聊斋志异·彭海秋拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 21:50:36

 文言文之间为您整理聊斋志异·彭海秋拼音版、聊斋志异·彭海秋注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·彭海秋注音版

 《 pénghǎiqiū 》
  láizhōuzhūshēngpénghào , shūbié , jiāyuǎn , zhōngqiūwèiguī , cénǒu 。 niàncūnzhōnggòng 。 wéiqiūshēngshìmíngshì , éryǒuyǐnè , péngchángzhī 。 yuèshàng , bèiliáo ,  , zhéjiǎnyāoqiū 。 yǐn , yǒuzhuózhě 。 zhāitóngchūyìngmén , shūshēng , jiāngzhǔrén 。 péng , rén 。 xiānghuánzuò , 便biànxún 。 yuē :“ xiǎoshēng广guǎnglíngrén , jūntóngxìng , hǎiqiū。 zhíliáng , bèi 。 wénjūngāo , suìnǎijièérjiàn 。” shìrén , jiézhěng , tánxiàofēngliú 。 péngyuē :“ shìzōngrén 。 jīn , gòujiā !” mìngzhuó , kuǎnruòhǎo 。 chá , shènqiū 。 qiūyǎngpāntán , zhéàowèi 。 péngdàiwéizhīcán , yīnnáoluàn , qǐngxiānyòuyǐn 。 nǎiyǎngtiānzài ,  “ fēngháoshìzhī ”, xiānghuānxiào 。 yuē :“ néngyùn , bào ‘ yángchūn ’。 qǐngdàizhě ?” péngyán :“ jiào 。” wèn :“ láichéngyǒumíng ?” péngyuē :“  。”
  liángjiǔ , wèizhāitóngyuē :“ shìhuànrén , zàiménwài , dǎozhī 。” tóngchū , guǒjiànqūnxúnwài 。 yǐnzhī , niánèrlái , wǎnránruòxiān 。 péngjīngjué , zuò 。 liǔhuángpèi , xiāngzuò 。 便biànwèiwèn :“ qiānfánshè 。” hánxiàowéiwéi 。 péngzhī , 便biànzhìyánjié 。 yuē :“ guìxiāngjiārén , shì西zhōuzhōnghuàndelái 。” wèiyuē :“ shìzhōuzhōngsuǒchàng ‘ xìngláng’, jiā , qǐngzàifǎnzhī 。” yún :“ xìngláng , qiānchūnzhǎo 。 rénshēngyuǎn , shēngyǎo ; jiāngtiāngāo , shānyuèxiǎo 。 diàotóuguī , tíngzhōngkòngbáixiǎo 。 yuànbiéduō , dànchóuhuānhuìshǎo 。 miánchù ? zuòsuífēng 。 便biànshìfēnghóu , xiànglínqióng !” zhōngchū , suíshēng便biànchuàn ; zhōngzhǐ 。
  péngjīngtàn , yuē :“ 西zhì 。 zhǐqiān , duōjiēzhāolái , fēixiān ?” yuē :“ xiāngǎnyán , dànshìwànyóutíngěr 。 jīn西fēngyuè , yóushèngnǎngshí , guān , néngcóngyóufǒu ?” péngliúxīnchān , nuòyuē :“ xìngshèn 。” wèn :“ zhōu,  ?” péngzhōuzuòwéi , yán :“ yuànzhōu 。” yuē :“ chùzhōujiàoyuǎn , tiānzhōngdāngyǒuzhě 。” nǎishǒuxiàngkōngzhōngzhāoyuē :“ chuánlái ! děngyào西 , lìnjià 。”  , cǎichuánzhī , kōngpiāoluò , yānyúnràozhī 。 zhòngdēng 。 jiànrénchíduǎnzhào , zhàopáixiūlíng , xínglèishàn , yáo , qīngfēng 。 zhōujiànshàngyúnxiāo , wàngnányóuxíng , shǐjiàn 。  , zhōuluòshuǐzhōng 。 dànwénxiánguǎnáocáo , míngshēnghuángguō 。 chūzhōuwàng , yuèyìnyān , yóuchuánchéngshì 。 