聊斋志异·窦氏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 21:41:00

 文言文之间为您整理聊斋志异·窦氏拼音版、聊斋志异·窦氏注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·窦氏注音版

 《 dòushì 》
  nánsān , jìnyángshìjiā 。 yǒubiéshù , suǒshí , měichízhī 。 shì , zhōngyǒuxiǎocūn , jiànnóngrénjiā , ménnèikuānchǎng , yīntóuzhǐyān 。 jìncūnrénjiēwēizhòngnán 。 shǎoqǐng , zhǔrénchūyāo , shèngōng , shèdòu 。 zuò , zhǔrénshǐcāohuì , yīnqínfànsǎo ; érwéichá 。 mìngzhīzuò , shǐgǎnzuò 。 wènxìngmíng , yán :“ tíngzhāng , xìngdòu 。” wèi , jìnjiǔpēngchú , gěifèngzhōuzhì 。 yǒuxíngzhì , shízhǐwài , shāoshāobàn , niánshíliù , duānmiào , nánxīndòng 。 xiēguī , niànqiè 。
  yuè , wǎngchóu , jièjiējìn 。 shìhòuchángguòdòu , shíxiéyáojiǔ , xiāngliúlián 。 jiànrěn , shèn , zhébēnzǒuqián。 zhī , huánwēixiào 。 nánhuòyān , sānwǎngzhě 。 zhídòuzài , zuòliángjiǔ , chūyīng 。 nánzhuōxiázhī , cán, jùnyuē :“ suīpín , yàojià , guìlíngrén !” shínánshīǒu , 便biànzhīyuē :“ tǎnghuòliánjuàn , dìng 。” yàoshì ; nánzhǐshǐtiān , jiānyǒngyuē , nǎiyǔnzhī 。 wéishǐ , kàndòuchū , guòqiǎnquǎn 。 zhīyuē :“ sāngzhōngzhīyuē , cháng 。 zàipíngméngzhīxià , tǎngkěnyīnhǎo , wéiróng , dāngxié 。 wéi !” nánnuòzhī 。 zhuǎnniànnóngjiākānǒu , jiǎyīnxúnzhī 。
  huìméiláihūnjiā , chūshàngchóuchú , wénmàoměicáifēng , zhìsuìjué 。 yùn , cuībìng , nánsuìjuéwǎng 。  , lín , chǎnnán 。 bàng , qínggào , qiěyán :“ nányào 。” dòunǎishì , 使shǐrénwènnán , nánchéng 。 dòunǎiér 。  。 ànāilín , gàonán , nánzhìzhī 。 wáng , shìéryóuhuó , suìbàobēnnán 。 kuǎnguānérgàohūnzhěyuē :“ dàndezhǔrényán ,  。 niàn , níngniànér ?” hūnrénnán , nánjiè 。 bēi , gēngshǐwén 。 zhìmíngshìzhī , bàoérzuòjiāng 。 dòu忿fèn , sòngzhīshàngguān , nán , zuìnán 。 nán , qiānjīnxíngdemiǎn 。
  jiāmèngbàoziérgàoyuē :“ xīnláng ; ruò , shāzhī !” jiātānnán , zhī 。 qīnyíng , liánzhuāngfēngshèng , xīnrénjuānhǎo , ránbēi , zhōngwèichánghuānróng , zhěnzhījiān , shíyǒu 。 wènzhī , yán 。 guòshù , wēngzhì , mén便biànlèi , nánwèihuángwèn , xiāngjiāngshì 。 jiànérhàiyuē :“ shìhòuyuán , jiàntáoshùshàng , jīnfángzhōngshéi ?” wényán , bàobiàn , ránér 。 shìzhī , dòu 。 zhìhòuyuán , xīnguǒjīng 。 hài , wǎngbàodòu 。 dòuzhǒng , guānshīwáng 。 qián忿fènwèijuān , bèicǎn , sòngguān 。 guānyīnqínghuàn , zuìwèijué 。 nányòuhòuěrdòu , āilìngxiūjié ; guānshòuqiúzhǔ , nǎiba 。 érnánjiāshāo 。 yòuchuán , shùniángǎnzhě 。
  nán , yuǎnbǎiwàipìncáojìnshì 。 wèichéng , huìmínjiānéchuán , cháotíngjiāngxuǎnliángjiāchōngtíng , yǒuzhě , sòngguījiā 。  , yǒudǎozhì , chēngcáojiāsòngzhě 。 shì , wèinányuē :“ xuǎnpínzhīshì , cāngnéng, qiěsòngxiǎoniánglái 。” wèn :“  ?” yuē :“ báoyǒuliánzhuāng , xiāngcóngzàihòuěr 。” cǎocǎojìng 。 nánshìfēngzhì , suìxiéxiào 。 jǐngyǐndài , shénqínglèidòu 。 xīnzhōngzuòè , wèigǎnyán 。 dēng , yǐnbèizhàngshǒuérmián , wèixīnrénchángtài , wéi 。 liǎnhūn , cáorénzhì , shǐ 。 bèiwèn , éryǎnránbīngjué 。 jīngguàizhī , chíbēnggàocáo , cáojìngsòngzhīshì 。 xiāngchuánwéi 。 shíyǒuyáoxiàoliánxīnzàng , 宿wéidàosuǒ , cáishīshī 。 wén , nánsuǒzhēngzhī , guǒ 。 qīnshì, luǒrán 。 yáo , zhìzhuàngguān , guānyīnnánxíng , èzhī , zuòzhǒngjiànshī , lùn 。
  shǐshìyuē :“ shǐluànzhīérzhōngchéngzhī , fēi , kuàngshìchūérjuéhòu ? shì , tīngzhī ; mén , réngtīngzhī : rěnérsuǒbàozhīzhě , shílángcǎn !”

