聊斋志异·金生色拼音版、注音版

发布时间:2020-08-28 20:33:16 编辑:文言文之家

 文言文之间为您整理聊斋志异·金生色拼音版、聊斋志异·金生色注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·金生色注音版

 《 jīnshēng 》
  jīnshēng , jìnníngrén 。 tóngcūnxìng 。 shēng , fāngzhōusuì 。 jīnbìng , fēn , wèiyuē :“  , jià , shǒu !” wénzhī , gānhòushì ,  。 jīnyáoshǒuyuē :“  , láokànābǎo , lìngshǒu 。” yīngzhī 。 érjīnguǒ 。
  ǎoláidiào ,  , wèijīnyuē :“ tiānjiàngxiōngyōu , 婿zāomìng 。 tàiyòuruò , jiāngwéi ?” bēidàozhōng , wénǎoyán , shèngfèn , shèngduìyuē :“ shǒu !” ǎocánérba 。 bànqǐn , wèiyuē :“ rénjìn 。 érhǎoshǒu , huànliáng ? xiǎoérzǎozuòrénjiā , dāndānshǒuqiǎngbǎo , níngfēichīzi ? tǎnglìngshǒu , miànhǎoxiāngxiàng 。” jīnguò , wén , huì 。 míng : wèiǎoyuē :“ wángrényǒuzhǔ , běnjiàoshǒu 。 jīnnéngdài , nǎishǒu !” ǎoér 。

  mèngzilái , xiāngquàn , xīnzhī 。 使shǐrényán , yuēbìnhòutīngsuǒshì 。 érxúnzhūshùjiā , běnniánxiàng 。 xuànshòu , cuīdiézhīzhōng , wàng 。 jiāyóuzhuāng , guīníng , zhǎnránxīnyàn 。 zhīzhī , xīnshàn , jiāngwèirén, yǐnrěnzhī 。 shì 。 cūnzhōngyǒulàidǒngguìzhě , jiànérhǎozhī , jīndànjīnlín , qiútōngyīnqín 。 fēn , yóujiāqiángsuǒ , yīnhuì 。 wǎngláiyǒuxún , chǒushēngsài , suǒzhīzhěwéiěr 。
  shìwéixiǎo , xīn 。  , liǎngqíngfāngqià , wénguānzhènxiǎng , shēngbàozhú 。 zàiwài , jiànwángzhězhànghòuchū , dàijiànqǐnshì 。 éwénèrrénhàichàshēng , shǎoqǐng , dǒngluǒbēnchū ;  , jīnzuóchū 。 háo , jīng , jiànchìzǒu , fāngjiāngguān , wènzhī 。 chūménzhuīshì , wénshēng , jìngsuǒwǎng 。 shì , dēnghuǒyóuliàng 。 jiànnán ,  , shǐzhànérchū , yán , xiānghàiguàiér 。 dǒngcuànguòlínjiā , tuánqiáng , shí , wénrénshēngjiàn , shǐ 。 shēncùn , hánzhànshèn , jiāngjiǎǎo 。 shìyuànzhōngshì , shuāngfēiyǎn , yīnérzàn 。 ànshàng , chù , zhīwéilín 。 dùnshēngyínxīn, chéngqǐn , qiánjiùzhī 。 xǐng , wèn :“ lái ?” yīngyuē :“ nuò 。” jìng , xiáxièbèizhì 。 xiānshì , línziběicūn , zhǔyǎndàiguī 。 fǎn , wénshìnèiyǒushēng , érshěntīng , yīntàijuéhuì 。  , cāoshì 。 dǒng , cuànchuángxià , jiùzhī 。 yòushā ; érgào , nǎishìzhī 。 dànjiěchuángxiàrén ,  , gònghuǒzhī , jǐnnéngbiànrèn 。 shìzhī , yǎnyǒu 。 jiésuǒlái , yóugòng 。 érrènshāngshùchù , xuèzhǐ , shǎoqǐngjué 。 cānghuángshīcuò , wèiyuē :“ zhuōjiānérdānzhī , qiěnài ?”  , suìyòushā 。
  shì , wēngfāngqǐn , wénwàizhīshēng , chūkuīhuǒchìyán , érzònghuǒrényóupánghuángwèi 。 wēng , jiārén , xìnghuǒchūrán , shàngmiè 。 mìngréncāogōng , zhúsōuzònghuǒzhě , jiànrénqiáojiéyuán , jìngyuèyuán 。 yuánwàinǎiwēngjiātáoyuán , yuánzhōngliáozhōuyōngjiējùn 。 shùréndēngwàng , zōngshūyǎo 。 wéiqiángxiàkuàiránwēidòng , wènzhīyīng , shèzhīérruǎn 。 fēiwǎngyàn , báishēn , shǐguànxiōngnǎo 。 zhúzhī , wēngérjīn 。 hàigàozhǔrén , wēngǎojīngjué , jiě 。 móu , miànhuībài , kǒushǔ 。 使shǐrénnǎoshǐchū , dǐngérhòuchūzhī 。 yīngránshēng , xuèbàozhù , suìjué 。
  wēng , suǒchū 。 shǔ , shíqíngbáijīn , chángāi 。 érjīnshūyuàn , dàngào , lìngyíngzàng 。 jīnyǒushūxiōngshēngguāng , dēngwēngmén , gòushùqiánfēi 。 wēngcán , lìngguī 。 érzhōngzhīsuǒzhěrén 。 élínzizhíjiānshǒu , báoshì 。 érxiōngbiāojiànsòng , kòngmèiyuān 。 guān ,  , gōngdiān 。 yòuhuànjīn , tuō , lìngshēngguāngdàizhì , chén 。 shìqiánzhuàngbìng , qiānwēngjìnchū , qièliándeqíng 。 huìjià , zuòzòngyín , chī ; 使shǐshú , jiāchǎndàngyān 。 líndǎoyín , zhàngzhī 。 ànnǎijié 。
  shǐshìyuē :“ jīnshìzishén ! zhūnzhǔjiào , míng ! rénshā , érzhūhènbìngxuě , wèishén ! línǎoyòurén , érfǎnyín ; ǎoài , érshā 。 míng !‘ zhīhòuyīn , dāngqiánzuòzhěshì ’, bàogèngláishēng !”