bǎngrénzhào , rènliú。 shì , zhēn西 。 cānghòu , yáojiāniàng , huānránduìzhuó 。 shǎojiān , lóuchuánjiànjìn , xiāngbàngérxíng 。 chuāngkuī , zhōngyǒusānliǎngrén , wéixuānxiào 。 fēigōngxiàngyuē :“ yǐnsòngjūnxíng 。” yǐnjiān , péngliànpáihuái , wéikǒng , zhī 。 xiésòngpàn , péngdòng , qǐngyàohòu 。 yuē :“ xiāngjiànài , dànwènjuānniángmíng , zhīzhě 。” pénglíngjīnshòu , yuē :“ wéiruòdàidìngsānniánzhīyuē 。”  , tuōzhǎngzhōng , yuē :“ xiān , xiān !” nǎibānlínchuāngzhuōrén , chuāngpán , shēnshéyóuérjìn , shūjuéài 。 éwénlínzhōuyuē :“ juānniángxǐng 。” zhōudàng 。 yáojiànzhōujiù , zhōuzhōngrénfēnfēnbìng , yóuxìngdùnxiāo 。
  suìyán , dēng , lüètóngtiàozhǔ 。 cáizuòshāngquè , zhōulǒng 。 yīnérzhōuxiáng , juéyǒu 。 hòuzhì , qiānlái, lìngpéngzhuōzhī 。  , yuē :“ dàizàijiǎliǎnglái 。” jiǔzhīzhì 。 xíngrén , yǎngshìxiéyuè西zhuǎn , tiānxiàngshǔ 。 qiūzhīwǎng 。 zhuōyíngyíng , jìn退tuìzhǔ , zhènpèizhìzhōusuǒ , rénchuánshī 。 niànyāotuókōngkuì , bèiyōuhuáng 。 tiānmíng , jiànshàngyǒuxiǎocuònáng ; tànzhī , báijīnsānliǎng 。 mǎishíníngdài , juéxiàng 。 zàn访fǎngjuānniáng , cháqiūhào 。 xúnjuānniángmíng , bìngzhīzhě , xīngzhuǎnxiāosuǒ 。 suìxíng 。 diàoliáng , xìngjiǎnliè , bànyuèshǐguī 。 fāngsānrénzhīchéngzhōuérshàng , zhāitóngguībái :“ zhǔrénxiān 。” jiāāi , wèifǎn 。 péngguī , ér , jiārénjīngwèn , péngshǐbái 。 yīnniànhuánxiāngjǐng , kǒngqiūjiāwénérzhìjié , jièjiārén 。  , dàosuǒyóulái 。 zhòngxiānrénsuǒ , 便biànjiùyànshì 。 zhì , dùnmiǎo, dànyǒuqiūshēng , cǎojiāngzhíbiān 。 hài , péngchūshì 。 jiànqiūchuíshǒuzhànxià , miànhuī , wènzhīyán , liǎngmóuér 。 péngrěn , jiěshàng , ruòsànghún , guàntāngtuó , shāoshāonéngyàn 。 zhōngshǎo , dēng , érwǎng , xiàfènshùméi 。 yòushǎoyǐnchuò , shǐnéngyán 。 péngjiùyánwènzhī , qiūyún :“ xiàchuánhòu , yǐnxián , zhìkōngchù , huānpāixiànglǐng , suìmēndiān 。 dìngshǎo ,  。 xīnxǐng , dànnéngyáněr 。 shìchǐ , chénggàozi , xiè !” péngnuòzhī , mìngchísòngguī 。
  péngshìnéngwàngqíngjuānniáng 。 yòusānnián , zhàngpànyángzhōu , yīnwǎngxǐngshì 。 zhōuyǒuliánggōng , péngtōngjiā , kāiyányāoyǐn 。 yǒushùbèi , lái 。 gōngwènjuānniáng , jiārénbáibìng 。 gōngyuē :“ zishēngjiàgāo , jiāngsuǒzizhīlái!” péngwénjuānniángmíng , jīngwènshéi 。 gōngyún :“ chāng , 广guǎnglíngrén 。 yuányǒuwēimíng , suìér 。” péngmíngǒutóng, rán , jiànzhī 。  , juānniángzhì , gōngshèngpáishù 。 péngshì , zhēnzhōngqiūsuǒjiànzhě 。 wèigōngyuē :“ shìyǒujiù , xìngchuíyuánshù 。” juānniángxiàngpéngshěn , cuòè 。 gōngwèihuángshēnwèn , mìngxíngshāng 。 péngwèn :“‘ xìngláng’ yóuzhīfǒu ?” juānniánggènghài , zhùshí , shǐjiù 。 tīngshēng , wǎndāngniánzhōngqiūshí 。 jiǔlán , gōngmìngshìqǐn 。 péngzhuōshǒuyuē :“ sānniánzhīyuē , jīnshǐjiàn ?” juānniángyuē :“ cóngrénfàn西 , yǐnshùzhī , ruòzuì 。 ménglóngjiān , bèirénxiézhìcūnzhōng , tóngyǐnqiè , zhōngsān , jūnyān 。 hòuchéngchuánzhì西 , sòngqièchuānglíngguī , shǒuyīnyīn 。 měisuǒníngniàn , wèishìhuànmèng , érlíngjīnwǎnzài , jīnyóushícángzhī 。” pénggào , xiānggòngtànzhà 。 juānniángzòng怀huái , gěngéryányuē :“ xiānrénzuòliángméi , jūnfēngchén , suìshèniànhǎirén 。” péngyuē :“ zhōuzhōngzhīyuē , wèichángxīn 。 qīngtǎngyǒu , xiènánghuò , suǒěr 。” jiédàn , gàogōng , yòuchēngdàibiéjià , qiānjīnxiāo , xiézhīguī 。 ǒuzhìbié , yóunéngshídāngniányǐnchùyún
  shǐshìyuē :“ érrén , wèirénérzhě ; 使shǐwéi , zhènghènwèiréněr 。 shīxiàngpéng , shòubiān , wèifēishénrénzhīrénài ? dìngsānniányuē , hǎi 。”

聊斋志异·彭海秋拼音版

 《 péng hǎi qiū 》
  lái zhōu zhū shēng péng hào gǔ , dú shū bié yè , lí jiā pō yuǎn , zhōng qiū wèi guī , cén jì wú ǒu 。 niàn cūn zhōng wú kě gòng yǔ 。 wéi qiū shēng shì yì míng shì , ér sù yǒu yǐn è , péng cháng bǐ zhī 。 yuè jì shàng , bèi yì wú liáo , bù dé yǐ , zhé jiǎn yāo qiū 。 yǐn cì , yǒu bō zhuó zhě 。 zhāi tóng chū yìng mén , zé yī shū shēng , jiāng yè zhǔ rén 。 péng lí dù , sù kè rén 。 xiāng yī huán zuò , biàn xún zú jū 。 kè yuē :“ xiǎo shēng guǎng líng rén , yǔ jūn tóng xìng , zì hǎi qiū 。 zhí cǐ liáng yè , lǚ dǐ bèi kǔ 。 wén jūn gāo yǎ , suì nǎi bù jiè ér jiàn 。” shì qí rén , bù yī jié zhěng , tán xiào fēng liú 。 péng dà xǐ yuē :“ shì wǒ zōng rén 。 jīn xī hé xī , gòu cǐ jiā kè !” jí mìng zhuó , kuǎn ruò sù hǎo 。 chá qí yì , sì shèn bǐ qiū 。 qiū yǎng yǔ pān tán , zhé ào bù wèi lǐ 。 péng dài wéi zhī cán , yīn náo luàn qí cí , qǐng xiān yǐ lǐ gē yòu yǐn 。 nǎi yǎng tiān zài ké , gē “ fú fēng háo shì zhī qǔ ”, xiāng yǔ huān xiào 。 kè yuē :“ pú bù néng yùn , mò bào ‘ yáng chūn ’。 qǐng dài zhě kě hū ?” péng yán :“ rú jiào 。” kè wèn :“ lái chéng yǒu míng jì wú yě ?” péng yuē :“ wú 。”
