聊斋志异·马介甫拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:32:24

 文言文之家为大家整理聊斋志异·马介甫拼音版、聊斋志异·马介甫注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·马介甫注音版

 《 jiè 》
  yángwànshí , míngzhūshēng , shēngpíngyǒu “ chángzhī ”。 yǐnshì , hàn , shǎozhī , zhébiāncóngshì 。 yángniánliùshíérguān , yǐn齿chǐshù 。 yángwànzhōngchángqièěrwēng , gǎnlìngzhī 。 ránbài , kǒngshànxiào , lìngjiàn 。 wànshíshí , qièwáng , dàngǎntōng 。 xiōnghòushìjùnzhōng , jiànshàonián , róngdōu 。 , yuèzhī , xúnxìng , yún :“ jiè , xìng 。” yóujiāo , fénxiāngwéikūnzhīméng 。 bié , yuēbànzǎi , xiétóngguòyáng 。 zhíyángwēngzàiménwàibàoyángménshī , wéiyōng , tōngxìngshì使shǐzhǔrén , wēng 。 huògàoyuē :“ wēng 。” fāngjīng , yángxiōngànchūyíng 。 dēngtáng , 便biànqǐngcháo , wànshíǒuyàng 。 zuòxiào , juéxiàng , wànshíyánshíérzhōngjiànzhì 。 xiōngdiéchū , shǐyǒushòuchíjiǔlái , éqǐngyǐnjìn 。 zuòliángjiǔ, wànshípíncuī , éjiájiānhànzhēngténg 。 éshòuzhuànchū , tuōshīrèn , shūgānzhǐ 。 shí , wànshícǎocǎoyìng 。 wànzhōngbèiláibànqǐn , zhīyuē :“ nǎngzhònggāo , suìtóngménghǎo 。 jīnlǎoshíwēnbǎo , xíngdàozhěxiūzhī !” wànzhōngxuànrányuē :“ zàixīnzhīqíng , nánshēnzhì 。 jiāmén , jiǎnzāohànsǎo , zūnzhǎngruò , héngbèicuīcán 。 fēixuèzhīhǎo , chǒugǎnyáng 。” hàitànshí , yuē :“ chūzǎodànérxíng , jīndewén , jiànzhī 。 qǐngjiàxiánshè , jiù便biànchuī 。” wànzhōngcóngjiào , chúshìwéiāndùn 。 shēnqièkuìshūdào , wéikǒngzhī 。 huì , quèzhī , qiěqǐngyángwēngtóngshíqǐn 。 chéngshì , wèipáo , xiōngjiēgǎn 。 wànzhōngyǒuérfāngsuì , cóngwēngmián 。 zhīyuē :“ ér寿shòu , guò , dànshàoniáněr 。” wénlǎowēngānbǎo ,  , zhé, wèiqiángrénjiāshì 。 chūèshēngshàngzàiguī , jiànjìn , shìzhī 。 yángxiōnghànpáihuái , néngzhìzhǐ ; érruòwénzhě 。 qièwáng , rènyuè , shǐzhīzhī , chǐcǎnlüè 。  , nǎihuànwànshíguìshòujīnguó , cāobiānzhúchū 。 zhízàiwài , cánqián , yòuzhuīzhī , shǐchū 。 suíchū , chāshǒudùn , guānzhětián 。 zhǐchìyuē :“  , !” fǎnbēn , ruòbèiguǐzhú , tuō , chányíngràodàoshàng , xiǎnérguī , miànhuī 。 shǎodìng , jìn , zhe , jiàotáo 。 jiāgǎnwènzhě 。 wànshíwéijiějīnguó , wànshísǒngshēndìng , kǒngtuōluò , qiángtuōzhī , érzuòníng , yóutuōjiāzuì 。 tàn , nǎigǎn , érqián 。 shū ,  , fángqǐn 。 wànshíshǐshū, qièyān 。 jiārénjiēwéi , xiāngǒu 。 wēiyǒuwén , xiū , biàn 。 qiè , qièchuàngnéng 。 wéiwěi , jiùbàngzhī , bēngzhùduòtāi 。 wànshírénchù , duìāi , wèijiězhī 。 tóngláozhuàn , gèngchóuzàichàng, fàngwànshí 。
  zàiguīfánghènguī , fānghuì忿fèn , wénqiàofēishēng ,  , shìmén 。 yǒurén , yǐngshì , zhēngníngguǐ ; éyòuyǒushùrén , zhírèn 。 hàijuéhào , réndāojǐngyuē :“ hào便biànshāquè !” jīnshúmìng 。 rényuē :“ míngcáo使shǐzhě , yàoqián , dànhànxīněr !  , tóubàisǎng 。 rénnǎirènhuàxīnérshùzhīyuē :“ mǒushì , wèishāfǒu ?” huà 。 fánqièxiōnghànzhīshì , shùdàijìn , dāohuàchìshùshí 。 nǎiyuē :“ qièshēng , ěrzōng , rěnduò ? shìyòu !” nǎilìngshùrénfǎnjiēshǒu , pōushìhànxīncháng 。 kòutóumìng , dànyánzhīhuǐ 。 éwénzhōngmén , yuē :“ yángwànshílái 。 huǐguò , liúshēng 。” fēnránjìnsàn 。
   , wànshí , jiànchìshēnbēng , xīntóudāohén , zònghéngshù 。 jiěérwènzhī ,  , hài , qiè 。 míng , xiàngshùzhī , hài 。 yóushìwēijiànliǎn , jīngshùyuègǎnchūè 。  , gàowànshíyuē :“ shígàojūn , xìngxuānxiè , qiánxiǎoshùzhī 。 dehǎo , qǐngzànbié 。” suì 。 měi , wǎnliúwànshízuò , huānxiàoérchéngyíngzhī 。 wànshíshēngpíngjiě , zāozhī , juézuòjiēsuǒ 。 rénzhuàng , suōyáozhàn 。 wànshímèi , wēijiǎ 。  , zhìqióngjié 。 wànshíjuéshīyán , érnénghuǐ , suìshígàozhī 。 rán , wànshí , chángchuángxià 。  , āizhìlòusānxià , yuē :“ deshù , dāohuàxīntóugānshù , hènshǐxiāo 。” nǎizhuōchúdāo 。 wànshíérbēn , zhúzhī 。 quǎnfèiténg , jiārénjìn 。 wànzhōngzhī , dànshēnzuǒyòuxiōng 。 nǎigòu , jiànwēnglái , páo , bèiliè , jiùwēngshēntiáotiáoliè , jiáérzhāiwēng 。 wànzhōngjiànzhī , shí, zhōng , diānjuéér 。 wànzhōngyuē :“ érxiōngdeshēng , hàn !” suìtóujǐngzhōng , jiùzhī 。 shí , wénwànzhōng , suìjiě 。
