聊斋志异·郭生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 20:27:11

 文言文之间为您整理聊斋志异·郭生拼音版、聊斋志异·郭生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·郭生注音版

 《 guōshēng 》
  guōshēng , zhīdōngshānrén 。 shǎoshì , dànshāncūnsuǒjiùzhèng , niánèrshí , huàduōé 。 xiānshì , jiāzhōnghuàn , shíyòng, zhéduōwángshī , shēnhuànzhī 。  , juǎnzhìàntóu , shèn , lángbiànxíng 。 yīnshāojiézhězhī , jǐnliùshíshǒu , xīnhuìfènér 。 yòuchuāngèrshípiān , dàizhìmíngliú 。 chén , jiànfāntānànshàng , zhīnóngdàijìn 。 hènshèn 。
  huìwángshēngzhě , zhìshān , guōshàn , dēngménzào访fǎng 。 jiànběn , wènzhī 。 guōyánsuǒ , qiěchūcánshìwáng 。 wángwánzhī , suǒliú , yǒuchūnqiū 。 yòushìjuàn , lèirǒngshān 。 yuē :“ yǒu 。 wéihuàn , dāngwéishī 。” guòshùyuè, huíshìjiùzuò , dùnjuésuǒliángquè 。 shìgǎizuòliǎng , zhìànshàng , guān 。 xiǎo , yòuzhī 。 nián ,  , dànnóngzuòdiǎn , línmǎnzhǐ 。 guōzhī , chíbáiwáng 。 wángyuèzhīyuē :“ zhēněrshī , jiāshòu 。” shìsuì , guǒ 。 guōshì , héngzhìshǔ , bèidànyǐn 。 měishìfángshūmíng稿gǎo , xuǎn , dànjué 。 yóushìliǎngshìlièqiánmíng , wéizhōngchē 。
  shí 、 miàozhūgōng稿gǎo , fēngjué , jiāxiánérsòngzhī 。 guōyǒuchāoběn , àizhēnzhì 。 bèiqīngnóngwǎnshàng , yīn , yòugòuzuò , juékuài , làngzhī : shìjiànxìn 。  , gōngzhèngwénbèishōu , yòushāoshāoxiānjiàn。 ránměizuòwén , jīngyíngcǎndàn , zhébèi 。 qiánmáo , xīngāo , shìwàng 。 nǎixiàngzhīdiǎnfánduōzhěshìzhī, yòujìnzhī 。 nǎixiàoyuē :“ shìzhēnwàng ! qiánshìérjīnfēi ?” suìwèishèzhuàn , běnsuǒxiāngzhōng 。 dànjiànfēngyǎnrán, shìjuǎnmiànhuà , zhǐ , zhānghuà , èrzhānghuà , hòuyǒu 。 shìjìngrán 。 hòuguōděng , liǎngděng , shǐzhīzhàohuà 。
  shǐshìyuē :“ mǎnzhāosǔn , qiānshòu , tiāndào 。 míngxiǎo , suìwéishì , zhí 、 miàozhī , niǔérbiàn , shìzhìbàizhǐ 。 mǎnzhīwéihàishì !”

聊斋志异·郭生拼音版

 《 guō shēng 》
  guō shēng , yì zhī dōng shān rén 。 shǎo shì dú , dàn shān cūn wú suǒ jiù zhèng , nián èr shí yú , zì huà duō é 。 xiān shì , jiā zhōng huàn hú , fú shí qì yòng , zhé duō wáng shī , shēn huàn kǔ zhī 。 yī yè dú , juǎn zhì àn tóu , hú tú yā shèn , láng jí bù biàn xíng mò 。 yīn zé qí shāo jié zhě jí dú zhī , jǐn dé liù qī shí shǒu , xīn huì fèn ér wú rú hé 。 yòu jī chuāng kè èr shí yú piān , dài zhì míng liú 。 chén qǐ , jiàn fān tān àn shàng , mò zhī nóng cǐ dài jìn 。 hèn shèn 。
  huì wáng shēng zhě , yǐ gù zhì shān , sù yǔ guō shàn , dēng mén zào fǎng 。 jiàn wū běn , wèn zhī 。 guō jù yán suǒ kǔ , qiě chū cán kè shì wáng 。 wáng dì wán zhī , qí suǒ tú liú , sì yǒu chūn qiū 。 yòu fù shì wò juàn , lèi rǒng zá kě shān 。 yà yuē :“ hú sì yǒu yì 。 bù wéi wù huàn , dāng jí yǐ wéi shī 。” guò shù yuè , huí shì jiù zuò , dùn jué suǒ tú liáng què 。 yú shì gǎi zuò liǎng tí , zhì àn shàng , yǐ guān qí yì 。 bǐ xiǎo , yòu tú zhī 。 jī nián yú , bù fù tú , dàn yǐ nóng mò sǎ zuò jù diǎn , lín lí mǎn zhǐ 。 guō yì zhī , chí yǐ bái wáng 。 wáng yuè zhī yuē :“ hú zhēn ěr shī yě , jiā fú kě shòu yǐ 。” shì suì , guǒ rù yì kù 。 guō yǐ shì dé hú , héng zhì jī shǔ , bèi hú dàn yǐn 。 měi shì fáng shū míng gǎo , bù zì xuǎn zé , dàn jué yú hú 。 yóu shì liǎng shì jù liè qián míng , rù wéi zhōng fù chē 。
  shí yè 、 miào zhū gōng gǎo , fēng yǎ jué lì , jiā xián ér hù sòng zhī 。 guō yǒu chāo běn , ài xī zhēn zhì 。 hū bèi qīng nóng mò wǎn xǔ yú shàng , wū yīn jǐ wú yú zì , yòu nǐ tí gòu zuò , zì jué kuài yì , xī làng tú zhī : yú shì jiàn bù xìn hú 。 wú hé , yè gōng yǐ zhèng wén tǐ bèi shōu , yòu shāo shāo fú qí xiān jiàn 。 rán měi zuò yī wén , jīng yíng cǎn dàn , zhé bèi tú wū 。 zì yǐ lǚ bá qián máo , xīn qì pō gāo , yǐ shì yì yí hú wàng 。 nǎi lù xiàng zhī sǎ diǎn fán duō zhě shì zhī , hú yòu jìn cǐ zhī 。 nǎi xiào yuē :“ shì zhēn wàng yǐ ! hé qián shì ér jīn fēi yě ?” suì bù wèi hú shè zhuàn , qǔ dú běn suǒ xiāng lù zhōng 。 dàn jiàn fēng gù yǎn rán , qǐ shì zé juǎn miàn tú sì huà , cū yú zhǐ , dì yī zhāng huà wǔ , èr zhāng yì huà wǔ , hòu jí wú yǒu yǐ 。 zì shì hú jìng jì rán 。 hòu guō yī cì sì děng , liǎng cì wǔ děng , shǐ zhī qí zhào yǐ yù yì yú huà yě 。
  yì shǐ shì yuē :“ mǎn zhāo sǔn , qiān shòu yì , tiān dào yě 。 míng xiǎo lì , suì zì yǐ wéi shì , zhí yè 、 miào zhī yú xí , niǔ ér bù biàn , shì bù zhì dà bài tú dì bù zhǐ yě 。 mǎn zhī wéi hài rú shì fū !”

 为您推荐:聊斋志异郭生文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签