  kè mò liáng jiǔ , wèi zhāi tóng yuē :“ shì huàn yī rén , zài mén wài , kě dǎo rù zhī 。” tóng chū , guǒ jiàn yī nǚ zǐ qūn xún hù wài 。 yǐn zhī rù , nián èr bā yǐ lái , wǎn rán ruò xiān 。 péng jīng jué , yē zuò 。 yī liǔ huáng pèi , xiāng yì sì zuò 。 kè biàn wèi wèn :“ qiān lǐ pō fán bá shè yě 。” nǚ hán xiào wéi wéi 。 péng yì zhī , biàn zhì yán jié 。 kè yuē :“ guì xiāng kǔ wú jiā rén , shì yú xī hú zhōu zhōng huàn de lái 。” wèi nǚ yuē :“ shì zhōu zhōng suǒ chàng ‘ bó xìng láng qǔ ’, dà jiā , qǐng zài fǎn zhī 。” nǚ gē yún :“ bó xìng láng , qiān mǎ xǐ chūn zhǎo 。 rén shēng yuǎn , mǎ shēng yǎo ; jiāng tiān gāo , shān yuè xiǎo 。 diào tóu qù bù guī , tíng zhōng kòng bái xiǎo 。 bù yuàn bié lí duō , dàn chóu huān huì shǎo 。 mián hé chù ? wù zuò suí fēng xù 。 biàn shì bù fēng hóu , mò xiàng lín qióng qù !” kè yú wà zhōng chū yù dí , suí shēng biàn chuàn ; qǔ zhōng dí zhǐ 。
  péng jīng tàn bù yǐ , yuē :“ xī hú zhì cǐ 。 hé zhǐ qiān lǐ , duō jiē zhāo lái , dé fēi xiān hū ?” kè yuē :“ xiān hé gǎn yán , dàn shì wàn lǐ yóu tíng hù ěr 。 jīn xī xī hú fēng yuè , yóu shèng nǎng shí , bù kě bù yī guān yě , néng cóng yóu fǒu ?” péng liú xīn yǐ chān qí yì , nuò yuē :“ xìng shèn 。” kè wèn :“ zhōu hū , qí hū ?” péng sī zhōu zuò wéi yì , dá yán :“ yuàn zhōu 。” kè yuē :“ cǐ chù hū zhōu jiào yuǎn , tiān hé zhōng dāng yǒu dù zhě 。” nǎi yǐ shǒu xiàng kōng zhōng zhāo yuē :“ chuán lái ! wǒ děng yào xī hú qù , bù lìn jià yě 。” wú hé , cǎi chuán yī zhī , zì kōng piāo luò , yān yún rào zhī 。 zhòng jù dēng 。 jiàn yī rén chí duǎn zhào , zhào mò mì pái xiū líng , xíng lèi yǔ shàn , yī yáo yǔ , qīng fēng xí xí 。 zhōu jiàn shàng rù yún xiāo , wàng nán yóu xíng , qí shǐ rú jiàn 。 yú kè , zhōu luò shuǐ zhōng 。 dàn wén xián guǎn áo cáo , míng shēng huáng guō 。 chū zhōu yī wàng , yuè yìn yān bō , yóu chuán chéng shì 。 bǎng rén bà zhào , rèn qí zì liú 。 xì shì , zhēn xī hú yě 。 kè yú cāng hòu , qǔ yì yáo jiā niàng , huān rán duì zhuó 。 shǎo jiān , yī lóu chuán jiàn jìn , xiāng bàng ér xíng 。 gé chuāng yǐ kuī , zhōng yǒu sān liǎng rén , wéi qí xuān xiào 。 kè fēi yī gōng xiàng nǚ yuē :“ yǐn cǐ sòng jūn xíng 。” nǚ yǐn jiān , péng yī liàn pái huái , wéi kǒng qí qù , cù zhī yǐ zú 。 nǚ xié bō sòng pàn , péng yì dòng , qǐng yào hòu qī 。 