聊斋志异·绛妃拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:44:32

 文言文之家为大家整理聊斋志异·绛妃拼音版、聊斋志异·绛妃注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·绛妃注音版

 《 jiàngfēi 》
  guǐhàisuì , guǎnshǐgōngzhīchuòrántáng 。 gōngjiāhuāzuìshèng , xiázhécónggōngzhàng , yóushǎng 。
  tiàolǎnguī , juànqǐn , jiědēngchuáng 。 mèngèrlángbèiyàn , jìnqǐngyuē :“ yǒusuǒfèngtuō , gǎn。” èrán , wèn :“ shéixiāngjiànzhào ?” yuē :“ jiàngfēiěr 。” huǎngjiěsuǒwèi , cóngzhī 。 é殿diàngāojiēyúnhàn , xiàyǒushíjiēcéngcéngérshàng , yuējìnbǎi , shǐzhìdiāntóu 。 jiànzhūméndòngchǎng 。 yòuyǒuèrsānzhě , tōng 。  , 殿diànwài , jīngōu , guāngmíngshèyǎn , nèirénjiàngjiēchū , huánpèiqiāngrán , zhuàngruòguìpín 。 fāngzhǎnbài , 便biànxiānyán :“ jìngxiānshēng , shǒushè 。” zuǒyòutǎntiē , ruòjiāngxíng 。 huángránwéi , yīnyuē :“ cǎomǎngwēijiàn , chǒngzhào , yǒuróng 。 kuàngfēngǎntíngkàng , chénzhīzuì , zhéchénzhī !” fēimìngchètǎnshèyàn , duìyànxiāngxiàng 。 jiǔshùháng , yuē :“ chényǐnshǎozhézuì , yǒuqiān 。 jiàomìngyún ? xìngshì 。” fēiyán , dànbēiyǐn 。 qǐngmìng , nǎiyán :“ qiè , huāshén 。 jiāruò , bèifēngjiāhéngjiàncuīcán 。 jīnbèichéngjiè , fánjūnshǔcǎoěr 。” huángránzòu :“ chénxuélòuwén , kǒngzhòngtuō ; dànchéngchǒngmìng , gǎnjiégānzhī。” fēi , 殿diànshàngzhá 。 zhūzhěshìànzuò , háo 。 yòuchuítiáorén , zhézhǐwéifànzhìwànxià 。 lüèxiěliǎng , 便biànèrsānbèidiébèixiāngkuī 。 chídùn , shíjuéwénruòyǒng 。 shǎojiān稿gǎotuō , zhēngchíchéngjiàngfēi 。 fēizhǎnyuèguò , wèi , suìsòngguī 。 xǐngérzhī , qíngshìwǎnrán 。 dànqiángbànwàng , yīnérchéngzhī :
 “ jǐnànfēngshì , fēiyángchéngxìng , wéixīn 。 ècái , tóngzuì ; shèrénàn , jiānlèihánshā 。 shòumèi , yīng 、 huángjiěyōu , fǎnjièjiěyùn ; chǔwángméngzhōnghuò , xiáncáiwèinéngchèn , wéidechēngxióng 。 pèishàngyīngxióng , yúnfēiérměngshì ; màolíngtiān , qiūgāoérniànjiārén 。 cóngchǒng , yīnérkuáng 。 háowànqiào , xiǎngsuìwánggōng ; péngpàizhōngxiāo , nònghánshēngqiūshù 。 shūxiàngshānlíncóng , jiǎzhīwēi ; shíyànduīzhōng , shēngjiāngzhīlàng 。