聊斋志异·金生色拼音版

 《 jīn shēng sè 》
  jīn shēng sè , jìn níng rén yě 。 qǔ tóng cūn mù xìng nǚ 。 shēng yī zǐ , fāng zhōu suì 。 jīn hū bìng , zì fēn bì sǐ , wèi qī yuē :“ wǒ sǐ , zǐ bì jià , wù shǒu yě !” qī wén zhī , gān cí hòu shì , qī yǐ bì sǐ 。 jīn yáo shǒu hū mǔ yuē :“ wǒ sǐ , láo kàn ā bǎo , wù lìng shǒu yě 。” mǔ kū yīng zhī 。 jì ér jīn guǒ sǐ 。
  mù ǎo lái diào , kū yǐ , wèi jīn mǔ yuē :“ tiān jiàng xiōng yōu , xù jù zāo mìng 。 nǚ tài yòu ruò , jiāng hé wéi jì ?” mǔ bēi dào zhōng , wén ǎo yán , bù shèng fèn jī , shèng qì duì yuē :“ bì yǐ shǒu !” ǎo cán ér ba 。 yè bàn nǚ qǐn , sī wèi nǚ yuē :“ rén jìn fū yě 。 yǐ ér hǎo shǒu zú , hé huàn wú liáng pǐ ? xiǎo ér nǚ bù zǎo zuò rén jiā , dān dān shǒu cǐ qiǎng bǎo wù , níng fēi chī zi ? tǎng bì lìng shǒu , bù yí yǐ miàn mù hǎo xiāng xiàng 。” jīn mǔ guò , pō wén xù yǔ , yì huì 。 míng rì : wèi ǎo yuē :“ wáng rén yǒu yí zhǔ , běn bù jiào fù shǒu yě 。 jīn jì jí bù néng dài , nǎi bì yǐ shǒu !” ǎo nù ér qù 。

