聊斋志异·云翠仙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 08:51:11

 文言文之家为大家整理聊斋志异·云翠仙拼音版、聊斋志异·云翠仙注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·云翠仙注音版

 《 yúncuìxiān 》
  liángyǒucái , jìnrén , liúzuòxiǎofàn , zitiánchǎn 。 cóngcūnréndēngdài 。 dāngyuèjiāo , xiāng , yòuyǒuyōu 、 sāi , nánbǎishí , guìshénzuòxià , shìxiāngzhùwéi , míngyuē :“ guìxiāng ”。 cáishìzhòngzhōngyǒuláng , niánshíérměi , yuèzhī 。 zhàwéixiāng , jìnlángguì , yòuwěiwéikùnzhuàng , shǒuláng 。 huíshǒuchēn , xíngéryuǎnzhī 。 cáixíngérjìnzhī , shǎojiānyòuzhī 。 lángjué ,  , guì , chūmén 。 cái , chū , zhīwǎng , xīnwàng , yàngyàngérxíng 。 zhōngjiànlángcóngǎo , wéizhě , cáizhī 。
  ǎoxíngqiě , ǎoyún :“ néngcānniángniáng , hǎoshì ! yòumèi , dànhuòniángniángmíngjiā , dekuài婿。 dànnéngxiāngxiàoshùn , dōuguìgōng 、 wángsūn 。” cáiqiè , jiànjiéǎo ; ǎoyánwéiyúnshì , xiǎomíngcuìxiān , chū 。 jiā西shānshí 。 cáiyuē :“ shān ,  , mèixiānxiān , néng便biànzhì ?” yuē :“ wǎn , jiāngjiùjiā宿ěr 。” cáiyuē :“ shìyánxiāng婿 , pínxián , jiàn , yòuwèihūn , dāngfǒu ?” ǎowèn , yīngǎoshùwèn , yuē :“ guǎ , yòudàngxíng , qīngzhīxīn , háifān 。 érnéngwéitaérzuò 。” cáiwén , chéngbiǎo , qièshǐjiǎo 。 ǎo , jìngnuòzhī 。  , ránér 。 yòuqiángpāixiūzhī 。
  cáiyīnqín , shǒutuó , shāndōuèr , ǎo , cóng , ruòwéi 。 guòài , zhédōudediānyáo , liángyīn 。 écūnshè , 便biànyāocáitóngjiùjiā 。 jiùchūwēng , jìnchūǎo 。 yúnxiōngzhīsǎozhī , wèi :“ cái婿 。 shìliáng , bié , 便biànjīn 。” jiù , chūjiǔyáoěrcái 。  , yánzhuāngcuìxiānchū , mián 。 yuē :“ zhīláng , mìng , mànxiāngsuí 。 lángruòrén , dāngyōuxiéhuó 。” cáiwéiwéitīngshòu 。
  míngzǎo , wèicái :“ xiān , zhì 。” cáiguī , sǎo , ǎoguǒsòngzhì 。 shìshìzhōng , yǒu , 便biànyún :“ néng ? lǎoshēnguī , dāngxiǎozhùxīn 。” suì 。  , yǒunánshùbèi , xiéshí , shìmǎnzhī 。 fàn , dànliú 。
  cáiyóuzuòwēnbǎo , wéiyǐnlàipéngyǐnjìng , jiàndàolángzāněrzuǒ 。 quànzhītīng , nàizhī , wéiyánshǒuxiānglián , fángkòu 。  , dǎngkuǎnmén访fǎngcái , kuījiàn , shìshìránjīng 。 wèicáiyuē :“ guì , yōupín ?” cáiwèn , yuē :“ nǎngjiànrén , zhēnxiānrén 。 shìjiādàoxiāngchèn 。 huòwéiyìng , jīnbǎi ; wéi , qiān 。 qiānjīnzàishì , értīngyǐn ?” cáiyán , érxīnránzhī 。 guī , zhéxiàng , shíshíyánpín 。  , cáipínpínzhuō , pāozhù ,  , zuòzhūtài 。 jiǔyǐn , yuē :“ lángpín , jiāoxīn 。 yòunéngpín , fēnlángyōuzhōng , kuìzuò ? dàncháng , zhǐyǒu , zhī , shāoshāozuǒjīngyíng 。” cáiyáoshǒuyuē :“ zhí !” yòuyǐnshǎoshí , yuē :“ qièláng , yǒuxiāngchéng ? dànjiéěr 。 niànpín , 便biànxiāngcóng , guòjūnbǎinián , yǒu ? qièguìjiā , liǎngsuǒ便biàn , zhíhuòjiàoduō 。” cáièyán :“ dezhì !” yánzhī , zuòzhuāng 。 cáiyuē :“ róngzàizhī 。” suìyuánzhōngguìrén , huò 。 zhōngguìrénqīncái , jiànyuè 。 kǒngnéng , quànbǎimín , shìbīnjiù 。 yuē :“ 婿jiāpín , chángchángyíngniàn , jīnduàn , jiāngzànguīxǐng ; qiělángqièjué, degào ?” cái , yuē :“ zhī , bǎochādài 。” cáicóngzhī 。
  jiāngbàn , shǐjiā 。 zhuā , jiànlóushèhuáhǎo , bèiwǎngláichōngchōng 。 cái , měiqǐng , zhézhǐzhī 。 wéishēngguǎnnián , céngwèilínyuèjiā 。 zhìhài , jiā , kǒngyìngsuǒgāncóng 。 yǐncáidēnglóushàng , ǎojīngwèn :“ lái ?” yuànyuē :“ dào , jīnguǒrán 。” nǎichūhuángjīnèrtǐng , zhìshàng , yuē : xìngwèixiǎorénzhuàntuō , jīnrénghuán 。” hàiwèn , yuē :“ jiāng , cángjīnyòngchù 。” nǎizhǐcáiyuē :“ cháishǔzi ! nǎngjiāndān , miànzhānchénguǐ 。 chūjìn , xūnxūnzuòhànxīng , gòuqīng , shǒucūncùnhòu , 使shǐrénzhōngè 。 guījiā , ānzuòcānfàn , guǐshǐtuō 。 zàiqián ,  ?” cáichuíshǒugǎnshǎochū 。 yòuyuē :“ qīngchéng姿 , kānfèngguìrén ; ruòbèinán , wèiyóuxiāng , yǒukuī , suìniànxiānghuǒqíng ? nénglóu 、 mǎiliáng ? niànxuān 、 gàixiàng , zhōngshìbáitóu !” yán , liánjīn , xuánxuánwéiràozhī 。 wénshù , 便biàndōutuò , gòngyán :“ shāquè , yúnyún :“ cái , tóu , dànyánzhīhuǐ 。 yòushèngyuē :“ ziè , yóuwèi便biànshì , rěntóngqīnrénzhuànzuòchāng !” yánwèi , zhòngliè , ruìzān 、 jiǎndāozǎnxiéguò 。 cáihàobēimìng , zhǐzhī , yuē :“ zànshìquè 。 便biànrén , rěn 。” nǎishuàizhòngxiàlóu 。
  cáizuòtīngshí , shēng , qiándùn 。 yǎngshì , jiànxīnghàn , dōngfāngbái , cāngmǎng , dēngxúnmiè 。 bìng , shēnzuòxuēshàng 。 kànjuéwàngshēn , hàijué , duò 。 shēnshāo , ránshēng , suíshíbēngzhuì , bànyǒuhéngyān , juàndeduò 。 shòu , shǒuzhuó 。 xiàshìmángmáng , zhīxúnzhàng 。 gǎnzhuǎn , háoshēng , shēnjìnzhǒng , yǎněrshéshēnjié 。 jiàngāo , shǐyǒuqiáorénwàngjiànzhī ; xúngěnglái , zhuìérxià , zhìshàng , yǎnjiāng 。 guījiā , zhìméndòngchǎng , jiāhuānghuāngbài , chuángshíyǎo , wéiyǒushéngchuángbàiàn, shìjiājiù , língluòyóucún 。 rán , shíshílín , érzhǒngkuìwéilài 。 dǎngbáoxíng , tuòzhī 。 cái , huòérxué , xíngdào , dāosuí 。 huòquàndāoěr , cáikěn , yuē :“ fángláng , yòngwèiěr。” hòuxiàngquànzhě , jìnérāi , chūdāoáoérshāzhī , suìbèishōu 。 guānliándeqíng , wèirěnnüèzhī , zhōng , xún 。