聊斋志异·窦氏拼音版

 《 dòu shì 》
  nán sān fù , jìn yáng shì jiā yě 。 yǒu bié shù , qù suǒ jū shí yú lǐ , měi chí qí rì yī yì zhī 。 shì yù yǔ , zhōng tú yǒu xiǎo cūn , jiàn yī nóng rén jiā , mén nèi kuān chǎng , yīn tóu zhǐ yān 。 jìn cūn rén gù jiē wēi zhòng nán 。 shǎo qǐng , zhǔ rén chū yāo , jú jí shèn gōng , rù qí shè dòu rú 。 kè jì zuò , zhǔ rén shǐ cāo huì , yīn qín fàn sǎo ; jì ér pō mì wéi chá 。 mìng zhī zuò , shǐ gǎn zuò 。 wèn qí xìng míng , zì yán :“ tíng zhāng , xìng dòu 。” wèi jǐ , jìn jiǔ pēng chú , gěi fèng zhōu zhì 。 yǒu jī nǚ xíng zhì , shí zhǐ hù wài , shāo shāo lù qí bàn tǐ , nián shí wǔ liù , duān miào wú bǐ , nán xīn dòng 。 yǔ xiē jì guī , xì niàn qí qiè 。
  yuè rì , jù sù bó wǎng chóu , jiè cǐ jiē jìn 。 shì hòu cháng yī guò dòu , shí xié yáo jiǔ , xiāng yǔ liú lián 。 nǚ jiàn rěn , bù shèn bì jì , zhé bēn zǒu qí qián 。 nì zhī , zé dī huán wēi xiào 。 nán yì huò yān , wú sān rì bù wǎng zhě 。 yī rì zhí dòu bù zài , zuò liáng jiǔ , nǚ chū yīng kè 。 nán zhuō bì xiá zhī , nǚ cán jí , jùn jù yuē :“ nú suī pín , yào jià , hé guì jù líng rén yě !” shí nán shī ǒu , biàn yī zhī yuē :“ tǎng huò lián juàn , dìng bù tā qǔ 。” nǚ yào shì ; nán zhǐ shǐ tiān rì , yǐ jiān yǒng yuē , nǚ nǎi yǔn zhī 。 zì cǐ wéi shǐ , kàn dòu tā chū , jí guò qiǎn quǎn 。 nǚ cù zhī yuē :“ sāng zhōng zhī yuē , bù kě cháng yě 。 rì zài píng méng zhī xià , tǎng kěn cì yǐ yīn hǎo , fù mǔ bì yǐ wéi róng , dāng wú bù xié 。 yí sù wéi jì !” nán nuò zhī 。 zhuǎn niàn nóng jiā qǐ kān pǐ ǒu , gū jiǎ qí cí yǐ yīn xún zhī 。
  huì méi lái yì hūn yú dà jiā , chū shàng chóu chú , jì wén mào měi cái fēng , zhì suì jué 。 nǚ yǐ tǐ yùn , cuī bìng yì jí , nán suì jué jì bù wǎng 。 wú hé , nǚ lín rù , chǎn yī nán 。 fù nù bàng nǚ , nǚ yǐ qíng gào , qiě yán :“ nán yào wǒ yǐ 。” dòu nǎi shì nǚ , shǐ rén wèn nán , nán lì jí bù chéng 。 dòu nǎi qì ér 。 yì pū nǚ 。 nǚ àn āi lín fù , gào nán yǐ kǔ , nán yì zhì zhī 。 nǚ yè wáng , shì qì ér yóu huó , suì bào yǐ bēn nán 。 kuǎn guān ér gào hūn zhě yuē :“ dàn de zhǔ rén yī yán , wǒ kě bù sǐ 。 bǐ jí bù niàn wǒ , níng bù niàn ér yé ?” hūn rén jù yǐ dá nán , nán jiè wù rù 。 nǚ yǐ hù bēi tí , wǔ gēng shǐ bù fù wén 。 zhì míng shì zhī , nǚ bào ér zuò jiāng yǐ 。 dòu fèn , sòng zhī shàng guān , xī yǐ nán bù yì , yù zuì nán 。 nán jù , yǐ qiān jīn xíng lù de miǎn 。
