聊斋志异·厍将军拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:40:32

  文言文之家为大家整理聊斋志异·厍将军拼音版、聊斋志异·厍将军注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·厍将军注音版

  《 shèjiāngjūn 》
   shèyǒu , jūnshí , hànzhōngyángxiànrén 。 shùshùnhuīxià 。 hòu zhī , méngzhuó , qiānwěizhōuzǒngróng。 hòujuéshì , qiánbīngchéng 。 shāng shǒu , yīnjiùzhī , kuǎnzǒngcài 。 zhìdōu , mèngzhìmíng , míngwáng , mìngguǐ fèitāngjiāo 。 xǐng , tòngrěn 。 hòuzhǒngkuì , zhǐjìnduò 。 yòuzhīnüè 。 zhé :“ chéng !” suì 。
   shǐshì :“ shìwěicháoyánzhōng ; ránguóshìyōngrén , yīnzhīwéibào , xiánháozhī mìngěr 。 shìchéngtiānxiàzhīrénchénér怀huáièrxīnzhě 。”

聊斋志异·厍将军拼音版

  《 shè jiāng jūn 》
   shè dà yǒu , zì jūn shí , hàn zhōng yáng xiàn rén 。 yǐ wǔ jǔ lì zǔ shù shùn huī xià 。 zǔ hòu yù zhī , lǚ méng bá zhuó , qiān wěi zhōu zǒng róng 。 hòu jué dà shì jì qù , qián yǐ bīng chéng zǔ 。 zǔ gé jù shāng shǒu , yīn jiù fù zhī , nà kuǎn yú zǒng dū cài 。 zhì dōu , mèng zhì míng sī , míng wáng nù qí bù yì , mìng guǐ yǐ fèi tāng jiāo qí zú 。 jì xǐng , zú tòng bù kě rěn 。 hòu zhǒng kuì , zhǐ jìn duò 。 yòu yì zhī nüè 。 zhé hū rì :“ wǒ chéng fù yì !” suì sǐ 。
   yì shǐ shì rì :“ shì wěi cháo gù bù zú yán zhōng ; rán guó shì yōng rén , yīn zhī wéi bào , xián háo zhī zì mìng yí ěr yě 。 shì chéng kě yǐ tì tiān xià zhī rén chén ér huái èr xīn zhě yǐ 。”

  为您推荐:聊斋志异厍将军原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签