聊斋志异·堪舆拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 20:38:04

  文言文之间为您整理聊斋志异·堪舆拼音版、聊斋志异·堪舆注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·堪舆注音版

  《 kān 》
   zhōusòngshìlángjūnchǔjiā , shàngkān , guīzhōngnéngshū , jiě 。 sònggōng , liǎnggōngmén , wèigōngzhào 。 wénnéngshànqīngzhīshùzhě , dànqiānzhēngluózhìzhī 。 shìliǎngménshùshì , zhàozhìyíngbǎi 。 liánbiànjiāo , dōng西fēndàochū , liǎng 。 jīngyuè , deniúmián , yánfēnghóu , yánbàixiàng 。 xiōngliǎngxiāngxià , yīnwèimóu , bìngyíng寿shòu , jǐnpéngcǎizhuàng , liǎngchùbèi 。 língzhì , xiōngshǔzhēng , chénzhì , néngjué 。 bīnjìnyǐn 。 fánshíjiān, kùnbèi , xiāngwěijiù 。 yīnzhǐzàng , jiūgōnggòu , fēng 。 xiōngjiànshèpáng , liúshǒu , jiànshèxiōng , xiōngzàijiànzhī , yòujiànzhī : sānniánérchéngcūnyān 。
   duōniánxiōngshì , sǎoshǐmóu , qiánrénshuǐhuǒzhī , bìngchē , shìsuǒliǎng , bìngyánjiā , suìtóngxiūpìnzhì , qǐngshùrénlìngxiāngzhī 。 měi , chéngguī , pànfǒu 。 jìnshù , zhāizhī 。 xún , shǐ 。 sǎolǎn , yuē :“  。” shì 。 yuē :“ shìdāngxiānxiàolián 。” zànghòusānnián , gōngzhǎngsūnguǒshēnglǐngxiāngjiàn 。
   shǐshìyuē :“ qīngzhīshù , huòyǒu , érérxìnzhīchī 。 kuàngxiāngzhēng , wěijiù , xiàozhīdàojiǎng , nàiérsūnzāi ! guīzhōngwǎnruò , zhēnérchuánzhě 。”

聊斋志异·堪舆拼音版

  《 kān yú 》
   yí zhōu sòng shì láng jūn chǔ jiā , sù shàng kān yú , jí guī gé zhōng yì néng dú qí shū , jiě qí lǐ 。 sòng gōng zú , liǎng gōng zǐ gè lì mén hù , wèi gōng bǔ zhào 。 wén néng shàn qīng wū zhī shù zhě , bù dàn qiān lǐ zhēng luó zhì zhī 。 yú shì liǎng mén shù shì , zhào zhì yíng bǎi 。 rì rì lián qí biàn jiāo yě , dōng xī fēn dào chū rù , rú liǎng lǚ 。 jīng yuè yú , gè de niú mián dì , cǐ yán fēng hóu , bǐ yán bài xiàng 。 xiōng dì liǎng bù xiāng xià , yīn fù qì bù wèi móu , bìng yíng shòu yù , jǐn péng cǎi zhuàng , liǎng chù jù bèi 。 líng yú zhì qí lù , xiōng dì gè lǜ qí shǔ yǐ zhēng , zì chén zhì yú rì zè , bù néng jué 。 bīn kè jìn yǐn qù 。 yú fū fán shí yì jiān , kùn bèi bù jǔ , xiāng yǔ wěi jiù lù cè 。 yīn zhǐ bù zàng , jiū gōng gòu lú , yǐ bì fēng yǔ 。 xiōng jiàn shè yú páng , liú yì jū shǒu , dì yì jiàn shè rú xiōng , xiōng zài jiàn zhī , dì yòu jiàn zhī : sān nián ér chéng cūn yān 。
   jī duō nián xiōng dì jì shì , sǎo yǔ dì shǐ hé móu , lì pò qián rén shuǐ huǒ zhī yì , bìng chē rù yě , shì suǒ zé liǎng dì , bìng yán bù jiā , suì tóng xiū pìn zhì , qǐng shù rén lìng xiāng zhī 。 měi dé yī dì , bì jù tú chéng guī tà , pàn qí kě fǒu 。 rì jìn shù tú , xī cī zhāi zhī 。 xún yú , shǐ bǔ yī yù 。 sǎo lǎn tú , xǐ yuē :“ kě yǐ 。” shì dì 。 dì yuē :“ shì dì dāng xiān fā yī wǔ xiào lián 。” zàng hòu sān nián , gōng zhǎng sūn guǒ yǐ wǔ shēng lǐng xiāng jiàn 。
   yì shǐ shì yuē :“ qīng wū zhī shù , huò yǒu qí lǐ , ér pì ér xìn zhī zé chī yǐ 。 kuàng fù qì xiāng zhēng , wěi jiù lù cè , qí yú xiào dì zhī dào bù jiǎng , nài hé jì yǐ dì lǐ fú ér sūn zāi ! rú guī zhōng wǎn ruò , zhēn yǎ ér kě chuán zhě yǐ 。”

  为您推荐:聊斋志异堪舆原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签