  shǐshìyuē :“ yuǎnshānróng , gòng , zhīnánmiànwángzāi ! fēirén , éryuànféngèzhīyǒu , wéiyǒuzhězhījiè 。 fánxiáxiéziyòurényín , wèizhū , shìbài , suīyuàn 。 dàishēn ,  , qiānrénsuǒzhǐ , jiāng , qióngbàizhīniàn , shíyíngxīn ; qióngbàizhīhèn , shíjiā齿chǐ 。 qīngniúzhōng , zhǎnzhuǎnmèi 。 ránhòuxiǎngwèiluòshí , xiǎngjiāngluòshí , yòuxiǎngzhìluòzhī , éryīnduānzhìluòzhīrén 。 zhì , ruòzhě , yōngzuò , qiángzhěrěndòngluǒxíng , gōuhuǒsuǒdāo , huòhuòzhī , dàizhōng 。 shànguīrén, zènggǎnlǎn ; èyòurén , kuìlòu 。 tīngzhědāngshěng , yánzhějièzāi !”

聊斋志异·云翠仙拼音版

 《 yún cuì xiān 》
  liáng yǒu cái , gù jìn rén , liú yù yú jì zuò xiǎo fù fàn , wú qī zi tián chǎn 。 cóng cūn rén dēng dài 。 dāng sì yuè jiāo , xiāng lǚ zá tà , yòu yǒu yōu pó yí 、 sāi , lǜ nán zǐ yǐ bǎi shí , zá guì shén zuò xià , shì xiāng zhù wéi dù , míng yuē :“ guì xiāng ”。 cái shì zhòng zhōng yǒu nǚ láng , nián shí qī bā ér měi , yuè zhī 。 zhà wéi xiāng kè , jìn nǚ láng guì , yòu wěi wéi xī kùn wú lì zhuàng , gù yǐ shǒu jù nǚ láng zú 。 nǚ huí shǒu sì chēn , xī xíng ér yuǎn zhī 。 cái yì xī xíng ér jìn zhī , shǎo jiān yòu jù zhī 。 nǚ láng jué , jù qǐ , bù guì , chū mén qù 。 cái yì qǐ , yì chū lǚ qí jì , bù zhī qí wǎng , xīn wú wàng , yàng yàng ér xíng 。 tú zhōng jiàn nǚ láng cóng ǎo , sì wéi nǚ yě mǔ zhě , cái qū zhī 。
  ǎo nǚ xíng qiě yǔ , ǎo yún :“ rǔ néng cān lǐ niáng niáng , dà hǎo shì ! rǔ yòu wú dì mèi , dàn huò niáng niáng míng jiā hù , hù rǔ de kuài xù 。 dàn néng xiāng xiào shùn , dōu bù bì guì gōng zǐ 、 fù wáng sūn yě 。” cái qiè xǐ , jiàn zì jié ǎo ; ǎo zì yán wéi yún shì , xiǎo nǚ míng cuì xiān , qí chū yě 。 jiā xī shān sì shí lǐ 。 cái yuē :“ shān lù , mǔ rú cǐ sù sù , mèi rú cǐ xiān xiān , hé néng biàn zhì ?” yuē :“ rì yǐ wǎn , jiāng jì jiù jiā sù ěr 。” cái yuē :“ shì yán xiāng xù , bù yǐ pín xián , bù yǐ jiàn bǐ , wǒ yòu wèi hūn , pō dāng mǔ yì fǒu ?” ǎo yǐ wèn nǚ , nǚ bù yīng ; ǎo shù wèn , nǚ yuē :“ qú guǎ fú , yòu dàng wú xíng , qīng bó zhī xīn , hái yì fān fù 。 ér bù néng wéi ta jì ér zuò fù 。” cái wén , pǔ chéng zì biǎo , qiè shǐ jiǎo rì 。 ǎo xǐ , jìng nuò zhī 。 nǚ bù lè , bó rán ér yǐ 。 mǔ yòu qiáng pāi xiū zhī 。
