聊斋志异·梁彦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 21:44:01

  文言文之间为您整理聊斋志异·梁彦拼音版、聊斋志异·梁彦注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·梁彦注音版

  《 liángyàn 》
   zhōuliángyàn , huànqiú , jiǔér 。  , fāng , juéyǎng ,  。 yǒuchūluò , zhuànglèishànggǒu , yuēzhǐdǐng 。 yòu , yòuméiluò 。 fánluòméi 。 chǔnránérdòng , xiāngxiù 。 éérqiángzhěnièruòzhěshí ; shíméi , shēndùncháng 。 shùntūnjǐng , zhǐcún , shíshǔ 。 shēnshézhōu , shìwěn , liángè , zhī , yuánérshàng , jiànzhì 。 zhuōérhànbǎizhī , zhānxià 。 qǐngrénjīn , sāoyāoxié 。  , jiězhì 。 ménzhī , tiēyāojiān 。 tuīzhīdòng , qiāzhītòng , jìngchéngzhuìyóu ; kǒuyǎn , shǔrán 。

聊斋志异·梁彦拼音版

  《 liáng yàn 》
   xú zhōu liáng yàn , huàn qiú tì , jiǔ ér bù yǐ 。 yī rì , fāng wò , jué bí qí yǎng , sù qǐ dà tì 。 yǒu wù tū chū luò dì , zhuàng lèi wū shàng wǎ gǒu , yuē zhǐ dǐng dà 。 yòu tì , yòu yī méi luò 。 sì tì fán luò sì méi 。 chǔn rán ér dòng , xiāng jù hù xiù 。 é ér qiáng zhě niè ruò zhě yǐ shí ; shí yī méi , zé shēn dùn cháng 。 shùn xī tūn jǐng , zhǐ cún qí yī , dà yú shí shǔ yǐ 。 shēn shé zhōu zā , zì shì qí wěn , liáng dà è , tà zhī , wù yuán wà ér shàng , jiàn zhì gǔ jì 。 zhuō yī ér hàn bǎi zhī , zhān jù bù kě xià 。 qǐng rén jīn dǐ , pá sāo yāo xié 。 dà jù , jí jiě yī zhì dì 。 mén zhī , wù yǐ tiē fú yāo jiān 。 tuī zhī bù dòng , qiā zhī zé tòng , jìng chéng zhuì yóu ; kǒu yǎn yǐ hé , rú fú shǔ rán 。

  为您推荐:聊斋志异梁彦原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签