聊斋志异·柳氏子拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 20:15:32

 文言文之间为您整理聊斋志异·柳氏子拼音版、聊斋志异·柳氏子注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·柳氏子注音版

 《 liǔshìzi 》
  jiāozhōuliǔ西chuān , nèishǐzhīzhǔ 。 niánshí , shēng , àishènzhì 。 zòngrènzhī , wéikǒng 。 cháng , dàngchǐjiǎn , wēngnángwéikōng 。  , bìng , wēngshànluó , yuē :“ luóféidàn 。 shādàn , bìng 。” liǔmóushājiǎnlièzhě 。 wénzhī ,  , shèn 。 liǔ , shāluójìn , nǎi 。 ránchángluán , 便biàn 。 bìngjiǎn , xún , liǔdàotànjué 。
  hòusānnián , cūnrénxiāngshèdēngdài 。 zhìshānbàn , jiànrénchéngluóshǐxíngérlái , guàiliǔzi 。 zhì , guǒshì 。 xiàluóbiàn , dàohánxuān 。 cūnréngònghài , gǎnjié 。 dànwèn :“ zàizuò ?” yún :“ shènshì , dōng西bēnchíér 。” 便biànwènzhǔrénxìngmíng , zhònggàozhī 。 liǔzigǒngshǒuyuē :“ shìyǒuxiǎo , xiájiānkuò , míngdāngxiāng 。” shàngluósuì 。 zhòngguī , wèiwèilái 。 yàndànzhī , guǒzhì , luójiùzhù , jìnxiàoyán 。 zhòngyuē :“ zūnrénqiè , guīxǐngshì ?” wèn :“ yánzhěrén ?” zhòngliǔduì 。 shénbiàn , jiǔzhīyuē :“ jiàn , qǐngguīchuán : yuè , zàixiānghòu 。” yán , bié 。
  zhòngguī , qíngzhìwēng 。 wēng , érwǎng , gàozhǔrén 。 zhǔrénzhǐzhī , yuē :“ nǎngjiàngōng , qíngshénlěngluò , wèiyǒujiā 。 zhī , dàijiàn 。” liǔxìn 。 zhǔrényuē :“ fēijūn , shénguǐcháng , kǒngzāoshàn 。 jiàn , qǐngzhōng , chá , jiànchū 。” liǔyán 。 érlái , wènyuē :“ liǔmǒuláifǒu ?” zhǔrényuē :“  。” shèngyuē :“ lǎochǎn便biànlái !” zhǔrénjīngyuē :“  ?” yuē :“ shì ! chūwéi , bāocánghuòxīn , yǐnxuè , hànhuán。 jīnyuànérgānxīn , zhīyǒu !” yánchūmén , yuē :“ 便pián !” liǔzàizhōng , wénzhī , hànliújiēzhǒng , gǎnchū 。 zhǔrénzhīchū , lángbèiérguī 。
  shǐshìyuē :“ bàodeduōjīn ,  ? suǒnánkānzhěchángěr 。 dàngfèidàijìn , shàngwàngtái , yuànzhīrénshèn !”

聊斋志异·柳氏子拼音版

 《 liǔ shì zi 》
  jiāo zhōu liǔ xī chuān , fǎ nèi shǐ zhī zhǔ jì pú yě 。 nián sì shí yú , shēng yī zǐ , nì ài shèn zhì 。 zòng rèn zhī , wéi kǒng fú 。 jì cháng , dàng chǐ yú jiǎn , wēng náng jī wéi kōng 。 wú hé , zǐ bìng , wēng gù xù shàn luó , zǐ yuē :“ luó féi kě dàn 。 shā dàn wǒ , wǒ bìng kě yù 。” liǔ móu shā jiǎn liè zhě 。 zǐ wén zhī , dà nù mà , jí yì shèn 。 liǔ jù , shā luó yǐ jìn , zǐ nǎi xǐ 。 rán cháng yī luán , biàn qì qù 。 bìng zú bù jiǎn , xún sǐ , liǔ dào tàn yù jué 。
  hòu sān sì nián , cūn rén yǐ xiāng shè dēng dài 。 zhì shān bàn , jiàn yī rén chéng luó shǐ xíng ér lái , guài sì liǔ zi 。 bǐ zhì , guǒ shì 。 xià luó biàn yī , gè dào hán xuān 。 cūn rén gòng hài , yì bù gǎn jié qí sǐ 。 dàn wèn :“ zài cǐ hé zuò ?” dá yún :“ yì wú shèn shì , dōng xī bēn chí ér yǐ 。” biàn wèn nì lǚ zhǔ rén xìng míng , zhòng jù gào zhī 。 liǔ zi gǒng shǒu yuē :“ shì yǒu xiǎo gù , bù xiá xù jiān kuò , míng rì dāng xiāng yè 。” shàng luó suì qù 。 zhòng jì guī yù , yì wèi qí wèi bì jí lái 。 yàn dàn sì zhī , zǐ guǒ zhì , xì luó jiù zhù , qū jìn xiào yán 。 zhòng yuē :“ zūn dà rén rì qiè sī mù , hé bù yī guī xǐng shì ?” zǐ yà wèn :“ yán zhě hé rén ?” zhòng yǐ liǔ duì 。 zǐ shén sè jù biàn , jiǔ zhī yuē :“ bǐ jì jiàn sī , qǐng guī chuán yǔ : wǒ yú sì yuè qī rì , zài cǐ xiāng hòu 。” yán qì , bié qù 。
  zhòng guī , yǐ qíng zhì wēng 。 wēng dà kū , rú qī ér wǎng , zì yǐ qí gù gào zhǔ rén 。 zhǔ rén zhǐ zhī , yuē :“ nǎng jiàn gōng zǐ , qíng shén lěng luò , sì wèi bì yǒu jiā yì 。 yǐ wǒ bǔ zhī , dài bù kě jiàn 。” liǔ tí qì bù xìn 。 zhǔ rén yuē :“ wǒ fēi zǔ jūn , shén guǐ wú cháng , kǒng zāo bù shàn 。 rú bì yù jiàn , qǐng fú dú zhōng , chá qí cí sè , kě jiàn zé chū 。” liǔ rú qí yán 。 jì ér zǐ lái , wèn yuē :“ liǔ mǒu lái fǒu ?” zhǔ rén yuē :“ wú 。” zǐ shèng qì mà yuē :“ lǎo xù chǎn nà biàn bù lái !” zhǔ rén jīng yuē :“ hé mà fù ?” dá yuē :“ bǐ shì wǒ hé fù ! chū yǔ yì wéi kè lǚ , bù yì bāo cáng huò xīn , yǐn wǒ xuè zī , hàn bù huán 。 jīn yuàn dé ér gān xīn , hé fù zhī yǒu !” yán yǐ chū mén , yuē :“ pián yí tā !” liǔ zài dú zhōng , lì lì wén zhī , hàn liú jiē zhǒng , bù gǎn chū qì 。 zhǔ rén hū zhī chū , láng bèi ér guī 。
  yì shǐ shì yuē :“ bào de duō jīn , hé rú qí lè ? suǒ nán kān zhě cháng ěr 。 dàng fèi dài jìn , shàng bù wàng yú yè tái , yuàn dú zhī yú rén shèn yǐ !”

 为您推荐:聊斋志异柳氏子文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签