聊斋志异·侯静山拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 20:22:16

  文言文之间为您整理聊斋志异·侯静山拼音版、聊斋志异·侯静山注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·侯静山注音版

  《 hóujìngshān 》
   gāoshàozǎiniàndōngxiānshēngyún :“ chóngzhēnjiān , yǒuhóuxiān , hàojìngshān 。 tuōshénjiānzhīsǒu , réntánshīwén , juéxiūjiù , wěiwěijuàn 。 yáozhìànshàng , dànyǐnláng , dànnéngjiànzhīěr 。” shíxiānshēngqǐn 。 huòzhìshūyún :“ hóujìngshān , bǎiniánrén ,  。” suìwǎngzhāosǒu 。 sǒuzhìjīng , xiānyóuwèilái 。 fénxiāngzhī , wénshàngshēngtànzànyuē :“ hǎorénjiā !” zhòngjīng 。 éyánjiānyòuyánzhī , sǒuyuē :“ xiānzhì 。” qúncóngsǒuànchūyíng , yòuwénzuògǒngzhìshēng 。 shì , suìxiàozòngtán 。 shíshǎozǎixiōngshàngzhūshēng , fāngrénwéiguī 。 xiānyán :“ èrgōngwéijuǎnjiā , dànjīngshú , zàiqínmiǎn , yúnyuǎn 。” èrgōngjìngwènbìng , yuē :“ shēngshì , nánmíng 。” yīngòngzhīxiáng 。  , tàixiānshēngxièshì 。
   jiùyǒuhóurén , nònghóucūn 。 hóuduànsuǒér , zhuī , shānzhōng 。 shùshínián , rényóujiànzhī 。 zǒupiāo , jiànréncuàn 。 hòujiàncūnzhōng , qièshíguǒěr , rénjiēzhījiàn 。  , wèicūnrénsuǒ , zhúzhū , shèérshāzhī 。 érhóuzhīguǐjìngzhī , dànjuéshēnqīng , bǎi 。 suìwǎngjiānsǒu , yuē :“ néngfèng , wéizhì 。” yīnhàojìngshānyún 。

聊斋志异·侯静山拼音版

  《 hóu jìng shān 》
   gāo shào zǎi niàn dōng xiān shēng yún :“ chóng zhēn jiān , yǒu hóu xiān , hào jìng shān 。 tuō shén yú hé jiān zhī sǒu , yǔ rén tán shī wén , jué xiū jiù , wěi wěi bù juàn 。 yǐ yáo hé zhì àn shàng , dàn yǐn láng jí , dàn bù néng jiàn zhī ěr 。” shí xiān shēng zǔ qǐn jí 。 huò zhì shū yún :“ hóu jìng shān , bǎi nián rén yě , bù kě bù wù 。” suì yǐ pú mǎ wǎng zhāo sǒu 。 sǒu zhì jīng rì , xiān yóu wèi lái 。 fén xiāng cí zhī , hū wén wū shàng dà shēng tàn zàn yuē :“ hǎo rén jiā !” zhòng jīng gù 。 é yán jiān yòu yán zhī , sǒu qǐ yuē :“ dà xiān zhì yǐ 。” qún cóng sǒu àn zé chū yíng , yòu wén zuò gǒng zhì shēng 。 jì rù shì , suì dà xiào zòng tán 。 shí shǎo zǎi xiōng dì shàng zhū shēng , fāng rén wéi guī 。 xiān yán :“ èr gōng wéi juǎn yì jiā , dàn jīng bù shú , zài xū qín miǎn , yún lù yì bù yuǎn yǐ 。” èr gōng jìng wèn zǔ bìng , yuē :“ shēng sǐ shì dà , qí lǐ nán míng 。” yīn gòng zhī qí bù xiáng 。 wú hé , tài xiān shēng xiè shì 。
   jiù yǒu hóu rén , nòng hóu yú cūn 。 hóu duàn suǒ ér yì , bù kě zhuī , rù shān zhōng 。 shù shí nián , rén yóu jiàn zhī 。 qí zǒu piāo hū , jiàn rén zé cuàn 。 hòu jiàn rù cūn zhōng , qiè shí guǒ ěr , rén jiē mò zhī jiàn 。 yī rì , wèi cūn rén suǒ dǔ , zhú zhū yě , shè ér shā zhī 。 ér hóu zhī guǐ jìng bù zì zhī qí sǐ yě , dàn jué shēn qīng rú yè , yī xī bǎi lǐ 。 suì wǎng yī hé jiān sǒu , yuē :“ rǔ néng fèng wǒ , wǒ wéi rǔ zhì fù 。” yīn zì hào jìng shān yún 。

  为您推荐:聊斋志异侯静山原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签