聊斋志异·钱流拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 20:24:54

  文言文之间为您整理聊斋志异·钱流拼音版、聊斋志异·钱流注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·钱流注音版

  《 qiánliú 》
   shuǐliúzōngyún :  , ǒuzàiyuánzhōng , jiànqiánliúshuǐ , shēn广guǎngèrsānchǐ 。 jīng , liǎngshǒumǎn , yǎnshàng 。 érshì , qiánjìn ; wéishǒuzhě shàngcún 。

聊斋志异·钱流拼音版

  《 qián liú 》
   yí shuǐ liú zōng yù yún : qí pú dù hé , ǒu zài yuán zhōng , jiàn qián liú rú shuǐ , shēn guǎng èr sān chǐ xǔ 。 dù jīng xǐ , yǐ liǎng shǒu mǎn jū , fù yǎn wò qí shàng 。 jì ér qǐ shì , zé qián yǐ jìn qù ; wéi wò yú shǒu zhě shàng cún 。

  为您推荐:聊斋志异钱流原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签