  bìn , liànér , shǐjià 。 tuòshí , jiàozhī 。 ér , zhāoshòubiānchǔ , jiārénshí , shǐdànlěngkuài 。 bànsuì , érwāngléi , jǐncún 。 zhì , wànshízhǔjiārén , gào 。 jiànwēnglán , hài ; yòuwénwànzhōngyǔnxiè , dùnbēiāi 。 érwénzhì , 便biànláiliàn , qiánshū 。 néngshí , shěnshǐbiàn , jīngyuē :“ érqiáocuìzhì !” wēngnǎinièdàoqíngshì , 忿fènránwèiwànshíyuē , nǎngdàoxiōngfēirén , guǒmiù 。 liǎngrénzhǐ线xiàn , shāzhī , jiāngnài ?” wànshíyán , wéishǒutiěěrér 。 zuòshù , zhīzhī , gǎnchūzhú , dànwànshí , 使shǐjué 。 hánérchū , hényǎnrán 。 zhīyuē :“ xiōngnéngwēi , néngduàn ‘ chū ’  ? ōushā , ānránrěnzhī , wéirén !” wànshíqiànshēn , yǒudòngróng 。 yòuzhīyuē :“  , shā ; 便biànshāquè 。 yǒuèrsānzhījiāo, dōuyào ,  , bǎokuī 。” wànshínuò , xíng , bēnér 。 shì , chìwèn :“ wéi ?” wànshíhuángshī , shǒuyuē :“ shēngjiàochū 。” huì , xúndāozhàng , wànshíérquè 。 tuòzhīyuē :“ xiōngzhēnjiào !” suìkāiqiè , chūdāoguīyào , shuǐshòuwànshíyǐn 。 yuē :“ zhàngzàizàosǎn 。 suǒqīngyòngzhě , néngbìngréněr 。 jīn , zànshìzhī 。” yǐnxià , shǎoqǐng , wànshíjué忿fèntiánxiōng , lièyànchōngshāo , róngrěn , zhíguī , jiàohǎnléidòng 。 wèijié , wànshíténg , diānshùchǐyǒuzhǐ 。 shíchéngquán , léisuàn 。 wán , cháo  yóu 。 wànshíyāozhōngchūpèidāo 。 yuē :“ chūdāozi , gǎnshā ?” wànshí , shàngròuzhǎng , zhìxià 。 fāngzài , āimíngshù 。 wànshítīng , yòuzhī 。 jiārénjiànwànshíxiōngkuáng , xiāng , chū 。 yíng , zhuōxiāngyòngwèiláo 。 wànshíwèi , bēnxún , zhǐzhī 。 shǎojiān , yàoxiāo , ruòsàng 。 zhǔyuē :“ xiōngněi 。 gāngāngzhīzhèn , zài 。 rénzhīsuǒzhě , fēizhāozhī , suǒyóuláizhějiàn 。 zhīzuóérjīnshēng , cónggēngxīn 。 zàiněi , wéi 。” qiǎnwànshítàn 。 xīnshè , qiàn , jiāngxíng 。 zhǐzhī , nǎi 。 chūshēng , jiāo 。  , gòngwǎnzhī 。 yuē :“ shìyǒudōnghǎizhīxíng , 便biàndàoxiāngguò , háishíhuìěr 。”
  yuè , bīnshìliángrén 。 jiǔjuéqián , jiànxiá , jiàncháo , jiàn ,  , jiùtàiquánzuò 。 wēngnéngkān , xiāodùn , zhìnándàoshì , wànshígǎnxún 。 niánzhì , zhīzhuàng , ránshù , érzhì , zhìzishàng , jìng 。 yóuxiāngrénjiē齿chǐwànshí 。 xué使shǐànlín , lièxíngchùmíng 。 yòunián , zāohuí , shìcái , wéiwēijìn , yánshāolínshè 。 cūnrénzhígàojùn , huánfán 。 shìjiāchǎnjiànjìn , zhì , jìncūnxiāngjiè , shèshèwànshí。 yǐnshìxiōng , suǒwéi , juézhī 。 wànshíqióng , zhìqièguìjiā , xiénán 。 zhìnánjiè , jué 。 kěncóng , guōzàijià 。 shìyǒuérguānzhě , qiánsānbǎihuò 。
  wànshíshēn , gàishíyuǎncūnjìnguōjiān 。 zhìzhūmén , hūnréntīngqián 。 shǎojiānguānrénchū , wànshídechuò。 guānrénshúshìjiǔzhī , lüèjiéxìngmíng , jīngyuē :“ shì ! pínzhì ?” wànshíshěn , zhīwéiér , jué 。 cóngzhī , jiàntángzhōngjīnhuànyìng 。 éqǐng , tóngchū , xiāngduìbēigěng 。 wànshíshǐshùsuǒzāo 。 chū , xiéérzhì , shù, chūxúnyángwēnglái , 使shǐsūntóng 。 yòuyánshījiào 。 shísuìxiáng , niánlǐngxiāngjiàn , shǐwéiwánhūn 。 nǎibié , sūnliúzhī 。 yuē :“ fēirén , shíxiāněr 。 dàoxiānghòujiǔ 。” suì 。 xiàoliányánzhī , juéchǔ 。 yīnniànshùtóngshòunüè , bèigǎnshāng 。 suìjīnshúwángshìguī 。 niánshēng , yīnwéi 。