nǚ yuē :“ rú xiāng jiàn ài , dàn wèn juān niáng míng zì , wú bù zhī zhě 。” kè jí yǐ péng líng jīn shòu nǚ , yuē :“ wǒ wéi ruò dài dìng sān nián zhī yuē 。” jí qǐ , tuō nǚ zǐ yú zhǎng zhōng , yuē :“ xiān hū , xiān hū !” nǎi bān lín chuāng zhuō nǚ rén , chuāng mù rú pán , nǚ fú shēn shé yóu ér jìn , shū bù jué ài 。 é wén lín zhōu yuē :“ juān niáng xǐng yǐ 。” zhōu jí dàng qù 。 yáo jiàn zhōu yǐ jiù bó , zhōu zhōng rén fēn fēn bìng qù , yóu xìng dùn xiāo 。
  suì yǔ kè yán , yù yī dēng yá , lüè tóng tiào zhǔ 。 cái zuò shāng què , zhōu yǐ zì lǒng 。 yīn ér lí zhōu xiáng bù , jué yǒu lǐ yú 。 kè hòu zhì , qiān yī mǎ lái , lìng péng zhuō zhī 。 jí fù qù , yuē :“ dài zài jiǎ liǎng qí lái 。” jiǔ zhī bù zhì 。 xíng rén yì xī , yǎng shì xié yuè xī zhuǎn , tiān sè xiàng shǔ 。 qiū yì bù zhī hé wǎng 。 zhuō mǎ yíng yíng , jìn tuì wú zhǔ , zhèn pèi zhì bó zhōu suǒ , zé rén chuán jù shī 。 niàn yāo tuó kōng kuì , bèi yì yōu huáng 。 tiān dà míng , jiàn mǎ shàng yǒu xiǎo cuò náng ; tàn zhī , dé bái jīn sān sì liǎng 。 mǎi shí níng dài , bù jué xiàng wǔ 。 jì bù rú zàn fǎng juān niáng , kě yǐ xú chá qiū hào 。 bǐ xún juān niáng míng zì , bìng wú zhī zhě , xīng zhuǎn xiāo suǒ 。 cì rì suì xíng 。 mǎ diào liáng , xìng bù jiǎn liè , bàn yuè shǐ guī 。 fāng sān rén zhī chéng zhōu ér shàng yě , zhāi tóng guī bái :“ zhǔ rén yǐ xiān qù 。” jǔ jiā āi tí , wèi qí bù fǎn 。 péng guī , xì mǎ ér rù , jiā rén jīng xǐ jí wèn , péng shǐ jù bái qí yì 。 yīn niàn dú huán xiāng jǐng , kǒng qiū jiā wén ér zhì jié , jiè jiā rén wù bō 。 yǔ cì , dào mǎ suǒ yóu lái 。 zhòng yǐ xiān rén suǒ yí , biàn xī yì jiù yàn shì 。 jí zhì , zé mǎ dùn miǎo , dàn yǒu qiū shēng , yǐ cǎo jiāng zhí lì biān 。 hài jí , hū péng chū shì 。 jiàn qiū chuí shǒu zhàn xià , miàn sè huī sǐ , wèn zhī bù yán , liǎng móu qǐ bì ér yǐ 。 péng dà bù rěn , jiě fú tà shàng , ruò sàng hún pò , guàn yǐ tāng tuó , shāo shāo néng yàn 。 zhōng yè shǎo sū , jí yù dēng cè , fú yè ér wǎng , xià mǎ fèn shù méi 。 yòu shǎo yǐn chuò , shǐ néng yán 。 péng jiù tà yán wèn zhī , qiū yún :“ xià chuán hòu , bǐ yǐn wǒ xián yǔ , zhì kōng chù , huān pāi xiàng lǐng , suì mí mēn diān bó 。 fú dìng shǎo kè , zì gù yǐ mǎ 。 xīn yì xǐng wù , dàn bù néng yán ěr 。 shì dà rǔ chǐ , chéng bù kě yǐ gào qī zi , qǐ wù xiè yě !” péng nuò zhī , mìng pú mǎ chí sòng guī 。