  qí dà jiā mèng nǚ pī fà bào zi ér gào yuē :“ bì wù xǔ fù xīn láng ; ruò xǔ , wǒ bì shā zhī !” dà jiā tān nán fù , zú xǔ zhī 。 jì qīn yíng , lián zhuāng fēng shèng , xīn rén yì juān hǎo , rán xǐ bēi , zhōng rì wèi cháng dǔ huān róng , zhěn xí zhī jiān , shí fù yǒu tì tì 。 wèn zhī , yì bù yán 。 guò shù rì , fù wēng zhì , rù mén biàn lèi , nán wèi huáng wèn gù , xiāng jiāng rù shì 。 jiàn nǚ ér hài yuē :“ shì yú hòu yuán , jiàn wú nǚ yì sǐ táo shù shàng , jīn fáng zhōng shéi yě ?” nǚ wén yán , sè bào biàn , pú rán ér sǐ 。 shì zhī , zé dòu nǚ 。 jí zhì hòu yuán , xīn fù guǒ zì jīng sǐ 。 hài jí , wǎng bào dòu 。 dòu fā nǚ zhǒng , guān qǐ shī wáng 。 qián fèn wèi juān , bèi yì cǎn nù , fù sòng yú guān 。 guān yīn qí qíng huàn , nǐ zuì wèi jué 。 nán yòu hòu ěr dòu , āi lìng xiū jié ; guān yì shòu qí qiú zhǔ , nǎi ba 。 ér nán jiā zì cǐ shāo tì 。 yòu yǐ yì jì chuán bō , shù nián wú gǎn zì zhě 。
  nán bù dé yǐ , yuǎn yú bǎi lǐ wài pìn cáo jìn shì nǚ 。 wèi jí chéng lǐ , huì mín jiān é chuán , cháo tíng jiāng xuǎn liáng jiā nǚ chōng yē tíng , yǐ gù yǒu nǚ zhě , xī sòng guī fū jiā qù 。 yī rì , yǒu yù dǎo yī yú zhì , zì chēng cáo jiā sòng nǚ zhě 。 fú nǚ rù shì , wèi nán yuē :“ xuǎn pín zhī shì yǐ jí , cāng zú bù néng rú lǐ , qiě sòng xiǎo niáng zǐ lái 。” wèn :“ hé wú kè ?” yuē :“ báo yǒu lián zhuāng , xiāng cóng zài hòu ěr 。” yù cǎo cǎo jìng qù 。 nán shì nǚ yì fēng zhì , suì yǔ xié xiào 。 nǚ fǔ jǐng yǐn dài , shén qíng kù lèi dòu nǚ 。 xīn zhōng zuò è , dì wèi gǎn yán 。 nǚ dēng tà , yǐn bèi zhàng shǒu ér mián , yì wèi xīn rén cháng tài , fú wéi yì 。 rì liǎn hūn , cáo rén bù zhì , shǐ yí 。 lǚ bèi wèn nǚ , ér nǚ yì yǎn rán bīng jué 。 jīng guài mò zhī qí gù , chí bēng gào cáo , cáo jìng wú sòng nǚ zhī shì 。 xiāng chuán wéi yì 。 shí yǒu yáo xiào lián nǚ xīn zàng , gé sù wéi dào suǒ fā , pò cái shī shī 。 wén qí yì , yì nán suǒ zhēng zhī , guǒ qí nǚ 。 qǐ qīn yī shì , sì tǐ luǒ rán 。 yáo nù , zhì zhuàng yú guān , guān yīn nán lǚ xíng wú lǐ , è zhī , zuò fā zhǒng jiàn shī , lùn sǐ 。
  yì shǐ shì yuē :“ shǐ luàn zhī ér zhōng chéng zhī , fēi dé yě , kuàng shì yú chū ér jué yú hòu hū ? tà yú shì , tīng zhī ; kū yú mén , réng tīng zhī : yì hé qí rěn ! ér suǒ yǐ bào zhī zhě , yì bǐ lǐ shí láng cǎn yǐ !”

 为您推荐:聊斋志异窦氏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签