  yǐncóngbànzǎi , kuángbèiyóu 。  , dāokǒng , 穿chuānmáogěngxuánliángshàng , ròujìngchū 。 hàoshēng, línrénshǐzhī 。 jiěchōugěng , chōutòngzhīshēng , zhèndònglín 。 shìjiànlái , máojiēshù 。 hòujìngchuàngsuī, érduànmángròunèi , zhōngxíng , yóu , gǎnshǎoxiè 。 hèngbào , měizuìguī , qíng 。 zhì , shǐzhīshīrénzhě , yóushì 。  , yángrénshāoxiāngtuó , jìncūnnóngbìngláicān 。 yǐnzàizhōngchàngqián , wángshìwèn :“ shéi ?” jiārénjìnbái :“ zhāngzhī 。” 便biàn使shǐqián , tàirénshǒu 。 wángxiàoyuē :“ cóng , dāngròushí , léinǎiěr ?” yǐnkuìhèn , guījīng , gěngruòde 。 èzhī 。 suì ,  。 wànshí , yáowàngzhī , xíng , lèixià 。 wànshíài , wèitōngyán 。 guīgàozhí , móuzhūhuán , zhíkěn 。 wéirénsuǒtuò , jiǔsuǒguī , qúnshí 。 wànshíyóushíjiùyǐnfèizhōng , zhíwéidiàn , yīnjiàoqúnjiǒngzhī , nǎijué 。
  shìzhījiūjìng , hòushùháng , nǎigōngquánzhuànchéngzhī 。
  shǐshìyuē :“ nèi , tiānxiàzhītōngbìng 。 rántiānrǎngzhījiān , nǎiyǒuyángláng ! níngfēibiàn ? chángzuò 《 miàoyīnjīng 》 zhīyán , jǐnxué :
 ‘ qiètiāndàohuàshēngwàn , zhònglàikūnchéng ; nánérzhìzàifāng , yóunèizhù 。 tónggān , láoěrshíyuèshēnyín ; jiù湿shīgān , sānniánpínxiào 。 zōngtiāoérdòngniàn , jūnsuǒyǒukàngzhīqiú ; zhānjǐngjiùér怀huái , rénsuǒyǒushuǐzhīài 。 yīnjiàozhīzhì , suìgāngāngzhītǒngcún 。 shǐérxùnzhīshēng , huòshīérxiǎobào ; bīnzhījìng , jìngyǒuwǎngérlái 。 zhǐyuánérshēnqíng , suì使shǐyīngxióngduǎn 。 chuángshàngchāzuò , rènjīngāngméi ; yānshēng , tiěhànnéngqiángxiàng 。 qiūzhēnzhīchǔ , dǎoyuèzhī ; zhīzhǎonéngsāo , qīngshìliánhuāzhīmiàn 。 xiǎoshòuzǒu , zhíjiāngdàimèngtóusuō ; chàngsuí , fānzhōuzhì 。 suōtiàozhì , tíngguānmǎndàohéngrén ; cháo   , luòqúnjiāoniǎo 。
 ‘ èzāi ! tiān , ěrxiàngyínchuáng ; chǒu ! zhuǎnyáotóu , wěitóuhuányánjǐng 。 dāngshìshí : xiàduōsuìdǎn , tiānwàigèngyǒujīnghún 。 běigōngyǒuwèitáo , mèngshīshěyānnéng ? jiāngjūntóngléidiàn , zhōngtíng , dùnguīyǒuzhīxiāng ; rénmiànruòbīngshuāng , dàoqǐnmén , suìyǒuwènzhīchù 。 guǒzhīfěnzhī , shìérwēi ? nǎiāngzāngzhīshēn , hánér ? yóujiězhě : qiàohuánláiyuèxià , fángguī ? zuìyuānwǎngzhě : jiūpánpéngshǒudàorénjiān , yàoxiānghuāgòngyǎng 。 wénshīzhīhǒu , shuāngkǒngliāotiān ; tīngpìnzhīmíng , tóu 。 dēngyínérwàngchǒu,“ huí ” liánérchéngcháo 。 shèwéifényángzhī婿 , zhìzūnróng , mèiqīngqīngliángyǒu ; ruòzhuìwàihuángzhījiā , miǎn, bàijiāngqiú ? qióngguǐjuéyán , rènzhuóshùcuīhuā , zhǐqiúbāohuānghàn , qiánshényúnyǒushì , nǎiyīnglínfànzhì , néngjièzhùfāngxiōng 。
 ‘ yóuzhīxīn , wéiniǎodào ? xiāowángzhī , shì鸿hónggōu ? rántóngxué , shēngtóngqīn , chángjiàoyín “ báishǒu ”? ércháoxíngyún , xíng , zhézhànshān 。 hènshā “ chíshuǐqīng ”, kōngànhóngbǎn ; liáněr “ qièmìngbáo ”, zhīyǒnghángēng 。 chántān , lóngzhīfāngshuì ; chēchénwěi , hènzhībēn 。 shànggòngzhīrén , fāngzhīwéijiù ; chuángqiánjiǔzhī , qiānláihuàwéiyáng 。 zhīyīnzhějǐnéqǐng , zhīliúzhějìncáng 。 mǎixiàochántóu , érchéngzuòzhīniè , tàijiǎyuēnánwéi ; shǒutiēěr , érshòuwàngzhīxíng , yángwèi 。 suānfēnglǐnliè , chuīcánzhīchūn ; hǎiwāngyáng , yānduànlánqiáozhīyuè 。 yòuhuòshènghuìféng , liángpéngzuò , dǒujiǔcángérshè , qiěyóufángchūzhúzhīshū ; rénshūérlái , suì广guǎngjuéjiāozhīlùn 。 shènéryànyǐngfēnfēi , kōngzhānjīngshù ; luánjiāozài , biànsuìhuā 。 yǐnjiǔyángchéng , tángzhōngwéiyǒuxiōng ; chuīshāngzi , xúnbìngshìjiā 。 rénwèi , yǒuyǐntòng 。
 ‘  ! bǎiniányuānǒu , jìngchéngzhī ; liǎng鹿 , huòmǎibāochuángzhītòng 。 ránzhěshì , dǎndòuzhěréngǎnzhànxiàduànjuéhuòtāi , yòushéinéngxiàngcánshìzhōngzhǎnchúnièběn ? niángjūnhèngbào , liáozhīfāng ; yānzhīdànjìnshēnglíng , xìngzhīyǒu 。 tiānxiāngruò , quánchéngtānghuòzhī ; huāchénfēi , jìnmièjiànlúnzhīhuǒ 。 zhījìng , cǎishuāng ; chángshézhīduān , qīngliánbìng 。 nǎoyōuzhīguó , dàochǎngàizhībīn 。  ! yuànzhāngbèiwén , wéiyángzhīshuǐ !’”

