聊斋志异·魁星拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:37:59

  文言文之家为大家整理聊斋志异·魁星拼音版、聊斋志异·魁星注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·魁星注音版

  《 kuíxīng 》
   yùnchéngzhāng , érwèimèi , jiànguāngmíngmǎnshì 。 jīngshìzhī , guǐzhí , ruòkuíxīngzhuàng 。 bàikòu , guāngxúnmiè 。 yóu , wéiyuánkuízhīxiānzhào 。 hòujìngluòtuòchéng , jiādiāoluò , ròuxiāng , wéishēngréncúnyān 。 kuíxīngzhě , wèiérwéihuò ?

聊斋志异·魁星拼音版

  《 kuí xīng 》
   yùn chéng zhāng jì yǔ , wò ér wèi mèi , hū jiàn guāng míng mǎn shì 。 jīng shì zhī , yī guǐ zhí bǐ lì , ruò kuí xīng zhuàng 。 jí qǐ bài kòu , guāng yì xún miè 。 yóu cǐ zì fù , yǐ wéi yuán kuí zhī xiān zhào yě 。 hòu jìng luò tuò wú chéng , jiā yì diāo luò , gǔ ròu xiāng jì sǐ , wéi shēng yī rén cún yān 。 bǐ kuí xīng zhě , hé yǐ bù wèi fú ér wéi huò yě ?

  为您推荐:聊斋志异魁星原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签