聊斋志异·上仙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 20:19:09

  文言文之间为您整理聊斋志异·上仙拼音版、聊斋志异·上仙注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·上仙注音版

  《 shàngxiān 》
   guǐhàisānyuè , gāowénxià , tóng 。 wénbìng 。 huìgāozhènměicóngniàndōngxiānshēngzhìjùn , yīnmóuyào 。 wényuánlíngōngyán : nánguōliángshìjiāyǒuxiān , shàn “ chángsāngzhīshù ”。 suìgòngzhī 。 liáng , shílái , zhìsuísuíyǒu 。 shè , shìzhōngguàhóng 。 tànkuī , jiānxuánguānyīnxiàng 。 yòuliǎngsānzhóu , kuàcāomáo , zōucóngfēn 。 běixiàyǒuàn , àntóuxiǎozuò , gāoyíngchǐ , tiēxiǎojǐndǎo , yúnxiānrénzhì ,  。 zhòngfénxiāngliè 。 qìngsān 。 kǒuzhōngyǐnyuēyǒu 。 zhù , jiùwàizuò 。 liánxià , zhī , dàoxiānrénlíng 。 jiǔzhī , jiànxūn 。 zhòngkǒngàinánguī , fánzàizhùqǐng 。 nǎipánzhòngdǎo , zhuǎnshēn , yuē :“ shàngxiānzuìàitán , shíwǎngwǎngde 。 zuóxiāoyǒuhòushìxiùcái , xiéjiǔyáoláishàngxiānyǐn , shàngxiānchūliángyùnchóuzhū , shīhuānxiào 。 sànshí , gènglòuxiàngjìn 。”
   yánwèi , wénshìzhōngfánxiǎng , biānfēimíng 。 fāngníngtīngjiān , ànshàngruòduòshí , shēngshèn 。 zhuǎnshēnyuē :“ jīngshārén !” 便biànwénànshàngzuòtànzhàshēng , jiànsǒu 。 jiāoshānxiǎozuò 。 zuòshàngyányuē :“ yǒuyuánzāi ! yǒuyuánzāi !” kàngshēngràngzuò , yòugǒngshǒuwéi 。 érwèn :“ suǒjiào ?” gāozhènměizūnniàndōngxiānshēng , wèn :“ jiànfǒu ?” yún :“ nánhǎishìshújìng , jiàn !”“ yánluógèngdàifǒu ?” yuē :“ yángshìděngěr 。”“ yánluóxìng ?” yuē :“ xìngcáo 。” nǎiwéiwénqiúyào 。 yuē :“ guīdāngcháshuǐ , shìchùtǎoyàofèngzèng , yàng 。” zhòngyǒuwèn , wéipōujué 。 nǎiérguī 。 guò宿 , wénshào 。 zhènměiqiàzhuāngxiānguī , suìxiázào访fǎng 。

聊斋志异·上仙拼音版

  《 shàng xiān 》
   guǐ hài sān yuè , yǔ gāo jì wén fù jì xià , tóng jū nì lǚ 。 jì wén hū bìng 。 huì gāo zhèn měi yì cóng niàn dōng xiān shēng zhì jùn , yīn móu yī yào 。 wén yuán lín gōng yán : nán guō liáng shì jiā yǒu hú xiān , shàn “ cháng sāng zhī shù ”。 suì gòng yì zhī 。 liáng , sì shí yǐ lái nǚ zǐ yě , zhì suí suí yǒu hú yì 。 rù qí shè , fù shì zhōng guà hóng mù 。 tàn mù yī kuī , bì jiān xuán guān yīn xiàng 。 yòu liǎng sān zhóu , kuà mǎ cāo máo , zōu cóng fēn dá 。 běi bì xià yǒu àn , àn tóu xiǎo zuò , gāo bù yíng chǐ , tiē xiǎo jǐn dǎo , yún xiān rén zhì , zé jū cǐ 。 zhòng fén xiāng liè yī 。 fù jī qìng sān 。 kǒu zhōng yǐn yuē yǒu cí 。 zhù yǐ , sù kè jiù wài tà zuò 。 fù lì lián xià , lǐ fà zhī yí yǔ kè yǔ , jù dào xiān rén líng jì 。 jiǔ zhī , rì jiàn xūn 。 zhòng kǒng ài yè nán guī , fán zài zhù qǐng 。 fù nǎi jī pán zhòng dǎo , zhuǎn shēn fù lì , yuē :“ shàng xiān zuì ài yè tán , tā shí wǎng wǎng bù de yù 。 zuó xiāo yǒu hòu shì xiù cái , xié jiǔ yáo lái yǔ shàng xiān yǐn , shàng xiān yì chū liáng yùn chóu zhū kè , fù shī huān xiào 。 sàn shí , gèng lòu xiàng jìn yǐ 。”
   yán wèi yǐ , wén shì zhōng xì xì fán xiǎng , rú biān fú fēi míng 。 fāng níng tīng jiān , hū àn shàng ruò duò jù shí , shēng shèn lì 。 fù zhuǎn shēn yuē :“ jǐ jīng bù shā rén !” biàn wén àn shàng zuò tàn zhà shēng , sì yī jiàn sǒu 。 fù yǐ jiāo shān gé xiǎo zuò 。 zuò shàng dà yán yuē :“ yǒu yuán zāi ! yǒu yuán zāi !” kàng shēng ràng zuò , yòu sì gǒng shǒu wéi lǐ 。 yǐ ér wèn kè :“ hé suǒ yù jiào ?” gāo zhèn měi zūn niàn dōng xiān shēng yì , wèn :“ jiàn pú sà fǒu ?” dá yún :“ nán hǎi shì wǒ shú jìng , rú hé bù jiàn !”“ yán luó yì gèng dài fǒu ?” yuē :“ yǔ yáng shì děng ěr 。”“ yán luó hé xìng ?” yuē :“ xìng cáo 。” yǐ nǎi wéi jì wén qiú yào 。 yuē :“ guī dāng yè sì chá shuǐ , wǒ yǔ dà shì chù tǎo yào fèng zèng , hé yàng bù yǐ 。” zhòng gè yǒu wèn , xī wéi pōu jué 。 nǎi cí ér guī 。 guò sù , jì wén shào yù 。 yú yǔ zhèn měi qià zhuāng xiān guī , suì bù xiá zào fǎng yǐ 。

  为您推荐:聊斋志异上仙原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签