聊斋志异·马介甫拼音版

 《 mǎ jiè fǔ 》
  yáng wàn shí , dà míng zhū shēng yě , shēng píng yǒu “ jì cháng zhī jù ”。 qī yǐn shì , qí hàn , shǎo wǔ zhī , zhé yǐ biān tà cóng shì 。 yáng fù nián liù shí yú ér guān , yǐn yǐ chǐ nú lì shù 。 yáng yǔ dì wàn zhōng cháng qiè ěr wēng , bù gǎn lìng fù zhī 。 rán yī bài xù , kǒng yí shàn xiào , bù lìng jiàn kè 。 wàn shí sì shí wú zǐ , nà qiè wáng , dàn xī bù gǎn tōng yī yǔ 。 xiōng dì hòu shì jùn zhōng , jiàn yī shào nián , róng fú dōu yǎ 。 yǔ yǔ , yuè zhī , xún qí xìng zì , zì yún :“ jiè fǔ , mǎ xìng 。” yóu cǐ jiāo rì mì , fén xiāng wéi kūn jì zhī méng 。 jì bié , yuē bàn zǎi , mǎ hū xié tóng pú guò yáng 。 zhí yáng wēng zài mén wài bào yáng mén shī , yí wéi yōng pú , tōng xìng shì shǐ dá zhǔ rén , wēng pī xù qù 。 huò gào yuē :“ cǐ jí qí wēng yě 。” mǎ fāng jīng yà , yáng xiōng dì àn zé chū yíng 。 dēng táng yī yī , biàn qǐng cháo fù , wàn shí cí yǐ ǒu yàng 。 cù zuò xiào yǔ , bù jué xiàng xī , wàn shí lǚ yán jù shí ér zhōng bù jiàn zhì 。 xiōng dì dié hù chū rù , shǐ yǒu shòu nú chí hú jiǔ lái , é qǐng yǐn jìn 。 zuò sì liáng jiǔ , wàn shí pín qǐ cuī hū , é jiá jiān rè hàn zhēng téng 。 é shòu nú yǐ zhuàn jù chū , tuō sù shī rèn , shū bù gān zhǐ 。 shí yǐ , wàn shí cǎo cǎo yìng qù 。 wàn zhōng fú bèi lái bàn kè qǐn , mǎ zé zhī yuē :“ nǎng yǐ bó zhòng gāo yì , suì tóng méng hǎo 。 jīn lǎo fù shí bù wēn bǎo , xíng dào zhě xiū zhī !” wàn zhōng xuàn rán yuē :“ zài xīn zhī qíng , zú nán shēn zhì 。 jiā mén bù jí , jiǎn zāo hàn sǎo , zūn zhǎng xì ruò , héng bèi cuī cán 。 fēi lì xuè zhī hǎo , cǐ chǒu bù gǎn yáng yě 。” mǎ hài tàn yí shí , yuē :“ wǒ chū yù zǎo dàn ér xíng , jīn de cǐ yì wén , bù kě bù yī mù jiàn zhī 。 qǐng jià xián shè , jiù biàn zì chuī 。” wàn zhōng cóng qí jiào , jí chú shì wéi mǎ ān dùn 。 yè shēn qiè kuì shū dào , wéi kǒng fù zhī 。 mǎ huì qí yì , lì què zhī , qiě qǐng yáng wēng yǔ tóng shí qǐn 。 zì yì chéng sì shì bù bó , wèi yì páo kù , fù zǐ xiōng dì jiē gǎn qì 。 wàn zhōng yǒu zǐ xǐ ér fāng qī suì , yè cóng wēng mián 。 mǎ fǔ zhī yuē :“ cǐ ér fú shòu , guò yú qí fù , dàn shào nián gū kǔ ěr 。” fù wén lǎo wēng ān bǎo , dà nù , zhé mà , wèi mǎ qiáng yù rén jiā shì 。 chū è shēng shàng zài guī tà , jiàn jìn mǎ jū , yǐ shì sè gē zhī yì 。 yáng xiōng dì hàn tǐ pái huái , bù néng zhì zhǐ ; ér mǎ ruò fú wén yě zhě 。 qiè wáng , tǐ rèn wǔ yuè , fù shǐ zhī zhī , chǐ yī cǎn lüè 。 yǐ , nǎi huàn wàn shí guì shòu jīn guó , cāo biān zhú chū 。 zhí mǎ zài wài , cán jù bù qián , yòu zhuī bī zhī , shǐ chū 。 fù yì suí chū , chā shǒu dùn zú , guān zhě tián yì 。 mǎ zhǐ fù chì yuē :“ qù , qù !” fù jí fǎn bēn , ruò bèi guǐ zhú , kù lǚ jù tuō , zú chán yíng rào yú dào shàng , tú xiǎn ér guī , miàn sè huī sǐ 。 shǎo dìng , bì jìn wà lǚ , zhe yǐ , jiào táo dà kū 。 jiā wú gǎn wèn zhě 。 mǎ yè wàn shí wéi jiě jīn guó , wàn shí sǒng shēn dìng xī , rú kǒng tuō luò , mǎ qiáng tuō zhī , ér zuò lì bù níng , yóu jù yǐ sī tuō jiā zuì 。 tàn fù kū yǐ , nǎi gǎn rù , zī jū ér qián 。 fù shū bù fā yī yǔ , jù qǐ , rù fáng zì qǐn 。 wàn shí yì shǐ shū , yǔ dì qiè qí yān 。 jiā rén jiē yǐ wéi yì , xiāng jù ǒu yǔ 。 fù wēi yǒu wén , yì xiū nù , biàn tà nú bì 。 hū qiè , qiè chuàng jù bù néng qǐ 。 fù yǐ wéi wěi , jiù tà bàng zhī , bēng zhù duò tāi 。 wàn shí yú wú rén chù , duì mǎ āi tí , mǎ wèi jiě zhī 。 hū tóng jù láo zhuàn , gèng chóu zài chàng , bù fàng wàn shí qù 。