 “ qiě , liángōupíndòng , gāozhīqīngshāng ; yántiěqiāo , rénzhīyōumèng 。 xúnwéixià , fǎntóngzhībīn ; páidēngtáng , jìngzuòfānshūzhī 。 céngshēngpíngshímiàn , zhíkāiménérlái ; ruòfēishìzhǎngshàngliúqún , fánlüèfēiziér 。 hóngluò , nǎigǎnyīnyuèchénglán ; fānliǔlàngqīngjiāo , miùshuōwéihuāxìn 。 guītiánzhě , guīcáijiù , piāopiāochuīzhī ; dēnggāozhě , gāoxìngfāngnóng , qīngqīngluòzhūzhīmào 。 pénggěngjuǎnshàngxià , sānqiūzhīyángjiǎotuánkōng ; zhēngshēngyúnxiāo , bǎichǐzhīyuānduàn 。 fèngtàihòuzhīzhào , huākāi ; wèijuézuòzhīyīng , jìngchuīdēngmiè 。
 “ shènyángchén , chuīpíngzhīshān ; jiàoyún , juǎnlíngzhī 。 féngér , shàojìnérchuīshēng 。 dàngyànglái , cǎojiēchéngyǎn ; hǒubēnérzhì , wéifēi 。 wèishītuánshuǐzhīwēi , shuǐjiāngtúnshíchūbài ; dǒuchūzhàngtiānzhīshì , shūtiānyànchéngxíng 。 zhùdāngzhīqīngfān , yǒuěr ; qiānyáotáizhīcuìzhàng , yún ? zhìhǎiniǎoyǒulíng , shàngmén ; dàn使shǐxíngrényàng , yuànhuànyóulángguī ; yǒuxiánháo , chéngérzhěwàn ; shìgāoshì , xíngzhěrén ? jiàpàochēzhīkuángyún , suìláng ; shìtānlángzhī , mànwéizūn 。 mèishòucuīcán , huìwéiróulìn 。 fēnhónghài绿 , yǎnrǎnqióng ? liǔmíngtiáo , xiāosāo 。 língjīn , zhuìwéijièzhīyīn ; lěnghuálín , zuòzhānzhī。 máixiāng , cánzhuāngxièérfānfēi ; zhūxièdiāolán , pèifēnlíngluò 。 jiǎnchūnguāngdàn , wàndiǎnzhèngpiāochóu ; cánhóng西dōng , gēngfēicuòhèn 。 fānxiānjiānghàn , gōngxiémànchūnyuán ; lóurén , zhūfāngcǎo 。
 “ shí : shāngchūnzhěyǒunànwéiqíngzhīyuàn , xúnshèngzhězuònàizhī 。 ěrnǎizhǐgāoyáng , duānzhīchuō ; cuīméngzhènluò , dòngzhīlànshān 。 shāngzāi绿shùyóucún , zhěràoqiángluò ; jiǔzhūfānshù , juānjuānzhěyǔnshéilián ? duòhùnzhān , fānghún ; cháoróngcuì , miǎnnián ? yuànluóchángzhīkāi , kōngwén ; sòngkuángzhīnüè , zhāngwèibàotiāntíng 。 dàngàofānglín , xuézuòéméizhīzhèn ; fánshǔtóng , qúnxīngcǎozhībīng 。 yánliǔnéng , dànfānyǒuzhì 。 qiěkànyīngchóuyàn , gōngduóàizhīchóu ; qǐngdiéyǒufēngméi , gòngtóngxīnzhīshì 。 lánráoguì , jiàozhànkūnmíng ; sānggàiliǔjīng , yòngguānbīngshàngyuàn 。 dōngchǔshì , chūmáo ; shùjiāngjūn , yīng怀huáifèn 。 shāyàn 、 qiānniánfěndàizhīyuān ; jiāněrháoqiáng , xiāowànfēngliúzhīhèn !”