  cái yīn qín , shǒu yú tuó , mì shān dōu èr , yú ǎo jí nǚ , jǐ bù cóng , ruò wéi pú 。 guò ài , zhé hē dōu fū bù de diān yáo , yì liáng yīn 。 é dǐ cūn shè , biàn yāo cái tóng rù jiù jiā 。 jiù chū wēng , jìn chū ǎo yě 。 yún xiōng zhī sǎo zhī , wèi :“ cái wú xù 。 rì shì liáng , bù xū bié zé , biàn qǔ jīn xī 。” jiù yì xǐ , chū jiǔ yáo ěr cái 。 jì , yán zhuāng cuì xiān chū , fú tà cù mián 。 nǚ yuē :“ wǒ gù zhī láng bù yì , pò mǔ mìng , màn xiāng suí 。 láng ruò rén yě , dāng bù xū yōu xié huó 。” cái wéi wéi tīng shòu 。
  míng rì zǎo qǐ , mǔ wèi cái :“ yí xiān qù , wǒ yǐ nǚ jì zhì 。” cái guī , sǎo hù tà , ǎo guǒ sòng nǚ zhì 。 rù shì shì zhōng , xū wú yǒu , biàn yún :“ sì cǐ hé néng zì jǐ ? lǎo shēn sù guī , dāng xiǎo zhù rǔ xīn kǔ 。” suì qù 。 cì rì , jí yǒu nán nǚ shù bèi , gè xié fú shí qì jù , bù yī shì mǎn zhī 。 bù fàn jù qù , dàn liú yī bì 。
  cái yóu cǐ zuò wēn bǎo , wéi rì yǐn lǐ wú lài péng yǐn jìng dǔ , jiàn dào nǚ láng zān ěr zuǒ bó 。 nǚ quàn zhī bù tīng , pō bù nài zhī , wéi yán shǒu xiāng lián , rú fáng kòu 。 yī rì , bó dǎng kuǎn mén fǎng cái , kuī jiàn nǚ , shì shì rán jīng 。 xì wèi cái yuē :“ zǐ dà fù guì , hé yōu pín yé ?” cái wèn gù , dá yuē :“ nǎng jiàn fū rén , zhēn xiān rén yě 。 shì yǔ zǐ jiā dào bù xiāng chèn 。 huò wéi yìng , jīn kě dé bǎi ; wéi jì , kě dé qiān 。 qiān jīn zài shì , ér tīng yǐn bó wú zī yé ?” cái bù yán , ér xīn rán zhī 。 guī , zhé xiàng nǚ xī xū , shí shí yán pín bù kě dù 。 nǚ bù gù , cái pín pín jī zhuō , pāo zhù , mà bì , zuò zhū tài 。 yī xī nǚ gū jiǔ yǔ yǐn , hū yuē :“ láng yǐ pín gù , rì jiāo xīn 。 wǒ yòu bù néng yù pín , fēn láng yōu zhōng , qǐ bù kuì zuò ? dàn wú cháng wù , zhǐ yǒu cǐ bì , yù zhī , kě shāo shāo zuǒ jīng yíng 。” cái yáo shǒu yuē :“ qí zhí jǐ hé !” yòu yǐn shǎo shí , nǚ yuē :“ qiè yú láng , yǒu hé bù xiāng chéng ? dàn lì jié ěr 。 