聊斋志异·潞令拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:26:09

  文言文之家为大家整理聊斋志异·潞令拼音版、聊斋志异·潞令注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·潞令注音版

  《 lìng 》
   sòngguóyīng , dōngpíngrén , jiàoshòuchénglìng , tānbàorén , cuīyóu , zhàngxiàzhělángtíng 。 xiāngbáishānshìguòzhī , jiànhéng , fěngyuē :“ wèimín , wēiyànzhì ?” sòngyángyángzuòzhīyuē :“ nuò ! gǎn ! guānsuīxiǎo , rènbǎi , zhūshírén 。” hòubànnián , fāngànshìshì , dèngér , shǒunáoluàn , rénchēngzhuàng 。 yányuē :“ zuìdāng , zuìdāng !” shǔzhōng , shíxún 。  ! xìngyǒuyīncáojiānshèyángzhèng ; rán , diānyuèhuòduō ,  ” zhuó “ shēng , liúānqióngzāi !
   shǐshìyuē :“ zi , rénhún , wéiguǐxióng 。 jīnyǒuguānzhuànshàng , yǒuèrliú , fēngchéngérzhìshìzhī 。 fāngshèng , jiéjuéwèijìnzhīgāozhī , wéizhījǐnpíng ; jiāngbài , zhūwèijìnzhīzhī , wéizhībǎoliú 。 guāntānlián , měirèn , yǒuliǎngshì , zhěwèi , chīchīzhěgǎncóng 。 xiāngchuán , 沿yánwéichéngguī, xiàochéngzhīguǐ !”

聊斋志异·潞令拼音版

  《 lù lìng 》
   sòng guó yīng , dōng píng rén , yǐ jiào xí shòu lù chéng lìng , tān bào bù rén , cuī kē yóu kù , bì zhàng xià zhě láng jí yú tíng 。 yú xiāng xú bái shān shì guò zhī , jiàn qí héng , fěng yuē :“ wèi mín fù mǔ , wēi yàn gù zhì cǐ hū ?” sòng yáng yáng zuò dé yì zhī cí yuē :“ nuò ! bù gǎn ! guān suī xiǎo , lì rèn bǎi rì , zhū wǔ shí bā rén yǐ 。” hòu bàn nián , fāng jù àn shì shì , hū dèng mù ér qǐ , shǒu zú náo luàn , sì yǔ rén chēng jù zhuàng 。 zì yán yuē :“ wǒ zuì dāng sǐ , wǒ zuì dāng sǐ !” fú rù shǔ zhōng , yú shí xún zú 。 wū hū ! xìng yǒu yīn cáo jiān shè yáng zhèng ; bù rán , diān yuè huò duō , zé ” zhuó yì “ shēng qǐ yǐ , liú dú ān qióng zāi !
   yì shǐ shì yuē :“ lù zi gù qū , qí rén hún pò yì , gù qí wéi guǐ xióng 。 jīn yǒu yī guān wò zhuàn yú shàng , bì yǒu yī èr bǐ liú , fēng chéng ér zhì shì zhī 。 qí fāng shèng yě , zé jié jué wèi jìn zhī gāo zhī , wéi zhī jù jǐn píng ; qí jiāng bài yě , zé qū zhū wèi jìn zhī zhī tǐ , wéi zhī qǐ bǎo liú 。 guān wú tān lián , měi lì yī rèn , bì yǒu cǐ liǎng shì , hè hè zhě yī rì wèi qù , zé chī chī zhě bù gǎn bù cóng 。 jī xí xiāng chuán , yán wéi chéng guī , qí yì qǔ xiào yú lù chéng zhī guǐ yě yǐ !”

  为您推荐:聊斋志异潞令原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签