聊斋志异·河间生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:46:53

  文言文之家为大家整理聊斋志异·河间生拼音版、聊斋志异·河间生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·河间生注音版

  《 jiānshēng 》
   jiānmǒushēng , chǎngzhōngmàirángqiū , jiārénwéixīn , dòngzhī 。 yǒuzhōng , chángzhǔrénxiāngjiàn , lǎowēng 。  , zhǔrényǐn , gǒngshēngdòng 。 shēngnánzhī , qiángérhòu 。 lángshèhuáhǎo 。 zuò , chájiǔxiāngliè 。 dàncānghuáng , biànzhōng 。 yánchū , jǐngyǎo 。 wēngměiwǎngguī , rénnéng 。 wènzhī , yányǒupéngzhāoyǐn 。 shēngqǐng , wēng ; qǐngzhī , wēngshǐnuò 。 wǎnshēng , chéngfēng , chuīshǔshí , zhìchéngshì 。 jiǔ , jiànzuòliángduō , yǐnhuā , nǎiyǐnshēngdēnglóushàng 。 xiàshìyǐnzhě , ànbàncān , zhǐshù 。 wēngxiàlóu , rènànshàngjiǔguǒ , póuláigōngshēng 。 yánzhōngréncéngzhījìn 。 shí , shēngshìzhūrénqiánlièjīn , mìngwēngzhī 。 wēngyuē :“ zhèngrén , jìn 。” shēngniàn : yóu , xié 。 jīnwǎng , zhèng ! fāngzhùxiǎng , juéshēnzhǔ , xuànduòlóuxià 。 yǐnzhěhài , xiānghuāyāo 。 shēngyǎngshì , jìngfēilóu , nǎiliángjiāněr 。 shígàozhòng 。 zhòngshěnqíngquè , zèngérqiǎnzhī 。 wènchù , nǎitái , jiānqiānyún 。

聊斋志异·河间生拼音版

  《 hé jiān shēng 》
   hé jiān mǒu shēng , chǎng zhōng jī mài ráng rú qiū , jiā rén rì qǔ wéi xīn , dòng zhī 。 yǒu hú jū qí zhōng , cháng yǔ zhǔ rén xiāng jiàn , lǎo wēng yě 。 yī rì , qū zhǔ rén yǐn , gǒng shēng rù dòng 。 shēng nán zhī , qiáng ér hòu rù 。 rù zé láng shè huá hǎo 。 jí zuò , chá jiǔ xiāng liè 。 dàn rì sè cāng huáng , bù biàn zhōng xī 。 yán bà jì chū , jǐng wù jù yǎo 。 wēng měi yè wǎng sù guī , rén mò néng jì 。 wèn zhī , zé yán yǒu péng zhāo yǐn 。 shēng qǐng yǔ jù , wēng bù kě ; gù qǐng zhī , wēng shǐ nuò 。 wǎn shēng bì , jí rú chéng fēng , kě chuī shǔ shí , zhì yī chéng shì 。 rù jiǔ sì , jiàn zuò kè liáng duō , jù yǐn pō huā , nǎi yǐn shēng dēng lóu shàng 。 xià shì yǐn zhě , jī àn bàn cān , kě yǐ zhǐ shù 。 wēng zì xià lóu , rèn yì qǔ àn shàng jiǔ guǒ , póu lái gōng shēng 。 yán zhōng rén céng mò zhī jìn 。 yí shí , shēng shì yī zhū yī rén qián liè jīn jú , mìng wēng qǔ zhī 。 wēng yuē :“ cǐ zhèng rén , bù kě jìn 。” shēng mò niàn : hú yǔ wǒ yóu , bì wǒ xié yě 。 zì jīn yǐ wǎng , wǒ bì zhèng ! fāng yī zhù xiǎng , jué shēn bù zì zhǔ , xuàn duò lóu xià 。 yǐn zhě dà hài , xiāng huā yǐ yāo 。 shēng yǎng shì , jìng fēi lóu , nǎi liáng jiān ěr 。 yǐ shí gào zhòng 。 zhòng shěn qí qíng què , zèng ér qiǎn zhī 。 wèn qí chù , nǎi yú tái , qù hé jiān qiān lǐ yún 。

  为您推荐:聊斋志异河间生文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签