niàn yī pín rú cǐ , biàn sǐ xiāng cóng , bù guò jūn cǐ bǎi nián kǔ , yǒu hé fā jì ? bù rú yǐ qiè yù guì jiā , liǎng suǒ biàn yì , dé zhí huò jiào bì duō 。” cái gù è yán :“ hé de zhì cǐ !” nǚ gù yán zhī , sè zuò zhuāng 。 cái xǐ yuē :“ róng zài jì zhī 。” suì yuán zhōng guì rén , huò lì lè jí 。 zhōng guì rén qīn yì cái , jiàn nǚ dà yuè 。 kǒng bù néng jí dé , lì quàn bā bǎi mín , shì bīn jiù yǐ 。 nǚ yuē :“ mǔ yǐ xù jiā pín , cháng cháng yíng niàn , jīn yì duàn yǐ , wǒ jiāng zàn guī xǐng ; qiě láng yǔ qiè jué , hé de bù gào mǔ ?” cái lǜ mǔ zǔ , nǚ yuē :“ wǒ gù zì lè zhī , bǎo wú chā dài 。” cái cóng zhī 。
  yè jiāng bàn , shǐ dǐ mǔ jiā 。 zhuā hé rù , jiàn lóu shè huá hǎo , bì pú bèi wǎng lái chōng chōng 。 cái rì yǔ nǚ jū , měi qǐng yì mǔ , nǚ zhé zhǐ zhī 。 gù wéi shēng guǎn nián yú , céng wèi yī lín yuè jiā 。 zhì cǐ dà hài , yǐ qí jiā jù , kǒng yìng jì suǒ bù gān cóng yě 。 nǚ yǐn cái dēng lóu shàng , ǎo jīng wèn :“ fū fù hé lái ?” nǚ yuàn yuē :“ wǒ gù dào qú bù yì , jīn guǒ rán 。” nǎi yú yī dǐ chū huáng jīn èr tǐng , zhì jǐ shàng , yuē : xìng bù wèi xiǎo rén zhuàn tuō , jīn réng yǐ huán mǔ 。” mǔ hài wèn gù , nǚ yuē :“ qú jiāng yù wǒ , gù cáng jīn wú yòng chù 。” nǎi zhǐ cái mà yuē :“ chái shǔ zi ! nǎng rì fù jiān dān , miàn zhān chén rú guǐ 。 chū jìn wǒ , xūn xūn zuò hàn xīng , fū gòu yù qīng tā , zú shǒu cūn yī cùn hòu , shǐ rén zhōng yè è 。 zì wǒ guī rǔ jiā , ān zuò cān fàn , guǐ pí shǐ tuō 。 mǔ zài qián , wǒ qǐ wū yé ?” cái chuí shǒu bù gǎn shǎo chū qì 。 nǚ yòu yuē :“ zì gù wú qīng chéng zī , bù kān fèng guì rén ; sì ruò bèi nán zǐ , wǒ zì wèi yóu xiāng pǐ , yǒu hé kuī fù , suì wú yī niàn xiāng huǒ qíng ? wǒ qǐ bù néng qǐ lóu yǔ 、 mǎi liáng wò ? niàn rǔ xuān bó gǔ 、 qǐ gài xiàng , zhōng bù shì bái tóu lǚ !” yán cì , bì yù lián jīn bì , xuán xuán wéi rào zhī 。 wén nǚ zé shù , biàn dōu tuò mà , gòng yán :“ bù rú shā què , hé xū fù yún yún :“ cái dà jù , jù dì zì tóu , dàn yán zhī huǐ 。 nǚ yòu shèng qì yuē :“ yù qī zi yǐ dà è , yóu wèi biàn shì jù , hé rěn yǐ tóng qīn rén zhuàn zuò chāng !” yán wèi yǐ , zhòng zì liè , xī yǐ ruì zān 、 jiǎn dāo gǔ zǎn cì xié guò 。 cái hào bēi qǐ mìng , nǚ zhǐ zhī , yuē :“ kě zàn shì què 。 qú biàn wú rén yì , wǒ bù rěn hú sù 。” nǎi shuài zhòng xià lóu qù 。
