúmíngzuòzhēnfāng ?” zōngyuē :“ tiáncǎozhōng , nǎishāncūnzhūsuǒwéi , guàn 。 qīngzhì , yuēdāngzhòng , zhìxièxiè ?” wényán , jiā 。 zōngyán :“ huāngzhāiyuǎn , qǐngguòliúlián 。” yuē :“ chūjiǔ , kǒngrénsuǒ , fēněr 。” wènzōngménzhìshèn , nǎixiéjìng , xíngér 。 gèngchū , guǒzhìzōngzhāi 。 yóuyún , bèiqīnài 。 yǒuyuè , zhīzhě 。 huìyǒufānsēngzhuócūn , jiànzōngjīngyuē :“ jūnshēnyǒuxié , céngsuǒ ?” yuē :“ zhī 。” guòshù , qiǎoránbìng , měixiéjiāguǒěrzhī , yīnqínwèn , zhīhǎo 。 ránhòuqiángzōng 。 zōngbàobìng , nàizhī 。 xīnfēirén , érshùzànjué使shǐ。 yīnyuē :“ nǎngshàngwèiyāohuò , jīnguǒbìng , yányàn 。 míngzhīlái , 便biànqiúzhòu 。” cǎnránbiàn , zōngzhī 。  , qiǎnrénqínggàosēng 。 sēngyuē :“  。 shàngqiǎn , jiùshù 。” nǎishūèrdào , zhǔyuē :“ guījìngtánshìzhìqián , tiētánkǒu 。 dàicuàn , pén , zàitiēpénshàng 。 tóutānglièhuǒpēngzhǔ , shǎoqǐng , jiārénguī , bìngsēngjiào 。 shēn , shǐzhì , tànxiùzhōngjīn , fāngjiāngjiùwènxùn 。 tánkǒusōusōushēng ,  。 jiārénbào , kǒutiē , fāngjiùzhǔ。 zōngjiànjīnsànmǎnshàng , zhuīniànqínghǎo , chuàngrángǎndòng , mìngshìzhī 。 jiē , tánzhōngchū , lángbèidài , shǒuyuē :“ dàojiāngchéng , dànwéihuī ! jūnrénrén , shìxiāngbào 。” suì 。
  shù , zōngchénmián , ruòjiāngyǔnzhuì 。 jiārénshì , wèigòucái 。 zhōng , wènyuē :“ shìzōngxiāngruògāngfǒu ?” yún :“ shì 。” yuē :“ zōnglángshìbiǎoxiōng , wénbìngchén , jiāng便biànxǐngshì , shìyǒude 。 língyàoguǒ , láozhìzhī 。” jiārénshòuguī 。 zōngniànzhōngbiǎomèi , zhīshìbào 。 yào , guǒchōu , xúnpíng 。 xīnzhī , dǎozhūkōng , yuànzàigòu 。  , zhuó , wéntánzhǐqiāochuāng 。 guānchūshì ,  。 yuè , shǒuchēngxiè , yánzhǐgòngyǐn 。 yuē :“ biéláigěnggěng , bàogāohòu , jīnwéijūnliáng , liáofǒu ?” zōngwèn :“ rén ?” yuē :“ fēijūnsuǒzhī 。 míngchén , zǎoyuènán , jiànyǒucǎilíngzhebīngpèizhě , dāngzhī 。 gǒusuǒwǎng , shìbiānyǒuduǎngānliánhuāyǐn , 便biàncǎiguī , huǒruò , dāngdeměi , jiānzhìxiūlíng 。” zōngjǐnshòujiào 。 érgàobié , zōngwǎnzhī 。 yuē :“ zāoèjié , dùndào 。 nàiqīnchóuzhīài , rénchóuyuàn ?” shēng 。
  zōngyán , zhìnán , jiàndàngjiāduō , zhōngchuítiáorénbīng , juédài 。 zhōu , suǒwǎng 。 cóng , guǒyǒuhóngliánzhī , gànyíngchǐ , zhézhīérguī 。 ménzhìshàng , xiāopáng , jiāngruòhuǒ 。 huítóu , huàwéishū 。 zōngjīngbài 。 yuē :“ chīshēng ! shìyāo , jiāngwèijūnchóng !” zōngtīng 。 yuē :“ shéijiàozhě ?” yuē :“ xiǎoshēngnéngshíqīng , dàijiào ?” zhuōqiānzhī , suíshǒuérxià , huàwéiguàishí , gāochǐ , miànmiànlínglóng 。 nǎixiégōngànshàng , fénxiāngzàibàiérzhùzhī 。  , ménsāidòu , wéikǒngwáng 。 píngdànshìzhī , yòufēishí , shāpèi , yáowénxiāng , zhǎnshìlǐngjīn , yóucún 。 zōngqīnyōngzhīér 。 tiǎodēng , fǎn , chuítiáorénzàizhěnshàng 。  , kǒnghuà , āizhùérhòujiùzhī 。 xiàoyuē :“ nièzhàngzāi ! zhīrénráoshé , suìjiàofēngkuángérxièsuì !” nǎi 。 érkuǎnqiàjiānruòshèngrèn , xiūzhǐ 。 zōngtīng , yuē :“  , 便biànhuà !” zōngérba 。
  yóushìliǎngqíngshènxié 。 érjīnchángyíngxiāngqiè , zhīsuǒlái 。 jiànrénnuònuò , kǒunéngdào , shēnghuìyán 。 怀huáiyùnshíyuè , dāngchǎn 。 shì , zhǔzōngménjìnkuǎnzhě , nǎidāoxià , zichū , lìngzōnglièshùzhī , guò宿ér 。 yòuliùnián , wèizōngyuē :“ chángmǎn , qǐnggàobié 。” zōngwénxià , yuē :“ qīngguīshí , pín , làiqīngxiǎo , rěn ? qiěqīngyòubāng , érzhī , hènshì 。” chàngyuē :“ yǒusàn , shìcháng 。 érxiàng , jūn , gèngqiú ? qièběnshì 。 tǎngméngjuàn , bàoqièjiùéryuē :‘ huāsānniáng !’ dāngyǒujiàněr 。” yánjiětuō , yuē :“  。” jīngjiān , fēigāodǐng 。 zōngyuè , zhī , zhuōde 。 tuō , huàwéishíyàn , hóngdānzhū , nèiwàiyíngchè , ruòshuǐjīngrán 。 shíércángzhī 。 jiǎnshìxiāngzhōng , chūláishísuǒzhebīngpèishàngzài 。 měiniàn , bào “ sānniáng ”, wǎnránláng , huānróngxiàodài。 bìngxiāoshēngpíng , dàněr 。

聊斋志异·荷花三娘子拼音版版

 《 hé huā sān niáng zǐ 》
  hú zhōu zōng xiāng ruò , shì rén yě 。 qiū rì xún shì tián lǒng , jiàn hé jià mào mì chù , zhèn yáo shèn dòng 。 yí zhī , yuè mò wǎng chān , zé yǒu nán nǚ yě hé , yī xiào jiāng fǎn 。 jí jiàn nán zǐ miǎn rán jié dài , cǎo cǎo jìng qù 。 nǚ zǐ yì qǐ 。 xì shěn zhī 。 yǎ shèn juān hǎo 。 xīn yuè zhī , yù jiù chóu móu , shí cán bǐ è 。 nǎi lüè jìn fú shì yuē :“ sāng zhōng zhī yóu lè hū ?” nǚ xiào bù yǔ 。 zōng jìn shēn qǐ yī , fū nì rú zhī , yú shì ruó shā shàng xià jǐ biàn , nǚ xiào yuē :“ fǔ xiù cái ! yào rú hé , biàn rú hé ěr , kuáng tàn hé wéi ?” jié qí xìng shì 。 yuē :“ chūn fēng yī dù , jí bié dōng xī , hé láo shěn jiū ? qǐ jiāng liú míng zì zuò zhēn fāng yé ?” zōng yuē :“ yě tián cǎo lù zhōng , nǎi shān cūn mù zhū nú suǒ wéi , wǒ bù xí guàn 。 yǐ qīng lì zhì , jí sī yuē yì dāng zì zhòng , hé zhì xiè xiè rú cǐ ?” nǚ wén yán , jí yì jiā nà 。 zōng yán :“ huāng zhāi bù yuǎn , qǐng guò liú lián 。” nǚ yuē :“ wǒ chū yǐ jiǔ , kǒng rén suǒ yí , yè fēn kě ěr 。” wèn zōng mén hù wù zhì shèn xī , nǎi qū xié jìng , jí xíng ér qù 。 gèng chū , guǒ zhì zōng zhāi 。 tì yǔ yóu yún , bèi jí qīn ài 。 jī yǒu yuè rì , mì wú zhī zhě 。 