聊斋志异·绛妃拼音版

 《 jiàng fēi 》
  guǐ hài suì , yú guǎn yú bì cì shǐ gōng zhī chuò rán táng 。 gōng jiā huā mù zuì shèng , xiá zhé cóng gōng zhàng lǚ , dé zì yóu shǎng 。
  yī rì tiào lǎn jì guī , juàn jí sī qǐn , jiě jù dēng chuáng 。 mèng èr nǚ láng bèi fú yàn lì , jìn qǐng yuē :“ yǒu suǒ fèng tuō , gǎn qū yí yù 。” yú è rán qǐ , wèn :“ shéi xiāng jiàn zhào ?” yuē :“ jiàng fēi ěr 。” huǎng hū bù jiě suǒ wèi , jù cóng zhī qù 。 é dǔ diàn gé gāo jiē yún hàn , xià yǒu shí jiē céng céng ér shàng , yuē jìn bǎi yú jí , shǐ zhì diān tóu 。 jiàn zhū mén dòng chǎng 。 yòu yǒu èr sān lì zhě , qū rù tōng kè 。 wú hé , yì yī diàn wài , jīn gōu bì bó , guāng míng shè yǎn , nèi yī fù rén jiàng jiē chū , huán pèi qiāng rán , zhuàng ruò guì pín 。 fāng sī zhǎn bài , fù biàn xiān yán :“ jìng qū xiān shēng , lǐ xū shǒu shè 。” hū zuǒ yòu yǐ tǎn tiē dì , ruò jiāng xíng lǐ 。 yú huáng rán wú yǐ wéi dì , yīn qǐ yuē :“ cǎo mǎng wēi jiàn , dé rǔ chǒng zhào , yǐ yǒu yú róng 。 kuàng fēn gǎn tíng kàng lǐ , yì chén zhī zuì , zhé chén zhī fú !” fēi mìng chè tǎn shè yàn , duì yàn xiāng xiàng 。 jiǔ shù háng , yú cí yuē :“ chén yǐn shǎo zhé zuì , jù yǒu qiān yí 。 jiào mìng yún hé ? xìng shì yí lǜ 。” fēi bù yán , dàn yǐ jù bēi cù yǐn 。 yú lǚ qǐng mìng , nǎi yán :“ qiè , huā shén yě 。 hé jiā xì ruò yī qī yú cǐ , lǚ bèi fēng jiā nǚ zǐ héng jiàn cuī cán 。 jīn yù bèi chéng jiè yī , fán jūn shǔ xí cǎo ěr 。” yú huáng rán qǐ zòu :“ chén xué lòu bù wén , kǒng fù zhòng tuō ; dàn chéng chǒng mìng , gǎn bù jié gān gé zhī yú 。” fēi xǐ , jí diàn shàng cì bǐ zhá 。 zhū jī zhě shì àn fú zuò , mó mò rú háo 。 yòu yī chuí tiáo rén , zhé zhǐ wéi fàn zhì wàn xià 。 lüè xiě yī liǎng jù , biàn èr sān bèi dié bèi xiāng kuī 。 yú sù chí dùn , cǐ shí jué wén sī ruò yǒng 。 shǎo jiān gǎo tuō , zhēng chí qù qǐ chéng jiàng fēi 。 fēi zhǎn yuè yī guò , pō wèi bù cī , suì fù sòng yú guī 。 xǐng ér yì zhī , qíng shì wǎn rán 。 dàn xí cí qiáng bàn yí wàng , yīn zú ér chéng zhī :
 “ jǐn àn fēng shì , fēi yáng chéng xìng , jì jí wéi xīn 。 jì è yǐ cái , dù tóng zuì gǔ ; shè rén yú àn , jiān lèi hán shā 。 xī yú dì shòu qí hú mèi , yīng 、 huáng bù zú jiě yōu , fǎn jiè qú yǐ jiě yùn ; chǔ wáng méng qí zhōng huò , xián cái wèi néng chèn yì , wéi de bǐ yǐ chēng xióng 。 pèi shàng yīng xióng , yún fēi ér sī měng shì ; mào líng tiān zǐ , qiū gāo ér niàn jiā rén 。 cóng cǐ hù chǒng rì zì , yīn ér sì kuáng wú jì 。 nù háo wàn qiào , xiǎng suì yù yú wáng gōng ; péng pài zhōng xiāo , nòng hán shēng yú qiū shù 。 shū xiàng shān lín cóng lǐ , jiǎ hǔ zhī wēi ; shí yú yàn yù duī zhōng , shēng jiāng zhī làng 。