  mǔ yè mèng zi lái , tì qì xiāng quàn , xīn yì zhī 。 shǐ rén yán yú mù , yuē bìn hòu tīng fù suǒ shì 。 ér xún zhū shù jiā , běn nián mù xiàng bù lì 。 fù sī zì xuàn yǐ shòu , cuī dié zhī zhōng , bù wàng tú zé 。 jū jiā yóu sù zhuāng , yī guī níng , zé zhǎn rán xīn yàn 。 mǔ zhī zhī , xīn fú shàn yě , yǐ qí jiāng wèi tā rén fù , yì yǐn rěn zhī 。 yú shì fù yì sì 。 cūn zhōng yǒu wú lài zǐ dǒng guì zhě , jiàn ér hǎo zhī , yǐ jīn dàn jīn lín yù , qiú tōng yīn qín yú fù 。 yè fēn , yóu yù jiā yú qiáng yǐ dá fù suǒ , yīn yù huì hé 。 wǎng lái jī yǒu xún rì , chǒu shēng sì sài , suǒ bù zhī zhě wéi mǔ ěr 。
  fù shì yè wéi yī xiǎo bì , fù fù xīn yě 。 yī xī , liǎng qíng fāng qià , wén guān mù zhèn xiǎng , shēng rú bào zhú 。 bì zài wài tà , jiàn wáng zhě zì zhàng hòu chū , dài jiàn rù qǐn shì qù 。 é wén èr rén hài chà shēng , shǎo qǐng , dǒng luǒ bēn chū ; wú hé , jīn zuó fù fā yì chū 。 fù dà háo , mǔ jīng qǐ , jiàn fù chì tǐ zǒu qù , fāng jiāng qǐ guān , wèn zhī bù dá 。 chū mén zhuī shì , jì bù wén shēng , jìng mí suǒ wǎng 。 rù fù shì , dēng huǒ yóu liàng 。 jiàn nán zǐ lǚ , hū bì , bì shǐ zhàn tì ér chū , jù yán qí yì , xiāng yǔ hài guài ér yǐ 。 dǒng cuàn guò lín jiā , tuán fú qiáng yú , yí shí , wén rén shēng jiàn xī , shǐ qǐ 。 shēn wú cùn lǚ , kǔ hán zhàn shèn , jiāng jiǎ yī yú ǎo 。 shì yuàn zhōng yī shì , shuāng fēi xū yǎn , yīn ér zàn rù 。 àn mō tà shàng , chù nǚ zǐ zú , zhī wéi lín zǐ fù 。 dùn shēng yín xīn , chéng qí qǐn , qián jiù sī zhī 。 fù xǐng , wèn :“ rǔ lái hū ?” yīng yuē :“ nuò 。” fù jìng bù yí , xiá xiè bèi zhì 。 xiān shì , lín zi yǐ gù fù běi cūn , zhǔ qī yǎn hù yǐ dài qí guī 。 jì fǎn , wén shì nèi yǒu shēng , yí ér shěn tīng , yīn tài jué huì 。 dà nù , cāo gē rù shì 。 dǒng jù , cuàn yú chuáng xià , zǐ jiù lù zhī 。 yòu yù shā qī ; qī qì ér gào yǐ wù , nǎi shì zhī 。 dàn bù jiě chuáng xià hé rén , hū mǔ qǐ , gòng huǒ zhī , jǐn néng biàn rèn 。 shì zhī , yǎn yǒu qì xī 。 jié qí suǒ lái , yóu zì gòng tǔ 。 ér rèn shāng shù chù , xuè yì bù zhǐ , shǎo qǐng yǐ jué 。 yù cāng huáng shī cuò , wèi zǐ yuē :“ zhuō jiān ér dān lù zhī , zǐ qiě nài hé ?” zǐ bù dé yǐ , suì yòu shā qī 。
  shì yè , mù wēng fāng qǐn , wén hù wài lā zá zhī shēng , chū kuī zé huǒ chì yú yán , ér zòng huǒ rén yóu páng huáng wèi qù 。 wēng dà hū , jiā rén bì jí , xìng huǒ chū rán , shàng yì pū miè 。 mìng rén cāo gōng nú , zhú sōu zòng huǒ zhě , jiàn yī rén qiáo jié rú yuán , jìng yuè yuán qù 。 yuán wài nǎi wēng jiā táo yuán , yuán zhōng sì liáo zhōu yōng jiē jùn gù 。 shù rén tī dēng yǐ wàng , zōng jì shū yǎo 。 wéi qiáng xià kuài rán wēi dòng , wèn zhī bù yīng , shè zhī ér ruǎn 。 qǐ fēi wǎng yàn , zé nǚ zǐ bái shēn wò , shǐ guàn xiōng nǎo 。 xì zhú zhī , zé wēng nǚ ér jīn fù yě 。 hài gào zhǔ rén , wēng ǎo jīng tì yù jué , bù jiě qí gù 。 nǚ hé móu , miàn sè huī bài , kǒu qì xì yú shǔ sī 。 shǐ rén bá nǎo shǐ bù kě chū , zú tà dǐng ér hòu chū zhī 。 nǚ yīng rán yī shēng , xuè bào zhù , qì yì suì jué 。
  wēng dà jù , jì wú suǒ chū 。 jì shǔ , yǐ shí qíng bái jīn mǔ , cháng jì āi qí 。 ér jīn mǔ shū bù yuàn nù , dàn gào yǐ gù , lìng zì yíng zàng 。 jīn yǒu shū xiōng shēng guāng , nù dēng wēng mén , gòu shù qián fēi 。 wēng cán jǔ , lù lìng bà guī 。 ér zhōng bù zhī fù suǒ sī zhě hé rén 。 é lín zi yǐ zhí jiān zì shǒu , jì báo zé shì qì 。 ér fù xiōng mǎ biāo sù jiàn sòng , jù cí kòng mèi yuān 。 guān jū yù , yù jù , xī gōng diān mò 。 yòu huàn jīn mǔ , mǔ tuō jí , lìng shēng guāng dài zhì , jù chén dǐ lǐ 。 yú shì qián zhuàng bìng fā , qiān mù wēng fū fù jìn chū , yī qiè lián de qí qíng 。 mù yǐ huì nǚ jià , zuò zòng yín , chī ; shǐ zì shú , jiā chǎn dàng yān 。 lín yù dǎo yín , zhàng zhī bì 。 àn nǎi jié 。
  yì shǐ shì yuē :“ jīn shì zi qí shén hū ! zhūn zhǔ jiào fù , yì hé míng yě ! yī rén bù shā , ér zhū hèn bìng xuě , kě bù wèi shén hū ! lín ǎo yòu rén fù , ér fǎn yín jǐ fù ; mù ǎo ài nǚ , ér zú yǐ shā nǚ 。 míng hū !‘ yù zhī hòu rì yīn , dāng qián zuò zhě shì ’, bào gèng sù yú lái shēng yǐ !”