  fù zài guī fáng hèn fū bù guī , fāng dà huì fèn , wén qiào fēi shēng , jí hū bì , zé shì mén yǐ pì 。 yǒu jù rén rù , yǐng bì yī shì , zhēng níng rú guǐ ; é yòu yǒu shù rén rù , gè zhí lì rèn 。 fù hài jué yù hào , jù rén yǐ dāo cì jǐng yuē :“ hào biàn shā què !” fù jí yǐ jīn bó shú mìng 。 jù rén yuē :“ wǒ míng cáo shǐ zhě , bù yào qián , dàn qǔ hàn fù xīn ěr ! fù yì jù , zì tóu bài sǎng 。 jù rén nǎi yǐ lì rèn huà fù xīn ér shù zhī yuē :“ rú mǒu shì , wèi kě shā fǒu ?” jí yǐ huà 。 fán yī qiè xiōng hàn zhī shì , zé shù dài jìn , dāo huà fū gé bù chì shù shí 。 mò nǎi yuē :“ qiè shēng zǐ , yì ěr zōng xù , hé rěn dǎ duò ? cǐ shì bì bù kě yòu !” nǎi lìng shù rén fǎn jiē qí shǒu , pōu shì hàn fù xīn cháng 。 fù kòu tóu qǐ mìng , dàn yán zhī huǐ 。 é wén zhōng mén qǐ bì , yuē :“ yáng wàn shí lái yǐ 。 jì yǐ huǐ guò , gū liú yú shēng 。” fēn rán jìn sàn 。
  wú hé , wàn shí rù , jiàn fù chì shēn bēng xì , xīn tóu dāo hén , zòng héng bù kě shù 。 jiě ér wèn zhī , dé qí gù , dà hài , qiè yí mǎ 。 míng rì , xiàng mǎ shù zhī , mǎ yì hài 。 yóu shì fù wēi jiàn liǎn , jīng shù yuè bù gǎn chū yī è yǔ 。 mǎ dà xǐ , gào wàn shí yuē :“ shí gào jūn , xìng wù xuān xiè , qián yǐ xiǎo shù jù zhī 。 jì de hǎo hé , qǐng zàn bié yě 。” suì qù 。 fù měi rì mù , wǎn liú wàn shí zuò lǚ , huān xiào ér chéng yíng zhī 。 wàn shí shēng píng bù jiě cǐ lè , jù zāo zhī , jué zuò lì jiē wú suǒ kě 。 fù yī yè yì jù rén zhuàng , sè suō yáo zhàn 。 wàn shí sī mèi fù yì , wēi lù qí jiǎ 。 fù jù qǐ , kǔ zhì qióng jié 。 wàn shí zì jué shī yán , ér bù néng huǐ , suì shí gào zhī 。 fù bó rán dà mà , wàn shí jù , cháng jì chuáng xià 。 fù bù gù , āi zhì lòu sān xià , fù yuē :“ yù de wǒ shù , xū yǐ dāo huà rǔ xīn tóu rú gān shù , cǐ hèn shǐ xiāo 。” nǎi qǐ zhuō chú dāo 。 wàn shí dà jù ér bēn , fù zhú zhī 。 quǎn fèi jī téng , jiā rén jìn qǐ 。 wàn zhōng bù zhī hé gù , dàn yǐ shēn zuǒ yòu yì xiōng 。 fù nǎi gòu lì , hū jiàn wēng lái , dǔ páo fú , bèi yì liè nù , jí jiù wēng shēn tiáo tiáo gē liè , pī jiá ér zhāi wēng zī 。 wàn zhōng jiàn zhī nù , yǐ shí jī fù , zhōng lú , diān jué ér bì 。 wàn zhōng yuē :“ wǒ sǐ ér fù xiōng de shēng , hé hàn !” suì tóu jǐng zhōng , jiù zhī yǐ sǐ 。 yí shí fù fù sū , wén wàn zhōng sǐ , nù yì suì jiě 。
  jì bìn , dì fù liàn ér , shǐ bù jià 。 fù tuò mà bù yǔ shí , jiào qù zhī 。 yí gū ér , zhāo xī shòu biān chǔ , sì jiā rén shí qì , shǐ dàn yǐ lěng kuài 。 jī bàn suì , ér wāng léi , jǐn cún qì xī 。 yī rì mǎ hū zhì , wàn shí zhǔ jiā rén , wù yǐ gào fù 。 mǎ jiàn wēng lán lǚ rú gù , dà hài ; yòu wén wàn zhōng yǔn xiè , dùn zú bēi āi 。 ér wén mǎ zhì , biàn lái yī liàn , qián hū mǎ shū 。 mǎ bù néng shí , shěn gù shǐ biàn , jīng yuē :“ ér hé qiáo cuì zhì cǐ !” wēng nǎi niè rú jù dào qíng shì , mǎ fèn rán wèi wàn shí yuē , wǒ nǎng dào xiōng fēi rén , guǒ bù miù 。 liǎng rén zhǐ cǐ yī xiàn , shā zhī , jiāng nài hé ?” wàn shí bù yán , wéi fú shǒu tiě ěr ér qì 。 