 “ qiě yě , lián gōu pín dòng , fā gāo gé zhī qīng shāng ; yán tiě hū qiāo , pò lí rén zhī yōu mèng 。 xún wéi xià tà , fǎn tóng rù mù zhī bīn ; pái tà dēng táng , jìng zuò fān shū zhī kè 。 bù céng yú shēng píng shí miàn , zhí kāi mén hù ér lái ; ruò fēi shì zhǎng shàng liú qún , fán lüè fēi zi ér qù 。 tǔ hóng sī yú bì luò , nǎi gǎn yīn yuè chéng lán ; fān liǔ làng yú qīng jiāo , miù shuō wéi huā jì xìn 。 fù guī tián zhě , guī tú cái jiù , piāo piāo chuī bì lì zhī yī ; dēng gāo hé zhě , gāo xìng fāng nóng , qīng qīng luò zhū yú zhī mào 。 péng gěng juǎn xī shàng xià , sān qiū zhī yáng jiǎo tuán kōng ; zhēng shēng rù hū yún xiāo , bǎi chǐ zhī yuān sī duàn xì 。 bù fèng tài hòu zhī zhào , yù sù huā kāi ; wèi jué zuò kè zhī yīng , jìng chuī dēng miè 。
 “ shèn zé yáng chén bō tǔ , chuī píng lǐ hè zhī shān ; jiào yǔ hū yún , juǎn pò dù líng zhī wū 。 féng yí qǐ ér jī gǔ , shào nǚ jìn ér chuī shēng 。 dàng yàng yǐ lái , cǎo jiē chéng yǎn ; hǒu bēn ér zhì , wǎ yù wéi fēi 。 wèi shī tuán shuǐ zhī wēi , fú shuǐ jiāng tún shí chū bài ; dǒu chū zhàng tiān zhī shì , shū tiān yàn zì bù chéng xíng 。 zhù mǎ dāng zhī qīng fān , bǐ yǒu qǔ ěr ; qiān yáo tái zhī cuì zhàng , yú yì yún hé ? zhì yú hǎi niǎo yǒu líng , shàng yī lǔ mén yǐ bì ; dàn shǐ xíng rén wú yàng , yuàn huàn yóu láng yǐ guī ; gǔ yǒu xián háo , chéng ér pò zhě wàn lǐ ; shì wú gāo shì , yù yǐ xíng zhě jǐ rén ? jià pào chē zhī kuáng yún , suì yǐ yè láng zì dà ; shì tān láng zhī nì qì , màn yǐ hé bó wéi zūn 。 zǐ mèi jù shòu qí cuī cán , huì zú xī wéi qí róu lìn 。 fēn hóng hài lǜ , yǎn rǎn hé qióng ? bò liǔ míng tiáo , xiāo sāo wú jì 。 yǔ líng jīn gǔ , zhuì wéi jiè kè zhī yīn ; lù lěng huá lín , qù zuò zhān ní zhī xù 。 mái xiāng yì yù , cán zhuāng xiè ér fān fēi ; zhū xiè diāo lán , zá pèi fēn qí líng luò 。 jiǎn chūn guāng yú dàn xī , wàn diǎn zhèng piāo chóu ; mì cán hóng yú xī dōng , wǔ gēng fēi cuò hèn 。 fān xiān jiāng hàn nǚ , gōng xié màn tà chūn yuán ; jì mò yù lóu rén , zhū lè tú sī fāng cǎo 。
 “ sī shí yě : shāng chūn zhě yǒu nàn hū wéi qíng zhī yuàn , xún shèng zhě zuò wú kě nài hé zhī gē 。 ěr nǎi zhǐ gāo qì yáng , fā wú duān zhī chuō lì ; cuī méng zhèn luò , dòng bù yǐ zhī làn shān 。 shāng zāi lǜ shù yóu cún , sù sù zhě rào qiáng zì luò ; jiǔ yǐ zhū fān bù shù , juān juān zhě yǔn tì shéi lián ? duò hùn zhān lí , bì fāng hún yú yī rì ; cháo róng xī cuì , miǎn tú dú yú hé nián ? yuàn luó cháng zhī yì kāi , mà kōng wén yú zǐ yè ; sòng kuáng bó zhī sì nüè , zhāng wèi bào yú tiān tíng 。 dàn gào fāng lín , xué zuò é méi zhī zhèn ; fán shǔ tóng qì , qún xīng cǎo mù zhī bīng 。 mò yán pú liǔ wú néng , dàn xū fān lí yǒu zhì 。 qiě kàn yīng chóu yàn lǚ , gōng fù duó ài zhī chóu ; qǐng yǔ dié yǒu fēng méi , gòng fā tóng xīn zhī shì 。 lán ráo guì jí , kě jiào zhàn yú kūn míng ; sāng gài liǔ jīng , yòng guān bīng yú shàng yuàn 。 dōng lí chǔ shì , yì chū máo lú ; dà shù jiāng jūn , yīng huái yì fèn 。 shā qí qì yàn 、 xǐ qiān nián fěn dài zhī yuān ; jiān ěr háo qiáng , xiāo wàn gǔ fēng liú zhī hèn !”

 为您推荐:聊斋志异绛妃白话文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签