  péng zì shì bù néng wàng qíng yú juān niáng 。 yòu sān nián , yǐ zǐ zhàng pàn yáng zhōu , yīn wǎng xǐng shì 。 zhōu yǒu liáng gōng zǐ , yǔ péng tōng jiā , kāi yán yāo yǐn 。 jí xí yǒu gē jī shù bèi , jù lái qí yè 。 gōng zǐ wèn juān niáng , jiā rén bái yǐ bìng 。 gōng zǐ nù yuē :“ bì zi shēng jià zì gāo , kě jiāng suǒ zi xì zhī lái !” péng wén juān niáng míng , jīng wèn qí shéi 。 gōng zǐ yún :“ cǐ chāng nǚ , guǎng líng dì yī rén 。 yuán yǒu wēi míng , suì jù ér wú lǐ 。” péng yí míng zì ǒu tóng , rán tū tū zì jí , jí yù yī jiàn zhī 。 wú hé , juān niáng zhì , gōng zǐ shèng qì pái shù 。 péng dì shì , zhēn zhōng qiū suǒ jiàn zhě yě 。 wèi gōng zǐ yuē :“ shì yǔ pú yǒu jiù , xìng chuí yuán shù 。” juān niáng xiàng péng shěn gù , sì yì cuò è 。 gōng zǐ wèi huáng shēn wèn , jí mìng xíng shāng 。 péng wèn :“‘ bó xìng láng qǔ ’ yóu jì zhī fǒu ?” juān niáng gèng hài , mù zhù yí shí , shǐ dù jiù qǔ 。 tīng qí shēng , wǎn sì dāng nián zhōng qiū shí 。 jiǔ lán , gōng zǐ mìng shì kè qǐn 。 péng zhuō shǒu yuē :“ sān nián zhī yuē , jīn shǐ jiàn yé ?” juān niáng yuē :“ xī rì cóng rén fàn xī hú , yǐn bù shù zhī , hū ruò zuì 。 méng lóng jiān , bèi yī rén xié qù zhì yī cūn zhōng , yī tóng yǐn qiè rù , xí zhōng sān kè , jūn qí yī yān 。 hòu chéng chuán zhì xī hú , sòng qiè zì chuāng líng guī , bǎ shǒu yīn yīn 。 měi suǒ níng niàn , wèi shì huàn mèng , ér líng jīn wǎn zài , jīn yóu shí xí cáng zhī 。” péng gào yǐ gù , xiāng gòng tàn zhà 。 juān niáng zòng tǐ rù huái , gěng yè ér yán yuē :“ xiān rén yǐ zuò liáng méi , jūn wù yǐ fēng chén kě qì , suì shè niàn cǐ kǔ hǎi rén 。” péng yuē :“ zhōu zhōng zhī yuē , wèi cháng yī rì qù xīn 。 qīng tǎng yǒu yì , zé xiè náng huò mǎ , suǒ bù xī ěr 。” jié dàn , gào gōng zǐ , yòu chēng dài yú bié jià , qiān jīn xiāo qí jí , xié zhī yǐ guī 。 ǒu zhì bié yè , yóu néng shí dāng nián yǐn chù yún 。
  yì shǐ shì yuē :“ mǎ ér rén , bì qí wèi rén ér mǎ zhě yě ; shǐ wéi mǎ , zhèng hèn qí bù wèi rén ěr 。 shī xiàng hè péng , xī shòu biān cè , hé kě wèi fēi shén rén zhī rén ài hū ? jí dìng sān nián yuē , yì dù kǔ hǎi yě 。”

 为您推荐:聊斋志异彭海秋原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签