zuò yǔ shù kè , fù jǐ zhī zhī , bù gǎn zì chū zhú kè , dàn hū wàn shí rù , pī shǐ jué mǎ 。 hán tì ér chū , pī hén yǎn rán 。 mǎ nù zhī yuē :“ xiōng bù néng wēi , dú bù néng duàn ‘ chū ’ yē ? ōu fù shā dì , ān rán rěn zhī , hé yǐ wéi rén !” wàn shí qiàn shēn , sì yǒu dòng róng 。 mǎ yòu jī zhī yuē :“ rú qú bù qù , lǐ xū shā ; jí biàn shā què wù jù 。 pú yǒu èr sān zhī jiāo , dōu jū yào dì , bì hé jí lì , bǎo wú kuī yě 。” wàn shí nuò , fù qì jí xíng , bēn ér rù 。 shì yǔ fù yù , chì wèn :“ hé wéi ?” wàn shí huáng jù shī sè , yǐ shǒu jù dì yuē :“ mǎ shēng jiào yú chū fù 。” fù yì huì , gù xún dāo zhàng , wàn shí jù ér què bù 。 mǎ tuò zhī yuē :“ xiōng zhēn bù kě jiào yě yǐ !” suì kāi qiè , chū dāo guī yào , hé shuǐ shòu wàn shí yǐn 。 yuē :“ cǐ zhàng fū zài zào sǎn 。 suǒ yǐ bù qīng yòng zhě , yǐ néng bìng rén gù ěr 。 jīn bù dé yǐ , zàn shì zhī 。” yǐn xià , shǎo qǐng , wàn shí jué fèn qì tián xiōng , rú liè yàn chōng shāo , kè bù róng rěn , zhí dǐ guī tà , jiào hǎn léi dòng 。 fù wèi jí jié , wàn shí yǐ zú téng qǐ , fù diān qù shù chǐ yǒu zhǐ 。 jí fù wò shí chéng quán , léi jī wú suàn 。 fù tǐ jǐ wú wán fū , cháo  yóu lì 。 wàn shí yú yāo zhōng chū pèi dāo 。 fù mà yuē :“ chū dāo zi , gǎn shā wǒ yé ?” wàn shí bù yǔ , gē gǔ shàng ròu dà rú zhǎng , zhì dì xià 。 fāng yù zài gē , fù āi míng qǐ shù 。 wàn shí bù tīng , yòu gē zhī 。 jiā rén jiàn wàn shí xiōng kuáng , xiāng jí , sǐ lì yē chū 。 mǎ yíng qù , zhuō bì xiāng yòng wèi láo 。 wàn shí yú nù wèi xī , lǚ yù bēn xún , mǎ zhǐ zhī 。 shǎo jiān , yào lì xiāo , dā ruò sàng 。 mǎ zhǔ yuē :“ xiōng wù něi 。 gān gāng zhī zhèn , zài cǐ yī jǔ 。 fū rén zhī suǒ yǐ jù zhě , fēi zhāo xī zhī gù , qí suǒ yóu lái zhě jiàn yǐ 。 pì zhī zuó sǐ ér jīn shēng , xū cóng cǐ dí gù gēng xīn 。 zài yī něi , zé bù kě wéi yǐ 。” qiǎn wàn shí rù tàn rù 。 fù gǔ lì xīn shè , qiàn bì fú qǐ , jiāng yǐ xī xíng 。 zhǐ zhī , nǎi yǐ 。 chū yǔ mǎ shēng , fù zǐ jiāo hè 。 mǎ yù qù , fù zǐ gòng wǎn zhī 。 mǎ yuē :“ wǒ shì yǒu dōng hǎi zhī xíng , gù biàn dào xiāng guò , hái shí kě fù huì ěr 。”
  yuè yú fù qǐ , bīn shì liáng rén 。 jiǔ jué qián lǘ wú jì , jiàn xiá , jiàn cháo , jiàn mà , jū wú hé , jiù tài quán zuò yǐ 。 wēng bù néng kān , xiāo dùn , zhì hé nán lì dào shì jí , wàn shí yì bù gǎn xún 。 nián yú mǎ zhì , zhī qí zhuàng , fú rán zé shù yǐ , lì hū ér zhì , zhì lǘ zi shàng , qū cè jìng qù 。 yóu cǐ xiāng rén jiē bù chǐ wàn shí 。 xué shǐ àn lín , yǐ liè xíng chù míng 。 yòu sì wǔ nián , zāo huí lù , jū shì cái wù , xī wéi wēi jìn , yán shāo lín shè 。 cūn rén zhí yǐ gào jùn , fá huán fán kē 。 yú shì jiā chǎn jiàn jìn , zhì wú jū lú , jìn cūn xiāng jiè , wú yǐ shè shè wàn shí 。 yǐn shì xiōng dì , nù fù suǒ wéi , yì jué jù zhī 。 wàn shí jì qióng , zhì qiè yú guì jiā , xié qī nán dù 。 zhì hé nán jiè , zī fǔ yǐ jué 。 fù bù kěn cóng , guō fū zài jià 。 shì yǒu tú ér guān zhě , yǐ qián sān bǎi huò qù 。