  cái zuò tīng yí shí , yǔ shēng jù jì , sī yù qián dùn 。 hū yǎng shì , jiàn xīng hàn , dōng fāng yǐ bái , yě sè cāng mǎng , dēng yì xún miè 。 bìng wú wū yǔ , shēn zuò xuē bì shàng 。 fǔ kàn jué wàng shēn wú dǐ , hài jué , jù duò 。 shēn shāo yí , tā rán yī shēng , suí shí bēng zhuì , bì bàn yǒu kū héng yān , juàn bù de duò 。 yǐ kū shòu fù , shǒu zú wú zhuó 。 xià shì máng máng , bù zhī jǐ hé xún zhàng 。 bù gǎn zhuǎn cè , háo bù shēng sī , yī shēn jìn zhǒng , yǎn ěr bí shé shēn lì jù jié 。 rì jiàn gāo , shǐ yǒu qiáo rén wàng jiàn zhī ; xún gěng lái , zhuì ér xià , qǔ zhì yá shàng , yǎn jiāng kè bì 。 yú guī qí jiā , zhì zé mén dòng chǎng , jiā huāng huāng rú bài sì , chuáng lù shí qì jù yǎo , wéi yǒu shéng chuáng bài àn , shì jǐ jiā jiù wù , líng luò yóu cún 。 tà rán zì wò , jī shí rì yī qǐ shí yú lín , jì ér zhǒng kuì wéi lài 。 lǐ dǎng báo qí xíng , xī tuò qì zhī 。 cái wú jì , huò wū ér xué jū , xíng qǐ yú dào , yǐ dāo zì suí 。 huò quàn yǐ dāo yì ěr , cái bù kěn , yuē :“ yě jū fáng hǔ láng , yòng zì wèi ěr 。” hòu yù xiàng quàn yù qī zhě yú tú , jìn ér āi yǔ , jù chū dāo áo ér shā zhī , suì bèi shōu 。 guān lián de qí qíng , yì wèi rěn kù nüè zhī , xì yù zhōng , xún yǔ sǐ 。
  yì shǐ shì yuē :“ dé yuǎn shān fú róng , yǔ gòng sì bì , yǔ zhī nán miàn wáng qǐ yì zāi ! jǐ zé fēi rén , ér yuàn féng è zhī yǒu , gù wéi yǒu zhě bù kě bù zhī jiè yě 。 fán xiá xié zi yòu rén yín bó , wèi zhū bù yì , qí shì bù bài , suī zé bù yuàn yì bù dé 。 dài yú shēn wú rú , fù wú kù , qiān rén suǒ zhǐ , wú jí jiāng sǐ , qióng bài zhī niàn , wú shí bù yíng yú xīn ; qióng bài zhī hèn , wú shí bù jiā yú chǐ 。 qīng yè niú yī zhōng , zhǎn zhuǎn bù mèi 。 fū rán hòu lì lì xiǎng wèi luò shí , lì lì xiǎng jiāng luò shí , yòu lì lì xiǎng zhì luò zhī gù , ér yīn yǐ jí fā duān zhì luò zhī rén 。 zhì yú cǐ , ruò zhě qǐ , yōng xù zuò zǔ , qiáng zhě rěn dòng luǒ xíng , gōu huǒ suǒ dāo , huò huò mó zhī , bù dài zhōng yè yǐ 。 gù yǐ shàn guī rén , rú zèng gǎn lǎn ; yǐ è yòu rén , rú kuì lòu fǔ yě 。 tīng zhě gù dāng shěng , yán zhě kě wù jiè zāi !”

 为您推荐:聊斋志异云翠仙原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签