 为您推荐:聊斋志异金生色原文及翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·八大王拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异八大王拼音版、聊斋志异八大王注音版,花奴应阅读。 聊斋志异八大王注音版 《 八 bā 大 d 王 wng 》 临 ln 洮 to 冯 fng 生 shēng , 盖 gi 贵 gu 介 ji 裔 y 而 r 凌 lng...

 • 聊斋志异·泥书生拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异泥书生拼音版、聊斋志异泥书生注音版,欢迎阅读。 聊斋志异泥书生注音版 《 泥 n 书 shū 生 shēng 》 罗 lu 村 cūn 有 yǒu 陈 chn 代 di 者 zhě , 少 shǎo 蠢 chǔn 陋...

 • 聊斋志异·狐嫁女拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异·狐嫁女拼音版、聊斋志异·狐嫁女注音版,欢迎阅读。聊斋志异·狐嫁女注音版《 狐hú嫁jià女nǚ 》 历lì城chéng殷yīn天tiān官guān , 少shǎo贫pín...

 • 聊斋志异素秋白话文翻译

  原文 俞慎[shn ],字谨庵[ān],顺天旧家子[1]。赴试入都,舍于郊郭,时见对户一少年,美如冠玉[2],心好之,渐近与语,风雅尤绝。大悦,捉臂邀至寓所,相与款宴。问其姓氏,自言金陵人,...

 • 聊斋志异·冷生拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异冷生拼音版、聊斋志异冷生注音版,欢迎阅读。 聊斋志异冷生注音版 《 冷 lěng 生 shēng 》 平 png 城 chng 冷 lěng 生 shēng , 少 shǎo 最 zu 钝 dn , 年 nin 二 r 十 sh...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号