  wàn shí yī shēn , gài shí yú yuǎn cūn jìn guō jiān 。 zhì yī zhū mén , hūn rén hē jù bù tīng qián 。 shǎo jiān yī guān rén chū , wàn shí fú de chuò qì 。 guān rén shú shì jiǔ zhī , lüè jié xìng míng , jīng yuē :“ shì bó fù yě ! hé yī pín zhì cǐ ?” wàn shí xì shěn , zhī wéi xǐ ér , bù jué dà kū 。 cóng zhī rù , jiàn táng zhōng jīn bì huàn yìng 。 é qǐng , fù fú tóng zǐ chū , xiāng duì bēi gěng 。 wàn shí shǐ shù suǒ zāo 。 chū , mǎ xié xǐ ér zhì cǐ , shù rì , jí chū xún yáng wēng lái , shǐ zǔ sūn tóng jū 。 yòu yán shī jiào dú 。 shí wǔ suì rù yì xiáng , cì nián lǐng xiāng jiàn , shǐ wéi wán hūn 。 nǎi bié yù qù , zǔ sūn qì liú zhī 。 mǎ yuē :“ wǒ fēi rén , shí hú xiān ěr 。 dào lǚ xiāng hòu yǐ jiǔ 。” suì qù 。 xiào lián yán zhī , bù jué cè chǔ 。 yīn niàn xī yǔ shù bó mǔ tóng shòu kù nüè , bèi yì gǎn shāng 。 suì yǐ yú mǎ jī jīn shú wáng shì guī 。 nián yú shēng yī zǐ , yīn yǐ wéi dí 。
  yǐn cóng tú bàn zǎi , kuáng bèi yóu xī 。 fū nù , yǐ tú dāo kǒng qí gǔ , chuān yǐ máo gěng xuán liáng shàng , hé ròu jìng chū 。 hào jí shēng sī , lín rén shǐ zhī 。 jiě fù chōu gěng , yī chōu zé hū tòng zhī shēng , zhèn dòng sì lín 。 yǐ shì jiàn tú lái , zé gǔ máo jiē shù 。 hòu jìng chuàng suī yù , ér duàn máng yí ròu nèi , zhōng bù lì yú xíng , yóu sù yè fú yì , wú gǎn shǎo xiè 。 tú jì hèng bào , měi zuì guī , zé tà lì bù qíng 。 zhì cǐ , shǐ wù xī zhī shī yú rén zhě , yì yóu shì yě 。 yī rì , yáng fū rén jí bó mǔ shāo xiāng pǔ tuó sì , jìn cūn nóng fù bìng lái cān yè 。 yǐn zài zhōng chàng lì bù qián , wáng shì gù wèn :“ cǐ yī shéi ?” jiā rén jìn bái :“ zhāng tú zhī qī 。” biàn hē shǐ qián , yǔ tài fū rén qǐ shǒu 。 wáng xiào yuē :“ cǐ fù cóng tú , dāng bù fá ròu shí , hé léi jí nǎi ěr ?” yǐn kuì hèn , guī yù zì jīng , gěng ruò bù de sǐ 。 tú yì è zhī 。 suì yú , tú sǐ 。 tú yù wàn shí , yáo wàng zhī , yǐ xī xíng , lèi xià rú má 。 wàn shí ài pú , wèi tōng yī yán 。 guī gào zhí , yù móu zhū huán , zhí gù bù kěn 。 fù wéi lǐ rén suǒ tuò qì , jiǔ wú suǒ guī , yī qún qǐ yǐ shí 。 wàn shí yóu shí jiù yǐn fèi sì zhōng , zhí yǐ wéi diàn , yīn jiào qún qǐ jiǒng rǔ zhī , nǎi jué 。
  cǐ shì yú bù zhī qí jiū jìng , hòu shù háng , nǎi bì gōng quán zhuàn chéng zhī 。
  yì shǐ shì yuē :“ jù nèi , tiān xià zhī tōng bìng yě 。 rán bù yì tiān rǎng zhī jiān , nǎi yǒu yáng láng ! níng fēi biàn yì ? yú cháng zuò 《 miào yīn jīng 》 zhī xù yán , jǐn fù lù yǐ bó yī xué :
 ‘ qiè yǐ tiān dào huà shēng wàn wù , zhòng lài kūn chéng ; nán ér zhì zài sì fāng , yóu xū nèi zhù 。 tóng gān dú kǔ , láo ěr shí yuè shēn yín ; jiù shī yí gān , kǔ yǐ sān nián pín xiào 。 cǐ gù zōng tiāo ér dòng niàn , jūn zǐ suǒ yǐ yǒu kàng lì zhī qiú ; zhān jǐng jiù ér huái sī , gǔ rén suǒ yǐ yǒu yú shuǐ zhī ài yě 。 dì yīn jiào zhī qí zhì rì lì , suì gān gāng zhī tǐ tǒng wú cún 。 shǐ ér bù xùn zhī shēng , huò dà shī ér xiǎo bào ; jì zé rú bīn zhī jìng , jìng yǒu wǎng ér wú lái 。 zhǐ yuán ér nǚ shēn qíng , suì shǐ yīng xióng duǎn qì 。 chuáng shàng yè chā zuò , rèn jīn gāng yì xū dī méi ; fǔ dǐ dú yān shēng , jí tiě hàn wú néng qiáng xiàng 。 qiū zhēn zhī chǔ kě jū , bù dǎo yuè yè zhī yī ; má gū zhī zhǎo néng sāo , qīng shì lián huā zhī miàn 。 xiǎo shòu dà zǒu , zhí jiāng dài mèng mǔ tóu suō ; fù chàng fū suí , fān yù qǐ zhōu pó zhì lǐ 。 pó suō tiào zhì , tíng guān mǎn dào héng rén ; cháo  jī sī , pū luò yī qún jiāo niǎo 。