huì yǒu fān sēng zhuó xī cūn sì , jiàn zōng jīng yuē :“ jūn shēn yǒu xié qì , céng hé suǒ yù ?” dá yuē :“ wú zhī 。” guò shù rì , qiǎo rán hū bìng , nǚ měi xī xié jiā guǒ ěr zhī , yīn qín fǔ wèn , rú fū qī zhī hǎo 。 rán wò hòu bì qiáng zōng yǔ hé 。 zōng bào bìng , pō bù nài zhī 。 xīn yí qí fēi rén , ér yì wú shù zàn jué shǐ qù 。 yīn yuē :“ nǎng hé shàng wèi wǒ yāo huò , jīn guǒ bìng , qí yán yàn yǐ 。 míng rì qū zhī lái , biàn qiú fú zhòu 。” nǚ cǎn rán sè biàn , zōng yì yí zhī 。 cì rì , qiǎn rén yǐ qíng gào sēng 。 sēng yuē :“ cǐ hú yě 。 qí jì shàng qiǎn , yì jiù shù fù 。” nǎi shū fú èr dào , fù zhǔ yuē :“ guī yǐ jìng tán yī shì zhì tà qián , jí yǐ yī fú tiē tán kǒu 。 dài hú cuàn rù , jí fù yǐ pén , zài yǐ yī fú tiē pén shàng 。 tóu fǔ tāng liè huǒ pēng zhǔ , shǎo qǐng bì yǐ , jiā rén guī , bìng rú sēng jiào 。 yè shēn , nǚ shǐ zhì , tàn xiù zhōng jīn jú , fāng jiāng jiù tà wèn xùn 。 hū tán kǒu sōu sōu yī shēng , nǚ yǐ xī rù 。 jiā rén bào qǐ , fù kǒu tiē fú , fāng yù jiù zhǔ 。 zōng jiàn jīn jú sàn mǎn dì shàng , zhuī niàn qíng hǎo , chuàng rán gǎn dòng , jù mìng shì zhī 。 jiē fú qù fù , nǚ zǐ zì tán zhōng chū , láng bèi pō dài , qǐ shǒu yuē :“ dà dào jiāng chéng , yī dàn jǐ wéi huī tǔ ! jūn rén rén yě , shì bì xiāng bào 。” suì qù 。
  shù rì , zōng yì chén mián , ruò jiāng yǔn zhuì 。 jiā rén qū shì , wèi gòu cái mù 。 tú zhōng yù yī nǚ zǐ , wèn yuē :“ rǔ shì zōng xiāng ruò jì gāng fǒu ?” dá yún :“ shì 。” nǚ yuē :“ zōng láng shì wǒ biǎo xiōng , wén bìng chén dǔ , jiāng biàn xǐng shì , shì yǒu gù bù de qù 。 líng yào yī guǒ , láo jì zhì zhī 。” jiā rén shòu guī 。 zōng niàn zhōng biǎo qì wú zǐ mèi , zhī shì hú bào 。 fú qí yào , guǒ dà chōu , xún rì píng fù 。 xīn dé zhī , dǎo zhū xū kōng , yuàn yī zài gòu 。 yī yè , bì hù dú zhuó , hū wén tán zhǐ qiāo chuāng 。 bá guān chū shì , zé hú nǚ yě 。 dà yuè , bǎ shǒu chēng xiè , yán zhǐ gòng yǐn 。 nǚ yuē :“ bié lái gěng gěng , sī wú yǐ bào gāo hòu , jīn wéi jūn mì yī liáng pǐ , liáo zú sè zé fǒu ?” zōng wèn :“ hé rén ?” yuē :“ fēi jūn suǒ zhī 。 míng rì chén kè , zǎo yuè nán hú , rú jiàn yǒu cǎi líng nǚ zhe bīng hú pèi zhě , dāng jí qū zhī 。 gǒu mí suǒ wǎng , jí shì dī biān yǒu duǎn gān lián huā yǐn yè dǐ , biàn cǎi guī , yǐ là huǒ ruò qí dì , dāng de měi fù , jiān zhì xiū líng 。” zōng jǐn shòu jiào 。 jì ér gào bié , zōng gù wǎn zhī 。 nǚ yuē :“ zì zāo è jié , dùn wù dà dào 。 nài hé yǐ qīn chóu zhī ài , qǔ rén chóu yuàn ?” lì shēng cí qù 。