 ‘ è hū zāi ! hū tiān yù dì , hū ěr pī fà xiàng yín chuáng ; chǒu yǐ fū ! zhuǎn mù yáo tóu , wěi yù tóu huán yán yù jǐng 。 dāng shì shí yě : dì xià yǐ duō suì dǎn , tiān wài gèng yǒu jīng hún 。 běi gōng yǒu wèi bì bù táo , mèng shī shě yān néng wú jù ? jiāng jūn qì tóng léi diàn , yī rù zhōng tíng , dùn guī wú hé yǒu zhī xiāng ; dà rén miàn ruò bīng shuāng , bǐ dào qǐn mén , suì yǒu bù kě wèn zhī chù 。 qǐ guǒ zhī fěn zhī qì , bù shì ér wēi ? hú nǎi āng zāng zhī shēn , bù hán ér lì ? yóu kě jiě zhě : mó nǚ qiào huán lái yuè xià , hé fáng fǔ fú guī yī ? zuì yuān wǎng zhě : jiū pán péng shǒu dào rén jiān , yě yào xiāng huā gòng yǎng 。 wén nù shī zhī hǒu , zé shuāng kǒng liāo tiān ; tīng pìn jī zhī míng , zé wǔ tǐ tóu dì 。 dēng tú zǐ yín ér wàng chǒu ,“ huí bō cí ” lián ér chéng cháo 。 shè wéi fén yáng zhī xù , lì zhì zūn róng , mèi qīng qīng liáng yǒu gù ; ruò zhuì wài huáng zhī jiā , bù miǎn nú yì , bài pú pú jiāng hé qiú ? bǐ qióng guǐ zì jué wú yán , rèn qí zhuó shù cuī huā , zhǐ qiú bāo huāng yú hàn fù , rú qián shén kě yún yǒu shì , nǎi yì yīng lín fàn zhì , bù néng jiè zhù yú fāng xiōng 。
 ‘ qǐ fù yóu zǐ zhī xīn , wéi zī niǎo dào ? yì xiāo bà wáng zhī qì , shì cǐ hóng gōu ? rán sǐ tóng xué , shēng tóng qīn , hé cháng jiào yín “ bái shǒu ”? ér cháo xíng yún , mù xíng yǔ , zhé yù dú zhàn wū shān 。 hèn shā “ chí shuǐ qīng ”, kōng àn hóng yá yù bǎn ; lián ěr “ qiè mìng báo ”, dú zhī yǒng yè hán gēng 。 chán ké lù tān , xǐ lí lóng zhī fāng shuì ; dú chē chén wěi , hèn nú mǎ zhī bù bēn 。 tà shàng gòng wò zhī rén , tà qù fāng zhī wéi jiù ; chuáng qián jiǔ xì zhī kè , qiān lái yǐ huà wéi yáng 。 xū zhī yīn zhě jǐn é qǐng , dú zhī liú zhě wú jìn cáng 。 mǎi xiào chán tóu , ér chéng zì zuò zhī niè , tài jiǎ bì yuē nán wéi ; fǔ shǒu tiē ěr , ér shòu wú wàng zhī xíng , lǐ yáng yì wèi bù kě 。 suān fēng lǐn liè , chuī cán qǐ gé zhī chūn ; kù hǎi wāng yáng , yān duàn lán qiáo zhī yuè 。 yòu huò shèng huì hū féng , liáng péng jí zuò , dǒu jiǔ cáng ér bù shè , qiě yóu fáng chū zhú kè zhī shū ; gù rén shū ér bù lái , suì zì wǒ guǎng jué jiāo zhī lùn 。 shèn ér yàn yǐng fēn fēi , tì kōng zhān yú jīng shù ; luán jiāo zài mì , biàn suì qǐ yú lú huā 。 gù yǐn jiǔ yáng chéng , yī táng zhōng wéi yǒu xiōng dì ; chuī yú shāng zi , qī xún yú bìng wú shì jiā 。 gǔ rén wèi cǐ , yǒu yǐn tòng yǐ 。
 ‘ wū hū ! bǎi nián yuān ǒu , jìng chéng fù gǔ zhī jū ; wǔ liǎng lù pí , huò mǎi bāo chuáng zhī tòng 。 rán rú jǐ zhě rú shì , dǎn sì dòu zhě hé rén ? gù bù gǎn yú mǎ zhàn xià duàn jué huò tāi , yòu shéi néng xiàng cán shì zhōng zhǎn chú niè běn ? niáng zǐ jūn sì qí hèng bào , kǔ liáo dù zhī wú fāng ; yān zhī hǔ dàn jìn shēng líng , xìng dù mí zhī yǒu jí 。 tiān xiāng yè ruò , quán chéng tāng huò zhī bō ; huā yǔ chén fēi , jìn miè jiàn lún zhī huǒ 。 jí lè zhī jìng , cǎi yì shuāng qī ; cháng shé zhī duān , qīng lián bìng dì 。 bá kǔ nǎo yú yōu pó zhī guó , lì dào chǎng yú ài hé zhī bīn 。 yí ! yuàn cǐ jǐ zhāng bèi yè wén , sǎ wéi yī dī yáng zhī shuǐ !’”

 为您推荐:聊斋志异马介甫白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签