  zōng rú yán , zhì nán hú , jiàn hé dàng jiā lì pō duō , zhōng yī chuí tiáo rén yī bīng hú , jué dài yě 。 cù zhōu mó bī , hū mí suǒ wǎng 。 jí bō hé cóng , guǒ yǒu hóng lián yī zhī , gàn bù yíng chǐ , zhé zhī ér guī 。 rù mén zhì jǐ shàng , xiāo là yú páng , jiāng yǐ ruò huǒ 。 yī huí tóu , huà wéi shū lì 。 zōng jīng xǐ fú bài 。 nǚ yuē :“ chī shēng ! wǒ shì yāo hú , jiāng wèi jūn chóng yǐ !” zōng bù tīng 。 nǚ yuē :“ shéi jiào zǐ zhě ?” dá yuē :“ xiǎo shēng zì néng shí qīng , hé dài jiào ?” zhuō bì qiān zhī , suí shǒu ér xià , huà wéi guài shí , gāo chǐ xǔ , miàn miàn líng lóng 。 nǎi xié gōng àn shàng , fén xiāng zài bài ér zhù zhī 。 rù yè , dù mén sāi dòu , wéi kǒng qí wáng 。 píng dàn shì zhī , jí yòu fēi shí , shā pèi yī xí , yáo wén xiāng zé , zhǎn shì lǐng jīn , yóu cún yú nì 。 zōng fù qīn yōng zhī ér wò 。 mù qǐ tiǎo dēng , jì fǎn , zé chuí tiáo rén zài zhěn shàng 。 xǐ jí , kǒng qí fù huà , āi zhù ér hòu jiù zhī 。 nǚ xiào yuē :“ niè zhàng zāi ! bù zhī hé rén ráo shé , suì jiào fēng kuáng ér xiè suì sǐ !” nǎi bù fù jù 。 ér kuǎn qià jiān ruò bù shèng rèn , lǚ qǐ xiū zhǐ 。 zōng bù tīng , nǚ yuē :“ rú cǐ , wǒ biàn huà qù !” zōng jù ér ba 。
  yóu shì liǎng qíng shèn xié 。 ér jīn bó cháng yíng xiāng qiè , yì bù zhī suǒ zì lái 。 nǚ jiàn rén nuò nuò , sì kǒu bù néng dào cí , shēng yì huì yán qí yì 。 huái yùn shí yú yuè , jì rì dāng chǎn 。 rù shì , zhǔ zōng dù mén jìn kuǎn zhě , zì nǎi yǐ dāo gē qí xià , qǔ zi chū , lìng zōng liè bó shù zhī , guò sù ér yù 。 yòu liù qī nián , wèi zōng yuē :“ sù yè cháng mǎn , qǐng gào bié yě 。” zōng wén qì xià , yuē :“ qīng guī wǒ shí , pín kǔ bù zì lì , lài qīng xiǎo fù , hé rěn jù lí tì ? qiě qīng yòu wú bāng zú , tā rì ér bù zhī mǔ , yì yī hèn shì 。” nǚ yì chàng yì yuē :“ jù bì yǒu sàn , gù shì cháng yě 。 ér fú xiàng , jūn yì qī yí , gèng hé qiú ? qiè běn hé shì 。 tǎng méng sī juàn , bào qiè jiù wù ér hū yuē :‘ hé huā sān niáng zǐ !’ dāng yǒu jiàn ěr 。” yán yǐ jiě tuō , yuē :“ wǒ qù yǐ 。” jīng gù jiān , fēi qù yǐ gāo yú dǐng 。 zōng yuè qǐ , jí yè zhī , zhuō de lǚ 。 lǚ tuō jí dì , huà wéi shí yàn , sè hóng yú dān zhū , nèi wài yíng chè , ruò shuǐ jīng rán 。 shí ér cáng zhī 。 jiǎn shì xiāng zhōng , chū lái shí suǒ zhe bīng hú pèi shàng zài 。 měi yī yì niàn , bào hū “ sān niáng zǐ ”, zé wǎn rán nǚ láng , huān róng xiào dài 。 bìng xiāo shēng píng , dàn bù yǔ ěr 。

 为您推荐:聊斋志异荷花三娘子文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签